Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma
Akreditasyon No: AB-0158-T
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0158-T
Adresi : Batı Mah. Ankara Cad. No:1 Pendik
81480
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0216 390 12 80
Faks
: 0216 354 76 92
E-Posta : [email protected]
Website : www.pendik.vet.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Büyükbaş ve
Küçükbaş Hayvansal
Dokular ve
Kontamine
Materyaller
Listeria cinsi Mikroorganizmaların İzolasyon ve
İdentifikasyonu
FDA/BAM Chapter 10
Alabalık İç Organları
Yersinia Ruckeri İzolasyonu ve İdentifikasyonu
A.SÜB.01 (İşletme İçi Metot)
Kan Serumu
Brucella Rose Bengal Plate Test Analizi
OIE Terrestial Manual
Likit Formdaki İlaçlar
pH Tayini
USP30-NF25-P328
TS EN ISO 10523
Likit Formdaki İlaçlar
Yoğunluk Tayini
Pharmacopeia
USP30-NF25-P365(YöntemII)
Likit ve Toz Formdaki
İlaçlar
Florokinolon Grubu İlaçların(Enrofloksasin)
HPLC-PDAile Tayini
A.İKK.02 (işletme içi metot)
Likit ve Toz Formdaki
İlaçlar
Tetrasiklin Grubu İlaçların (Oksitetrasiklin)
HPLC-PDA ile Tayini
A.İKK.01 (işletme içi metot)
Tablet ve Toz
Formdaki İlaçlar
Tablet ve Toz
Formdaki İlaçlar
Nem Tayini
Pharmacopeia USP30-NF25-P300
Kas Dokuları
Levazimol ve Benzimidazol Grubu İlaç
Kalıntılarının LC-MS/MS ile Analizi (Albendazol
Sülfoksit, Albendazole, Albendazole sulfon,
Albendazole-2-Aminosulfon,
Ketotriklabendazol, Levamizol, Oksfendazol
Sulfon, Oksifendazol Tiabendazol,
Tiabendazol-5-OH, Triklabendazol)
A.KLT.10 (işletme içi metot)
Nitroimidazol Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS
ile Analizi (Dimetridazol-(DMZ),
2-Hydroxymethyl-1-Methyl-5-Nitroimidazol
(HMMNI), Metronidazol-MNZ, MNZ-OH,
Ronidazol, İpronidazol-(İPZ), İPZ-OH)
A.KLT.14 (işletme içi metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma
Akreditasyon No: AB-0158-T
AB-0158-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Kas Dokuları
Devam)
Nitrofuran Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile
Analizi (Nitrofurazon (SEM),
Nitrofurantoin(AHD), Furazolidon(AOZ),
Furaldaton (AMOZ))
A.KLT.18 (işletme içi metot)
Süt
Levazimol ve Benzimidazol Grubu İlaç
Kalıntılarının LC-MS/MS ile Analizi (Albendazol
Sülfoksit, Albendazole, Albendazole Sulfon,
Albendazole-2-Aminosulfon,
Ketotriklabendazol, Levazimol, Oksfendazol
Sulfon, Oksifendazol Tiabendazol,
Tiabendazol-5-OH, Triklabendazol)
A.KLT.11 (işletme içi metot)
Nitroimidazol Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS
ile Analizi (Dimetridazol (DMZ),
2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazol
(HMMNI), Metronidazol-(MNZ), MNZ-OH,
Ronidazol, Ipronidazol-(İPZ), İPZ-OH)
A.KLT.15 (işletme içi metot)
Nitrofuran Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile
Analizi (Nitrofurazon (SEM),
Nitrofurantoin(AHD), Furazolidon (AOZ),
Furaldaton (AMOZ))
A.KLT.19 (işletme içi metot)
Nitroimidazol Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS
ile Analizi (Dimetridazol-(DMZ),
2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazol
(HMMNI), Metronidazol-(MNZ), MNZ-OH,
Ronidazol, İpronidazol-(İPZ), İPZ-OH)
A.KLT.12 (işletme içi metot)
Nitrofuran Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile
Analizi (Nitrofuran (SEM), Nitrofurantoin (AHD),
Furazolidon (AOZ), Furaldaton (AMOZ))
A.KLT.16 (İşletme İçi Metot)
Bal
Nitrofuran Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile
Analizi (Nitrofurazon (SEM),
Nitrofurantoin(AHD), Furazolidon (AOZ),
Furaldaton (AMOZ))
A.KLT.17 (İşletme İçi Metot)
Şüpheli Kuduz Beyni
Kuduz Hastalığının Floresan Antikor Testi (FAT)
ile Teşhisi
OIE Terrestrial Manual
Sığır Kan Serumu
İnfeksiyöz Bovin Rinotraheitis / Infeksiyöz
Pustular Vulvovajinitisin Indirect Enzyme
Linked Immunosorbent Assay (ELİSA) ile teşhisi
HerdCheck IDEXX IBR gB Kit
Protokol
Sığır Brucellosisinin Komplement Fikzasyon
Testi (CFT) ile Teşhisi
OIE Terrestrial Manual
Balık Dokuları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma
Akreditasyon No: AB-0158-T
AB-0158-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Avian Influenza (M gen) Real-Time RT-PCR
(rRT-PCR) ile Saptanması
A.MML.01 (işletme içi metot)
Avian Influenza H5 Alt Tipinin Real-Time RT-PCR
(rRT-PCR) ile Saptanması
A.MML.02 (işletme içi metot)
Avian İnfluenza H7 Alt Tipinin Real-Time RT-PCR
(rRT-PCR) ile Saptanması
A.MML.03 (işletme içi metot)
Kanatlı İç Organları
Salmonella gallinarum İzolasyon ve
İdentifikasyonu
OIE Terrestrial Manual
Akciğer, Lenf Düğümü
Tüberkülosisde İmmunperoksidaz Tekniği ile
Antijen Tespiti
A.PAT.17 (işletme içi metot)
Kalp, Akciğer, Timus,
Dalak, Karaciğer,
Böbrek, Akut
Olaylarda Fötus ve
Plasenta
Leptospirosisde Immunperoksidaz tekniği ile
Antijen Tespiti
A.PAT.18 (işletme içi metot)
Lezyonlu Akciğer
Sığır Pneumonilerinde Immunoperoksidaz
Tekniği ile Mycoplasma bovis Antijen Tespiti
A.PAT.19 (işletme içi metot)
Süt
Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS
ile Analizi (İvermektin, Abamektin,
Doramektin, Moksidektin, Eprinomektin)
A.KLT.09 (işletme içi metot)
Yumurta
Antioksiyal ilaç kalıntılarının LC-MS/MS ile
Analizi (Lagolesid, Meduremisin, Monensin,
Noresin, Selinomisin, Nikarbazin)
A.KLT.05 (İşletme İçi Metot)
İnokulum
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma
Akreditasyon No: AB-0158-T
AB-0158-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bal ve Bal Peteği
Pestisit İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile Analizi
(2,4-D, Acetamiprid, Alaclor, Amitraz, Atrazine,
Azoxystrobine, Buprimate, Buprofezine,
Carbaryl, Carbendazime, Carbofuran,
Chlofentezine, Chlorfluazuron, Chlorpyriphos,
Cyproconazole, Cyprodinil, Dichlofluanid,
Dichlorvos, Dimethoate, Dimethomorph,
Epoxiconazole, Ethion, Ethofumasate,
Famaxadone, Fenarimol, Fenazaquin,
Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenthion,
Flodioxonil, Furathiocarb, Hexythiazox,
Imidachloprid, Ioxynil, Lufenuron, Malathion,
Metalaxyl, Metolachlor, Metribuzine,
Monolinuron, Oxadixyl, Oxamyl, Oxyfluorfen,
Pendimethalin, Phasolone, Phentoate,
Phosmet, Primicarb, Primiphos methyl,
Profenofos, Propargite, Propiconazole,
Propyzamide, Pyrazophos, Pyridaben,
Pyriproxyfen, Simazine, Tebuconazole,
Terbutryn, Thiamethoxam, Tolyfluanide,
Triadimenole, Trichlorfon, Trifloxstrobin,
Triflumizole, DMPF, DMF, DMA)
A.TOK.16 (işletme içi metot)
Arı ve Petek
Bal Arılarında Varroa spp.’nin İdentifikasyonu
OIE Terrestial Manual
Kan
frotileri, Antikoagula
ntlı Kan Örnekleri,
Nekropsi Sonucu
Gelen Uygun İç
Organlar (dalak,
böbrek karaciğer)
Anaplasmosis’in Mikroskobik Teşhisi
OIE Terrestial Manual
Kan
frotileri, Antikoagula
ntlı Kan Örnekleri,
Nekropsi Sonucu
Gelen Uygun İç
Organlar (dalak,
böbrek karaciğer)
Babesiosis’in Mikroskobik Teşhisi
OIE Terrestial Manual
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Pendik Veteriner Kontrol Ve Araştırma
Akreditasyon No: AB-0158-T
AB-0158-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kan
frotileri, Antikoagula
ntlı Kan Örnekleri,
Nekropsi Sonucu
Gelen Uygun İç
Organlar (dalak,
böbrek karaciğer)
Theileriosis’in Mikroskobik Teşhisi
OIE Terrestial Manual
Edtalı Kan, İç Organ,
Swap
Koyun Keçi vebası'nın (PPR) RT-PCR ile Teşhisi
A.VRL.14 (işletme içi metot)
Kan Serumu
Mycoplasma gallisepticum (Mg) Lam
Aglünitasyon
OIE Terrestial Manual
Köpek Bağırsak İçeriği
Intestinal Scraping Tekniği ile Echinococcus spp.
saptanması
OIE Terrestial Manual
Doku ve Swablar
Mycoplasma gallisepticum'un izolasyon ve
identifikasyonu
OIE Terrestial Manual
At İdrarı
Merkezi Sinir Sistemi Uyaran İlaçların (kafein)
GC-MS ile Tayini
A.DOP.01 (işletme içi metot)
Likit ve Toz Formdaki
İlaçlar
Penisilin Grubu İlaçların(Amoksisilin) HPLC-PDA
ile Tayini
A.İKK.14 (işletme içi metot)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı