T.C.
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyon Başkanlığı
2014 YILI STAJ DEFTERĠ HAZIRLAMA ESASLARI
Madde-1.Staj defteri sırasıyla;
a) Ön kapak
b) Ek-5
c) Öğrenci tarafından belirtilen formata göre çıktı alınan sayfalar
d) Arka kapak
bölümlerinden oluşmaktadır.
Madde-2.Staj öncesi staj defterinin ikinci sayfasında ilgili yere vesikalık fotoğraf yapıştırılacaktır.
Madde-3.Staj yapılan firmanın tanıtımı (organizasyon şeması, tarihçe, çalışanlar, sektör içindeki yeri, hedefler v.b.), 2
sayfayı geçmeyecek şekilde derlenip ilgili birimlerde yapılan çalışmalar deftere yazılacaktır.
Madde-4.Staj defterinde staja ait yapılan çalışmalara ilişkin en az iki en fazla beş adet fotoğraf konulacaktır. Bu
fotoğraflardan en az bir adedinde ilgili öğrencinin de yer alması zorunludur.
Madde-5.Staj defteri Word Office programında belirtilen günlük rapor kısmına Times New Roman yazı tipi, 12 punto
karakter büyüklüğü ve 1.5 satır aralığı kullanılarak bilgisayarda yazılmalıdır. Başlıklar büyük harfle, 12 punto, koyu ve
ortaya hizalı olarak verilmelidir. Tablolar kâğıdın kullanım alanı içinde sola dayalı ve şekiller ise kâğıdın kullanım alanı
içinde ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. Şekil ve tabloların açıklayıcı bilgilerinde ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer
kelimelerin baş harfleri küçük harfle başlamalıdır. Şekillerin (çizim, fotoğraf vs.) eni minimum 9 cm olmalı ve şekil altı
yazısı 10 punto büyüklüğünde, şeklin enine uygun olarak iki yana yaslı olarak verilmelidir. Tablo üst yazısı ise 10 punto
büyüklüğünde ve sola dayalı olarak verilmelidir. Paragrafın ilk satırı 0,5 cm (5 boşluk) içeriden başlamalıdır. Paragraflar
arasında bir boş satır bırakılmalıdır.
Madde-6.Öğrenci tarafından hazırlanan staj defterinin siyah-beyaz çıktısı alınmalıdır. Bu çıktılar staj defterinin diğer
sayfaları ile birlikte ciltlenmelidir. Ciltleme esnasında kesinlikle spiral malzeme kullanılmamalıdır. Ciltleme yapılırken
beyaz karton kullanılmalıdır. Staj defterinin kapak kısmında staj komisyonu tarafından belirlenen bilgiler bulunmalıdır. Staj
sonunda, staj defterinin kapak sayfası hariç tüm sayfalar " Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi"
unvanlı mühendis tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar değerlendirilmeyecektir.
Madde-7. Öğrenci tarafından yazılan staj raporunun bir kopyası CD’ye çekilmelidir. CD üzerine Öğrenci No, Ad-Soyad,
Staj Türü, Yıl bilgileri yazılmalıdır.
Madde-8. Staj bitiminde, Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3, Puantaj Formu-Ek 4 ve Staj Raporu ilgili birimlere
onaylatmalıdır.
Madde-9. Staj Dosyasını (Staj Raporu, Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 ün içinde bulunduğu
kapalı, mühürlü zarf ve Staj CD’si ) hazırlanmalıdır.
Madde-10. Belgeleri eksik olan öğrencilerin stajları değerlendirilmeye alınmayacaktır
Celal Bayar Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu Başkanlığı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Staj türünü Yazınız
Staj Raporu
Stajyer Öğrencinin;
Adı ve Soyadı
: Adınızı ve Soyadınızı Yazınız
Numarası
: Numaranızı Yazınız
Staj Yaptığı Firma : Firmayı Belirtiniz
Staj Dönemi
: Staj Dönemini Belirtiniz
Fotoğrafınızı
Yapıştırınız
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
EK 5- Staj Raporu Onay Sayfası
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
NUMARASI
:…………………………………...........................
:…………………………………...........................
STAJ TÜRÜ
Atölye

Fabrika Org. 
YAPILAN ÇALIŞMALAR
ÇALIŞMA SÜRESİ
HAFTA
ÇALIŞTIĞI BÖLÜM
YAPTIĞI İŞ
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
....../....../...........
....../....../...........
2
....../....../...........
....../....../...........
3
....../....../...........
....../....../...........
4
....../....../...........
....../....../...........
5
....../....../...........
....../....../...........
Onay
Kurum/ Kuruluş Yetkilisi
(Ad Soyad, Kurum/Kuruluş Kaşesi, Tarih ve
İmza)
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
Ek – 11 Günlük Rapor Sayfası
Stajyerin Çalıştığı Bölüm:
Yapılan Ġş:
Yapılan Ġşin Özellikleri:
Yetkili Kişi ve Ġmzası:
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
Ek – 12 Arka Kapak
Kurumumuzda staj çalışması yapan .............................................................................................
isimli ……………………………........... numaralı öğrencinizin bu raporda gösterilen işleri, işyeri görevlilerimiz
yönetiminde, pratik çalışma yönetmeliği ve staj çalışma esaslarına uygun olarak yapmış olduğu ve yapılan
çalışmaların tarafımızdan görüldüğü tasdik olunur.
Kurum Yetkilisinin
Adı Soyadı
.... /.... /……..
İmza
Mühür veya Kaşe
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
Download

Staj Defteri Hazırlama Esasları ile İlgili Bilgiler - Elektrik