YST
INTERNATIONAL
TRADE
CONSULTING
YURT DIġINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (2009/5 sayılı
Tebliğ)

Yurt DıĢı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Destek Amacı
Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen
miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.
BaĢvuru ġekli
Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı
ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir.
Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ihracatçı birliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen,
boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
Ürün TeĢhir ġartı
Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami
36 m2 üzerinden desteklenirler.
Stand Alanı
Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari
9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri desteklenmektedir. Bazı sektörler
sınırlamadan muaftır.
Sağlanan Destek
Yurt DıĢı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların standlarında
görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si destek kapsamında katılımcıya
ödenir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç
ürünleri fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı
sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez. ren katılımcıların fuar
0850 302 9 YST
978
0850 302 8 YST
[email protected]
ÇANKAYA– ANKARA
TURKEY
YST
INTERNATIONAL
TRADE
CONSULTING
nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si, doğal
taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı
sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise
6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji,
teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin % 75'i desteklenir.
Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i, her fuar için azami 36 m2'lik
alan esas alınmak suretiyle desteklenir.
Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilmektedir.
Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya
(10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,
Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya
(10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,
Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
DTM tarafından görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25'ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar % 75 oranında destekten yararlandırılır.
Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara milli katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek
ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75'ini geçmemek
üzere 80.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Bireysel Katılımların Desteklenmesi
DTM tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım
gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya standart donanımlı
stand kirasının ve nakliye harcamaları ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir.
Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,
Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,
0850 302 9 YST
978
0850 302 8 YST
[email protected]
ÇANKAYA– ANKARA
TURKEY
YST
INTERNATIONAL
TRADE
CONSULTING
Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında Ġlave Fuar Desteği
Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden
katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.
Bu devlet yardımı kapsamında yer alan %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz.
Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel
Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50'si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.
Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlamasından muaftır.
Yetkili KuruluĢ
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Uygulamacı KuruluĢ
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
Ekonomi Bakanlığı Fuar Desteği ile Ġlgili Web Sayfaları;
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
2011 Yılında Milli Düzeyde İştirak Edilecek Fuarlar
2011 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi
Uygulama Usul ve Esasları
1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
(DTM tarafından belirlenen Fuar Organizatörleri yararlanmaktadır)
1995/7 Sayılı Tebliğ
Uygulama Usul ve Esasları
0850 302 9 YST
978
0850 302 8 YST
[email protected]
ÇANKAYA– ANKARA
TURKEY
Download

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine