EK-1: YEŞİL HATTAN GEÇEN YOLCUYA İLİŞKİN UYGULAMALAR
YOLCUNUN BEYANINA AYKIRI EŞYA
TİCARİ MİKTAR VEYA
MAHİYETTE İSE
TİCARİ MİKTAR VE
MAHİYETTE DEĞİL
İSE
5607 sayılı
KMK
Gümrük
Kanunu
Mad. 6/4
Mad. 235/3
İTHALİYASAK İSE
5607 sayılı
KMK
Mad. 6/4
Gümrük vergilerinin
2 katı ödenirse:
Gümrük vergilerinin 2 katı
ödenmezse:
Eşya sahibine teslim
edilir.
Eşya gümrüğe terk
edilmiş sayılır.
EK-2: KIRMIZI HATTAN GEÇEN YOLCUYA İLİŞKİN UYGULAMALAR
YOLCUNUN BEYAN ETTİĞİ EŞYA
DOĞRU
BEYAN+TİCARİ
MİKTAR VEYA
MAHİYETTE İSE
YANLIŞ
BEYAN+TİCARİ
MİKTAR VEYA
MAHİYETTE
İSE
GENEL
DÜZENLEYİCİ
İDARİ İŞLEMLER
İLE İTHALİ
YASAKLANMIŞ İSE
ÖZEL KANUNLA
İTHALİ
YASAKLANMIŞ
İSE
Özel Kanununda
öngörülen şekilde
işlem yapılır.
İthalat
Rejimi
Gümrük
Kanunu Md.
235/1
TİCARİ MİKTAR VE
MAHİYETTE
DEĞİL İSE
- 2009/15481
-Ek-9‘a göre
limit üstü olan
eşya için yolcu
talep ederse;
Gerekli işlemlerİthalat
Rejimi çerçevesinde
sonuçlandırılır.
Gümrük
Kanunu Md.
235/1
Gümrük
Kanunu
Mad.
48/2’deki süre dikkate
alınarak işlem yapılır.
sayılı BKK Mad.
62-63 : Eşyanın
kıymetine göre
tek ve maktu
vergi ya da
yürürlükte olan
ithalat
vergilerine ilişkin
oranlar
uygulanır.
Download

EK-1