ANKOS
ONLINE İŞLEMLER (ERM)
Ayhan Tuğlu, FSM Vakıf Üniversitesi
Sami Çukadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Derya Soğuksu, Koç Üniversitesi
İsmail Çetinkaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sunum Planı
• ERM'den istatistiki bilgiler
–
–
–
–
–
–
–
Üye Sayısı
Yıllara Göre Toplam Abonelik Sayısı
Yıllara Göre Veritabanı Sayısı
Ortalama Veritabanı Sayısı
Toplam Kullanım
Toplam Kullanım Detay
Üniversitelerin FTE Aralıkları
• ERM'nin Katkıları
–
–
–
–
–
Bütçe Oluşturmada İstatistiki Veriler
Veritabanı Aboneliği Yenileme Kararında İstatistiki Veriler
Kıyaslama Çalışmalarında İstatistiki Veriler
Kütüphane Tanıtımında İstatistiki Veriler
Kullanıcı Eğitiminde İstatistiki Veriler
ERM'den İstatistiki Bilgiler
Yıllara Göre Toplam Abonelik Sayısı
Yıllara Göre Veritabanı Sayısı
2014 Ortalama Veritabanı Sayısı
62
33
15
18
9
10
11
4
1-5 Veritabanı
6-10 Veritabanı
11-15 Veritabanı
16-20 Veritabanı
21-25 Veritabanı
26-30 Veritabanı
31-40 Veritabanı
41-60 Veritabanı
Toplam Kullanım |Tam Metin
13227845
11323495
10559835
7649509
7635294
8282379
5966999
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam Kullanım |Detay
Kullanım Türü
2007
Toplam aramaBibliyografik
1,947,528
Toplam görüntüleme
- eKitap
Toplam tam metin
kaydetme
Genel Toplam
2009
2010
2,156,029
3902812
4918134 10056340
2139939
4,541,587
5,240,857
3591585
3274056
3270210
7,649,509
5,966,999
7635294
8282379 10559835 11323495
14,138,624
2008
13,363,885
2011
6879636
2012
15,129,691 15,129,691 27,495,811 16,733,644
En Fazla Kullanılan Veritabanları
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
FTE Metodolojisi
• Öğretim Üyesi
• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci
• Ön lisans ve Lisans Öğrenci Sayıları
Genel FTE
• Lisans, Lisans üstü ve Öğretim üyeleri
• Devlet Konservatuarları lisans olarak kabul
edilmiştir.
• Lisans öğrenci toplamında Ön lisans ve Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakülteleri dahil
edilmemiştir.
FTE Metodolojisi
Hukuk FTE
•
Hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve lisans öğrencileri lisansüstü öğrencileri
Mühendislik FTE
•
•
Mühendislik Fakültesi Lisans Öğrencileri
Öğretim Üyesi sayısında Mühendislik Fakülteleri ve ilgili enstitüler
Tıp FTE
• Tıp Fakültesi Lisans Öğrencileri
• Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Diş Hekimliği
Fakültesi YL ve Doktora için Sağlık Bilimleri Enstitüleri,
• Eczacılık Fakültesi FTE'ye dahil edilmemiştir.
Üniversitelerin FTE Aralıkları
2008
95 96
2009
2010
2011
2012
2013
74
70
58
26
20
19 18
17 18
24
21
26 26 27
24
19
17
11 10 11 11 11
11
6
2
1-5.000
5.000.-10.000
10.000-20.000
20.000-30.000
4
5
5
30.000-40.000
7
3
3
4
4
40.000-70.000
6
Türkiye’nin toplam bütçesi, Yükseköğretim
Kurumları toplam bütçesi, Sermaye bütçesi
ve Kütüphane bütçelerinin Üniversite
bütçelerine oranı ve yıllara göre dağılımını
inceleyeceğiz.
Yıllara Göre Yükseköğretim Kurumları Bütçesinin Türkiye’nin
Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici
ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi Toplamına Oranı
Yıllar
Türkiye Bütçesi (Toplam)
Yükseköğretim Kurumları Bütçesi
(Toplam)
2008
233.956.370.463 TL
7.290.795.650 TL
3,12
2009
276.088.760.474 TL
8.729.104.225 TL
3,16
2010
301.656.587.292 TL
9.337.141.600 TL
3,10
2011
335.149.875.830 TL
11.484.800.500 TL
3,43
2012
385.485.625.921 TL
12.743.603.000 TL
3,31
2013
444.070.912.450 TL
15.227.760.500 TL
3,43
2014
479.947.818.000 TL
16.939.010.000 TL
3,53
Oranı (%)
Yıllara Göre Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı
(Devlet Üniversiteleri : Toplam Kütüphane Bütçeleri Üzerinden)
Yıllar
Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Yükseköğretim Kurumları Kütüphane
(Toplam)
Bütçeleri (Toplam)
Oranı (%)
2008
7.290.795.650 TL
72.244.293 TL
0,99
2009
8.729.104.225 TL
80.415.511 TL
0,92
2010
9.337.141.600 TL
82.996.196 TL
0,89
2011
11.484.800.500 TL
82.742.300 TL
0,72
2012
12.743.603.000 TL
101.924.400 TL
0,80
2013
15.227.760.500 TL
120.077.500 TL
0,79
Yıllara Göre Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı
(Devlet Üniversiteleri : Kütüphane Yayın Alım Bütçeleri Üzerinden
Yıllar
Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri
(Toplam)
Yükseköğretim Kurumları Kütüphane
Bütçeleri (Yayın Alımları)
Oranı (%)
2008
7.290.795.650 TL
45.154.455 TL
0,62
2009
8.729.104.225 TL
48.020.561 TL
0,55
2010
9.337.141.600 TL
47.901.152 TL
0,51
2011
11.484.800.500 TL
49.000.500 TL
0,43
2012
12.743.603.000 TL
58.200.500 TL
0,46
2013
15.227.760.500 TL
67.604.000 TL
0,44
Üniversite Kütüphane Bütçelerinin Bütçe Büyüklüğüne Göre Dağılımı
(2013 Yılı Yayın Alımı Bütçesine Göre)
Bütçe Büyüklüğü
20.000 - 100.000
101.000 - 200.000
201.000 - 300.000
301.000 - 400.000
401.000 - 500.000
501.000 - 1.000.000
1.000.001 - 2.000.000
2.000.001 – 3.000.000
4.000.001 – 6.000.000
Üniversite Sayısı
11
17
19
12
7
22
9
3
3
ANKOS ERM’nin
Kütüphane Yönetimine Katkıları
• ANKOS İstatistik Sisteminin sağladığı veriler
ışığında, Türkiye’nin makro düzeyde veritabanı
kullanımları, toplam üyeler, toplam ödenen tutar
gibi birçok analiz yapılabilmektedir. Bu veriler
ANKOS ve üniversite kütüphanelerinin daha etkin
stratejik plan oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
• Ayrıca, bu veriler ışığında yapılan akademik
çalışmalar bilim dünyası ve diğer konsorsiyumlara
da kaynak oluşturmaktadır.
Bütçe Oluşturmada İstatistiki Veriler
• Kütüphaneler kullanım istatistikleri kapsamında
– Ödenen paranın karşılığını alma ve kütüphane
harcamalarını düzenleme açısından kullanım istatistikleri
ne göstermektedir?
– Farklı konu alanlarında harcama ve kullanım dengesi
nedir?”
gibi soruların cevabını almada istatistiki verilerden
yararlanılması gerekir.
• ANKOS İstatistik Sistemi kurumların bir veritabanına yıllara
göre ödedikleri tutarları, kullanıcı başına indirilen makaleleri,
arama, görüntüleme gibi sonuçları grafiksel ve tablo halinde
elde etmelerini sağlayabilmektedir.
Veritabanı Aboneliği Yenileme Kararında
İstatistiki Veriler
• ERM sistemin yaptığı sayısal hesaplamalar kapsamında
veritabanlarının ne kadar kullanıldığı, veritabanına
ödenen tutar ile ortalama maliyetinin ne olduğu kurum
bazında elde edilebilmektedir.
• Bu bağlamda veritabanından erişilen bir makale
maliyeti, aynı makalenin kaynak paylaşımı kapsamında
sağlanması durumunda oluşacak maliyetten daha az
olması durumunda veritabanı aboneliği yenilebilir, ancak
kullanılan makalenin birim maliyeti $10’dan fazla ise
veritabanı aboneliğinin yenilemesinin gözden geçirilmesi
gerekir.
Kıyaslama Çalışmalarında İstatistiki Veriler
• ANKOS, kıyaslama çalışmalarında en iyi sonuçları
elde edebilmek için çalışmalar yapmaktadır.
• 2010 yılı itibarı ile genel FTE’ye ek olarak sisteme,
kurumların relevant FTE (hukuk, tıp, mühendislik
gibi) sayılarını da dahil edilmiştir. Eğer veritabanı
spesifik bir veritabanı ise, sistem ilgili relevant FTE
sayısını, veritabanına ödenen tutarı ve kullanım
sayıları dikkate alınarak raporlama yapmaktadır.
• Ayrıca benzer türdeki kurumları kendi içerisinde
değerlendirmek de mümkün hale gelmiştir.
Kütüphane Tanıtımında İstatistiki Veriler
• Gelişen teknoloji ile birlikte e-kaynaklar hızla
artmakta ve kütüphanenin tanıtımında önemli bir
yer tutmaktadır. Basılı kaynaklara göre ekaynakların kullanımını ölçmek daha kolaydır. Bu
bağlamda kütüphaneler ANKOS kapsamında
abone oldukları veritabanlarının istatistiki
verilerini tanıtımda kullanılabilirler. Kullanımı az
olan veritabanları için eğitim seminerleri
düzenleyebilirler. Bu tür uygulamalar
kütüphanelerin görünürlüğünü arttırır.
Kullanıcı Eğitiminde İstatistiki Veriler
• “Beklenildiği kadar kullanılmayan kaynaklar var mı?;
Tanıtıma daha fazla önem verilmesi gerekiyor mu?;
Erişim için en popüler yollar hangileri? (Google, Google
Scholar, doğrudan yayın‐evinden, A‐Z kütüphane
sayfaları, kütüphane kataloğu üzerinden, link
çözümleyici vb.)” sorularını yanıtlamak için veri
tabanlarının kullanım istatistiklerine de gereksinim
duyulmaktadır.
• ANKOS İstatistik Sisteminde her bir veritabanı ile ilgili
sorunlar, öneriler, yapılan kullanıcı eğitimlerinin
yazılabildiği bir alan bulunmaktadır. Bu bilgiler tüm
üyeler ile paylaşılarak kullanıcı desteği sağlanmaktadır.
TEŞEKKÜRLER
http://online.ankos.gen.tr
[email protected]
Download

ONLINE İŞLEMLER (ERM)