o *'1
'
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
ilçe Mil]i Eğitim MüdiiIlüğü
/,
^C2Cİ,_)
lbl2r()l1_1]j n4 )UD
: \ ctiılııır]t KLrı,!liı]1
Sa.vı
Konu
/h,,r ru,t
MüDüRt.üĞüNE
Bakanlığırrız Örgiin ve YaYgrn Eğitimi Destekleme ve Yetiştilme KurSları ]]etişim hatlarü
pörü5ııcleı neticiesinde;
i]e yaptlan
1) Yetişlirıne Kurslarında iicrctli öğretmen, yöneüici
akadeın
is }
2) Döneıılik
erıleIinin giile
]6
v]e nd iri le bi
leceği
(6
saate kad.ıI). üıliVersite
saatlik, },lihk 72 saatlik toplan kurs süle]eli kontlsundacsnek
olunabi]cccği bjlgisi a]]]lmlŞtır,
BilgiIerinizi !e açılması düŞıiılıilen kurs]arla ilgili yı]karıdaki biIgile ıı dikkate alınması
'c.,ica.. c,iı :
,
']L.LısL.ıd.. ge.c i Jı,(ıı
\r]ı 1oüedı
iu[\4].p!şlE\!E
C.]ı<ı Ye i
HASAN YIL\4AZ
I
CALIP Cf]LlvlEZ
']-elt1e]
Vll YAYGIN
AL_l
F.
KAR.\I..\Y
ERrniSI"ARü İaEiia
-T -.l,.
HA1"ll
03l22]29960
layat Boi,u ÖğIeııme Genel Müdiirlilğü
Eğitim Cenel Müdürlüğü
0 ] l2 ,11]l
l5
86
Olteijğretim Genel Müdiirlüğü
0
]l2,1l] l5 0l
Mesleki
0
]12.1i3 l2
ERT| ĞRUL CEÇi,1t_
\,e
Teküik Eğiıitn Gene] Müdürlüğü
56
Tıi-
o,ı-"oknl
Lir. MiiL]ürlükleri nc
""
tlalK tgltlnl ]VlcI[eZl
Altl(urlUguİe
o
rk,
i
ILjıı oiıoı + viıı<
/Ç.ııoi:oı,+ ş"r
.\dl.j
!(t
i
,ö,A.üaAPLAN
iF]
VLRGLN
l,/
]ç. [,li]il;ğ
(]n]
Mi] I]..ınre(cad 1lık.l*ı romg, ıı,a,,,ı,lotlı.1l iılı l1rütüri
\4eh htı| i]lüuı Drebg.v tl Blgiiçin 0AK PI-A\ \'l]il
L]!!xnc]
EP.ıl:İnİn.İr]]:ıignıric(ın
Dell.k ]]izn].ne] slhe \1Mlunütu
1
l]ı;.,ı,a', r 1?
Download

iu[\4].p!şlE\!E - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü