KÜTAHYA ĠLĠ
KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
ĠDARĠ HĠZMETLER BAġKANLIĞI
Uzm. Zeliha CEYLAN
Ağustos 2014
«DĠYABET HEMġĠRELĠĞĠ»
DİYABET HEMŞİRELİĞİ
Diyabet bireyin ve ailesinin yaĢamını çeĢitli boyutları ile
etkileyen, zorunlu yaĢam tarzı değiĢikliklerini gerektiren,
komplikasyonları nedeni ile yaĢam kalitesini azaltan ve bu
etkileri ile yaĢam boyu süren bir hastalıktır. Diyabetli yaĢamı
boyunca planlanmıĢ bir bakımı sürdürmek zorundadır.
Bakım sürecinde diyabetli fiziksel ve psikososyal bir bütün
olarak ele alınır. Bu yaklaĢımda eğitim, danıĢmanlık ve tıbbi
tedavi üçgeninde hastalığın yönetimine yardımcı olunur.
Bütüncül diyabet bakımı hasta merkezli bir ekip yaklaĢımını
zorunlu kılar. Diyabet bakım ekibini oluĢturan temel meslek
üyeleri;
• Hekim
• HemĢire
• Diyetisyendir.
Ailede bu ekibin önemli bir parçasıdır.
Diyabet hemĢiresi; diyabetlinin diyabet bakımını ve eğitim
gereksinimlerini değerlendirmek, hemĢirelik tanıları
geliĢtirmek, hemĢirelik bakım ve eğitimini uygulamak ve
değerlendirmek için diyabetli bireyler aileleri, gruplar ve
toplum ile çalıĢır.
Ülkemizde diyabet hemĢireliğinin ve diyabetlilerle çalıĢan
hemĢirelerin görev tanımları, rol ve sorumlulukları yasal
olarak düzenlenmiĢ değildir.
1995 yılında kurulan Diyabet HemĢireliği Derneği (DHD)
Marmara Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu ve
Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik
Yüksekokulu ile iĢbirliği halinde diyabet hemĢireliği
sertifika programları düzenleyerek 130 hemĢireyi
DĠYABET HEMġĠRESĠ olarak sertifikalandırmıĢtır.
DİYABET HEMŞİRELİĞİ
GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
 Hekim veya hemĢire tarafından konsültasyon istenen
poliklinik, servis/ünite hastalarını diyabet izlem
formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım
ihtiyacını belirler. Bakımın planlanmasını ve
uygulanmasını organize eder.
Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, yaĢam
kalitesini yükseltmede her aĢamada destekler ve
gereksinim duydukları konularda danıĢmanlık yapar.
Diyabetli bireyin kendi kendine yönetimine destek olur.
Diyabetli hastaların takibini düzenli olarak yapar,
komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine
gerekli eğitimleri verir.
Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında
taĢımasının önemini anlatır.
Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi
kazandırır.
Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir,
bakımı ve önemi konusunda bilgilendirir.
Hasta eğitim programları içinde planlanan diyabet
eğitim aktivitelerinde kullanılacak olan diyabet eğitimi
için gerekli eğitim araçlarını
diyabetli bireyin
tedavisinde görev alan sağlık ekibi üyeleri ile (hekim,
diyetisyen, eczacı vb.) birlikte hazırlar.
Eğitim hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak hemĢirelerin
diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler,
önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine
katılır.
EGZERSİZ
/
AKTİVİTE
TEDAVİSİ
BESLENME
TEDAVİSİ
DİYABETİN
TEDAVİSİ
İLAÇ/İNSÜLİN
TEDAVİSİ
 Diyabetli ve ailesinin eğitiminde ilk adım onların
ne bildiklerini öğrenmektir. Bu çaba ile;
(1)YanlıĢ olan bilgiler doğrulanır,
(2)Doğru olan bilgileri tekrarlanır,
(3)Hangi yeni bilgilere gereksinim duydukları
belirlenir ve
(4) Hastanın bakım planına katılmasına fırsat
sağlanır.
NELER YAPABİLİRİZ?
Birliğimize bağlı hastanelerimizde diyabet
hemĢiresi veya bunun eğitimini almıĢ bir
personel yoktur.
D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesinde diyabet hastalarının eğitimi için
bir personel bu iĢle görevlendirilmiĢtir.
Diğer
hastanelerimizde
diyabetli
hasta
eğitimlerini servis hemĢireleri yapmaktadır.
açıdan hastanelerimizde Diyabetli Hastaya
YaklaĢım sürecinde yenilikler oluĢturabiliriz.
 Hastanelerimizde Diyabet Poliklinikleri oluĢturarak
hizmet sürekliliğini artırabiliriz. Böylece Diyabetli
hasta bakımının her yönünde yer alırız.
Çünkü; DanıĢmanlık yapılmadan yürütülen öğretim
programları yetersiz kalır.
 Bu
Diyabet Okulu
Diyabet YürüyüĢü Etkinliği
 Birliğimize bağlı hastanelerimizde iyi bir planlama
içerisinde Diyabetli hastanın kendi kendine bakma
gücünü kullanmasına yardımcı olabiliriz.
«Diyabet iyi bir eğitim ve planlama ile önlenebilir,
kontrol altına alınabilir.»
ÖRNEK UYGULAMALAR
Ġstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
• Diyabet Eğitimi Birimi; her gün saat 13:30-16:00 saatleri
arasında hizmet vermektedir.
• Birimde, diyabet tanısı konmuĢ tüm hastalar ve yakınlarına
bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır. Randevu almadan
Diyabet Eğitimi Birimine baĢvuran tüm hastalara, Diyabet
Eğitim HemĢiresi NeĢe IĢık tarafından bilgilendirme
yapılmaktadır.
Ġstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
Diyabet Polikliniği
Diyabet polikliniğinde aĢağıdaki konularda hizmet verilmektedir:
• Yeni tanı diyabet hastaları
• Tip 1 /tip 2 diyabet hastaları
• Gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan)
• Ġnsülin kullanan ve hap kullanan diyabet hastaları
Diyabet ve Endokrinoloji polikliniklerine baĢvuru Ģekli :
Hastaların Dahiliye ve Endokrin polikliniğinde yapılan tetkikler sonucunda
diyabet polikliniğine gitmesi gerekiyorsa bir yazı ile poliklinik sekreterine
gönderilir. Poliklinik sekreterleri doktorlarına danıĢarak, randevu defterine de
uygun bir tarihe randevu verirler. Hastaların eline verilen randevu kağıdında
poliklinikle ilgili bilgiler ve hastanın hangi tarih ve saatte geleceği belirtilir.
Giresun Prof.Dr. A. Ġlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Diyabet Polikliniği;
Mesai saati dıĢında da, Diyabet HemĢiresi tarafından 24 Saat hizmet
veren Diyabetli Hasta DanıĢma Hattı ile birlikte hastalara hizmet
sunmaktadır. Burada Diyabet HemĢiresi tarafından hastalara diyabet
eğitimi, insülin uygulamalarının öğretilmesi, evde Ģeker ölçümü,
hipoglisemi ve hiperglisemide yapılması gerekenler, beslenme, diyabette
ayak ve yara bakımı gibi konularda eğitim verilmektedir.
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Pendik Diyabet Merkezi
Diyabet Merkezinin amaçları; diyabetin tedavi ve önlenmesindeki en önemli basamak
olan yaĢam biçimi değiĢikliği yani diyet ve egzersiz konusunda dikkati çekmektir.
Merkezde hastaların kan Ģekeri ve kilo kontrolünü sağlamak için, kiĢisel ihtiyaçlarına
uygun beslenme programı düzenlenerek egzersiz reçetesi verilmektir.
Diyabet gibi kronik hastalıkların baĢarılı bir Ģekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin
sağlık ekibi ile iĢbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanır.
Diyabetlinin hastalığını etkin biçimde kontrol altına alabilmek için ihtiyaç duyduğu
destek sağlanmalıdır. Diyabetliler bunu ancak sağlık çalıĢanlarından alacağı kendi
kendine bakım desteği ile diğer bir ifade ile diyabet eğitimi ile sağlayabilirler. Buradan
hareketle, Diyabet Eğitim Salonunda düzenli olarak hasta eğitim toplantıları
yapılmaktadır.
Antalya Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Antalya Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
Diyabet hastalarına ve hasta
yakınlarına hastane diyabet eğitim
hemĢireleri Aysun ÜNAL, Ayfer
UMAY, Seher DEMĠR ve Öznur
AYDOĞMUġ‘tan oluĢan ekip
tarafından her ay ayda bir kez
olmak üzere düzenli halk
eğitimleri verilmektedir.
AYRICA;
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Türkiye
Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında; ilgili sivil
toplum kuruluĢları ve akademisyenlerin katılımı ile diyabetli
bireylerin eğitiminde hastanelerde kullanılmak üzere, eriĢkin
ve çocuk diyabetli bireyler için iki ayrı rehber kitap ve bu
kitaplara özel eğitim materyalleri olan masa üstü rehberleri
hazırlanmıĢtır. Söz konusu materyallerin birliğimize bağlı
hastanelerimize dağıtılarak diyabetli hastalar için
bireysel/toplu eğitimlerin etkin bir Ģekilde yürütülmesi
istenmiĢtir.
Download

Dosya 1 - Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği