-
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 32800326/310/5773964
Konu:Resim Yarışması
27/1112014
.................................. MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2111112014 tarihli ve 5604006 sayılı yazısı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 104.'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik, "İstiklal Göklerdedir." Konulu resim yarışması düzenlemesine dair ilgi yazı ve
şartname ekleri müdürlüğümüz web (akcaabat.meb.gov.tr) adresi duyumlar bölümünde
yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1-Yazı (2 Sayfa)
2-Şartname (2 Sayfa)
Güven\i Elektronik
imzalı ASlı Ile Ay~~I:
,*-/.11.- /204 i'
DAGITIM:
Tüm Resmi/Özel İlkokulOrtaokul ve Lise Müdürlükleri
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel: (O 462) 228 i 084- i i 2 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected] I2.tr
Ayrıntılı Bilgi :H.DEMİRCİ(şube Müd.)
Eğitim Öğretim Şubesi:D.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2e62-b64 ı -37e5-9853-6ftb kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON V ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
KODU:
78141513/821.05/5604006
Resim Yanşması
2111112014
................................... KAYMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
19/1112014 tarihli ve 88013337/821.05/5500165 sayılı yazısı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik, "İstikbal Göklerdedir" konulu resim yanşması düzenlenmesiyle ilgili ilgi yazı ve
şartname ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğititm Müdürü
EKLER:
I-Yazı (1 Adet)
2-Şartname (4 Sayfa)
HükUmet Konagı 61040 TRABZON
Elektronik Ag:: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: temelegitim61 @meb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi : Maide KÖSE Memur
Tel: (0462) 23020 94 - 1133
Faks: (0462) 23020 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzal anmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden91 Of-b 192-3aa7-acdc-52c5 kodu ile tıwit "tlil"hihr
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 88013337/821.0515500165
Konu: Resim Yanşması
19/1112014
................. "~İ~İ(}~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2014 tarihli ve 84037561182114856716
sayılı yazısı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik, "İstikbal Göklerdedir" konulu resim yanşması düzenlenmesiyle ilgili ilgi yazı
incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
Eğitiminin
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M.
Sadık ARS~AN
Bakan a.
Genel Müdür 'I.
EK : İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
DA(}ITIM:
Gereği:
B Planı
Konya Yolu/T.Okuııar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
y,[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Ayrıntılı
bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Ögretmen)
Tel: (O 312) 2969440
Faks: (O 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenbe2a-4f69-3el c-8b7a-13b3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EÖİTİM BAKANLlGI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı
: 840375:611821/4856716
Konu: Resim Yanşması
27/1012014
YENİLİK VE EGİTİMTEKNOLOJİLERt GENEL MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
: a) 07/0212013 tarihli ye B.080.YET.00.20.00.0/3616 sayılı yazı (Genelge
No:2012/13).
b) Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının 20 Ekim 20 i 4 tarihli ve
4600889S-1670-143074-14/Per.PLYnt.O.Dis.Mor.Ş.Şbt.Gazi tşl.Ks sayılı yazısı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ı Mlüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle yürütülen
saı:ıat hizmetleri kapsamında yurt genelinde; ilkokul, ortaokul ve 1iselerde öğrenim
gören öğrencilerin resim sanatına olan ilgisini artırmak, yaratıcı çahşmal.artnı desteklemek ve
havacıhk sevgisının yaygınLaşmasıru. sağlamak amacıyla, 20 ı 4-20 ı 5 öğretim yılında "İstikbnı
Göklerdedir." konulu resim yarışması düzenlenmesiyle ilgili ilgi (b) yazı incelenmiştir.
Söz konusu yarışma Türkiye geneHnde tüm okullanmlZl kapsadığından konunun
'ilgi (a) Genelge doğrultusunda. Genel Müdürlüğünüzcc değerlendirilmesi için Hgi (b) yazı ve
şartname yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgileriııizi ve gereğini arz ederim.
kültür ve
Yaşar
KOÇAK
Daire Başkanı
.EK: İlgi yazı ve Şartname
SAıalÜrk
Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
www.meb.gov.tr
e~post:ı : [email protected],tr .
Ayrınblı
Elekıron.ik Ağ;
Bu evrak güvenli e!ektro.nik imza ile imzalanmıştır. http://evnıksorgu,mcb.go,,,tradresind.en
bilgi için: Muammer AKSOY Eğitim Uzmanı
Tel: (0.312)413 ıs JJ
Fak: :(0312)4180739
5S68-Oe9b-3418-9f69-l3bb kodu.ilc t~ite4ilebilir,
\
TASNIFDISI
EK-A
PER.: 46008895·4670-143074-14/Per.PI.Ynt.O. Dis.Mor.Ş. Şht.Gazi Işl.Ks.
20 Ekim 2014
" ISTıKBAL GÖKLERDEDIR" KONULU
ÖGRENCILER ARAS~g'UNCU RESIM YARıŞMASı
.
ŞARTNAMESI
l . GENEL
Türk Havacıltğının gelişm iş ülkelerle aynı yıllarda başladığı hususundaki farkındatığı artırmak, h.avacılık
sevgisinin yaygınlaşmasını sağlamak, ilköğretim, ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin resim sanatına
olan ilgisini art ı rmak ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla Hv, K.K.lığl ·lstikbAI Göklerdedir" konulu
g' uııcu resim yarışması dOzenlenm lştir.
2. KATILIM
Yarışmaya jIkokul, ortaokul ye liselerdeöğrenim gören ö9renciler katılabilir.
3.
YARıŞMA
KONUSU
İstikMI Göklerdedir.
4.
YARISMA ESASLARI
Her tOrlU resim teknIği ve maJzemesi kullanmak serbesttir. Her öğrenci , yanşmaya iki eser ile katılabilir.
Yarışmaya katılacak eserıer ötgQn olacak ve daha önce basılmış veya yapılmış eserlerden kopya
ol mayacaktır. Katı lımcı tanıtım formunu doldurarak resminin arkesı ha yapıştıracaktır.
5. SECıCı KURUL VE DEGERLENDIRME
Seçicl kurul Hv.K.K., Hv,KKVr. Bşk., Hv.K. Per.Bşk, ve yüksek öğr~tim kurumlarının Oyelerinden
,oluşacaktır. Saçiei kurul, sergilemeye ve ödöle layık eserleri 2015 yılı Nisan ayında Ankara'da toplanarak
seçecektır. Oe~erlendi rme; ilkokul, ortaokul, lise' ile asker? liseler ve gOz.e t sanatlar liseleri olmak Ozere dört
grupta yapıl acaktı r.
6_ ESERLERIN TESLIMI
Eserler 01 Nisan 2015 tarihine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve kurumlarına elden teslim
edilebilecek yada Hava KuvvetIeri Personel BaşkanlıQ ı 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunacak
şekUde posta veyakargo ile gö.nderilecektir. Posta veya kargoda meydana gelebilecek taraflatdan
Hv.K.K. Iı~1 sorumlu değildir. Eserler çerçevesiz olara!< teslim edHecek. ödüle layık görOlecek eserler
Hv.K.K.lığl tarafı,nda.n sergilerneye hazır halegetirilecektir.
7.
ÖDÜLLER
Değerlendirme her gruptan lIçer adet olmak Ozere toplam 12 adet ödOI üzerinden
her gruptan bir öğrenciye Mahsiyön ÖdDIIİ verilecektir.
r-""~
GRUPLAR
SABlHA GÖKÇEN
ÖDÜLÜ
.BNB. M.FESA
EVRENSEV ÖDÜLÜ
YZB. MEHMET
FETHISEY
Televizyon
-+ Kristal Anı
Hediyesi
TabJet
+ Kristal Anı
Hediyesi
, nk'okul
Ortaokul
Lise
-"As. Lls. ve Guz. San. Us.
TASNIF DISI
DizııstU
Bilgisayar
+ Kristal An ı
Hediyesi
yapılaca-'<tlf. Ayrıca
'MANSIYON
ÖDÜLÜ
Fotö~raf
Makinesi
+ Kristal Anı
Hediyesi
A·1
-
TASNIFDIŞI
EK-A
PER. : 46008895-167(}.143074-14IPer.PI.Ynt.D. Dis, Mor.Ş. ŞhtGazi lştKs.
20 Ekim 2014
8. ÖDÜL TÖREN(
ÖclOI töreninin yer ve zamanı dereceye g ıren ö~renci , aileleri ve pkullarına bildirilecektir.
S. ESERLERIN IADESI
Ödaı verilen ve sergilenmeye layıkgörüleneserler iade edilmeyecek, Hava Kuwetleri KomutanMının
malı sayılacaktır. ÖdOI almamış ve sergilenrnek için seçilmemiş eserler,. yarışma sonuçlanrıın
açıklanmasından sonra 30 gün içinde Hv. K. Per.Bşk,llğından geri alınmalıdır. Bu süre zarfında geri
alınmayan eserierdEm Hava Kuwetleri Komutanlığı sorumlu de~lIdir.
.
10. YASALHAKLAR
Hava Kuwetleri
Komutanlığı,
Oda! veriren ve sergilenmeye
layıkgörOlen
eserleri her tanrı
atış.katalog,
broşür, resim vb. tanıtım malzemesi orar.ak kullanma hakkına sahiptir. Eser sahipleri eserlerinin telif
haklarını Hava Kuwetıeri Komutanlığına devretmiş ve her türlO yasal haklarından feragat etmiş sayılır.
HvKK.lıgı ödül verilen ve sergilenmeye layık görülen eserleri kapsayacak bir katalog hazırıaYarak
dağıtımını yapacakt.ır.
BU YARıŞMAYA KATıLANLAR , (REŞIT OLMAYANLARıN VELI VEYA VASILERI) BU ŞARTNAME
HÜKOMLERINI EKSIKSIZ KABUL ETMlş SAYıLıRLAR, KATILACAK TOM O~RENCJLeRE BAŞARıLAR
DILERIZ,
.
TEL: (312) 4181675 - 4143796 - 4143564 - 4143282 BELGEGEÇER ~ (312) 41a0891
TASNIFD~şı
-
A-2
-
HAVA KUWETLERI KOMUTANllGI
" ISTIKBAL GÔKLERDEDIR" KONULU 9'UNCU RESIM YARıŞMASı
ÖGRENCi TANıTıM FORMU
ESER SAHIBININ
. ADI
SOYADı
DOGUM tARIHI
i
(GOnlAylYıl)
YARıŞMA
GRUBU
(Utokul Grubu.
Ortaokul Grubu
Lise Grubu
ASkeri Liseler ve GOze( sanatlar Liseleri Grubu
OKULU
OKULADRESi
(Tam adresi yazınız. )
OKUL TELEFON
EVADRESI
. (Tam adresi yazını z .)
EV TELEFONU
(örnek, : 0'3124181675)
VELlNlzlN CEP TELEFONU
(18 yaşından kuçUkler Için)
NOT: Bu formu daktilo veya bilgisayar ife/bulunmadıöı takdırde okunaldı
doldurarak dUşmeyecek şekilde resminizin arkasına yapıştmnız.
şekilde
el yazınız
ııe
Download

İstiklal Göklerdedir Konulu Resim Yarışması ile ilgili resmi yazı ve