GÖKTÜRK DÖNEMİ
Orhun abideleri / göktürk yazıtları
Türkçenin yazılı en eski kaynağı.
Tarihe ışık tutan önemli belgelerdir.Bir Hakanın
halkına hesap vermesi ,halkın devlete millete
görevlerini hatırlatması,düşmanın entrikalarına
nasıl karşılık verileceğinden söz edilmesi
açısından önemlidir.
Türk adının,Türk milletinin isminin geçtiği ilk
Türkçe metin.
kültigin
UYGUR DÖNEMİ
Budizmin esaslarını anlatır.10.yy
Irk bitig
9.Yy a ait FAL KİTABI
Sekiz Yükmek, (Sekiz Tomar, Sekiz Yığın)
Uygurlar arasında yayılmış olan
Budizm dini öğreti, düşünce veya
inancını başkalarına tanıtmak,
benimsetmek ve yaymak amacı ile
yazılmış bir eserdir.
KUTADGU BİLİG
KARAHANLI DÖNEMİ
Aruz vezniyle yazılan ilk türkçe eser
Edebiyatımızdaki ilk mesnevi
Didaktik bir eser
Eserde
ADALET/BAHT(DEVLET)/AKIL/AKIBE
T i temsil eden dört sembolik kişi
var .Bunlarla idarecilerin,devlet
adamlarının taşımaları gereken
ideal özellikleri anlatmış
Edebiyatımızda ilk siyasetname örneğidir.
Divânu Lügati't-Türk
Kutadgu Bilig (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren
Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi) , 11. yüzyıl Karahanlı
Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib‘in eseri
Divânu Lügati't-Türk
Türkçe - Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen
en eski sözlüğü
Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi
ve dil bilgisi kitabıdır.
Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin
yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
1072 yılında Kaşgarlı Mahmut
ATABETÜL HAKAYIK
Gerçeklerin Eşiği
Öğüt ve ahlak kitabıdır/didaktiktir.
12.Yy Edip Ahmet Yükneki
Cömertlik ilim doğruluk gibi konular
işlenmiş.Ayet ,hadis,islamın genel ilkelerine
rastlanır.
Ahmet Yesevi 12.yy
Divan-ı Hikmet
Tekke edebiyatının ilk yapıtı
Didaktik şiir kitabı / sade bir halk türkçesiyle
yazılmıştır.
Download

PowerPoint Sunusu