Meclisi M e b u s a n
İ : 18
9 H a z i r a n 1328 (1912)
C :2
ru cebine gider. O z a m a n K a n u n u Esasinin m ü z a k e ­
ALİ OSMAN E F E N D İ
resinin b u r a d a yeri yoktur. Biz, olağan şeyleri düşü­
yini esami ile reye konulmalıdır.
(Çorum) — M a d d e , ta­
n ü y o r u z ; fakat birisi çıkıp da, bizim h a k k ı m ı z ı gas-
A H M E T M Ü F İ T B E Y (İzmit) — Efendim, tâyin-i
p e t m e k isterse o b a ş k a . O üste çıkarsa, o kazanır,
esamî usulü, talep v u k u u n d a icra edilir v e y a h u t ekse­
biz üste çıkarsak biz kazanırız.
•
MEHMET TALAT
riyetin v u k u u n d a iki defa iştibah hâsıl olursa o z a m a n
B E Y (Edirne) — O
zaman
yapılır. Bizim N i z a m n a m e - i Dahilide m u t l a k a tâyin-i
K a n u n u Esasi de k u r t a r m a z .
OHANNES
esamî ile reye k o n u l m a k usulü yoktur. Â z a
VARTEKS EFENDİ
(Devamla)
—
Başka şey k u r t a r ı r ya, nasıl ki k u r t a r d ı ; fakat şimdi,
mî ile olur.
bir k a y d k o y u y o r s a k , tecil olunsun, tatil olunsun, K a ­
M E H M E T B A H A E D D İ N B E Y (Halep) — Sülü-
n u n u Esasimizde m u s a r r a h olduğu üzere, Teşrini Sa-
sân-i ekseriyyetin anlaşılması içindir.
n i iptidasında gelmeliyiz. O n d a n sonra tatil lazımsa
H ü k ü m e t tatil etsin, bir ay, iki ay içtimadan
tarafın­
d a n usulen onbeş isimli bir takrir verilirse tâyin-i esa­
R E İ S — Bir takrir var, okuyalım efendim.
sonra
Riyaseti Celileye
tatil etsin. B u n u n faydası nedir? F a y d a s ı şudur ki,
M ü z a k e r e edilen m e v a d d ı n tâyin-i esamî ile reye
biz kendi hakkımızın sahibi oluruz.
vaz'edilmesini ve o sırada alenen esaminin
Böyle Teşrini Sani iptidasında davet edip de, iç­
okunup,
hazır bulunanların m e v c u t olduğunu beyan ile ismi
tima ettirmemek, a n c a k , y a r m i senede veya otuz se­
hizasına caize çekilmesini usûl teklif eyleriz.
nede bir kere vuku bulur. Bu yirmi - o t u z senede b i r
kere v u k u bulacak bir iş için b u r a y a böyle bir şey
ilave etmek
ziyadedir.
M a h z u r u nedir? Evvelce
de
söyledim, M e b u s l a r gelecekler, b u r a d a , bir hafta son­
Erzurum Mebusu
Süreyya
Varteks
Sivas M e b u s u
Yanya Mebusu
Dr. Paşayan
Kingos
Yanya Mebusu
Van Mebusu
r a tecil veya tatil edilecekler. Mebuslar b u r a d a bir iki ay ziyade kalmış olacaklar.
Berat M e b u s u
Y i r m i - otuz senede böyle, Mebuslar, bir kere de
Surla
Vramiyan
Berat M e b u s u
Elbasan M e b u s u
varsın b u zahmeti çeksinler, zararı yoktur. H a k k ı m ı z
Sami V i r y o n
Şevket
baki kalsın d a tecil olmasın. Teşrini vSani iptidasında
Konya Mebusu
Kayseri M e b u s u
gelelim, a m a yirmi senede bir kere, b u r a d a , böyle iki
Zeynelâbidin
Ali Galip
ay ziyade oturacakmışız, onun zararı yoktur.
Muş Mebusu
Siroz M e b u s u
için tecilde ben zarar g ö r ü y o r u m , tecilin reddini tek­
Keygam
Sloyan Haciyef
lif ediyorum. Bu tecilin reddini talep ediyorum. («Re­
Siroz M e b u s u
izmir M e b u s u
Boynof
Vahan
Onun
ye» s a d a l a n ) .
Erzurum Mebusu
R E İ S — T a k r i r var, okunsun da efendim, o n d a n
Pastırmacıyan
sonra reye koyalım.
Riyaset-i Celileye
İ S M A İ L C A N P O L A T B E Y (İzmit) — Bu yeni bir
7 nci m a d d e n i n birinci satırının «Heyet-i
Mebu­
usûl, N i z a m n a m e - i
sanın» ibaresinden sonra - bir sene-i içtimaiyye zar­
fında
ancak
bir defa olmak üzere - ibaresinin z a m
ve ilavesini teklif ediyorum.
Dahilî E n c ü m e n i n e havale
!
A H M E T M Ü F İ T B E Y (İzmit) — M a k s a t , tâyin-i
esamî değil. Abidin Efendi! M a k s a t nedir
Halep Mebusu
edil­
sin.
efendim?
Tâyin-i esamî midir?
Artin
ZEYNELÂBİDİN
EFENDİ
(Konya) — Tâyin-i
A H M E T M A H İ R E F E N D İ ( K a s t a m o n u ) — R e - j esamî diyor. Şimdi o takrir, tâyin-i esamî iledir. O
takrirdeki imzalar onbeş imzaya varmış ise tâyin-i
ye k o y u n u z efendim.
esamî ile koymalıdır. R e y e korsunuz, o n u n altındaki
R E İ S — N a z a r ı itibare alanlar ellerini kaldırsın.
(Eller kalkar). Ekseriyyet yok efendim, r e d d o l u n d u .
Maddeyi
kabul
edenler ellerini
kaldırsın.
(Eller
kalkar). («Tayini esami ile olsun» s a d a l a n , gürültü).
fıkrayı k a b u l edei*seniz,
edersiniz, etmezseniz,
hiç
ehemmiyeti yoktur. O t a k r i r d e n m a k s a t tâyin-i esa­
midir.
R A H M İ B E Y (Selanik) — Efendim, K a n u n - u Esa­
Z E Y N E L A B İ D İ N E F E N D İ (Konya) — Sülüsanı
ekseriyyetle olması için tayini esami teklifimiz var- j m i n i n k a b u l ü n d e zaten ekseriyyet-i sülüsan lâzımdır.
dır,
İ Ekseriyyet-i süîüsan m e v c u t olup olmadığı h a k k ı n d a
— 461 —
TBMM KUTUPHANESI
Download

Meclisi Mebusan İ : 18 9 Haziran 1328 (1912) C : 2 Berat Mebusu