4
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Sağl ı k Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü
T.C.SAĞLIK BAKANLI Ğ I - SAĞLIK H1ZMFI11R1
GENEL MÜDÜRLCĞC. SAĞLIK BAKANLIĞI
ORGANDOKU NAKLI VE DIYALtZ H İZMETLERi
DAmE EA ş KANL:oI
140 2011 1024 033 64 2014 53761230
I II
Sa y ı :6733164/020
Konu :Suriye Vatanda ş lar ı na Yap ı lacak
Organ Nakli Hakk ında.
BAKANLIK MAKAMINA
Ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri 01 .02.201 2 tarihli ve 28191 sayılı Resmi
Gazete'de yay ımlanan "Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli ği" ile Yö ııetnıeliğin
uygulanmas ına yönelik olarak Bakan Onay ı ile yayınlanıııış "Organ Nakli Merkezleri
Yönergesi ve "Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sisten ıi Yönergesi" hükümlerine
göre yürütülmektedir.
Ü lkenıizde yap ı lan tüm organ ııakilleri Baka ıı lığırnızca ruhısatland ırılmış merkezlerde
gerçekle ştirilmekte olup. tünı kadavra ve canl ıdan nakiller Türki ye Organ ve Doku Nakli Bilgi
Sistemi (TODS) üzerinden gerçekle ş tirilmekte ve kayıt alt ına alınmaktad ır.
Son dönemlerde Suriye vatanda ş larının organ nakli olma talepleri ile nakil
merkezlerinıize müracaatları b ıı lıınmakta olup, ülkelerinde ya şanan s ık ınt ılardan dolayı
akrabalık derece lerini helgelcyen ıemekte ve ya sunduklar ı belgelerin güvenilirliği konusunda
s ık ı
ntılar ya şanmaktad ır. Ülkemizde yap ılan organ nakilleri ile ilgili olun ısuz haberlere,
özellikle de Suriye vatanda ş lar ına ilişkin illegal iş lemlerle organ nakli yap ıld ığı ile ilgili itham
ve şüphelere ver verilmenıesi gerektiğ i düş ünülmektedir.
S ııriye vatanda ş lar ıyla ilgili olarak, mevzuat ııııızda belirlenmiş olaıı akrabal ık
d ıırıımuııun (4 üncü dereceye kadar kan ve kayın hLs ıml ığı şart ı) teyit edilememesinden dolayı
söz konus ıı Suriy e vatanda ş lar ı için etik komisyon de ğerlendirmesi yap ılınas ı gerekmektedir.
Etik komisyonun Suriyeli hastalarla ilgili olarak. ııakil merkezleri tarafindan kendilerine
gönderilecek olan dosyaları, dosya bazında incelenıeleri ve de ğerlendimıeleri, gerekli
görüldüğü hallerde ise alıc ı ve vericiyi de komisyona davet ederek ikinci bir de ğerlendirmeye
tabi tutmalar ı gerekmektedir.
Sonuç olarak söz ko ııusıı hastalarla ilgili yap ı lacak iş lemlerin yukar ıda bahis olunduğu
şekilde yap ılmas ı hususun ıı.
Tensiplerinize a ı-ı. ederim.
Uzrn. Dr. Arif KAPUA ĞASI
Genel Müdür Yard ı mc ıs ı V.
Uygun görüş le arı C de tim
Uzm. 1)r. Alaattin l) İ LS İZ
GenI M üd ii r
OLUR
... / ... /2014
Bakan a.
Prof. Dr. Irfan ŞENCAN
Müste ş ar Yard ı mc ıs ı V.
Bu belge 5070 savl ı l e ı ckl ı onik imza karn ı na göre güvcn ı i e ı cklroflik imza ile In ı71ı k ı nmlst ı r.
Evr ı k ı lI c ı ektronik mlzzııı suret Ele hup: ıı e-bc ı gcsag ı ikgov.tr adresinden 6 143ad85-4981)-4ob7- ıı 7f4-83c7b68a3c ı c kodtı ile cr ışebd ı rs ı niz.
Download

4 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Sağlık Hizmetleri Genel