TURKISH
TOD 48. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 05-09 Kasım 2014 Antalya-Türkiye )
TCOD-RETİNA-KULÜBÜ / ETKİLEŞİMLİ TOPLANTI
Bu bilimsel etkinlikte amaç; retina veya koroidea patolojisi olan 11 olgu üzerinde interaktif katılımlı bir tartışma
ortamı yaratmaktır.
11 sunucunun en az 6’ sı TC vatandaşı olmayan TCOD üyesi olmalıdır.
Sunucu nadir görülen bir olguyu, klasik tedavi yöntemlerinden farklı olan bir uygulamayı veya tanı koymakta
zorluk yaşanan bir olguyu sunmalıdır.
Sunularda teorik bilgiye ve derlemeye yer verilmemelidir.
Olgu iyi belgelenmiş olarak ( FFA, ICG, OCT, ERG, vb ) sunulmalıdır.
Sunu süresi birkaç dakikayı, sunu + tartışma süresi 8 dakikayı geçmemelidir.
Sunular tercihan Türkçe, Türkçe bilinmiyor ise İngilizce olarak yapılmalıdır.
TCOD-Retina Kulubü Toplantısında sunu yapmak isteyenler en geç 01 Haziran 2013 tarihine kadar özetlerini 4
adrese birden aynı anda göndermelidirler ( [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected] ).
Sunu özetinde, 170 sözcüğü aşmayacak şekilde olgu hakkında öz bilgiler verilmelidir.
Özetin başında sunucunun ad ve soyadı ( Olguyu hazırlayanlar 1 den çok kişi ise, çalışmacıların hepsinin ad ve
soyadları ), kurum adı, sunucunun E-Mail adresi ve GSM numarası olmalıdır.
SUNU ÖZETLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRİLME SONUÇLARI SUNUCULARA
BİLDİRİLECEKTİR.
Programa alınmış olan sunular, kongrede en geç toplantı saatinden 2 saat önce TCOD Retina Kulübü toplantısı
adına SUNU TESLİM bürosuna verilmiş olmalıdır.
………………………………
RUSSIAN
48-й Национальный Офтальмологический Конгресс ТОО. (05-09 ноября. 2014. Анталия, Турция)
РЕТИНА КЛУБ – ООТС / ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Цель научного заседания это - проведения интерактивного обсуждения по 11 случаям патологии
сетчатки и хореоидеи.
6 из 11 докладчиков должны быть членами ООТС, которые не являются гражданами Турции.
В докладах должны предоставляться редкие случаи из практики, лечение которых отличаются от
обычных методов лечения или имеют трудности в диагностике.
В докладах не должно иметь место теоретические знания и компиляции.
Доклады должны предоставлены с диагностическими данными( FFA, ICG, OCT, ERG, и.т.д. ).
Длительность доклада должна быть несколько минут. Доклад + обсуждения не должно превышать 8
минут.
Доклады должны быть на турецком, если вы не знаете турецкий, то на английском.
Если вы хотите выступить с докладом на Ретина Клубе, то отправьте статью доклада до 01 июня 2014
года сразу на все 4 адреса э- почты ( [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]).
Статья доклада не должна превышать 170 слов. В верхней части стати должна быть указаны имя и
фамилия автора (если авторов несколько, то укажите имена всех), имя учреждения, э-майл автора и
номер мобильного телефона.
Если ваша статья будет принята для доклада, вы будете информированы по этому поводу.
Все принятые доклады для Ретина Клуба должны быть сданы в ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИИ за 2 часа до начала заседания.
………………………………
ENGLISH
TOD 48. NATIONAL OPHTHALMOLOGY CONGRESS ( 05-09 November 2014 Antalya-Türkiye )
TROS-RETINA CLUB / INTERACTIVE MEETİNG
The objective of this scientific activity is to create an interactive discussion ENVİRONMENT FOR CASES
WİTH RETİNA- CHOROİDAL PATHOLGİES
The presenters should be nonTR citizen- TROS members in at least 6 over 10.
THE PRESENTATİONS ARE EXPECTED TO İNVOLVE CASES WİTH EİTHER AN UNCOMMON
PATHOLOGY, ANDL TREATMENT APPROACH ORDİFFUCULTY İN DİAGNOSİS..
The presentations SHOULD NOT include theoretical or reviewing information.
The case should be presented as well documented ( FFA, ICG, OCT, ERG, etc ).
The duration should not exceed a few moments for presentation and NOT OVER 8 MİNUTES FOR THE
DİSCUSSİON.
The presentations should preferentially be performed in Turkish, or in English in case of not knowing Turkish.
The intending presenters of TROS- Retina Club Meeting should send their abstracts to 4 addresses
simulatenously until 01 June 2014( [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected] ).
THE ABSTRACTS should include a summary not exceeding 170 words.
The name and the surname of the presenter (all of the presenters should be written if more than 1), the name
of the institution, the e-mail and the mobile phone numberof the presenter should be written on top of the
summary.
THE APPLİCANTS WİLL BE ACKNOWLEDGED ABOUT THE FİNAL DECİSİON AS SOON AS THE
EVALUATİON OF THE PRESENTATİONS ARE COMPLETED..
The presentations added to the program should be submitted or delivered to “delivery service of
presentations” for TROS Retina Meeting, at least 2 hours BEFORE THE SESSİON..
Download

sunu özetleri ile ilgili değerlendirilme sonuçları sunuculara