KİFOSKOLYOZLU HASTADA
SEDASYON ALTINDA FONKSİYONEL
ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ
UYGULAMASI
Demet Yüksel YILDIRIM, Sinan YILMAZ, Feray GÜRSOY
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, AYDIN
GİRİŞ
*  Skolyoz, omurganın torasik ve lomber bölgelerinde görülen
yana doğru olan eğrilikleri
*  Anatomik yapıların bozulması
*  Kardiyak ve solunumsal fonksiyonlarda geri dönüşümsüz
bazı değişiklikler(1)
*  Anestezi risklerinde artış
*  Spinal deformitenin derecesine bağlı olarak solunum
fonksiyonlarında azalma, restriktif akciğer hastalığı ve
pulmoner hipertansiyon(2,3)
*  Rinosinüzit ve nazal poliplere yaklaşımda FESS popüler
(4)
*  Kronik sinüs hastalıklarının tedavisinde genel anestezi
altında güvenle uygulanabilmekte(5)
*  Bu olguyla, ileri derecede
kifoskolyozlu hastada
sedasyon altında FESS
uygulamasını sunmayı
amaçladık.
OLGU:
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
35y, 45kg, 148cm, edinsel kifoskolyoz, erkek
2yıl önce diş çekimi, oroantral fistül
Kronik maksiller sinüzit
2y ve 18y skolyoz nedeniyle genel anestezi
5 yıl önce nefes darlığı ve bronşit tedavisi
Mallampati 3
Kardiyak patoloji yok
*  Akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testinde ileri
derecede restriktif tipte solunum yetersizliği
(FEV I %23(0.68), FVC %24(0.82) FEVI/FVC%86)
*  Anestezi bilgilendirmesi ve onam
*  Sedasyon
*  Premedikasyon yok
*  EKG, noninvaziv kan basıncı ve pulsoksimetre
*  Yarı oturur pozisyon
*  İntravenöz 0,02 mg kg-1 midazolam, 1 µgr kg-1 fentanil,
0,5 mg kg-1 ketamin
*  Operasyon süresi 40 dakika
*  Ameliyat sırasında ve sonrası derlenme odasında vital
parametreleri stabil
TARTIŞMA: *  Skolyoz, omurganın kompleks bir
deformitesi + göğüs kafesi deformitesi
*  Sıklıkla hava yolunda, dolaşım
sisteminde, pulmoner disfonksiyona
bağlı komplikasyonlar
*  Çoğunlukla ikincil solunumsal,
kardiyak ve nörolojik bozukluklar da
görülür(6).
*  Minimal invaziv cerrahi planlanan seçilmiş
hastalara iv sedasyon ile birlikte lokal anestezi
verilebilir(7).
*  Olgumuzda var olan restriktif solunum sıkıntısı
hastanın mortalitesini önemli ölçüde arttırdığı için
en az invaziv yöntemle hastanın opere olmasını
sağladık.
SONUÇ:
*  Ciddi skolyoz öyküsü olan olgularda kardiyak ve
pulmoner değişikler dikkatle incelenmeli ve önlem
alınmalıdır.
*  Bu olgularda sıkça gözlenen hava yolu ve solunum
problemleri göz ardı edilmemelidir.
KAYNAKLAR: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Inder G, MicheUe E, Jwalant MS, et al. Correction of neuromuscular in
patientswithpreexistingrespiratoryfailure. Spine 2006; 31(21): 2478-83.
John MT, Michael AG. Critical challenges in orthopedicsurgerypatients. Critical
CareMedicine 2006; 39(9): 191-99.
Raw DA, Beattie JK, Hunter JM. Anaesthesiaforspinalsurgery in adults. British
Journal of Anaesthesia 2003; 91: 886-904.
Van Damme D, Ingels K, Van Cauwenberge P. Per- andpostoperativemanagement
of functionalendoscopicsinussurgery. A questionnaire of otorhinolaryngologists in
Flanders. ActaOtorhinolaryngolBelg. 1998;52(3):229-34.
Smith LF, Brindley PC. Indications, evaluation, complications, andresults of
functionalendoscopicsinussurgery in 200 patients. OtolaryngolHeadNeckSurg
1993 Jun;108(6):688-96.
Kulkarni AH, Ambareesha M. ScoliosisandAnaestheticConsiderations.
IndianJournal of Anaesthesia 2007; 51 (6) : 486-495.
Danielsen A, Gravningsbråten R, Olofsson J. Anaesthesia in
endoscopicsinussurgery. EurArchOtorhinolaryngol 2003; 260: 481-486.
TEŞEKKÜRLER
Download

kifoskolyozlu hastada sedasyon altında fonksiyonel endoskopik