Konya
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığı
Azerbaycan
Kültürel Mirasın
Araştırılmasına
Destek Derneği
İspanya Yeraltı
Arkeoloji Birliği
Makedonya
Arkeoloji Derneği
İtalya Bilim
Adamları Birliği
Selçuk Üniversitesi
Türk El Sanatları Araştırma
ve Uygulama Merkezi
2
KONGRE AÇILIŞI
Saat:09.00-10.00
Yer
:MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ahmet AYTAÇ
Sempozyum Genel Sekreteri ve Sergi Kuratörü
Dr. Fariz HALİLLİ
Sempozyum Eş Başkanı
Prof. Dr. Veli ALİYEV
Azerbaycan Heyeti Adına
Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
Türkiye Heyeti Adına
Prof. Dr. Luigi SCRINZI
Diğer Ülkeler Adına
Әsnayә ŞÜKÜROVA
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel
Miras Şubesi Müdürü
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Sempozyum Eş Başkanı
Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL
Selçuk Üniversitesi Rektörü
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
PLAKET VE ÖDÜL TÖRENİ
3
AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR - Yrd. Doç. Ruhi KONAK
10.00-10.15 Prof. Dr. Vәli ӘLİYEV, Naxçıvan vә Anadolunun Tunc Dövrü Petroqliflәri
10.15-10.30 Barbaros ŞANSAL, Türk Sanatında Beş Duyu ve Zamanın Beş Hali
10.30-10.45 Doç. Dr. Osman KUNDURACI, Hayatı ve Bilimsel Yönü ile Dr. Hasan Özönder
10.45-11.00 Prof. Dr. Alisa BORISENKO-Prof. Dr. Yulij XUDYAKOV, An Image of Warrior and Martial Horse on Touretics of Ancient Turks in Central Asia
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30
Ahmet AYTAÇ, S. Ü. Tarafından Düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi ve Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi” Etkinliklerinde Sunulan Bildirilere Dair
TARTIŞMA
ÖĞLE YEMEĞİ
SERGİ AÇILIŞI
Yer: KOYUNOĞLU MÜZESİ
4
5
1. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Osman KUNDURACI- Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
Prof. Dr. Kübra ӘLIYEVA, Azәrbaycan İncәsәnәtındә “Dünya Ağacı” vә
“Hәyat Ağacı”nın Tәsvirlәri vә Onların Mifoloji Köklәri
Ahmet AYTAÇ-Prof. Dr. Tuna DOĞAN, Konya Etnoğrafya Müzesi’ndeki Selçuklu
Halılarında Renk Ölçümü
Aygün ӘLİZADӘ, Azәrbaycan Xalçarında Türk vә Dünya Mәdәniyyәtinin İzlәri
Arş. Gör. Semra KILIÇ - Doç. N. Rengin OYMAN, Niğde İli Bor İlçesi Obruk
Köyü Havlı Dokumaları
TARTIŞMA
ARA
2. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. ERDEM ÜNVER - Dr. Kreshnik BAJRAKTARI
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
Prof. Dr. Rayihә ӘMӘNZADӘ, Orta Әsr Azәrbaycan Türbәlәrinin Konstruksiyaları (XI-XVII Әsrlәr)
Yrd. Doç. Dr. Türkan ACAR, Tabhaneli Camilerde Özel Tasarım Birimleri
“Sultan Mekânları”
Dr. Natalia ROVELLA, Cappadocian Rupestrian Churches: a Conservative Challenge
Arş. Gör. Selim KARTAL-Yrd. Doç. Dr. Yüksel TURCAN, Çankırı’daki Tarihi
Çeşmelerin Durumu ve Bunlara Yönelik Yapılması Gereken İyileştirmeler
TARTIŞMA
ARA
6
3. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nәzakәt İSMAYILOVA - Yrd. Doç. Dr. Sema ZAFER SÜMER
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
Prof.Dr. Şikar QASIMOV, Azәrbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında Әdәbiyyat vә İncәsәnәtin İnkişafı Tarixindәn (1920-30-cu illәr)
Prof. Dr. Yusufcan YASİN - İlkan YUSUFCAN, Divanü Lugat-it -Türk’te Geçen Uygurlar ile İlgili Bilgiler Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Dede Korkut Hikâyelerinde “Öteki”
Şәhla XӘLILLI, Eski Türk Edebiyatında Lale Konusu ve Bosnalı Sabitin “Lalenin” Gazeli
TARTIŞMA
ARA
4. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA-Doç. Dr. Emine KOCA
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
Prof. Dr. Taciser ONUK-Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI, Somut Olmayan Kültür Mirasımız El Sanatlarımızı Korumak ve Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Devretmek
Nail TAN, SOKÜM Yaşayan İnsan Hazinesi Işığında
Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri
Yrd. Doç. Dr. Sema ZAFER SÜMER, Türk Edebiyatında
Feminist Söylemin Öncü Kadınları: Fatma Aliye, Emine Semiye ve Halide Edip
Tәranә MӘMMӘDOVA, Qәdim Türk Әdәbiyyatı
TARTIŞMA
ARA
7
5. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tuba VURAL-Doç. Dr. Ali TEMİZEL
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
Prof. Aysen SOYSALDI-Gülşah ÖN, 20. Sonu 21. yüzyıl Başı Örnekleriyle
Bartın Yazmacılığı
Doç. K. Didem ATİS ÖZHEKİM, Moldova - Gagauz Otonomisi’nde
Yaşayan Türklerin Kilim Dokumaları
Ahmet AYTAÇ, Koyunoğlu Müzesi’nde Sergilenen Konya - Ladik Yöresine Ait
Bir Grup Kilime Dair
Öğr. Gör. Mine YAYLA - Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ, Konya Yöresi El Dokumalarından “Haneli” ve Haneli Dokumalarının Kadın Üst Giyim Tasarımlarında Kullanılması
TARTIŞMA
ARA
6. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Aysen SOYSALDI - Doç. Dr. Nazilә ABDULLAZADӘ
15.00-15.15 Yrd. Doç. Ruhi KONAK, Kıyâfetü’l-insâniye Fî Şemâ’ili’l-Osmâniye ve Hünernâme I. Cilt Elyazmalarında Yer Alan Padişah Portrelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
15.15-15.30 Yrd. Doç. M. Hülya ŞANES DOĞRU, Meşa’irü’ş-Şu’ara
Yazması Sultan Kıyafetlerinde Tezyinat
15.30-15.45 Kamilә MEHDIYEVA, Azәrbaycan Orta Әsr Miniatürlәrindә
At Rәsmlәri Üzәrindәki Çul Tәsvirlәrinin Bәdii Xüsusiyyәtlәri
15.45-16.00 Sezgi GİRAY, Osmanlı Devleti’ndeki Şenliklerin ve Geleneksel Mesleklerin 1582
ve 1720 Sûrnâmelerindeki Minyatürler Üzerinden Değerlendirilmesi
16.00-16.15 TARTIŞMA
16.15-16.30 ARA
8
7. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kübra ӘLIYEVA - Doç. Didem ATİS ÖZHEKİM
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
Prof. Aysen SOYSALDI - Bahar KOSİF, Elazığ Çit Baskıcılığı
Prof. Dr. Feriha AKPINARLI-Adem ÇOLAK, Afyonkarahisar Geleneksel
Çorap Örücülüğü
Doç. Dr. Emine KOCA-Doç. Dr. Fatma KOÇ - Hande BARAN, Eskişehir’de Yaşatılmaya Çalışılan Kültürel Bir Miras: Sarka
Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE- Irina GUSACH, Kültürel Etkileşim Bağlamında Nekrasov Kazaklarının Geleneksel Giysilerindeki Türk İzleri
(Rusya’nın Rostov Bölgesi Müzelerindeki Koleksiyonlardan Örnekler)
Öğr. Gör. Elmas Elhan ÖZUS-Öğr. Gör. Fatma GEMİCİ, Bursa ili 18. yüzyıla Ait Olan Genç Erkek Kıyafetleri
TARTIŞMA
8. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Rayihә ӘMӘNZADӘ - Yrd. Doç. Dr. Abdulselam ARVAS
16.30-16.45 Prof. Dr. Luigi SCRINZI, About “Green Town - Aksu” Project
16.45-17.00 Prof. Dr. Ali BORAN, Aziziye Camii Restorasyon Çalışmaları
17.00-17.15 Prof. Dr. Qafar CӘBIYEV - Dr. Fariz XӘLILLI, Mehrәvan Şәhәr Yerindә İlkin Arxeoloji Tәdqiqatların Bәzi Nәticәlәri
17.15-17.30 Inmaculada HERNÁNDEZ - Tejero LARREA, Los Pueblos Asiáticos de La Actual
Turquía En Diodoro Sículo
17.30-17.45 Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ - Öğr. Gör. Özlem SAĞIROĞLU, Arkeolojik Sit Alanlarda Kullanılan İn - Situ Koruma Örtülerinin Tasarımına Yönelik Geliştirilen Üretken (Biyo-Mimetik) Denemeler
17.45-18.00 TARTIŞMA
9
9. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI-Doç. Dr. Fatma KOÇ
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-19.00
19.00-20.30
Doç. Dr. Ali TEMİZEL, İran’da Kaşkay Türklerinde Sanat ve Kültürel Hayat
Doç. Dr. Nazilә ABDULLAZADӘ, XX. Әsr Azәrbaycan Şairi Әli Ağa
Vahidin Şeirlәrinin Janr, Bәnd vә Qafiyә Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Meyser KAYA, Azerbaycan Aşıkları ve Aşık Yaratıcılığı
Öğr. Gör. Sema YALÇIN, “Bereket” İnancının Günümüze Yansımaları: İstanbul Örneği
Aygün ӘLIZADӘ, Sinan Paşanın “Tәzkirәtül-Övliya” Әsәri
TARTIŞMA
GEZİ: Alâeddin Camii
AKŞAM YEMEĞİ
10. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI - Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
Doç. Dr. Gülnarә SӘFӘROVA, Qloballaşma vә Azәrbaycan Mәdәniyyәtindә
Milli Mәnlik Şüuru Problemlәri
Dr. Kreshnik BAJRAKTARI - Isuf KOCI, Sufism Culture in Kosova Survival of an Old Tradition in Times of Globalization
Orjona SHEGAJ-Ermela BROCI, Bezistan, a Memory Place
Cәfәr QİYASİ, Şeyx Babı Xanәgahı
TARTIŞMA
ARA
10
11. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Luigi SCRINZI-Yrd. Doç. Dr. Serkan İLDEN
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
Prof. Dr. Tuna DOĞAN - Okt. Mehmet ÇELİK - Arş. Gör. Nurdan YILMAZ, 16. Yüzyıl ve Günümüz Çini Sanatında Renk
Doç. N. Rengin OYMAN - Ayşe PAMUK, Çin Mavi - Beyaz Porselenlerinden Etkilenen İznik Mavi - Beyaz Çinilerinin Desen Özellikleri
Yrd. Doç. Dr. Nevin AYDUSLU, Selçuklu Yapılarındaki Süsleme Amaçlı Tuğlaların Restorasyonu İle İlgili Düşünceler
Öğr. Gör. Funda KOÇER YEŞİLYURT, XVI. yüzyıl İstanbul Çiniciliği
ve Usta Habib Atölyesi
TARTIŞMA
ARA
12. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Taciser ONUK-Nail TAN
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
Prof. Dr. Abbas SEYİDOV - Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV,
Kür-Araz Mәdәniyyәtinә Aid Gil Ocaq Qurğuları
Doç. Dr. Kәmalә PӘNAHOVA, Şәrq Peripatetizminin Tәdqiqinin Orta Әsr
Türk Mәdәni Irsinin Tanıdılmasında Rolu
Doç. Dr. Metin AKİS, 16. Yüzyılda Ayıntab Şehrinin Sosyal,
Kültürel ve Ekonomik Hayatı İçerisinde Kadının Rolü
Dr. Ağasәlim ӘZIZOV, Bakı Şәhәrinin Yeni Şәhәrsalma-Ekoloji vә Nәqliyyat Karkası
TARTIŞMA
ARA
11
13. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Prof. Dr. Tuna DOĞAN - Doç. N. Rengin OYMAN
Prof. Dr. Nәzakәt İSMAYILOVA, K. M Sönmezin Yardıcılığında Klassik Şeir Terzi
Doç. Dr. Faiq ӘLӘKBӘROV, Türkçülük Ülküsü İçinde Azerbaycan
Türkçülüğünün Yeri (21. yüzyıl)
Zöhrә FӘRӘCOVA, Irşad Qәzetindә Türkçülük Mәsәlәlәri
Elmira ABASOVA, Qәdim Türklәr vә Türk Mifologiyası Rus Tәdqiqatçılarının Gözü İlә
TARTIŞMA
ARA
14. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Veli ALİYEV-Dr. Natalia ROVELLA
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Prof. Dr. Yusufcan YASİN-İlkan YUSUFCAN, 8 -13. Yüzyıllarda Uygurlarda Eğitim
Doç. Dr. Erdem ÜNVER, Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine
Dr. Nazmin CӘFӘROVA, Bakının Әdәbiyyat Muzeylәri Mәdәni
İrsin Qoruyucuları Kimi
Dr. Emin AĞAYEV, Türk Etno-Psikolojisinin Mitolojik Temelleri
(Azerbaycan Folklör Örneklerine Dayanarak)
TARTIŞMA
ARA
12
15. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. İpek FİTÖZ - Yrd. Doç. M. Ali EROĞLU
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Yrd. Doç. Dr. Esma İGÜS, Elbise-i Osmaniyye ve Washington Kongre Kütüphanesi
II. Abdülhamid Fotoğraf Albümü’nden Yerel Anadolu Kıyafetleri
Yrd. Doç. Ayşe Gamze ÖNGEN, Cumhuriyet Dönemine Ait Bir Cepkenin
Yıpranmasına Neden Olan Faktörler
Öğr. Gör. Canan ERDÖNMEZ, Anadolu Selçuklu Uygarlığı Giysi Kültüründe
Derinin Kullanımı
Öğr. Gör. Serap TANRISEVER - Zhyldyz AMANBEK KYZY,
Kırgızistan Erkek ve Kadın Milli Başlıkları
TARTIŞMA
ARA
16. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. ALİ BORAN - Doç. Dr. Enis Timuçin TAN
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00
Doç. Dr. Xәdicә ӘSӘDOVA, Azәrbaycanda XVII-XIX Әsr Metalişlәmә Sәnәti
Galina WOODOVA, Lahij-The Living Heritage of Azerbaijan
Xanım ӘLİYEVA, Shirvan Region Properties of The Azerbaijan Profession
of Ashug that Included Into the Unesco Cultural Heritage List
TARTIŞMA
ÖĞLE YEMEĞİ
13
17. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Gülnarә SӘFӘROVA-Doç. Dr. Metin AKİS
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00
Öğr. Gör. Ragsana HASANOVA, Azerbaycan EA M. Fuzuli Adına
El Yazmalar Enstitüsünün Restorasyon Laboratuarının Tarihi ve
Eserlerin Onarım Aşamaları
Hasan YAŞAR, Koyunoğlu Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Türkçesi El Yazma Destanlar
Nigar AĞAYEVA, Azerbaycan ve İngiliz Çocuk Folklorunun Genel Özellikleri
TARTIŞMA
ÖĞLE YEMEĞİ
18. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Ahmet AYTAÇ- Orjona SHEGAJ
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00
Doç. N. Rengin OYMAN, Muska Motifinin
Anadolu Geleneksel Dokumalarında Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU, Rize İpekli Dokumaları ve
Örnek Bir İşletme “Zaimoğlu Rize Bezleri”
Yrd. Doç. Mehmet Ali EROĞLU, Yörük Yaşamında Çuval Dokumaları
TARTIŞMA
ÖĞLE YEMEĞİ
14
19. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yusufcan YASİN - Alisa BORISENKO
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV-Prof. Dr. Abbas SEYİDOV, Dördbucaqlı Qala Bürcü (Donjon) Ətrafında Xilasedici Arxeoloji Kəşviyyat və Qazıntı İşləri
Dr. Zeynəb QULIYEVA, Nahçıvanda Erken Demir Çağına Ait Nekropoller
Mahmut DAVULCU, Geleneksel Bir Sanat Olarak Karadeniz Bölgesi’nde
Ahşap Tekne Yapımcılığı
Arş. Gör. Serap BULAT, Onsekizinci Yüzyıl İshak Paşa Sarayı’nda
Kullanılan Taşcı Markaları
TARTIŞMA
ARA
20. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şikar QASIMOV - Doç. Dr. Faiq ƏLƏKBƏROV
14.00-14.15 Doç. Dr. Enis Timuçin TAN, “Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu Figürlerinden
Gravür Baskı Sanatında Tasarım Elemanı Olarak Yararlanmak”
14.15-14.30 Fəridə MIRIŞOVA, Müasir Dövrdə Musiqi Mədəniyyətinin Inkişafına Dövlət Qayğısı
14.30-14.45 Samirə MƏMMƏDOVA, Yunus Emre ve Şebüsteride Klassik Tasavvufun
Süluk Mertebeleri
14.45-15.00 Arş. Gör. Yalçın KAYALI, Hint ve Türk Mitolojilerinde Yıldırım ile Şimşek Miti
15.00-15.15 TARTIŞMA
15.15-15.30 ARA
15
21. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN-Hasan YAŞAR
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
Yrd. Doç. Dr. A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK, Kültürel Mirasımızda
Yöresel Mimari Değerler: Tarihi Çamaşırlıklar
Dr. Mustafa ÇETİNASLAN-Öğr. Gör. Özgür YENİ, Kastamonu İli,
Daday İlçesi’nde Bulunan Kalem İşi Süslemeli Bir Konak
Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK, Aksaray- Güzelyurt (Gelveri) Kilise Cami Ahşap Bezemeleri
Arş. Gör. Abdülmecit ADAM, Architectural Restoration of Mardin,
the Protection and Sustenance Under the World Cultural Heritage
TARTIŞMA
ARA
22. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV- Doç. Dr. Xədicə ƏSƏDOVA
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
Doç. Dr. İpek FİTÖZ, Osmanlı Tasarım ve Kültür Mirasında Saray Hamamları:
Topkapı ve Dolmabahçe
Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL, Türkiye’de Kültürel Mimari Mirasın Korunması
ve Sürdürülebilirlik: Pul Müzesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN - Gözde UZUNCA, Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarma Eğitimi Veren Bölümlerin Programlarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulselam ARVAS, Müzeler ve Şamanizm:
Hakas Türklerinin “Hurtuyah-Tas” Açık Hava Müzesi Örneği
TARTIŞMA
ARA
16
23. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Qafar CƏBIYEV - Doç. Dr. Kəmalə PƏNAHOVA
15.30-15.45 Öğr. Gör. A. Didem ENGİN - Yrd. Doç. Dr. Serkan İLDEN,
Takı Tasarımında Mısır Pastasının Kullanımı
15.45-16.00 Yrd. Doç. Nilgün ŞENER, Osmanlı Sanat Teşkilatı (Ehl-İ Hiref)
Kuyumculuk
16.00-16.15 Öğr. Gör. Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN - Arş. Gör. Mustafa KULA,
Anadolu Takı Kültüründe Türkmen Takı Üslubunun Yeri ve Gelenekselleşme Süreci
16.15-16.30 Öğr. Gör. Filiz ERDEN-Öğr. Gör. E. Elhan ÖZUS-Öğr. Gör. Melek TUFAN,
Türk Kültüründe Çengi ve Köçek Giyimi
16.30-16.45 TARTIŞMA
16.45-17.00 ARA
24. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma
Oturum Başkanları:
Dr. Fariz XƏLILLI- Galina WOODOVA
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
Yrd. Doç. Dr. Nursen GEYİK DEĞERLİ, Kaatı’ Sanatında Geleneksel /Modern İlişkisi
Elmira ABBASOVA, Azərbaycanın Orta Əsr Şəhərlərində Arxeoloji Qazintilar
Zamani Aşkar Edilən Bəzək Nümunələri (Qəbələ və Ağsu Materiallari Əsasinda)
Dr. Bilgehan KOEHLER, Türk Sanatının Global Sanat ve Avrupa’daki Yeri
Arzu GÖK-Doç. Dr. Birsen ÇEKEN-Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN, Türk Özgün Baskı Sanatında Sembolik Anlatım
C. Didem ÖZIŞIK KAKHİA, “Hat”dan “Sath”a Çağdaş Türk Resim Sanatından Örnekler
TARTIŞMA
ARA
17
DEĞERLENDİRME PANELİ
16 Mayıs 2014, Cuma
17.00-18.00
Panel Başkanı:
Prof. Dr. Örcün BARIŞTA
Panelistler
Ahmet AYTAÇ
Dr. Fariz HALİLLİ
Hasan YAŞAR
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Prof. Dr. Taciser ONUK
Prof. Dr. Luigi SCIRINZI
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR
(Prof. Dr. Prof. Dr. Qafar CƏBIYEV- Prof. Dr. Yusufcan YASİN-Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Prof. Aysen
SOYSALDI-Dr. Kreshnik BAJRAKTARI- Inmaculada HERNÁNDEZ- Nail TAN-Galina WOODOVA-Orjona
SHEGAJ)
18.00-19.00 GEZİ: Mevlâna Müzesi
19.00-20.30 AKŞAM YEMEĞİ
17 Mayıs 2014
09.00
: GEZİ (Karatay Müzesi-Sille-Çatalhöyük)
17.00-17.30 : Konya Yaşam Kültürü Müzesi Açılış Töreni (Koyunoğlu Müzesi Bahçesi)
21.00-23.00 : Sema Töreni
23.00
: Konya’dan Ayrılış
18
19
POSTER BİLDİRİLER
Ahmet YAVUZYILMAZ,
Trabzon Köprülerinden Örnekler
Aidə İSMAYILOVA,
Azərbaycanda Səlcuq Dönəmi Keramikasında
Təsvir Motivləri (AMEA Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyinin materialları əsasında)
Dr. Aynur HACIQƏDIRLI,
XVIII. yüzyılının Rus-Türk Müharibələri
Aysel ACALOVA,
Kamal Ümmi “Divan”ında
Peyğəmbərlərin Vəsfi
Dr. Aytac ABBASOVA,
Nevruz Gelenekleri
(Kelbecer Örnekleri Bazında)
Gülər ƏMIRƏHMƏDOVA,
Molla Zeynelabdin Sagari Karabaği’nin Türkçe
Divanında Zulf Mazmun
Doç. Dr. Gülxanım QARAYEVA,
XX Əsrin 60-cı illərində Türkiyə-ABŞ
Münasibətləri
Gülbəniz CAVADOVA,
Elxanilər Dövlətinin Mədəni Həyatı Alman
Tarixşünaslığında
Öğr. Gör. Hilal USTAOĞLUÖğr. Gör. Zekiye ŞENTÜRK,
Kaybolan Mesleklerden Yemenicilik ve Son
Değerlerinden Kilisli Yemeni Ustası Mehmet
Sağır Ekmekçi
Dr. Çingiz ABDULLAYEV,
Eski Türk Dastanları – “Kitabi Dədə Qorqud”
Kifayət AĞAYEVA,
Türkiyə və Qafqaz:
Amazonların Qədim Diyarı Kimi
Doç. Dr. Eyvazova YEGANƏ,
Mədəni Irs Muzeal Fenomen Kimi
Könül MIRZƏYEVA,
Klassik Əsərlərin Tərtibatı: Ənənə və Müasirlik
Elman NOVRUZOV,
Influence of Nizami Ganjavis’s “Khosrow and
Shirin” Poem on Abdullah Hatifi’s Works
20
Prof. Dr. Mediha GÜLERÖğr. Gör. M. Fatih ÖZDEMİR,
Ankara Beypazarı Yöresine Ait “Astarlı Telkâri”
Gümüş Takı Örnekleri
Rəna RƏCƏBLI,
Məmməd Səid Ordubadi Yaradıcılığının
Azərbaycan Xalqının Milli Irsinin Öyrənilməsi
Üçün Əhəmiyyəti
Öğr. Gör. Meryem KAPLAN,
Ahlât Şehir Kazılarında Çıkan Çini Ve
Seramikler Üzerindeki Figürlerin Günümüzce
Yorumlanması
Dr. Rizvan QARABAĞLI,
Sərhədlər Tanımayan Böyük Türk SənətiMemarlığı
Lalə HƏSƏNOVA,
XX əsr Azərbaycan Mədəniyyəti Memarlığında
Sintezlər
Lalə SULTANOVA,
Dövlətşah Səmərqəndinin “Təzkirətüş-Şüəra”
Əsərində Mövlana Cəlaləddin Rumi
Leyla KƏRIMOVA,
Mehmet Akif Ersoyun Vətənpərvərliyi Milli
İdeal Kontekstində
Dr. Lamiyə RƏHIMOVA,
Naci Divanının Özellikleri
Nərgiz AĞAYEVA,
Qədim Ənginliklərin Toxunuşu vəya Xalçalar
Şərqlə Qərbin Yolayricinda
Sabir TAĞIYEV,
Azərbaycanda Xristian Etiqadlı Türk Abidələri
Sevdagül ƏLIYEVA,
Xalq Oyunlari Etnik Əlamətlərin Daşiyicisi Kimi
Sevinc İSMAYILOVA,
Səfəvilər Dövründə Azərbaycan
Mədəniyyətinin Inkişafı
Şəbnəm QULIYEVA,
Naxçıvan Diyarının Türk Mənşəli Toponimləri
Şəbnəm MƏSTƏLILI,
İbrahim Tahir Musayevin Əsərlərinin IdeyaMövzu Xüsusiyyətləri
Şəlalə Ana HÜMMƏTLI,
Kültürel Mirasımız – Kültür ve Bilgi Kaynağımız
Elyazmalar
21
Dr. Şəhla NURUZADƏ,
Azərbaycanda Dini Abidələrin Mühafizəsində
Dövlət Siyasəti
Xatirə YUSIFOVA,
Füzulinin Türk Divanının Nəşr Olunmuş ElmiTənqidi Mətnləri
Şölə BAYRAMOVA,
Azərbaycan Ədəbiyyatında Realizm Cərəyanı
Prof. Dr. Vəfa QULIYEVADr. Qənirə PIRQULIYEVA,
Şamaxıdan Tapılan Nadir “Daş Babalar”
Haqqında
Təranə QULUZADƏ,
Qəhrəmanlıq Dastanlarında Qədim Türk
Adətlərinin Təzahürü
Tahir EYNULLAYEV,
Azərbaycan Xalq Rəqslərinin Yaranması və
Inkişafı
Arş. Gör. Dr. Vildan BAĞCI,
Rize İli Çamlıhemşin İlçesi, Yol Kıyı Köyü El
Örgüsü Çoraplar
22
TÜRK SANATLARI (karma) SERGİSİ KATILIMCILAR
Ahmet AYTAÇ
Abdülmecit ADAM
Adem ÇOLAK
Ahmet DALKIRAN
Arzu GÖK
Atilla CAN
Aydın UĞURLU
Ayşe Gamze ÖNGEN
Ayşe OKUR
Ayşegül KOYUNCU OKCA
Azize Melek ÖNDER
Barbaros ŞANSAL
Betül SERBEST
Betül YAĞIZ
Canan ERDÖNMEZ
Ceyda GÜLSEVER
Cihan GEZEN
Damla CAN
Derya ÇELİK
Derya TECİMER
Didem ATİS ÖZHEKİM
Didem ÖZ
Ebru GÜLBAHÇE KUBAN
Emine DALICI
Elanur KIZILŞAFAK
Ələkbər MƏMMƏDOV
Emel BULMUŞ
Emine KOCA
Emine NAS
Erdem ÜNVER
Esra KAVCI ÖZDEMİR
Fadim AKÇA
Fatma Aybike AYTAÇ
Fatma ELVİN ÖZTÜRK
Fatma GÜRSOY
Fatma KOÇ
Fatma KÜÇÜK
Figen ÖZEREN
Gökçe COŞKUN
Gülhan GÜLDÜR
Gülizar ÇELEBİLİK
Gülnur DURAN
Gülşen KAHRAMAN
H. Feriha AKPINARLI
Habibe ŞİMŞEK
Hafize PEKTAŞ
Hamid AYDEMİR
Hülya KASAPLI
İ.M.V. Noyan GÜVEN
İbrahim EROL ŞAVKLI
İsa ELİRİ
Kezban SÖNMEZ
23
M. Ali EROĞLU
Meltem KATRANCI
Merve DÜZAĞAÇ
Meryem CİNEVİZ
Meryem KAPLAN
Mine ERDEM
Murat ASLAN
Mustafa KULA
Müjgan EMRE EROĞLU
N. Rengin OYMAN
Neşe AĞKURT
Nevin AYDUSLU
Nigar İSGƏNDƏROVA
Nilgün ŞENER
Nursen GEYİK DEĞERLİ
Oğuz YURTTADUR
Ömer ZAİMOĞLU
Özge MAZLUM
Özge URAL
Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN
Ruhi KONAK
Saleh BABƏKZADƏ
Seçil ERKOL
Seda DİLAY
Selda GÜZEL
Selda KOZBEKÇİ
Semra KILIÇ
Senem UĞURLU
Sevgi KAYALIOĞLU
Sıla SÖZEN
Sümeyra ERDEM
Şenay AYTAÇ
Şennur ATALAY
Şerife YILDIZ
Taciser ONUK
Tuna DOĞAN
Vüqar QURBANOV
Yasemin KOPARAN
Zeynep DALKILIÇ
Sırçalı Medrese, Taç Kapısı Detayı
Download

İspanya Yeraltı Arkeoloji Birliği Makedonya Arkeoloji Derneği İtalya