Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme ve Yutma Sorunlarının Belirlenmesi
Amaç: Konjenital nörojenik disfajinin en sık nedenlerinden biri olan serebral palside (CP)
görülen beslenme ve yutma sorunlarına ebeveynlerin tutumunu incelemek ve çocukların
beslenme-yutma problemlerini belirlemektir.
Materyal-Metod: Bu amaçla 2;3- 15;4 ortalama yaşı 84.16 ± 7.01 yaş aralığında 15 CP’li
çocuğun ve 2; 3- 12 yaş aralığında ortalama yaşı 83.37 ± 6.94 20 normal gelişim gösteren
çocuğun ailelerinden açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan 27 soruluk bir anketi cevaplamaları
istenmiştir.
Bulgular: Cp’li çocuklarda doğum ağırlığı ortalamasının 2.28, normal gelişim gösteren
çocuklarda ise doğum ağırlığı ortalamasının 3.15 olduğu görülmüştür. Cp’li çocuklarda yemek
yeme esnasında %60’ında bazen yemeği ağzında tutma, %60’ında bazen yemeği reddetme,
%30’unda bazen boğazına takılma olduğu aileler tarafından belirtilmiştir. Normal gelişim
gösteren çocuklarda ise % 20’sinde bazen yemeği reddetme, % 10’unda bazen öğürme, %
10’unda bazen yemeği ağzında tutmanın görüldüğünü aileler belirtmişlerdir. Cp’li çocukların
% 90’ının yemeklerini kendi başlarına yiyemedikleri bulunmuştur. % 30’unda katı yiyeceklere
geçişte sorun yaşandığı görülmüştür.
Sonuç:
Çalışma daha genel kapsamlı olarak yapılması planlanan araştırmanın pilot çalışmasıdır.
Türkiye’de cp’li çocukların beslenme ve yutma problemlerinin belirlenmesinin ileriki
çalışmaları ile beslenme ve yutma terapisi uygulamalarına yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
Download

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme ve Yutma Sorunlarının