Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
Ortaca Kent Konseyi
Topçuoðlu’nu aðýrlýyor
ORTACA’DA OPERASYON
“YAÞADIÐIMIZ
COÐRAFYA KARÝA”
21 KASIM 2014
YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
Devlet Hastanesi 19
Mayýs’a yetiþtirilecek
Ortaca Kent Konseyi Eðitim Kültür Sanat
Çalýþma grubu yazar Hamdi Topçuoðlu’nu
aðýrlýyor. 22 Kasým 2014
Cumartesi günü saat 14.00’de
Kent Konseyi Toplantý
Salonununda yapýlacak etkinlikte:
Müzik Dinletisi Beste ve Sözler,
Film gösterimi ve yazar Hamdi
Topçuoðlu ile “Yaþadýðýmýz
Coðrafya Karia” söyleþisi
sonrasýnda yazar kitaplarýný
imzalayacak.
nMuðla Emniyet Müdürlüðü Özel
Harekat þubesi, Ýlçe Emniyet müdürlüðü
ekiplerinin de katýlýmýyla Ortaca Cengiz
Topel caddesindeki bir ev ve iþletmede
operasyon yaptý.
nAdana'da bir narkotik operasyonu
sýrasýn-da polise ateþ edilen silaha ait boþ
kovanla-rýn, Diyarbakýr'da Astsubay
Nejdet Aydoð-du'nun þehit edilmesi
olayýnda kullanýlan silaha ait olduðunun
belirlenmesinin ardýn-dan kimliði tespit
edilen Yunus Emre T.’nin ikamet ettiði
yere operasyon düzenlendi.
HABERÝ 3.SAYFADA
ÝZTUZU ÖZEL ÝÞLETMEYE
TESLÝM EDÝLDÝ
nSaðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu,
Dalaman Devlet hastanesinde ve inþaatý
devam eden Ortaca Devlet Hastanesinde
incelemelerde bulundu.
Muðla Devlet hastanesinin temel atma töreni ve partisinin
Bodrum ilçe kongresine katýlmak üzere Dalaman
havalimanýna gelen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu,
Dalaman Devlet hastanesinde ve inþaatý devam eden Ortaca
Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Muðla valisi Amir Çiçek,Saðlýk il müdürü Cihan Tekin,
Ak Parti Ýl baþkaný Nihat Öztürkile birlikte Þantiye alanýný
gezen Müezzinoðlu burada þantiye yetkililerinden bilgi aldý.
Ýnþaat alanýnda dolaþan Müezzinoðlu, iþçilerle bir süre
sohbet etti. Görevlilerinden hastanenin Haziran ayýnda
biteceði bilgisini alan Müezzinoðlu, hastanenin 19 Mayýs
2015'e yetiþtirilmesini istedi.
Bir gazetecinin hastane projesinde helikopter pistinin
olmadýðý yönündeki sorusuna Müezzinoðlu, "Uygun bir yer
olursa sonrada planlayacaðýz. Þu anda inþaatýn üzerinde
planlamýyoruz. Arsasýnda uygun bir yer bulursak
planlayacaðýz." yanýtýný verdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Nihat Öztürk hastane inþaatýyla ilgili
spekülasyonlarýn ortaya atýldýðý bilgisini verdi. Müezzinoðlu
ise; "Saðlýkta kim ne derse desin yaptýklarýmýz ortada" dedi.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ortaca Antentepe
mevkisinde TOKÝ’ye yaptýrýlan 100 yataklý Ortaca Devlet
Hastanesi 25 bin 101 metrekare alan üzerine 3 bin 620
metrekare olarak inþa edilecek. Bölge için büyük öneme
sahip olan hastane Haziran 2015’te hizmete girecek.
-ÖMER KUNDAKÇI
nDalyan’daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete
verilmesine ve plajýn tahliye edilmesi kararýna tepki gösteren Ýztuzu Kumsalýný
Kurtarma Platformu (ÝKUP) üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile
vatandaþlar Ýztuzu plajýnda protesto gösterisi yaptý.
Dalyan’daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak
özel bir þirkete verilmesine ve plajýn
tahliye edilmesi kararýna tepki gösteren Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma
Platformu (ÝKUP) üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile vatandaþlar Ýztuzu plajýnda protesto
gösterisi yaptý.
Plajýn devir teslim iþleminin
yapýlacaðý duyumunu alan ÝKUP
üyeleri Dalyan Mahallesi'nden tur
sürecinden ardýndan Ýztuzu
tekneleriyle Ýztuzu Plajý Boðazaðzý
plajlarýnýn Ortaca Belediyesi'nin
mevkisine geldi, ellerinde
elinden alýndýðýný söyledi.
pankartlarla slogan atarak insan
Sürecin baþýnda Ýdari
zinciri oluþturdu.
mahkemelere
baþvuru yapýlarak
Baþkan Karaçelik
yürütmenin durdurulmasý kararý
“Ýztuzu plajlarýnýn
alýndýðýný, sonrasýnda plajlarýn
Ortaca Belediyesi tarafýndan
Ortaca Belediyesi'nin
çalýþtýrýlmaya devam edildiðini
elinden alýndý”
anlatan Karaçelik þunlarý kaydetti:
Ortaca Belediye Baþkaný Ha"Ancak yeni bir mahkeme
san Karaçelik yaptýðý açýklamada,
kararýyla idarenin yürütmeyi
hukuka uygun olmayan bir ihale
durdurma kararý kaldýrýlmýþtýr.
Bizden de bu yerlerin teslimi
istenmiþtir. Þimdi yeni bir hukuk
süreci baþlatmýþ bulunuyoruz. Bu
süreçten olumlu sonuç alacaðýmýzý
umuyorum. Ancak bizim hukuka
karþý idare olarak herhangi bir
hukuksuzluk yapmamýz söz
konusu olamaz. Bu mahkeme
kararlarýný uygulamamaktýr ki
Ortaca Belediye Baþkaný olarak
ve kurum olarak böyle bir
hakkýmýz yok."
Sahiller kamuda olmalý
Sahillerin ve kumsallarýn
mutlaka kamunun elinde olmasý
gerektiðini vurgulayan Karaçelik,
"Buralar dünyanýn incisi yerler.
Buralar mutlaka kamunun eliyle
korunmak zorundadýr. Eðer
buralardan 3 kuruþ para
kazanýlacaksa yine bu kamuya
harcanacaktýr. Sahiller birilerinin
kazanç kapýsý olmamalýdýr. Eðer
para kazanýlacaksa bunu kamu
kazanmalý yine kamu yararýna
harcanmalýdýr" dedi.
Karaçelik, bu tür duyarlýlýk taþýyan eylemlerin devam edeceðini,
kamuoyu yaratmak adýna bu tür
davranýþlarýn devamýndan yana
olduðunu ifade etti.
Baþkan Yoðun Bakýmda
Konuþmasýnýn ardýndan
tansiyonu yükselerek rahatsýzlanan
Ortaca Belediye Baþkaný Hasan
Karaçelik, botla plajdan alýnarak
Özel Yücelen Hastanesinde tedavi
altýna alýndý.
10 gün süre
Jandarma ekiplerinin geniþ
güvenlik önlemleri aldýðý Ýztuzu
Plajý, Ortaca Belediyesi yetkilileri
tarafýndan atýlan imza ile MUÇEV
yetkililerine, plajdaki eþyalarýn
alýnmasý için 10 günlük süre
þerhiyle teslim edildi.
Tahliye edilmesine karar verilen
günü birlik tesis alanlarý arasýnda
Sarýgerme kumsalý, Ýztuzu plajýnýn
Daðdibi ve Boðazaðzý’ndaki alan
ve tesisler, iskeleler ile Delikada
yüzer iskele bulunuyor.
-Ömer Kundakçý
2
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
21 KASIM 2014 CUMA
Büyükþehir Bilgilendirme
Toplantýsý Köyceðiz’deydi.
Su Arýzalarýný
‘Ses Dalgalarý’yla
Buluyorlar
nMUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire
Baþkanlýðý’na baðlý kaçak tarama personeli,
cadde ve sokaklardaki ana hat ile abone
hatlarýndaki su kaçak tespitlerini ‘Akustik
Dinleme Cihazý’ yardýmýyla yapýyor.
Muðla Büyükþehir
Belediyesi Bilgilendirme
Toplantýlarýndan sekizincisi
Köyceðiz’de yapýldý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
Milas, Bodrum, Yataðan, Ula, Datça,
Ortaca, Dalaman ilçelerinde gerçekleþtirdiði Bilgilendirme Toplantýlarý’na
devam ediyor. 30 Mart Yerel seçimlerinden sonra Büyükþehir olan Muðla’da Büyükþehir bünyesinde kurulan
genel sekreterlikler, daire baþkanlýklarý, bu birimlerin görevleri ve hizmet
alanlarý hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirmek için düzenlenen Büyükþehir Belediyesi Bilgilendirme toplantýlarýnýn sekizincisini Köyceðiz’de
gerçekleþtirdi.
Köyceðiz’de gerçekleþtirilen toplantýya, Muðla Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Osman Gürün, Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan,
Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, CHP Muðla Ýl Baþkaný Mustafa Öztürk, Muðla Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreter yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediyesi danýþmanlarý, Muðla Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý, Köyceðiz mahalle muhtarlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri ve çok sayýda va-
tandaþ katýldý.
Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Muðla Büyükþehir Belediyesi Bilgilendirme Toplantýlarý’nda
yapýlan sunumlarýn vatandaþlar için
çok yararlý olduðunu söyledi ve Muðla
Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün’e ve ekibine teþekkür
etti.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, yerel seçimlerden sonra büyükþehir olan
Muðla’nýn 13 ilçesiyle bir bütün
olarak en iyi þekilde vatandaþlara
hizmet vermek için çalýþtýðýný söyledi.
Baþkan Gürün; “12.980 kilometre
kare gibi geniþ bir coðrafyaya sahip
Muðla ilinde 550 mahalle’ye 13 ilçe
belediyesi ve Büyükþehir Belediyesi
hizmet vermeye baþladý. Yeni yasayla
olmayan bir Büyükþehir Belediyesi
kuruldu ve var olan ilçe belediyelerimizin de görev ve sorumluluk alanlarý
geniþledi. Yasadan kaynaklanan
sýkýntýlara raðmen yapýlanmasýný diðer
büyükþehir belediyeleri içinde en hýzlý
þekilde tamamlayan Muðla Büyük
þehir Belediyesi bütün birimlerini
oluþturarak hizmet vermeye baþladý.
Büyükþehir Belediyemizin ve ilçe
belediyelerimizin görevi þartlar ne
olursa olsun vatandaþa her türlü
þartta en iyi hizmeti vermek.
Büyükþehir Belediyesi ve ilçe
belediyelerimiz görev ve sorumluluk
alanlarýna göre birbirleriyle iþbirliði
içinde çalýþarak vatandaþlara hizmet
etmeye baþladý. Bilgilendirme toplantýlarýyla da Büyükþehir Belediyesi’nin
7 aylýk sürede Muðla genelinde ve
Köyceðiz özelinde yaptýklarýný ve
yapacaklarýný vatandaþlarýmýza
anlatýyor, yeni yapýlanma hakkýndaki
sorularýný cevaplýyoruz. Büyükþehir
Belediyemizin logosunda 13 ilçe
belediyemizi yýldýzla, büyükþehir
belediyemizi de güneþle sembolize
ettik. Büyükþehir Belediyesi ortada
güneþ gibi bütün ilçeleri kapsýyor ve
bir arada tutuyor. Bu birlikteliði 5 yýl
süreyle uyum içinde sürdürerek
Muðla’ya hizmet edeceðiz.” dedi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Bilgilendirme Toplantýlarý’nda 16
daire baþkanlýðýndan 8 tanesi ve
MUSKÝ Büyükþehir genelinde ve
gidilen ilçe özelinde yapýlan ve
yapýlacak olan hizmetler hakkýnda
sunum yaptýktan sonra vatandaþlarýn
sorularýný yanýtlýyor. 10 dakikalýk
soru-cevaptan sonra sorularýn devam
etmesi halinde ilçe belediyesinin
tahsis ettiði farklý bir odada vatandaþlar süre sýnýrlamasý olmaksýzýn
daire baþkanýyla görüþme imkaný
buluyor. Vatandaþlar bu bilgilendirme
toplantýlarýný düzenleyen ve daire
baþkanlarýný ilçelerine kadar getiren
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün’e ve sorunlarýný
dinleyen Muðla Büyükþehir Belediyesi bürokratlarýna teþekkür ederek
bu hizmetten memnuniyetlerini her
fýrsatta dile getiriyorlar.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Daire Baþkanlarýnýn, Genel Sekreter
ve Danýþmanlarýnýn katýldýðý bilgilendirme toplantýlarý 20 Kasým’da Kavaklýdere, 21 Kasým’da Seydike-mer,
28 Kasým’da Marmaris ilçesin-de de
yapýlacak. -Soner Aydýn
Derede Mahsur Kalan At,
Ýtfaiye Tarafýndan Kurtarýldý
MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire Baþkanlýðý’na
baðlý kaçak tarama personeli, cadde ve sokaklardaki ana
hat ile abone hatlarýndaki su kaçak tespitlerini ‘Akustik
Dinleme Cihazý’ yardýmýyla yapýyor. ‘Akustik Dinleme
Cihazý’ ile dinleme yapan personel, arýzalý suyun sesini
dinleyerek, yerin 7 metre altýndaki su arýzasýný tespit
edebiliyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi’nin tek genel müdürlüðü
olan Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel
Müdürlüðü, yeni ekipmanlarýyla vatandaþýn sorunlarýný
kýsa sürede çözüyor.
Muslihittin Mahallesi Baþak sokakta, sayaç arýzasý
tespit eden MUSKÝ Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý
açma- kesme ekipleri, abone hattý arýzanýn su kaçaðý olma
ihtimali üzerine konuyu abone sahibi ve MUSKÝ Su ve
Kanal Ýþletme Daire Baþkanlýðýna baðlý ‘Kaçak Tarama
Personeline’ ihbar etti. Olay yerine gelen kaçak tarama
personeli, yerin 7 metre altýndaki boru hattýnda bulunan
su arýzasýný tespit edebilme özelliðine sahip ‘Akustik
Dinleme Cihazý’ ile abone hattý ve ana hat üzerindeki
borulardaki suyun sesini dinleyerek arýza tespiti yaptý.
Kýsa sürede çalýþmalarýna baþlayan ekip, yeraltýnda tespit
edilen boru çatlaðýnýn yenilemesini yaparak arýzayý
giderdi.
Konuyla ilgili bilgi veren MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme
Daire Baþkaný Ayhan Türkoðlu, ‘Akustik Dinleme Cihazý’
ile yer altýndaki su arýzalarýný kýsa sürede tespit
edebildiklerini söyledi.
Vatandaþlarýn ana hattan evlerine gelen boru hatlarýný
bilmeleri durumunda arýzalara kýsa sürede ulaþabildiklerini
söyleyen Türkoðlu, “Arýza ekipleri, Akustik dinleme
cihazýný muhtemel arýza olabilecek noktalarda, basýncýn
düþtüðü yerlerde ve yer üstüne çýkmayan su arýzalarýnda
kullanýyorlar. Bu tür yerlerde ekiplerimizce dinleme
yapýlarak arýzanýn tespiti yapýlmaktadýr. Basýnçlý, kapalý
sistem hatlarda kullanýlan bu cihaz, yerin 7 metre altýnda
bulunan su arýzalarýný tespit etme özelliðine sahip.
Ekiplerimiz bu cihazlarla çalýþmalarýný trafiðin az olduðu
ve sesin az olduðu zamanlarda yapýyorlar. Bu yüzden
ekiplerimiz bu çalýþmalarý daha çok gece yapýyor. Bu
cihazlarýmýzdan 6 adet alarak ilçelerimizde kullanýlmak
üzere þube müdürlüklerimize gönderdik” dedi.
-Soner Aydýn
nMuðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire
Baþkanlýðý Milas Grup Amirliði, Bugün (Cuma)
dere yataðýndan mahsur kalan atý kurtardý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Milas Grup
Amirliði, Bugün (Cuma) dere yataðýndan mahsur kalan atý kurtardý.
Milas Ýlçesi’nde bulunan Balavca Deresi’nin kenarýna otlamasý için
býrakýlan at, yaðmurun yaðmasý ile yükselen dere yataðýnda mahsur
kaldý. Hayvanýn çamura saplanarak ayaða kalkamadýðýný ve derede
mahsur kaldýðýný fark eden vatandaþlar sabah saatlerinde Büyükþehir
Belediyesi Milas Ýtfaiye Grup Amirliðine haber verdi.
Ýtfaiye personeli tarafýndan halat ve kepçe yardýmý kurtarýlan
hayvan, gerekli bakýmýnýn yapýlmasý için barýnak yetkililerine teslim
edildi. -Tuncay Karaçelik
Ayhan
Türkoðlu
3
21 KASIM 2014 CUMA
ORTACA’DA OPERASYON
Muðla Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat þubesi, Ýlçe Emniyet müdürlüðü ekiplerinin de
katýlýmýyla Ortaca Cengiz Topel caddesindeki bir ev ve iþletmede operasyon yaptý.
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
HDP Kongre Yapýyor
nGeçtiðimiz yýl Ortaca ilçe örgütü’nün
nAdana'da
bir narkotik
operasyonu sýrasýnda
polise ateþ edilen silaha
ait boþ kovanlarýn,
Diyarbakýr'da Astsubay
Nejdet Aydoðdu'nun
þehit edilmesi olayýnda
kullanýlan silaha ait
olduðunun
belirlenmesinin
ardýndan kimliði tespit
edilen Yunus Emre
T.’nin ikamet ettiði
yere operasyon
düzenlendi.
Adana'da bir narkotik operasyonu
sýrasýnda polise ateþ edilen silaha ait
boþ kovanlarýn, Diyarbakýr'da
Astsubay Nejdet Aydoðdu'nun þehit
edilmesi olayýnda kullanýlan silaha ait
olduðunun belirlenmesinin ardýndan
kimliði tespit edilen Yunus Emre
T.’nin ikamet ettiði yere operasyon
düzenlendi.
Muðla Emniyet Müdürlüðü Özel
Harekat Polisleri ve Ýlçe Emniyet
müdürlüðü ekiplerinin de katýlýmýyla
Ortaca Cengiz Topel caddesindeki
bir ev ve iþletmede yapýlan operasyonda Yunus Emre T. ile Cemal Aslan gözaltýna alýndý. Gözaltý iþleminin
ardýndan serbest býrakýlan Cemal
Aslan olayla bir ilgisinin olmadýðýný
söyledi.
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
kuruluþunu gerçekleþtiren Halklarýn
Demokratik Partisi HDP 23 Kasým
Pazar günü 1.Olaðan Kongresini
yapacak.
Geçtiðimiz yýl Ortaca ilçe
örgütü’nün kuruluþunu
gerçekleþtiren Halklarýn
Demokratik Partisi HDP 23 Kasým
Pazar günü 1.Olaðan Kongresini
yapacak.
Konu hakkýnda bilgi veren Ýlçe
eþ baþkaný Hüsniye Kaya: “23
Kasým Pazar günü ilçe kongremizi yapacaðýz. Aralýk
ayýnda Muðla il kongresini takiben Ocak ayý baþýnda
da Kurultay gerçekleþtirilecek. Cumhurbaþkanlýðý
seçimi sürecinde Türkiye'ye yeni bir ana muhalefet
partisi, yeni bir alternatif kazandýrdýðýmýzý gösterdik.
Bugün HDP, muhalefet dendiðinde tutarlý, aklý
baþýnda, baðýmsýz, muhalefet odaðýný oluþturan bir
muhalefet partisidir.
Bu süreçte de HDP’nin kapsayýcýlýðý ve kitle
partisi olma iddiasýný göz önünde alarak tüm
halkýmýza, deðiþik inançlara ayný zamanda dernek,
kurum ve STK’lar ile kendini ifade eden gruplara da
ulaþýp kongre ile ilgili görüþlerini alacaðýz.” dedi.
rildi. Adana’da daha önce silahlý
yaralama olayýna karýþtýðý öðrenilen
Yunus Emre T.’nin Diyarbakýr'da bir
astsubayýn þehit edildiði silahlý
saldýrýda kullanýlan silahýn ruhsat
sahibi olduðu iddia edildi. Gözaltýna
alýnan Yunus Emre T. saðlýk kontrolünün ardýndan Adana Emniyet
Müdürlüðüne götürüldü.
Ortaca Kültür Park
Kütüphanesi açýlýyor
Kovanlar ayný
silahtan çýkmýþ...
Adana'da bir narkotik operasyonu
sýrasýnda polise ateþ eden kiþinin
kullandýðý silaha ait boþ kovanlarýn,
Diyarbakýr'da Astsubay Nejdet
Aydoðdu'nun þehit edilmesi olayýnda
kullanýlan silaha ait kovanlar ile
eþleþtirilmesi sonucu her iki olayda
da ayný silahýn kulanýldýðý belirlendi. Adana'da bir astsubayýn evinden
Silahýn ruhsat
Adana Emniyet Müdürlüðü ekipleri, çalýndýðýný tespit etti.
sahibi gözaltýnda
astsubayýn þehit edildiði, narkotik Ýþ ararken yakalandý
Operasyon, Adana Cumhuriyet operasyonunda da polise ateþ
Diðer taraftan Yunus Emre T.’nin
Savcýlýðýnýn talimatýyla gerçekleþti- edildiðini belirlediði silahýn daha önce bir süre önce Ortaca’ya geldiði,
yakalandýðý iþletmeye iþ istemek için
geldiði öðrenildi. Ýþletme sahibi Cemal
Aslan ise ifadesinin ardýndan serbest
býrakýldý.
-ÖMER KUNDAKÇI
Ýþ istemeye geldi
nGözaltýna alýnan Cemal Aslan Serbest býrakýldýktan sonra
gazetemize yaptýðý açýklamada kendisinin olayla bir ilgisinin
olmadýðýný, þahsýnda kendi iþyerinde deðil baþka bir ikametgahta
yakalandýðýný söyledi.
Gözaltýna alýnan Cemal Aslan Serbest
býrakýldýktan sonra gazetemize yaptýðý açýklamada
kendisinin olayla bir ilgisinin olmadýðýný, þahsýnda
kendi iþyerinde deðil baþka bir ikametgahta
yakalandýðýný söyledi.
Cemal Aslan, “6 yýldýr burada esnaflýk
yapýyorum. Bu güne kadar böyle bir olay baþýma
gelmedi. Benimle alakalý olmayan birþey. Alýnan
þahýsý da ben ne tanýyorum ne de gördüm. Sadece
iþ için geldi. Bir gün önce Denizli'den saat sekiz
buçukta bileti var. Çalýþmak için gelmiþ, ayný günün
sabahýna bu olay oldu. Ýþe de baþlamadan polisler
aldý. Benimle hiçbir baðlantýsý yok.Þahýsla
gözaltýndayken 5 dakika yan yana getirildik, beni
tanýmadýðýný söyledi. Ben adýný Nejat diye
biliyordum, orada farklý isimler geçiyor. Ýþ yerimin
yan tarafýndaki ikametgahtan alýndý þahýs. Benimle
alakasý yok. Sadece bana çalýþmaya geldiði için
böyle bir operasyon yapýldýðýný düþünüyorum.Þahsýn
bu gibi bir olaya karýþtýðýný bilseydim zaten kendim
emniyeti arardým. Biz ülkemizi, askerimizi ve
polisimizi seven insanýz” dedi.
bayinizde & ÝNTERNETTE
ortacahaber.com
nOrtaca belediyesi bünyesinde faaliyete
geçirilen “Ortaca Kültür Park
Kütüphanesi”nin açýlýþý 30 Kasým Pazar
günü saat 13.30’da yapýlacak.
Ortaca belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen
“Ortaca Kültür Park Kütüphanesi”nin açýlýþý 30 Kasým
Pazar günü saat 13.30’da yapýlacak.
Ortaca Kültür Park Kütüphanesi müdürü Leyla Akça,
kütüphanede, çocuk ve yetiþkin okuma ve çalýþma
bölümlerinin yaný sýra okuyucularýn internetten
faydalanabilmeleri için bilgisayar odasý bulunduðunu
söyledi. Kütüphanede genel ve yerel olmak üzere birçok
kaynaða ulaþabileceklerini belirrti.
Kütüphanede yer alan kitap ve diðer dökümanlarýn
kiþi ve kurumlardan baðýþ yoluyla toplandýðýna iþaret eden
Akça, “isteyen vatandaþlarýmýz buraya baðýþta
bulunabilirler. Amacýmýz bölgemiz için zengin bir
kütüphane oluþturmak” dedi.
Ortaca Kültür Park Kütüphanesi’nin açýlýþýnýn
ardýndan sanatçý Koray Avcý konser verecek.
-Ömer Kundakçý
4
21 KASIM 2014 CUMA
Düðünde açýlan ateþ
sonucu 3 kiþi yaralandý
nKöyceðiz'de
bir düðünde silahla ateþ
açan kiþi, damadýn ve 2 kiþinin
yaralanmasýna neden oldu.
Köyceðiz'de bir düðünde silahla ateþ açan kiþi, damadýn
ve 2 kiþinin yaralanmasýna neden oldu. Edinilen bilgiye göre,
Pýnarköy Mahallesi'nde gerçekleþtirilen düðün merasiminde
F. O, belinden çýkardýðý silahla havaya ateþ açtý. Etraftan
seken kurþunlar damat Mecnun Kaçkýn, kameraman Vural
Demir ve müzisyen Deniz Antalyalý'ya isabet etti.
Vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden yaralanan Kaçkýn, Demir
ve Antalyalý Köyceðiz Devlet Hastanesinde tedavi altýna
alýndý. Yaralýlarýn, tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði
öðrenildi. Jandarma ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnýn F.
O'nun ise ifade iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildiði
bildirildi.
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
SÝYASETÇÝLER TECRÜBELERÝNÝ
PAYLAÞTILAR
Sinyalizasyon
Sistemi kuruldu
Sýk sýk yaralamalý ve ölümlü kazalarýn
meydana geldiði Dalaman hastane
kavþaðýna sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Sýk sýk yaralamalý ve ölümlü kazalarýn meydana geldiði
Dalaman’a baðlý Altýntas mahallesi Gazi bulvarý, hastane
kavþaðýna Fethiye Karayollarý 131. Þube Þefliði
tarafýndan sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Altýntas mahallesi muhtarý Þaban Yaþar ve mahalle
sakinleri Sinyalizasyon sisteminin kurulmasý için
giriþimlerde bulunan Kaymakam Yýlmaz Þimþek’i ziyaret
ederek teþekkür ettiler.
Kaymakam Þimþek, “Gazi bulvarý, hastane kavþaðýna
kurulan sinyalizasyon sistemi sayesinde, vatandaþlarýmýzýn
can ve mal güvenliði saðlanmýþ oldu” dedi.
Geçtiðimiz günlerde Dalaman kaymakamý Yýlmaz
Þimþek baþkanlýðýnda Havalimaný þehir içi geçiþ yolundaki
kazalarýn önlenmesi için yapýlan toplantýda; Gazi bulvarý,
hastane kavþaðýna trafik iþaret levhalarý konularak,
kavþaða sinyalizasyon sistemi kurulmasýna karar
verilmiþti.
-ÖMER KUNDAKÇI
2004-2009 ile 2009-2014 yýllarý arasýnda görev yapan Ýl Genel Meclis
Üyeleri Dalaman’da bir araya geldi.
2004-2009 ile 2009-2014 yýllarý
arasýnda görev yapan Ýl Genel Meclis
Üyeleri Dalaman’da bir araya geldi.
Aileleri ile birlikte Dalaman’da hafta
sonunu geçiren eski meclis üyeleri,
ilçe gezintisinin ardýndan Sarsala ve
Boynuzbükü koyuna tekne gezintisi
yaptýlar.
23. dönem Muðla Ýl Genel Meclis
Üyesi olan Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Muðla’nýn
da büyükþehir statüsü kazanmasýnýn
ardýndan kapatýlan Ýl Genel Meclisinin
son döneminde Ýl Genel Meclis Üyesi
olarak görev yapmanýn gururunu yaþadýðýný ifade etti.
Ýl Genel Meclis Üyesi olarak 5 yýl
boyunca görev yaptýðýný dile getiren
Þaþmaz, “Yanlýþ bilmiyorsam Ýl Genel Meclis Üyesi iken Belediye Baþ-
kaný olarak seçilen Muðla tarihinde
ilk kiþi olmanýn da ayrý bir gururu var.
Muðla Ýl Genel Meclis Üyesi olarak
beþ yýl boyunca Muðla’ya özellikle
Dalaman’a ve mahallelerine önemli
hizmetler verdik. Muðla’nýn 13 ilçesinden gelen Ýl Genel Meclis Üyeliði
yapmýþ arkadaþlarým ve aileleriyle
birlikte Dalaman’ýn güzelliklerini
gösterdik. Onlarla fikir alýþveriþinde
bulunarak Dalaman’a daha iyi
hizmetlerde bulunmak için görüþlerini
aldým, teþekkür ediyorum” dedi.
23. Dönem Ýl Genel Meclisi Baþkaný Cemal Gürpýnar, “Bizleri buraya
davet eden Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz’a çok teþekkür ediyoruz. Aramýzdan bir arkadaþýmýzýn belediye baþkaný olmasý
bizleri onurlandýrdý. Çok faydalý bir
ziyaret olduðunu düþünüyorum. Tüm
arkadaþlarýmýz ile fikir alýþveriþlerimiz
oldu. Dalaman’ýn önümüzdeki dönemde Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ile büyük hizmetler
Muðlalýlar Ýstanbul’da
bir araya geldi
nÝstanbul’da faaliyet gösteren Muðlalýlar Derneði’nin, her yýl
düzenlediði ve geleneksel hale gelen Muðlalýlar Gecesi, bu yýl 15
Kasým Cumartesi günü Portaxe Restaurant’ta gerçekleþtirildi.
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel
Haber Gazetesi
Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný
B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres:
Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 8645-0530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn
veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs)
Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Ýstanbul’da faaliyet
gösteren Muðlalýlar
Derneðinin, her yýl
düzenlediði ve geleneksel
hale gelen Muðlalýlar
Gecesi, bu yýl 15 Kasým
Cumartesi günü
Portaxe Restaurant’ta
gerçekleþtirildi. Muðla
Ticaret ve Sanayi
Odasý (MUTSO)
adýna geceye katýlan
Yönetim Kurulu
Baþkaný Bülent
Karakuþ’a eþi Nurten
Karakuþ ve kýzý Özge
Karakuþ eþlik etti.
Geceye MUTSO
Yönetim Kurulu
Baþkaný Bülent
Karakuþ’un yaný sýra,
Muðla Milletvekilleri
Mehmet Erdoðan, Nurettin
Demir ve Tolga Çandar,
Milas Belediye Baþkaný
Muhammet Tokat,
Kavaklýdere Belediye
Baþkaný Mehmet demir,
Çerkezköy Belediye
Baþkaný Vahap Akay’ýn da
aralarýnda bulunduðu 220
Muðlalý ve Muðla dostu
katýldý. Muðlalýlar Derneði
Baþkaný Metin Çalýþ ve
Genel Sekreter Mustafa
Ertürk baþta olmak üzere
tüm dernek üyeleri ve
öðrenciler gecede ev
sahipliðini baþarýyla
göðüslediler.
Muðlalýlar Gecesi’nde
bir konuþma gerçekleþtiren
Baþkan Karakuþ,
“Ýstanbul’da yaþayan
Muðlalýlar ile böyle bir
gecede bir arada olmaktan
mutluluk duyuyorum.
Derneðin sürdürdüðü
çalýþmalarý yakýndan takip
ediyorum ve
önümüzdeki süreçte
desteklerimizin
karþýlýklý olarak
süreceðine
inanýyorum.”
ifadelerine yer
verdi.
Üniversite
hayatlarýný
Ýstanbul’da geçiren
Muðlalý öðrencilere
burs saðlamak
adýna düzenlenen
gecede,
gerçekleþtirilen açýk
arttýrmada en yüksek
ücreti ödeyen iþadamý
Engin Bayraktar ‘2014
Ýstanbul Efesi’ ilan
edilirken gece renkli
karelerle sona erdi.
-Soner Aydýn
alacaðýný gözlemledik. Altý aylýk kýsa
bir süre içerisinde bile Dalaman’a
büyük hizmetlerde bulunduðunu
görüyoruz” diye konuþtu
-Tuncay Karaçelik
AHU HASTANESÝ
ÞEKER HASTALIÐINA
DÝKKAT ÇEKTÝ
nMarmaris Özel Ahu Hastanesi, 14 Kasým
Dünya Diyabet (Þeker Hastalýðý) Günü
nedeniyle, Yat Marin ve Netsel Marina’da
bilgilendirme etkinliði yaptý.
Marmaris Özel Ahu Hastanesi, 14 Kasým Dünya
Diyabet (Þeker Hastalýðý) Günü nedeniyle, Yat Marin ve
Netsel Marina’da bilgilendirme etkinliði yaptý.
Diyabet’le ilgili bilgi broþürlerinin daðýtýldýðý etkinlikte
bilgi veren Ahu Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný
Dr.Osman Ýrez ; “Diyabet, genetik yatkýnlýk ve çevresel
faktörler nedeniyle ortaya çýkan ve kan þekerinin kalýcý
yüksekliði ile karakterize bir hastalýktýr. Dünya Saðlýk
Örgütü verilerine göre tüm dünyada 151 milyonu aþkýn
diyabetli bulunmaktadýr. Uzmanlar bu sayýnýn 2025 yýlýnda
300 milyona ulaþacaðýný tahmin etmektedir. Diyabetli
hastalarýn en az %50’si hastalýklarýndan habersizdir. Þeker
hastalýðýný tanýmak, onunla ilgili komplikasyonlarý (ek
saðlýk sorunlarý) öðrenmek, bu hastalýðý kontrol altýna
almanýn ilk adýmýdýr.” dedi. AjansSevgi Marmaris
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
21 KASIM 2014 CUMA
DUYARLI ESNAFA TEÞEKKÜR
Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri cadde ve sokaklarda yayalara
ayrýlmýþ kaldýrýmlarý eþya koyarak
iþgal etmeyen esnaflara teþekkür
belgesi daðýttý.
Ortaca Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü ekipleri cadde ve
sokaklarda yayalara ayrýlmýþ
kaldýrýmlarý eþya koyarak iþgal
etmeyen esnaflara teþekkür
belgesi daðýttý.
Ortaca belediyesi Zabýta
Müdürü Fahrettin Külahlý,
kaldýrýmlarýn yayalara, daha da
önemlisi engellilere ve yaþlýlara
ayrýlmýþ kamusal alanlar
olduðunu ifade ederek, duyarlý
esnaflarýn da katýlýmýyla
toplumsal farkýndalýk yaratýlmasý
konusunda alýþýlmýþýn dýþýnda
farklý bir çalýþma baþlattýklarýný
söyledi.
Külahlý, çalýþmalar
kapsamýnda kaldýrým iþgali
yapan esnaflar resmi ve sivil
zabýta ekipleri tarafýndan tek tek
ziyaret edildiðini, kaldýrýmlarýn
yayalara ait olduðunu ve iþgal
edilmemesi gerektiðinin
anlatýldýðýný kaydetti.
Esnaflarla yapýlan
görüþmelerde bazý esnaflarýn bu
bilinçte olmadýðýný ve kaldýrým
iþgalini normal gördüðünü tespit
ettiklerini, bazý esnaflarýn da
destek vererek kaldýrým
üzerinde bulunan eþyalarýný
kaldýrdýðýný anlatan Külahlý,
“Kaldýrým iþgali esnaflarýmýz için
bir hak deðil. Bir çok esnafýmýz
iþgalleri tamamen kaldýrdý, bir
kýsmýda azalttý. Zabýta
müdürlüðü olarak hassas
davranan esnaflarýmýza teþekkür
ediyoruz. Bu esnaflarýmýzýn
duyarlýlýðýný gösteren afiþ ve
broþürlerle tanýtýmýný yapacaðýz.
Tüm esnaflarýmýzýn hassas
olmalarýný vatandaþlarýmýzdan da
yapýlan çalýþmalara toplumsal
destek vermelerini önemle rica
ediyorum” dedi.
6
21 KASIM 2014 CUMA
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
BAFA GÖLÜ’NÜN EKOLOJÝK
SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERÝLERÝ PANELÝ
5 Aralýk 2014
Milas Ticaret Odasý Konferans Salonu
09:30 – 10:00 KAYIT 10:00 – 10:30 AÇILIÞ
Zühra DÖNMEZ
Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaþatma Platformu Sözcüsü
Reþit Özer
Milas Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Muhammet Tokat
Milas Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Milletvekilleri
10:30 – 12:00 I. OTURUM
Oturum Yöneticisi:
Mustafa Tuncaelli
Akdeniz Yeþilleri Derneði / Muðla
BAFA GÖLÜ’NÜN DOÐAL, KÜLTÜREL ve TARÝHSEL
ÖNEMÝ
Bahattin Sürücü
EKODOSD Derneði / Kuþadasý
BAFA GÖLÜ TABÝAT PARKI KORUMA ALANI
A. Egemen Ýþcan - Orman Mühendisi
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 4.Bölge Aydýn Þubesi
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Evde Bakým Hizmetleri
Ýlçelerde Yapýlmaya Baþlandý
nMuðla Büyükþehir Belediyesi, Temmuz ayýnda baþlattýðý
yaþlý, kimsesiz, yataða baðýmlý, engelli, yoksul ve bakýma
muhtaç vatandaþlara yönelik evde bakým hizmetlerine
Fethiye, Seydikemer, Ortaca ve Milas’ta da baþlattý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
Temmuz ayýnda baþlattýðý yaþlý,
kimsesiz, yataða baðýmlý, engelli,
yoksul ve bakýma muhtaç
vatandaþlara yönelik evde bakým
hizmetlerine Fethiye, Seydikemer,
Ortaca ve Milas’ta da baþlattý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire
Baþkanlýðý; yaþlý, kimsesiz, yataða
baðýmlý, engelli, yoksul ve bakýma
muhtaç vatandaþlarýn evde týbbi
bakýmý, bakýcý eðitimi, kiþisel hijyen,,
týbbi ve diðer ihtiyaçlarýnýn tespiti
ve karþýlanmasý için evde bakým
hizmetini temmuz ayý içinde
Menteþe’de baþlatmýþtý. Geçtiðimiz
günlerde Fethiye, Seydikemer,
Ortaca ve Milas ilçelerinde
muhtarlarýn yardýmý ile devam eden
tespitler ile bu ilçelerde de evde
bakým hizmetleri baþlatýldý.
Evde bakým hizmetinde Fethiye
ve Seydikemer ilçeleri için 2 hemþire, bir berber, Ortaca’da 1 hemþire,
bir saðlýk memuru, bir berber,
Milas’ta Milas Belediyesi’nde
görev yapmakta olan bir doktor ve
2 hemþireye ilaveten 2 hemþire ve
bir þoför göreve baþladý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire
Baþkaný Hacý Koç ilerleyen
süreçte evde bakým hizmetlerinin
diðer ilçelerde de baþlatýlacaðýný
belirtti. “Muðla Büyükþehir
Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Ýþler
Daire Baþkanlýðý bünyesinde diðer
12:00 – 13:00 YEMEK ARASI
13:00 – 14:30 II. OTURUM
Oturum Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr.Erol Kesici
Süleyman Demirel Üniv. Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi
BAFA GÖLÜ’NDEKÝ EKOLOJÝK SORUNLARIN
SU KUÞLARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ
Dr. Ortaç ONMUÞ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Araþtýrma
ve Uygulama Merkezi
BAFA GÖLÜ’NDE KÝRLÝLÝÐÝN ARAÞTIRILMASI VE ÇÖZÜM
ÖNERÝLERÝ
Yrd.Doç.Dr.Ýnci TÜNEY – Kutsal KESÝCÝ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
14:30 – 14:45 ARA
14:45 – 17:00 FORUM
Forum Yöneticisi
Olcay Akdeniz
Gazeteci
- Panelle ilgili varsa soru –cevap ve katkýlar,
- Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaþatma Platformu olarak
bundan sonra yapacaklarýmýzýn konuþulmasý,
- Sonuç Bildirisi.
BAFA GÖLÜ’NÜ KURTARMA
ve YAÞATMA PLATFORMU
Ýletiþim :
Zühra Dönmez : 0505 586 43 75
Mustafa Tuncaelli : 0532 242 68 19
Bahattin Sürücü : 0532 384 64 23
Olcay Akdeniz : 0535 549 05 83
e-posta :[email protected]
platform iletiþim:
[email protected]
facebook :Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaþatma
Platformu
ilçelerimizde muhtarlarýmýzla
birlikte yapýlan tespitler devam
ediyor. Sosyal belediyecilik
anlayýþýyla baþlattýðýmýz bu
hizmetimizle kimsesiz, yoksul,
engelli ve yataða baðýmlý
vatandaþlarýmýza ulaþmýþ olacaðýz,
ayný zamanda onlara yanlarýnda
olduðumuzu hissettireceðiz.” dedi
-Soner Aydýn
MHP’DE KONGRE SÜRECÝ
DÜNDEN BUGÜNE BAFA GÖLÜ
Yrd.Doç.Dr. Erol Kesici
Süleyman Demirel Üniv. Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi
BAFA GÖLÜ’NDEKÝ KÝRLÝLÝÐÝN BALIKLAR
ÜZERÝNE ETKÝSÝ
Yrd.Doç.Dr.Murat YABANLI–Arþ.Grv.Aykut
Yozukman
Muðla Sýtký Koçman Ünv Su Ürünleri Temel Bilimler
Bölümü
saðlýk kuruluþlarýyla iþbirliði içinde
evde bakým hizmetini 16 Temmuz
tarihinde Menteþe ilçemizde
baþlatmýþtýk. Bugüne kadar
özellikle Menteþe ve Ula’da 755
haneye hizmet verdik. Fethiye,
Seydikemer, Ortaca ve Milas
ilçelerimizde de 4 hemþire, 1 saðlýk
memuru, 2 berber ve 3 yeni araç
ile ayný hizmeti baþlattýk. Bu
nMilliyetçi Hareket Partisi
Ortaca ilçe kongresi 17 Ocak
2015’te yapýlacak.
MHP Muðla ilçe kongre tarihleri belli oldu.
Fethiye ilçe kongresi ile baþlayacak süreç, 1
Þubat’ta Bodrum ilçe kongresi ile ilçe
kongreleri tamamlanacak. Þubat ayý içinde de il
kongresi yapýlacak.
MHP büyük kurultayý öncesi Muðla’da ilçe
kongrelerinin tarihleri belirlendi. Fethiye ile
baþlayacak kongre süreci Þubat ayýnýn
ortalarýnda Ýl kongresi ile tamamlanacak. 6
Aralýk’ta Fethiye ilçe kongresi ile baþlayacak
kongre takvimi 1 Þubat’ta Bodrum ilçe
kongresi ile tamamlanacak.
MHP Muðla Ýl Baþkaný Mehmet Korkmaz,
partisinin büyük kurultay öncesi yapýlacak
kongreler ile daha dinamik kadrolarýn
belirleneceðini ve bu kadrolarýn MHP’yi
iktidara taþýyacaðýný açýkladý.
Korkmaz, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik
yönden çýkmaza girdiðini, sorunlarýn
büyüdüðünü, bugünkü AK Parti Hükümeti’nin
bu sorunlarý çözmekte yetersiz kaldýðýný belirtti.
Korkmaz, “Teröristlerin siyasi muhatap kabul
edilip þehitlerimizin kemiklerinin sýzlatýldýðý,
siyasi çýkarlar doðrultusunda belirlenen
ekonomik stratejilerin iflas ettiði, devlet
itibarýnýn yerlerde süründürüldüðü, “Türk”
kelimesinin literatürden çýkartýlmaya çalýþýldýðý
bir dönemde Türk Milliyetçilerinin üzerine
düþen görev daha da önemli bir mahiyet
kazanmýþtýr” diye konuþtu.
Korkmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin
teþkilatta birlik, sahada birlik, söylemde birlik ve
ülküde birlik için herkesin üzerine düþen
vazifeyi azami derecede yerine getireceðinden
hiç kimsenin þüphesinin olmamasý gerektiðini
söyledi. Korkmaz, “Milliyetçi Hareket Partisi
hiçbir tuzaða düþmeyecek, hiçbir senaryonun
figüraný olmayacak, yalnýzca büyük Türk
Milletinin yükseliþi yolunda saðlam adýmlarla
yürümeye devam edecektir” dedi.
Ýlçe Kongre Takvimi
MHP Ýlçe kongreleri 6 Aralýk Fethiye, 7
Aralýk Seydikemer, 28 Aralýk Yataðan, 4 Ocak
Dalaman, 10 Ocak Ula, 11 Ocak Menteþe, 17
Ocak Ortaca, 18 Ocak Köyceðiz, 24 Ocak
Datça, 25 Ocak Marmaris, 30 Ocak
Kavaklýdere, 31 Ocak Milas ve 1 Þubat
tarihinde de Bodrum ilçe kongreleri yapýlacak.
Ýlçe kongrelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan
Þubat ayýnýn ikinci haftasýnda da il kongresi
gerçekleþtirilecek.
-Salih Cura/Ömer Kundakçý
SANATÇILAR TÜRK SÝNEMASININ 100 YILINDA KÖYCEÐÝZ'DE AYKUT ORAY'I ANDI
AYKUT ORAY KENDÝ EVÝNDE ANILDI
nKöyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü Türk sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut Oray'ý kendi çalýþma
arkadaþlarý ile andý.Türk sinemasýna Emek veren Yönetmen, oyuncu, senarist ve yazarlar Köyceðiz de bir araya geldiler
Köyceðiz Belediyesi Kültür ve
Sosyal iþler Müdürlüðü Türk
sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut
Oray'ý kendi çalýþma arkadaþlarý
ile andý.Türk sinemasýna Emek
veren Yönetmen oyuncu ve
senarist ve yazarlar Köyceðiz de
bir araya geldiler
2009 yýlýnda Köyceðiz Altýn
Kaunos Türk Filmleri festivalinde
onur konuðu olarak katýldýðýnda
Köyceðiz'de vefat eden ünlü
Oyuncu Namý deðer ''Katil ''lakaplý
oyuncuyu Aykut Oray'ýn anýsýna
Tarihi konaðýn bahçesinde sanatçý
arkadaþlarý bir araya gelerek,
oyuncu Aykut Oray nezdinde
sinemanýn 100 yýlýnda sanatçý ile
geçirdikleri anýlarýný ve sinemanýn
içinde bulunduðu durumu
katýlýmcýlarla sohbet ederek
anlatma fýrsatý buldular.
Bu etkinliði Kalimerhaba
derneði iþbirliði ile Köyceðiz
Belediyesi organizasyonu Aykut
Oray Kültür ve sanat evinde tarihi
konaðýn bahçesinde Ünlü
Oyunculardan Selma Sonat,Oktay
Gürsel ,Lütfiye Gürsel,Yaman
Tüzcet Yönetmen Aykut Düz,Sami
Güçlü ,Umur Özlüer, Gezeteci
Yazar Tülay Bilginer ,Ünlü Modacý
Nail Yurdakul,Korelaj sanatçýsý
yazar Raþit Öztürk katýldýðý sohbet
programýnda Avusturyada yaþayan
etkinlikler için Türkiye'de bulunan
Ünlü Yaman Tüzcet Sanat
Bahçesinde geçmiþ sinema
anýlarýnýn yer aldýðý sanatçýlarý
anarak yaptýðý Show
sanatseverlerin ilgisini ve beðenisini
kazandý.Ünlü Oyuncu Selam Sonat
Ýse Aykut Oray anýlarýmýzdaki ve
yaþamýmýzdaki yerinin silinmesi
imkansýz izler býrakarak aramýzdan
ayrýldý Sanatýn hep içinde faal
kaldý.Bizlerde sanatçý arkadaþlarý
olarak Türk Sinemasýnýn 100.yýlýnda
Köyceðiz'de onun adýnýn verildiði
merkezde ve her yerinde sanatsal
çalýþmalar yapýlan bir sanat ve
kültür bahçesinde arkadaþýmýzý
anlattýk ve andýk. Çünkü biliyoruz
eminiz ki o þimdi aramýzda ve sizin
alkýþlarýnýzý duyuyor.dedi
Organizasyona Ev sahipliði
yapan Kültür ve sosyal iþler
Müdürü Halil Karanfiloðlu
''Kalimerhaba derneði
yöneticilerine ve bu anlamlý günde
Aykut Orayý yalnýz býrakmayan
arkadaþlarý ile birlikte Türk
sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut
Oray Kültür ve sanat Evine yakýþýr
içi sanat dolu bir anma günü
düzenledik . yýl 2009 -2014 bizler
bu süreç de Aykut Orayý ve Türk
Sinemasýný Köyceðiz belediyesi
olarak unutmadýk .Ruhu þad olsun.
Etkinliðe katýlan yazar Tülay
Bilginer'in ''Filmin sonu böyle
bitmedi''. Aþkýn romansý ismi
kitabýnýn ,yazar Raþit Öztürk ve
Yaman Tüzcet'nýn eserlerinin yer
aldýðý imza günüde yapýldý .
Köyceðizli sanatseverlerin ilgisi
büyük oldu.Katýlýmcýlar sanatçýlarla
bol bol hatýra fotoðrafý çekildiler.
Sanatçýlarla saatlerce sohbet
etmenin mutluluðunu yaþadýlar
.Köyceðiz Aykut Oray Kültür ve
sanat evi sanatsal faaliyetlerine
tüm hýzýyla devam ederek yöre
halkýnýn beðenisini ve ilgisini
çekmeye devam ediyor.
7
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
21 KASIM 2014 CUMA
2223 Km Yolun Bakým ve
Onarýmý Tamamlandý
CHP Muðla Milletvekili
Prof.Dr.Nurettin Demir:
“Yataðan’da Sahte Ýþ
Müfettiþleri Dolaþýyor”
CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, TBMM
Genel Kurulunda halkýn þikâyetleri üzerine Yataðan’daki
sahte müfettiþlerini gündeme getirdi.
Sahte belgelerle iþ müfettiþliði unvanýný kullanarak
iþyerlerinde teftiþ yaptýklarýnýn kendisine bildirildiðini belirten
Demir, bu konuda herhangi bir denetim yapýlýp yapýlmadýðýný
sordu.
Demir’in sorusu: “Muðla Yataðan’da son günlerde bazý
kiþilerin sahte belgelerle iþ müfettiþliði unvanýný kullanarak
iþ yerlerinde teftiþ yaptýklarýna dair þikâyetler tarafýma
iletilmektedir. Ayrýca, bu kiþilerin kitap, dergi ve benzeri
nitelikteki yayýnlarý da para karþýlýðý sattýðý iddia edilmektedir.
Bu konuda herhangi bir denetim yapýlmakta mýdýr?”
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 30 Mart yerel seçimlerinden
bugüne kadar geçen 7 aylýk süre içinde Dalaman’da 75, Köyceðiz’de 247,
Ortaca’da 34, kilometre yolun bakým ve onarýmý yapýldýðýný açýkladý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 30 Mart
yerel seçimlerinden bugüne kadar
bütün ilçelerde toplam 2223 km yolun bakým ve onarýmýný gerçekleþtirdi.
Fen iþleri daire baþkanlýðý
tarafýndan yapýlan açýklamaya göre
Muðla ilinde bulunan toplam 3400
km asfalt yolun 2223 km’si bakým ve
onarýmdan geçirildi. Yerel
seçimlerden bugüne kadar geçen 7
aylýk süre içinde Bodrum’da 208,
Dalaman’da 75, Datça’da 37,
Fethiye’de 170, Kavaklýdere’de 38,
Köyceðiz’de 247, Marmaris’te 239,
Menteþe’de 323, Milas’ta 333,
Ortaca’da 34, Seydikemer’de 317,
Ula’da 55, Yataðan’da 147 km yolun
bakým ve onarýmý yapýldý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Fen Ýþleri Daire Baþkaný Hida Kýlýç
konu ile ilgili yaptýðý açýklamada yol
çalýþmalarýnýn bütün hýzý ile devam
ettiðini belirtti. Hida Kýlýç; “Ýlimizde
bulunan 3400 km yolun 2223
km’sinin bakým ve onarým çalýþmalarý
tamamlandý. Ayrýca 104,5 km’nin de vatandaþlarýmýzýn güvenli ve rahat bir
asfalt kaplamasý çalýþmasý bitti. Hem ulaþým saðlamalar için çalýþmalarýmýz
Ýlimizi ziyaret eden yerli ve yabancý devam edecek.” dedi.
-Soner Aydýn
misafirlerimizin
hem
de
MÝLAS TÜRBE, ORTAKÖY ÝKÝZ
TÜRBE VE CAMÝÝ ZÝYARETE AÇILDI
ÖZDEN:’’ AMACIMIZ TOPRAÐIN ALTINDAKÝLER ÝLE ÜSTÜNDEKÝLERÝ
BULUÞTURMAKTIR.’’
Dalaman, Muðla’da
1.nci Türkiye’de 15.nci
nSaðlýk Bakanlýðý’nca baþlatýlan ‘Organ Baðýþ
Kampanyasý’ kapsamýnda, Dalaman Muðla’da
birinci, Türkiye’de onbeþinci oldu.
Saðlýk Bakanlýðý’nca baþlatýlan ‘Organ Baðýþ
Kampanyasý’ kapsamýnda, Dalaman Muðla’da birinci,
Türkiye’de onbeþinci oldu.
Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, kampanya
süresince göstermiþ olduðu özverili ve gayretli
çalýþmalarýndan dolayý, Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü personeline
teþekkür ederek “Baþarý Belgesi” ile ödüllendirdi.
Þimþek, “Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ‘Organ
Baðýþ Kampanyasý’ kapsamýnda,Dalaman Ýlçe Saðlýk
Müdürlüðü, 1-22 Eylül 2014 tarihleri arasýnda 824 organ
baðýþý toplamasýyla, Muðla Ýl 1’incisi ve Türkiye’de Saðlýk
Kurumlarý arasýnda 15’inci olmuþtur. Saðlýk müdürlüðü
personelimize ve kampanyaya katýlarak organ baðýþýnda
bulunan vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum” dedi.
-ÖMER KUNDAKÇI
DEKAMER'de tedaviler
devam ediyor
nDalyan'daki Deniz
Kaplumbaðalarý
Araþtýrma Kurtarma
ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde
(DEKAMER)
tedavileri
tamamlanmayan
caretta carettalarýn
yaralarý sarýlýyor.
Dalyan'daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma
Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER)
tedavileri tamamlanmayan caretta carettalarýn yaralarý
sarýlýyor.
Arya ismi verilen, sürat teknesi çarpmasý nedeniyle
merkeze gelen ve kabuðunda geniþ çaplý kýrýk bulunan
kaplumbaðanýn tedavisi devam ediyor. Yaralarý temizlenip
ilaçlar uygulandýktan sonra kabuðu tamamen kapatýlan
Arya, yaþama tutunmaya çalýþýyor.
Arya ve benzeri yaralanmalarla tedavi altýna alýnan
kaplumbaðalarýn tedavilerinin uzun ve zahmetli olduðu
belirtiliyor.
Muðla Milas Türbe Ortaköy mahallesindeki
1000 yýllýk geçmiþe sahip Ýkiz Türbeler ve Camii yapýlan yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan açýlýþý yapýldý ve ziyaretçilerini
aðýrlamaya baþladý. Ýkiz Türbe ve camii açýlýþýna AK Parti Muðla Milletvekilleri Prof. Dr.
Yüksel Özden, Ali Boða bürokratlar ve vatandaþlar katýldý.
Milas Ortaköy’deki Ýkiz Türbeler, Türbenin
kitabesinden Hicri 1025 ve 1035 tarihlerinde
yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Osmanlý dönemi türbe
yapýsýnýn nadir örneklerinden. Türbe köyü bu
tarihte Horasan veya Buhara’dan gelen Pir
Ahmet Çelebi ve beraberindekilerle buraya
yerleþmesi ile kurulmuþ ve Pir Ahmet Çelebi,
kendi adýyla anýlan bir zaviye yaptýrmýþ. Ýkiz
Türbeler 1920 ve 1950 yýllarý arasýnda Aydýn’ýn
Karpuzlu ilçesinden ve Çine ilçelerinden Milas
pazarýna hayvan sýrtýnda gelenlerin konakladýðý
ve ayný zamanda zaviye olarak kullanýlan bir
mekân olmuþ. Ancak zaman içinde Ýkiz
türbelere gerekli hassasiyet, ilgi gösterilmemiþ
ve zaman içinde yýkýlmaya yüz tutmuþ ve bakýmsýz bir görünüm kazanmýþ. Ayný zamanda
buradaki camiinin imamlýðýný yapan 91 yaþýndaki Hacý Abdullah Demir 26 yýldan beri bu
tarihi yapýnýn ayaða kaldýrýlmasý için çalmadýðý
kapý, görüþmediði bürokrat kalmamýþ. Yine de
olumlu bir sonuç alamamýþ. Ta ki AK Parti
Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden’i
tanýyana kadar.
Ýkiz türbe ve camiinin tarihi önemine Özden:
“1000 yýllýk bir geçmiþe sahip olan, Türbe köyleri olarak 9 köye adýný veren bu yeri merak ettim. Ziyaretimiz sýrasýnda ikiz türbeleri de ziyaret ettim. Burada bizi ilk karþýlayan 60 yýldýr
camii imamlýðýný yapan 91 yaþýndaki Abdullah
Demir amca oldu. Ýkiz türbede incelemelerde
bulunduk. 26 yýldýr buranýn yapýlmasý ile ilgili
giriþimler yapýlmýþ. Ancak hiçbir sonuç alýnamadýðýný öðrendim. Kaymakamlýk, müze müdürlüðü, Tabiat varlýklarý Koruma Kurulu ve Ýl
Kültür Turizm Müdürlüðümüz ile bilgi alýþveriþinde bulunduk. Buranýn onarýlmasý ve ayaða
kaldýrýlmasý için gerekli çalýþmalarý baþlattýk.
Türbe kitabesinde 1025 yýlýnda yapýldýðý anlaþýlan Ýkiz Türbe, Camii, yaðlýk ve medresenin
yenileme projesi hazýrlanmasýna yönelik kazý
ve temizlik çalýþmalarý 16 Temmuz 2012 tarihinde baþlanmýþ olup Ýlk aþamada Ýkiz Türbe ve
Camii’nin tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþ ve
projesi yapýlmýþtýr.’’ dedi.
Milletvekili Özden: “Aradan geçen 2 yýl sonunda ikiz türbe ve camii yenilemesi, çevre düzenlemesi ve arkeolojik çalýþmalarý tamamlanmýþ ve nihayet açýlýþýný gerçekleþtirdik. Çok
büyük önemi olan tarihi yapýyý bölgemize
kazandýrmýþ olduk. Halkýmýzýn rahatlýkla ziyaret
edebileceði bir mekân haline getirmiþ olduk.
Bundan sonraki aþamada ise yaðlýk, hamam ve
medrese olarak kullanýlan alanlarýn da yenileme
iþlemlerinin devam etmesi için çalýþmalarýmýz
sürecektir. Amacýmýz topraðýn altýndakilerle
üstündekileri buluþturmak.” dedi.
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
21 KASIM 2014 CUMA
MUSKÝ Olaðan Genel Kurul Toplantýsýný Gerçekleþtirdi
GÜRÜN, ”HALKIMA BEDAVA
SU ÝÇÝRMEK ÝSTERÝM”
nMuðla Belediyesi’nin ‘Büyükþehir’ olmasý ile birlikte yeni
oluþum içerisine giren MUSKÝ, Kasým ayý olaðan genel kurul
toplantýsýný Muðla Büyükþehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet
Binasý Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi.
Muðla Su ve Kanalizasyon Ýþleri
(MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, Kasým ayý
Olaðan Genel Kurul toplantýsýný
gerçekleþtirdi. 13 maddeden oluþan
genel kurul gündemi, ilgili komisyonlara
havale edildi.
Muðla Belediyesi’nin ‘Büyükþehir’
olmasý ile birlikte yeni oluþum içerisine
giren MUSKÝ, Kasým ayý olaðan genel
kurul toplantýsýný Muðla Büyükþehir
Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasý
Meclis Toplantý Salonunda
gerçekleþtirdi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Osman Gürün’ün baþkanlýðýnda yapýlan
genel kurul toplantýsýnýn 13 maddesi
meclis üyeleri tarafýndan deðerlendirildi.
Genel Kurul Toplantýsý’nda konuþan
MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen,
MUSKÝ Genel Kurulu’nun 6 ayda bir
yapýldýðýný ifade etti. Ülgen, MUSKÝ’nin
ilk geçici yönetim kurul toplantýsýnýn 12
Mayýs 2014’de yapýldýðýný, 13 Mayýs
2014’de ise ilk genel kurul toplantýsýný
yaptýklarýný belirtti.
MUSKÝ’nin 2 yönetim kurulu üyesi
atamalarý, Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn 7 Mayýs
2014 tarihi ile yapýldýðýný söyleyen
Ülgen, þunlarý kaydetti:
“MUSKÝ; 2560 Sayýlý kanuna göre
yönetilen özel hukuka tabii Büyükþehir
belediyesine baðlý kamu tüzel kiþiliðidir.
Norm Kadrosu ve Bütçesi
Büyükþehirden ayrý, Su Genel Kurulu
ve Yönetim Kurulu karar organlarý olup,
Genel Müdürlükçe sevk ve idare edilir.
Muðla’daki tek Genel Müdürlüktür.
MUSKÝ’nin 2014 bütçesi 315 Milyon
TL’dir. MUSKÝ’nin Norm kadrosu 515
memur, 258 iþçiden oluþmakta olup, çok
tehlikeli iþler sýnýfýnda hizmet veriyoruz.
MUSKÝ’nin görev alanýnda tarýmsal su
temini ve daðýtýmý yoktur. MUSKÝ’nin
gelirleri Genel Bütçe payýndan %10 ile
su satýþ, atýksu gelirleri ve bunlara baðlý
hizmet gelirleridir.”
GÜRÜN, ”HALKIMA
BEDAVA SU ÝÇÝRMEK
ÝSTERÝM”
Genel kurul gündemi ve
maddelerinin görüþülmesi sýrasýnda su
fiyatlarý ile ilgili deðerlendirmede
bulunan Muðla Büyükþehir Belediye
Baþkaný Osman Gürün, “ Ben belediye
baþkaný olarak halkýma bedava su
içirmek isterim. Ama bu durum kanunen
mümkün deðildir. Burada alacaðýmýz bir
karar eðer eksik alýnmýþsa, kamu zararý
oluþturmaktan dolayý bütün meclis
üyeleri dahil hepimize etki eder. Bu
yüzden bütün meclis üyelerimizle ortak
bir karar almalýyýz” dedi.
Büyükþehir Meclis Toplantýsý’nýn
ardýndan gerçekleþecek olan Genel
Kurul Toplantýsý’nýn gündem maddeleri
þu baþlýklardan oluþuyor:
“Beþ yýllýk yatýrým planýný karara
baðlamak” hükmü gereðince, konunun
görüþülerek karara baðlanmasý.
“Yýllýk yatýrým programlarýný
inceleyerek karara baðlamak” hükmü
gereðince, konunun görüþülerek karara
baðlanmasý.
Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel
Müdürlüðünün 2015 Yýlý ile izleyen iki
Yýlýn Bütçe Tasarýsý kapsamýnda
hazýrlanan 230.000.000,00 TL’ lik Gelir
ve Gider Bütçe Tasarýsýnda bulunan
“Bütçeyi inceleyerek karara baðlamak”
hükmü gereðince görüþülerek karara
baðlanmasý.
Su satýþý ve kullanýlmasý, sularýn
boþaltýlmasýna iliþkin tarife deðiþikliðinin
2560 Sayýlý Kanunun Genel Kurulun
Görevleri baþlýklý 6. Maddesinin (f)
fýkrasý “Su Satýþý ve kullanýlmýþ sularýn
boþaltýlmasýna iliþkin tarifeleri
inceleyerek karara baðlamak” hükmü
gereðince, konunun görüþülerek karara
baðlanmasý.
Yönetim Kurulunun 16.04.2014 tarih
ve 64 sayýlý kararý ile 237 Sayýlý Taþýt
Kanununun 10, 2014-2015 yýllarýnda
Genel Müdürlüðümüz ihtiyacý olan T-1
Cetvelinde belirtilen araçlarýn alýnmasý
talebi uygun görülmüþ olup, konunun
görüþülerek karara baðlanmasý.
Destek Hizmetleri Dairesi
Baþkanlýðýnýn 15.10.2014 tarih ve 6799
sayýlý yazýlarý ile söz konusu yönetmelik
taslaðýnda bazý maddelerde deðiþiklikler
yapýlmasý ve yeni maddeler eklenmesi
talebi konusunun görüþülerek karara
baðlanmasý.
Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi
Tarifeler ve Abone Hizmetleri
Yönetmelik Taslaðý konusunda, Ýçiþleri
Bakanlýðýnýn 14.07.2014 tarihi ve 14857
sayýlý yazýlarýna istinaden yönetmelik
taslaðý üzerinde deðiþiklikler yapýlmasý
konusunun görüþülerek karara
baðlanmasý.
5393 sayýlý Belediye Kanununun
Gelecek Yýllara Hizmet Yüklenmesi
Baþlýklý 67.maddesi gereðince gelecek
yýllara hizmet yüklenmesi konusunun
görüþülerek karara baðlanmasý.”
VALÝ ÇÝÇEK KÖYCEÐÝZ’Ý
ZÝYARET ETTÝ
Köyceðiz’e ilk resmi ziyaretini
gerçekleþtiren Muðla Valisi Amir
Çiçek, Köyceðiz Kaymakamý Gürkan
Demirkale ve ilçe daire müdürleri
tarafýndan Kaymakamlýk önünde
karþýlandý.
Vali Çiçek, Kaymakam
Demirkale’den brifing aldýktan sonra
Köyceðiz Belediye Baþkanlýðý’ný
ziyaret etti.
Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil
Ceylan’dan çalýþmalarý hakkýnda bilgi
alan Vali Çiçek: “Köyceðiz; tarihi,
kültürü ve yöreye özgü ürünleri ile
güzel bir ilçe. Burayý daha da
geliþtirmek için vatandaþ odaklý hizmet
anlayýþýný esas alýyoruz. Gereken her
konuda, elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Güçlü bir Türkiye için
herkes üzerine düþen sorumluluðu
yerine getirmelidir.” dedi.
Vali Çiçek, Belediye
Baþkanlýðý’ndan ayrýldýktan sonra
esnaflarý ve bazý kamu kurumlarýný
ziyaret etti.
Daha sonra Vali Çiçek, Köyceðiz
Öðretmenevi’nde mahalle muhtarlarý,
Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri
ve vatandaþlarla bir araya geldi.
Muðla’nýn, hem Akdeniz’de hem de
Ege’de önemli bir konumda olduðunu
dile getiren Vali Çiçek: “Bu bölge o
kadar deðerli ki tarih boyunca yerleþim
yeri olarak kullanýlýp, medeniyetlere ev
sahipliði yapmýþ. Burada
bulunduðumuz sürece, Muðla’nýn ve
tüm ilçelerinin geliþmesi için elimizden
geleni yapmalýyýz. Yönetim anlayýþýmýz
ortak akýl ekseninde, istiþare ve
katýlýmcýlýða dayalý olmalý. Köyceðiz
ekonomisini daha iyi hale getirmek için
planlý çalýþmalý, projeler hazýrlamalýyýz.
Bölgeye yatýrým yapýlmasýný saðlamak
için giriþimcilerin iþlerini
kolaylaþtýrmalýyýz. Çalýþmalarýmýzýn
yansýmasýný ancak sizlerden aldýðýmýz
geri dönüþümlerde görebiliriz.”
ifadelerini kullandý.
Köyceðiz ziyaretinde Vali Çiçek’e Ýl
Jandarma Alay Komutaný Kurmay
Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü
Veysal Tipioðlu ve daire müdürleri eþlik
etti.
-Tuncay Karaçelik
Download

D:\Documents\Desktop\ege haber