TEZ ÖNERİSİ RAPORU TESLİM FORMU
T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
………………………….. ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitünüzün
…………………………………..
Anabilim
Dalı,……………………………………….
doktora programı, …………………………….. numaralı öğrencisiyim. …./…../20… tarihinde yapacağım
savunmama ilişkin tez önerisi ile ilgili yazılı raporumu İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 41. Maddesi (1) fıkrası gereğince savunmamdan en az 15 gün önce komite üyelerine teslim
ettiğime dair tutanağı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Öğrencinin Adı, Soyadı
Tarih: .…. /..… /20….
İmza:
TESLİM TUTANAĞI:
TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ
TESLİM TARİHLERİ
DANIŞMAN
………………………………….
......./......./.......
ÜYE
………………………………….
......./......./.......
ÜYE
………………………………….
......./......./.......
EK: TEZ ÖNERİSİ RAPORU
ENS.FR.D10 19.08.2014
İMZA
Download

Doktora Tez Önerisi Raporu Teslim Formu