DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi
X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır.
2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır.
3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır.
4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır
MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA
KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
1- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanunun amaçlarından değildir?
a) Meslek mensuplarının kurdukları büroların kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemek.
b) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin mevzuata uygun
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
c) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin sonuçlarının mevzuata
uygun olarak denetlenmesini sağlamak.
d) Serbest meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek.
e) Serbest yeminli meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek.
2- Aşağıdakilerden hangisinde çalışan meslek mensupları 5531 sayılı Kanun kapsamına girmektedir?
a) Ahmet YILMAZ’a ait mobilya fabrikasında çalışan orman endüstri mühendisi.
b) Uludağ serbest ormancılık şirketinde çalışan orman yüksek mühendisi
c) Sarıçam Orman Ürünleri Bürosu sahibi ağaç işleri endüstri mühendisi.
d) Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünde ihale ile ağaçlandırma işini yapan Kızılırmak ormancılık
şirketinde hizmet akdi ile çalışan orman mühendisi.
e) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanların hepsi
3- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya
üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi
hizmetlerini yapan hizmet sunucularını,” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Eksper
b) Meslek mensubu
c) Danışman
d) Mühendis
e) Teknik müşavir
4- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının faaliyet konuları sayılarak
belirlenmiştir?
a) 3. madde
b) 4. madde
c) 5. madde
d) 6. madde
e) 7. madde
5- 5531 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan “Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter,
plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak.” işleri hangi meslek mensubu veya meslek mensuplarının
faaliyet konusuna girmektedir?
a) Orman endüstri mühendisi
b) Orman mühendisi
c) Ağaç işleri endüstri mühendisi
d) Orman mühendisi ile orman endüstri mühendisi e) Orman mühendisi ile inşaat mühendisi
6- 5531 sayılı Kanuna göre “Ağaç röleve plânları yapmak.” hangi meslek mensubunun faaliyet konusuna
girmektedir?
a) Orman endüstri mühendisi
b) Ağaç işleri endüstri mühendisi c) Orman mühendisi
d) Orman mühendisi ile orman endüstri mühendisi e) Hiçbirisi
7- Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak üzere
yapılan hizmet alımlarında kaç hektar için tam gün esaslı bir meslek mensubu istihdam edilmelidir?
a) 500 Ha.
b) 400 Ha.
c) 300 Ha.
d) 600 Ha.
e) 700 Ha.
8- 5531 sayılı Kanunu 4 üncü maddesindeki ormanların doğal yolla kurulması alt başlığının açılımını
yapan ilgili Yönetmeliğin 17 inci maddesine göre aşağıdaki hangi iş ve işlemler yapılabilir?
a) Gençleştirmeye ayrılan meşcerelerin silvikültür plânlarının yapılması
b) Plan amaç ve ilkeleri doğrultusunda, silvikültürel esaslara uygun olarak ağaçların işaretlenip tutanaklara
yazılması.
c) Meşcereler tabii tohumlamaya dayalı olarak gençleştirilmesi.
d) Getirilen gençlik biyolojik bağımsızlığına kavuşturuluncaya kadar gençlik bakımlarının yapılması
e) (a), (b), (c), (ç) bentlerindeki işlerin hepsi
1
9- 5531 sayılı Kanuna göre kurulan serbest ormancılık büroları, ortaklık büroları veya şirketlerin tek
başlarına kullanmaya yetkili olduğu konulardan aynı bentte yazılan iki iş hangisidir?
a) Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin işler ile Milli parklar
b) Orman içi rekreasyon alanları ile Uzun devreli gelişme planı
c) Enteğre havza ıslahı ile Orman yangınları
d) Erozyonla mücadele ile Enerji ormanı tesisi
e) Arazinin vasıf tayini ve mülkiyet açısından yorumlanması ile mülkiyet çalışmaları
10- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanuna göre meslek mensubu olmaya engeldir?
a) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Zimmet suçundan hükümlü olmamak
d) Taksirli suçtan 6 (altı) ay hükümlü olmak
e) 4 (Dört) ay hapis cezası ile hükümlü olmak
11- Serbest meslek mensupluğu ve serbest yeminli meslek mensupluğu sınav komisyonu …. üyeden
oluşur. Bu üyelerden …. i Yüksek Öğretim Kurulu, …. i Çevre ve Orman Bakanlığı, … i Orman Genel
Müdürlüğü ve …. i Orman Mühendisleri Odası tarafından seçilir. Bu iki cümlenin boşluklarına aşağıdaki
sayı dizinlerinden hangileri gelmelidir?
a) 7, 2, 1, 2, 2
b) 7, 1, 2, 2, 2
c) 7, 2, 2, 2, 1 d) 7, 2, 2, 1, 2 e) 6, 2, 2, 1, 1
12- Serbest ormancılık büroları, ortaklık büroları veya şirketlerin, ilgili yönetmeliğe göre, mevzuatlarında
yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber ortaklaşa kullanabileceği konu hangisidir?
a) Ağaç röleve planları b) Kent ormancılığı çalışmaları
c) Ağaçlandırma
d) Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi
e) Orman fidanı ve bitkisi nakli
13- Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca
kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak
amacıyla gerekli olan ruhsat belgesini kim verir?
a) İlgili yerin ticaret odası
b) İlgili yerin sanayi Odası
c) Orman Mühendisleri Odası
d) Orman Genel Müdürlüğü
e) Çevre ve Orman Bakanlığı
14- Mali iş ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılmak koşuluyla, aşağıdaki
ortaklıklardan hangisi, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları
Yönetmeliği esaslarına uygun olarak kurulmuş ortaklığı ifade eder?
a) Serbest meslek mensubu unvanlı orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerinin aynı ormancılık ve
orman ürünleri bürosu çatısı altında oluşturacakları mesleki ortaklıklar.
b) Serbest meslek mensubu unvanlı orman mühendisinin (X) serbest ormancılık bürosu ile orman endüstri
mühendisinin (Y) serbest orman ürünleri bürosunun kâr ve zarar ortaklığı.
c) Serbest yeminli meslek mensubu (X) ile serbest meslek mensubu (Y) in mesleki ortaklığı.
d) Orman endüstri Mühendisi (X) in orman ürünleri şirketi ile orman mühendisi (Y) in serbest ormancılık
bürosunun kâr-zarar ortaklığı.
e) İnşat mühendisi (X), Harita mühendisi (Y) ve Orman Mühendisi (Z) in mesleki ortaklığı.
15- Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait iş yerlerinde
hizmet akdiyle çalışan ruhsat belgeli meslek mensupları aynı zamanda aşağıdaki hangi işleri yapamazlar?
a) Bir hayır cemiyetine üye olabilirler.
b) Ormancılık ve orman ürünleri büroları açamazlar ve şirket kuramazlar.
c) Hizmet akdiyle çalıştığı şirkete ait mesleki konulardaki hak ve yetkilerini kullanırlar.
d) Bilirkişilik yapabilirler.
e) Mesleki bir konuda yüksek lisans tezi yapabilirler.
16- Serbest ormancılık bürolarında, ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan faaliyetler mesleki
faaliyet olup, ………………………….... sayılmaz ve yapılan mesleki işlerde sorumluluk,
……………………………….. aittir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir?
a) Tarımsal faaliyet, iş yapan mühendise
c) Eğitim faaliyeti, işi ihale ile alan müdüre
e) Ticari faaliyet, işi yapan mühendise
b) Sınai faaliyet, işi kontrol eden mühendise
d) Ticari faaliyet sayılmaz, işi yapan meslek mensubuna
2
17- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde; ortaklık bürolarında ortaklık
sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneğini, şirketlerde şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin bir nüshasını kuruluş tarihinden itibaren en geç ne zamana kadar Odaya vermek
zorundadırlar?
a) Bir ay
b) İki ay
c) 45 gün
d) 40 gün
e) Üç ay
18- Meslek mensupları hizmet verdikleri iş sahiplerini ve işe ait bilgileri, yılın hangi ay veya aylarında
Odaya bildirmek zorundadır?
a) Ocak ayı
b) Ocak ve Temmuz ayları
c) Aralık ayı
d) Temmuz ayı
e) Aralık ve Haziran ayları
19- Meslek mensuplarının iş sahipleriyle yapacakları iş sözleşmelerinde, en az aşağıdaki hususlardan
hangilerinin bulunması gerekmektedir?
a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,
b) Yapılacak işlerin amaç ve kapsamı,
c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,
d) Ücret tutarı ve ödeme şekli, sözleşme yeri, tarihi ve süresi.
e) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki seçeneklerin tamamı
20- Bir serbest meslek mensubunun, “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Yönetmeliği” esaslarına göre düzenlediği yazışma dosyasında yer alan “SMM-2-13-2007/26”
kaydındaki 13 sayısı neyi ifade eder?
a) Kaşe numarası
b) Evrak kayıt numarası
c) Meslek mensubu ruhsat numarası
d) Oda sicil no
e) Ait olduğu yılın son iki rakamı
21- Bir serbest meslek mensubu 3 nolu kaşeye ve 213 nolu SMM ruhsatına sahip olsun. Bu serbest meslek
mensubu, bürosunu 2009 yılında kurmuş ve 01/11/2009 tarihinde 5 nolu maden izin raporunu tanzim
etsin. Bu işleme ait raporunun kayıt işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SMM-3-213-2009-R5 b) SMM-213-3-2009-R5 c) SMM-2009-R5- 213-3
d) SMM-3-2009-R5-213 e) SMM-213-3- R5-2009
22- “Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda, mesleki deneyimlerinin
geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla, Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,”
tanımlaması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Mesleki deneyim kazanmak
b) Sertifikalı eğitim
c) Mesleki geliştirme eğitimi
d) Mesleki yükselme eğitimi
e) Mesleki standartlaşma eğitimi
23- Serbest meslek mensupluğu sınavında başarılı sayılmak için, sınav konularının her birinden ……
üzerinden en az …… alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az ……. olması gerekir.
Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır?
a) 100, 60, 60
b) 100, 50, 70
c) 100, 70, 70
d) 100, 60, 70
e) 100, 50, 60
24- İtirazlar, sonuçların Odada ilan tarihinden itibaren …….. içinde bir dilekçe ile Odaya yapılır. Bu
itirazlar, Odaca en geç ……. gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak
bildirilir.
Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır?
a) 10, 15
b) 15, 30
c) 15, 45
d) 20, 30
e) 20, 60
25- Serbest meslek mensupluğu sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden
itibaren ….. yıl içinde en çok ….. sınava daha girebilirler. Bu sınavlar …… üzerinden …… puandan az
alınan konuları kapsar.
Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır?
a) 2, 4, 100, 60
b) 2, 3, 100, 50
c) 3, 5, 100, 60
d) 2, 6, 100, 50
e) 3, 3, 100, 55
3
26- “Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin,
haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde gerçek ve tüzel kişilere, hizmet akdi dışında yapılacak
akit ve sözleşme karşılığında danışmanlık şeklinde sunulmasını,” tanımlaması aşağıdakilerin hangisinin
karşılığıdır?
a) Tamgün çalışma
b) Hizmet akdi ile çalışma
c) Süreli gün çalışma
d) Ortak çalışma
e) Haftalık çalışma
27- 5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, 5 inci maddesindeki
hak ve yetkileri kullanabilecek mühendisler aşağıdaki hangi şartları taşımaları gerekmektedir?
a) Odaya kayıtlı olmak
b) Odaya kayıtlı ve ruhsatlı olmak
c) Odaya kayıtlı ve deneyimli olma
d) Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olmak
e) Ruhsatlı olmak
28- 5531 sayılı Kanuna göre ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel
kişileri; bu çalışmalarını yürütebilmek için, aşağıdaki mesleki disiplinlerden hangisinin istihdam edilmesi
zorunludur?
a) Faaliyet konusunda yetkili meslek mensubu
b) Orman mühendisi
c) Orman Endüstri mühendisi
d) Ağaç işleri endüstri mühendisi
e) Aday meslek mensubu
29- 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların bir geçici işçi ile bir memurun iştirak halinde işlenmesi
durumunda geçici işçi hangi mahkemede yargılanır?
a) Sulh ceza mahkemesi
b) Asliye caza mahkemesi c) Ağır ceza mahkemesi
d) Memur ile aynı mahkemede
e) İş mahkemesi
30- 5531 sayılı Kanunun yayımlandığı Resmi Gazetenin tarihi ve Kanunun tam adı nedir?
a) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Kanunu
b) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri
Mühendisliği Kanunu
c) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri
Mühendisliği Hakkında Kanun
d) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri
Mühendisliği Hakkında Kanun
e) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri
Mühendisliği Kanunu
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
31- Türk Ceza Kanuna göre taksirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi
öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
b) Bilerek ve isteyerek konusu suç olan bir fiilin işlenmesidir
c) Toplumsal kurallara istemeyerek uyulmasıdır.
d) Örgütlü suçların planlanmasının gizli olarak yapılmasıdır.
e) Hareketleriyle adli mekanizmanın yanıltılmasıdır.
32- Türk Ceza Kanununa göre “Gece vakti deyiminden” hangisi anlaşılmaktadır?
a) Sabah 09.00 ile akşam19.00 arası
b) Güneşin doğması ile batması arasındaki süre
c) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
d) Sabah 06.00 ile akşam 20.00 arası
e) Gün doğuşu ile gün batışı arası
33- Türk Ceza Kanuna göre suçun 4 (dört) genel unsuru, aşağıdaki bentlerden hangisinde tam olarak
verilmiştir?
a) Maddi, manevi, toplumsal ve çevresel b) Hukukilik, maddi, insani ve sosyal
c) Kanunilik, prensiplik, hukukilik ve çevresel
d) Bireysellik, maddi, manevi, hareketlilik
e) Maddi unsur, manevi unsur, kanunilik, hukuka aykırılık
34- Aşağıdaki suçlardan hangisi kamu güvenine karşı işlenmiş suçlardandır?
a) Rüşvet
b) Mühür bozma c) İrtikap
d) Hırsızlık
e) Parada sahtecilik
35- Anayasamızda yer alan ve evrensel “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ceza kanununa göre suçun
hangi genel unsurunu ifade etmektedir?
a) Maddi unsur
b) Manevi unsur
c) Kanunilik
d) Hukuka aykırılık
e) Hiçbiri
4
36- Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu
malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi hangi suçu işlemiş olur?
a) Rüşvet
b Zimmet
c) Görevi kötüye kullanma
d) İrtikap
e) Sahtecilik
37- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun kimler
hakkında uygulanmaktadır?
a) Yalnızca kamu memurları
b) Kamuda geçici olarak çalışanlar
c) Diğer kamu görevlileri
d) Memurlar ve diğer kamu görevlileri
e) Kamuda çalışan memur, hizmetli ve işçiler
38- 4483 sayılı Kanunun uygulanma koşullarının oluşması için hangi unsurlar olmalıdır?
a) Ortada işlenilmiş bir suçun olması
b) Suçu işleyenin memur ya da diğer kamu görevlisi olması
c) Suçun görev sebebiyle işlenilmiş olması
d) (a), (b) ve (c) deki unsurların hepsi birlikte
e) Hiçbiri
39- 5531 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının yargılanmalarını düzenleyen 11 nci maddesine
göre aşağıdaki cümlenin boş bırakılan kısmına hangi ifade gelmelidir?
“Meslek mensupları, görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerin niteliğine göre, Türk Ceza
Kanununun ………………………….. ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.”
a) Diğer kamu görevlilerine
b) Devlet memurlarına
c) Kamu görevlilerine
d) Genel hükümlerine
e) Hiçbiri
40- İzin vermeye yetkili merciin “Soruşturma İzni verilmemesi” yönünde karar vermesi halinde, 4483
sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcısının ve konumuna göre şikâyetçinin, kararın
tebliğinden itibaren kaç gün içinde hangi mahkemelere itiraz hakları bulunmaktadır?
a) Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay 2. Dairesine 10 gün
b) İdare mahkemesi ve Danıştay 1. Dairesine 10 gün
c) Asliye hukuk mahkemesi ve Bölge idare mahkemesine 15 gün
d) Sulh hukuk mahkemesi ve idare mahkemesine 15 gün
e) Ağır ceza mahkemesi ve Bölge idare mahkemesine 10 gün
5
Download

Meslek Mensupluğu Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve Türk Ceza