MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK
YASASI
(21/1974 Sayılı Yasa)
Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar
ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1) maddesinin kendisine verdiği yetkiye kullanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar:
Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.
Tefsir
2.
Amaç
3.
ve
Kapsam
Genel
Kurallar
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
Bakanlık:
“Aşırı Kullanım”, Bir sahsın maddeyi kendine veya bir başkasına zarar
verebilecek miktar veya ölçüde kullanmasını anlatır.
“Bakan”, Sağlık Muayenelerinin Yapılmasından Sorumlu Bakanı anlatır.
“Grup 1”,AM, A, , A1, A2 B, BE, ve G Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti sahip olan kişileri anlatır.
“Grup 2”, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, F ve F1 Sürüş Eğitim İzni
veya Sürüş Ehliyeti sahip olan kişileri anlatır.
“İleri Dereceli Obstruktif Apne”, Gündüz uykusu ile alakalı olan, ApneHipoapne indeksi 30 veya üzerinde olan ciddi bir obstruktif uyku
apnesini anlatır.
“Orta Dereceli ObstruktifApne”, Gündüz uykusu ile alakalı olan, saatte 15
ile 29 (Apne-Hipoapne indeksi) apne ve hipoapne sayısına tekabül eden
uyku apnesini anlatır.
“Sürüş Eğitim İzni Sahibi”, Yollarda motorlu araç kullanmayı öğrenmek
maksadı ile verilen belge sahibi kişileri anlatır.
“Şürüş Ehliyeti sahibi”, yollarda motorlu araç kullanma yetkisi veren
belge sahibi kişileri anlatır.
“Uyuşturucu Madde”, Alkol, nikotin ve kafein dışında beyni veya ruh
halini etkileyen ilaçlar ile beyni veya ruh halini etkileyen ilaçlar sınıfına
girmeyen ancak motorlu araç sürüşünü olumsuz etkileyebilen diğer
ilaçları anlatır.
“Yeşil Reçete”, İçinde narkotik etkiler bulunabilen ve bağımlılık
yapabileceği için bir düzene göre alınması gereken ilaçları elde etmek için
kullanılan reçeteyi anlatır.
Bu Tüzüğün amacı, sürüş eğitim izni ve sürüş ehliyeti sahiplerinde
aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları
belirlemektir. Bu Tüzük kuralları, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti
sahiplerinde sağlık şartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.
4. (1)Bu Tüzükte düzenlenen koşulları karşılayamayan kişilere Sürüş Eğitim
İzni veya Sürüş Ehliyeti verilmez ve yenilenmez.
(2) B sınıfı Sürüş Ehliyeti olan kişiler işbu sürüş ehliyetini mesleki
amaçlar için kullanacaklar ise taksi, ambulans, itfaiye, polis (sirenli veya
sivil), acil durumda kullanılan sivil savunma araçları, sürüş eğitmenleri
gibi 2. Grup Sürüş Ehliyeti için gerekli uygulamalara tabii tutulacaklardır.
Motorlu 5.
Araç
Kullanmak
İçin
Gereken
Minimum
Fiziksel
ve
Zihinsel
Sağlık
Standartları
(1) Sürüş Eğitim izni veya Sürüş Ehliyeti almak ve yenilemek isteyen tüm
dilekçe sahipleri Devlet Sağlık Kurulu Raporu almak zorundadır. Fakat
Sürüş Ehliyet Müfettişi, Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti Sınavı
esnasında; dilekçe sahibinin, bu tüzükte sözü edilen tıbbi bozukluklardan
bir veya birkaçına sahip olduğuna kanaat getirmesi durumunda adayı tıbbi
muayeneden yeniden geçirilmesi amacı ile Devlet Sağlık Kuruluna sevk
eder. Dilekçe sahibinin Devlet Sağlık Kurulu Raporu çıktıktan sonra
tekrar sınava girmesi halinde ücret talep edilmez. Ancak kişinin bu
tüzükle ilgili sağlık koşullarını karşılayamadığı durumlarda ödemiş
olduğu ücretler kendisine iade edilmez.
(2) Sürüş Ehliyeti almak ve yenilemek isteyen tüm dilekçe sahipleri bu
Tüzükte öngörülen tüm tıbbi muayenelerden geçirildikten sonra şarta
bağlı olarak araç kullanmaya yeterli bulunduğu durumlarda İlgili Makam ,
Devlet Sağlık Kurulu raporunda belirlenen geçerlilik süresi doğrultusunda
kişinin Sürüş Ehliyetinin süresini kısıtlar.
Görme
6.
Bozukluklarına İlişkin
Esaslar
Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti dilekçe sahipleri motorlu bir araç
kullanabilmek için yeterli görüş keskinliğine sahip olduklarını göstermek
için uygun bir muayeneden geçerler. Dilekçe sahibinin görüşünün yeterli
olduğuyla ilgili şüpheler olması durumunda ise bu muayene özellikle de
şunlarla ilgili olmalıdır: Görüş keskinliği, görüş alanı, zayıf görüş,
parlaklık ve kontrast duyarlılığı, diplopi ve güvenli sürüşü tehlikeye
atabilecek diğer görme işlevleri.
(1)Grup 1’e dahil olan sınıflarda Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti
almak veya yenilemek için başvuran dilekçe sahipleri;
(A) Gerektiğinde de düzeltici lenslerle; iki gözü birlikte kullanarak
binoküler en az 0.5 görüş keskinliğine sahip olmalıdırlar. Bununla
birlikte, yatay görüş alanı en az 120 derece olmalı, uzantısı sola ve sağa
en az 50 derece, yukarı ve aşağı en az 20 derece olmalıdır. Merkezi 20
derecenin yarıçapı içerisinde hiçbir kusur bulunmamalıdır. Devlet Sağlık
Kurulu, görüş yeterliliklerinin yeterli olduğuna karar vermek için hangi
tekniklerin kullanılacağına karar verir. İlerleyici bir göz hastalığı
saptandığında bu Tüzüğün 5’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uygulanır.
(B) Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti almak veya yenilemek için
başvuran ve tek gözde tamamen görüş kaybı olan veya sadece tek gözünü
kullanan dilekçe sahipleri gerektiğinde düzeltici lenslerle de en az 0.5
görüş keskinliğine sahip olmalıdır. Gerekli sağlık şartlarını
karşılamadığını gösteren Devlet Sağlık Kurulu raporu alındıktan sonra
ilgili makam Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahibini sağlık
koşullarını yerine getirinceye kadar sürüşten men eder. Devlet Sağlık
Kurulu raporu ile bu gözdeki görüş alanının (A) bendinde ortaya konan
gerekleri karşıladığı onaylanması durumunda kişinin sürüşüne izin verilir.
(C)Devlet Sağlık Kurulu raporu ile, diplopi veya bir gözde görüş kaybı
tesbit edilmesi durumunda, ilgili Makam sürüş eğitim izni veya sürüş
ehliyeti sahiplerini sağlık koşullarını yerine getirinceye kadar sürüşten
men eder. İşbu bent tahtında aranan koşulların karşılandığının bir Devlet
Sağlık Kurulu raporu ile onaylanması durumunda, ilgili makam kişinin
sürüşüne izin verir.
(2)Grup 2,Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti almak veya yenilemek
için başvuran dilekçe sahiplerinin; gerektiğinde de düzeltici lenslerle,
daha kötü durumda olan gözünde en az 0.1, daha iyi durumda olan
gözünde ise en az 0.8 görüş keskinliği olmalıdır. Eğer bu 0.8 ve 0.1
değerlerini tutturmak için düzeltici lensler kullanılıyorsa, minimum görüş
keskinliği (0.8 ve 0.1); artı sekiz diyoptriyi aşmayacak bir güce sahip
gözlüklerle veya kontakt lenslerle sağlanmalıdır. Düzeltme iyi tolere
edilmiş olmalıdır.
Bununla birlikte, iki göz için de yatay görüş alanı en az 160 derece olmalı,
uzantısı sağ ve solda 70 derece, yukarı ve aşağı 30 derece olmalıdır.
Merkezi 30 derecelik yarıçap içerisinde hiçbir kusur bulunmamalıdır. Göz
uzmanı doktorlardan oluşan Devlet Sağlık Kurulu görüş yeterliliklerinin
yeterli olduğuna karar vermek için hangi tekniklerin kullanacağına Devlet
Sağlık Kurulu karar verir.
Kusurlu kontrast duyarlılığı veya diplopiden muzdarip hiç kimseye Sürüş
Eğitim
İzni
veya
Sürüş
Ehliyeti
düzenlenmeyecek
veya
yenilenmeyecektir.
Duyu
7.
Muayenesine
İlişkin
Esaslar
(1) Duyma sorunları Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti almaya veya
yenilemeye engel değildir. Ancak dengeleme ile ilgili bir rahatsızlığı olduğunun
tespit edilmesi durumunda, ilgili Makam sürüş eğitim izni veya sürüş
ehliyeti sahiplerini sağlık koşullarını yerine getirinceye kadar sürüşten
men eder. İşbu fıkra tahtında aranan koşulların karşılandığının bir Devlet
Sağlık Kurulu raporu ile onaylanması durumunda, ilgili makam kişinin
sürüşüne izin verir.
(2) Grup 2 Sürüş Ehliyeti sahiplerine duyma ile iletişim kuramamaları
durumunda, yolcu taşıma ile ilgili izin verilmez ve yenilenmez.
Lokomo- 8.
tor
Muayenesine
İlişkin
Esaslar
(1)Motorlu bir araç kullanmak için, yol güvenliğinde tehlike teşkil eden
lokomotor sistemi rahatsızlıkları veya anomalikleri olan hiç kimseye sürüş
eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmez veya yenilenmez.
(2)Grup 1’e ilişkin Esaslar:
(A)Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyetleri, Devlet Sağlık Kurulu raporu
doğrultusunda belirli sınırlamalara tabi olarak verilir.. Ayrıca, Devlet
Sağlık Kurulu engelli kişinin aracında ne tür değişiklikler yapılması
gerektiğini veya ortopedik bir cihaza gerek duyup duymayacağı
belirtilmelidir. Bu tür ortopedik cihaz veya cihazların sürüşü tehlikeye
atmayacağı uygulamalı sınav ile teyit edilecektir.
(B)İlgili makam, ilerlemeli bir hastalıktan yakınan engelli kişilerin Grup
1sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyetlerini, Devlet Sağlık Kurulu raporunda
belirlenen geçerlilik süresi doğrultusunda, verir veya yeniler.
(3) Grup 2’ye ilişkin Esaslar:
Lokomotor sistemi rahatsızlıkları veya anomalikleri olan kişilere Grup
2’de yer alan sınıflarda sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmez veya
yenilenmez.
Kardiyo- 9.
vasküler
Hastalıklara
ilişkin
esaslar
(1)Grup 1’e ilişkin esaslar:
(A)Ciddi, kontrolsüz aritmi rahatsızlığı olan dilekçe sahiplerine veya Sürüş
Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahiplerine sürüş eğitim izni veya sürüş
ehliyeti verilmez veya yenilenmez.
(B) İlgili makam, kalp pili veya yerleştirilmiş kardiyak defibrilatör
kullanan kişilerin sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyetlerini, Devlet Sağlık
Kurulu raporunda belirlenen geçerlilik süresi doğrultusunda verir veya
yeniler.
Devlet Sağlık Kurulu görüşüne ve düzenli tıbbi check-up’lara tabi olmak
kaydıyla kalp pili veya yerleştirilmiş kardiyak defibrilatör kullanan dilekçe
sahibi veya Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahiplerine Sürüş Eğitim
İzni veya Sürüş Ehliyeti verilebilir veya bu kişilerin sürücü belgeleri
yenilenebilir.
(C) Komplikasyonlara sebep olabileceği ve yol güvenliğini tehlikeye
atabileceği için abnormal arteriyel kan basıncı olan dilekçe sahibi veya
Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahiplerinin, Sürüş Eğitim İzni veya
Sürüş Ehliyeti verilmesi veya yenilenmesi, muayenenin diğer sonuçları
referans alınarak değerlendirilir.
(Ç) Dinlenme veya duygulanma anında anjina yaşayan Sürüş Eğitim İzni
veya Sürüş Ehliyeti sahiplerine veya dilekçe sahiplerine, Sürüş Eğitim İzni
veya Sürüş Ehliyeti verilmez veya yenilenmez.
(D) İlgili makam, Miyokard enfarktüsü geçirmiş bir kişiye Sürüş Eğitim
İznini veya Sürüş Ehliyetini, Devlet Sağlık Kurulunun görüşünde belirlenen
geçerlilik süresi doğrultusunda verir veya yeniler.
(2) Grup 2’ye ilişkin esaslar:
Devlet Sağlık Kurulu, bu grup tanımında kapsanan araçların
kullanılmasında mevcut bulunan ilave riskleri ve tehlikeleri de dikkate
alarak karar verir.
Şeker
10.
Hastalığına
ilişkin
Esaslar
(1)Aşağıdaki paragraflarda şiddetli hipoglisemi bir başka kişinin desteğine
ihtiyaç duyulduğunu ifade eder. İnatçı hipoglisemi’, 12 ay içinde ikinci bir
şiddetli hipoglisemi vakası olarak tanımlanır. Bu gibi Sürüş Eğitim İzni
veya Sürüş Ehliyeti sahiplerinin veya dilekçe sahiplerinin aşağıdaki
esasları yerine getirmeleri gerekmektedir.
(2)Grup 1’e İlişkin Esaslar:
(A). İlgili Makam, ilaç kullanmakta olan şeker hastalarına Devlet Sağlık
Kurulu raporunda beş yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenen süreye
bağlı olarak Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti verir veya yeniler.
(B)
İnatçı ve/veya şiddetli hipoglisemisi olan ve/veya insülin tedavisine
direnç gösteren kişilere Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti verilmez
veya yenilenmez.
(3)Grup 2’ye İlişkin Esaslar:
İlaç kullanmakta olan şeker hastalarına Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti verilmez veya yenilenmez. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda,
Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti başvurusu ve Sürüş Eğitim İzni veya
Sürüş Ehliyetlerinin düzenlenmesi Devlet Hastanesi endokrinoloji
bölümünün görüşüne ve üç yılı aşmayan sürelerde yapılan düzenli tıbbi
incelemeye tabi tutulmalıdır.
(4)Uyanma esnasında meydana gelen şiddetli hipoglisemi vakası, sürüş ile
ilgili olmasa bile, bildirilmelidir ve sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti
düzenleme durumunun yeniden değerlendirilmesini beraberinde
getirmelidir.
Nörolojik 11. (1)Ciddi nörolojik hastalığı olan kişilere, Devlet Sağlık Kurulu’nun uygun
Hastalıklara
görmesi halinde, kurul raporunda belirlenen geçerlilik süresine bağlı olarak
iliskin esaslar Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti verilebilir veya yenilenebilir.
(2)Dengeyi ve koordinasyonu etkileyen algısal veya motor bozukluklara
yol açan, merkezi veya periferik sinir sisteminin bozulmasına neden olan
hastalıklar veya cerrahi müdahalelerle ilgili nörolojik bozukluklar, işlevsel
etkileriyle ve ilerleme riskleriyle ilgili olarak değerlendirilmelidir. Bu tür
durumlarda sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmesi veya
yenilenmesi, hastalığın kötüleşme riski değerlendirilerek Devlet Sağlık
Kurulu’nun uygun görmesi halinde, kurul raporunda belirlenen geçerlilik
süresine bağlı olarak yapılır.
(3)Parkinson, bunaklık ve zihinsel yetersizlikler gibi hastalığı olan kişilere,
Devlet Sağlık Kurulu’nun uygun görmesi halinde, kurul raporunda
belirlenen geçerlilik süresine bağlı olarak Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti verilebilir veya yenilenebilir.
Epilepsi 12.
ve
Diğer bilinç
kaybına
İlişkin
Esaslar
(1) Bu Tüzük maksatları bakımından epilepsi, beş yıl içinde iki veya daha
fazla epilepsi nöbeti geçirmiş olmayı anlatır. Tetiklenen epilepsi
nöbeti, ortadan kaldırılabilir ve ayırt edilebilir bir ettirgen faktöre
dayanan nöbet olarak tanımlanır.
(2) İlk defa epileptik nöbet geçiren veya izole nöbet geçiren ya da bilinç
kaybı yaşayan kişilere, Devlet Sağlık Kurulu’nun raporuna dayanarak,
bu maddede grup 1 ve grup 2 için belirlenen sağlık koşulları oluşana
kadar Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti verilmez, yenilenmez
veya iptal edilir.
(3) Grup 1’e ilişkin koşullar:
(A) Tetiklenen epilepsi nöbeti: Direksiyon başındayken tekrarlanması
ihtimal dahilinde olmayan, ayırt edilebilen bir tetikleyici faktör
nedeniyle tetiklenen epilepsi nöbeti geçirmiş bir başvuru sahibine,
Devlet Sağlık Kurulu raporu doğrultusunda sürüş eğitim izni veya
sürüş ehliyeti verilebilir.
(B) İlk veya bir defa gerçekleşen tetiklenmemiş nöbet: İlk defa
tetiklenmemiş epilepsi nöbeti geçiren bir başvuru sahibine, altı ay
hiç nöbet geçirmediği takdirde Devlet Sağlık Kurulu raporu
doğrultusunda sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilebilir veya
yenilenebilir.
(C) Diğer bilinç kaybı vakaları: bilinç kayıpları, sürüş esnasında
tekrarlama risklerine göre değerlendirilmelidir.
(Ç) Epilepsi Hastaları: Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti Sahipleri
veya başvuru sahipleri, geçirdikleri nöbetten sonra en az bir yıl
nöbet geçirmemiş olmaları halinde motorlu araç sürmeye uygun
bulunabilirler.
(D) Sadece uykuda geçirilen nöbetler: Uykuda geçirdiği nöbetler
dışında hiçbir nöbet geçirmemiş Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti sahipleri veya başvuru sahipleri, bu nöbetlerin, epilepsi
için öngörülen nöbetsiz geçirilmesi gereken süreden daha az
olmayan bir sürede aynı seyretmesi şartıyla, motorlu araç sürmeye
uygun addedilebilir. Uyanıkken geçirilen kriz/nöbetlerin sıklığında
bir artış gözlenirse, Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahibi
belgesi düzenlenmeden önce bir yıl benzer bir olayın
gerçekleşmemesi gerekli görülür.
(E) Bilinç veya hareket kabiliyeti üzerinde etkisi olmayan nöbetler:
Kişinin bilinci etkilemediği veya herhangi bir işlevsel engele yol
açmadığı kanıtlanmış nöbetler dışında hiçbir nöbet geçirmeyen
Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahipleri veya başvuru
sahipleri, epilepsi için öngörülen nöbetsiz geçirilmesi gereken
süreden daha az olmayan bir sürede hastalığının aynı seyretmesi
şartıyla, motorlu araç sürmeye uygun bulunabilirler. Eğer başka
türde kriz/nöbetlerin sıklığında bir artış gözlenirse, sürüş eğitim
izni veya sürüş ehliyeti düzenlenmeden önce bir yıl benzer bir
olayın gerçekleşmemesi gerekli görülür.
(F) Doktor müdahalesinden kaynaklanan bir değişiklik veya antiepilepsi ilacının azaltılması nedeniyle oluşan nöbetler: İlacın
doktor müşahedesinde değiştirilmesi veya kesilmesi halinde
oluşan nöbetler nedeni ile önceden etki eden ilaca yeniden
başlanması halinde 6 ay süreyle sürüş yasağı getirilir. Hastanın
tedavisinin kesilmesinden sonra her koşulda 6 ay süreyle sürüş
yasağı getirilir.
(G) İyileştirici epilepsi ameliyatı: Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti sahipleri veya başvuru sahipleri, geçirdikleri epilepsi
ameliyatından sonra en az bir yıl nöbet geçirmemiş olmaları
halinde motorlu araç sürmeye uygun bulunabilirler.
(4) Grup 2’ye ilişkin koşullar:
(A) Kişinin ilk geçirdiği epileptik nöbetten itibaren 10 yıl boyunca
nöbet geçirmesi veya anti-epileptik ilaç kullanması halinde Sürüş
Eğitimi İzni veya Sürücü Ehliyeti verilmez, yenilenmez veya
iptal edilir. Kişiye uygun tıbbi takip yapılmış olmalıdır. Kapsamlı
nörolojik tetkiklerde, hiçbir ilgili serebral patolojik bulguya
rastlanılmamış, elektroensefalogramda (EEG) hiçbir epileptiform
aktiviteyle karşılaşılmamış olmalıdır. Akut epizotun ardından bir
EEG çekilmeli ve uygun nörolojik değerlendirme yapılmalıdır.
(B) Tetiklenen epilepsi nöbeti: Direksiyon başındayken tekrarlanması
ihtimal dahilinde olmayan, ayırt edilebilen bir tetikleyici faktör
nedeniyle tetiklenen epilepsi nöbeti geçirmiş bir başvuru
sahibine, Devlet Sağlık Kurulu raporu doğrultusunda, kişiye özgü
olarak sürüş eğitim izni, sürüş ehliyeti verilir veya yenilenir. Akut
epizotun ardından bir EEG çekilmeli ve uygun nörolojik
değerlendirme yapılmalıdır. Nöbet riskini artıran yapısal
intraserebral lezyonu bulunan bir kişi, epilepsi riski yılda en az %
2’ye inene kadar, grup 2’de sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti
verilmez.
(C) İlk veya bir defa gerçekleşen tetiklenmemiş nöbet: İlk defa
tetiklenmemiş epilepsi nöbeti geçiren bir başvuru sahibi, antiepileptik ilaçların yardımı olmadan yeni bir nöbet geçirmediği
beş yılın sonunda, Devlet Sağlık Kurulu tarafından uygun
nörolojik değerlendirme varsa, araç sürmeye uygun
addedilebilir.
(Ç) Epilepsi: Anti-epileptik ilaç yardımı olmadan 10 yıl yeni
Nöbet geçirilmemelidir. Bazı hastalıklar henüz nöbet
oluşmasa bile nöbet riskini artırmaktadır. Bu gibi bir durumda,
Devlet Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmalıdır;
sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti alabilmek için bir nöbete
yakalanma riski yıllık%2 yi geçmemelidir.
Zihinsel 13.
Hastalıklar ve
Düzensizliklere
İlişkin Esaslar
(1)(A)Aşağıdaki hastalıklara sahip grup 1 dilekçe sahiplerine veya sürüş
eğitim izni veya sürüş ehliyeti sahiplerine sürüş eğitim izni veya sürüş
ehliyeti verilmez veya iptal edilir.
(a) Irsi, hastalık sonucu, travma veya nöro cerrahi operasyonların neden
olduğu ciddi zihinsel rahatsızlıklar.
(b) ciddi zihinsel gerilik.
(c) Ciddi derecede bozuk muhakeme, davranış bozukluğu veya
uyumsuzluğa neden olan, yaşlanma veya kişilik bozukluklarından
kaynaklanan davranış bozuklukları.
(B) Şizofreni, halisunasyon, bilinç kaybı, sinirlilik, depresif davranış
durumlarında Devlet Sağlık Kurulu raporu doğrultusunda kişiye sürüş
eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilir, yenilenir veya süresi kısıtlanır.
Sağlık Kurulunca sürüşte risk taşıyan kişiler bir yıl süre ile izlenmeye
alınır ve bu süre içinde hiç semptom olmaması durumunda yeniden
değerlendirilir.
(2)Grup 2:
Devlet Sağlık Kurulu, grup 2 için ilave riskleri ve tehlikeleri de dikkate
alarak değerlendirecektir.
Alkol
14. (1) Grup 1: Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı ve/veya aşırı kullanım
tanısı konan kişilere Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti verilmez,
ve
Uyuşturucu
yenilenmez veya Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri iptal edilir.
Kullanımına
Ancak aşırı kullanım tanısı konan kişilerden az bir yıl, bağımlılık
İlişkin Esaslar
tanısı konan kişiler ise son iki yıl içerisinde en az üç ayda bir
doktorun belirleyeceği tarihlerde kan testleriyle izlenerek, alkol ile
uyuşturucu maddeleri bu sürede kullanmadığını Devlet Sağlık Kurulu
Raporu ile kanıtlamaları durumunda sürüş eğitim izni veya sürüş
ehliyetleri verilir veya yenilenir.
(A) Takip edilen başvurular kan testi ve idrar örnekleri.
1.Alkollü iken araç sürme suçu işlenirken, laboratuvar testi için bulunan
maddeler en az 4 evrede alınır.
Bu testler en az 6 yada tam gözlem aşaması esnasında bulunmalıdır.
2.Alkollü araç suçu işlenirken bulunan maddelerin haricindeki maddeler
için test edilmesi gözlem süreci içerisinde en az bir kez yapılmalıdır.
3.Test ön uyarı dışında önemsenmelidir.( testler uyarı yapılmadan
yapılmalıdır)
4.Test bölgesindeki önemsenmiş laboratuar kan testleri sağlanmalıdır.
5.Eğer idrar analizinde bir madde bulunursa, doğrulama analizi
önemsenmelidir. (yapılmalıdır)
6.Referans bölgesi üzerindeki test sonuçları ki bunlar arasında kan
tahlilleri ve idrarda maddenin bulunduğunun kanıtı bulunuyor,
değerlendirilmeli ve bununla ilgili bilgiler verilmelidir.
7.İdrar toksikoloji testinin olması durumunda, gözlemlenmiş örnekler
alınmalıdır ve creatine değeri bilgisi alınmalıdır. Ph değeri
raporlanmalıdır.
(B)Eğer 2.bölüm ile uyumlu ise 1 veya 2 puan narkotiğe bağlı olur.
Bunun anlamı saç testi yapılabilir.
1.Alkollü araç kullanım suçu ile ilgili maddelerin saç testi 6 ay sonra ve
bir 6 ay sonra yapılmalıdır.
2.Alkollü araç kullanım suçu ilgili maddelerin saç testi bir sefer gözlem
aşaması başladıktan en az 3 ayda bir yapılmalıdır.
3.Eğer sıkı inceleme analizi esnasında maddeler bulundu ise, doğrulama
analizi önemsenmelidir.
4.Eğer sıkı inceleme analizi esnasında maddeler bulunursa, test sonuçları
tahakkuk edilmelidir ve geri bildirim sağlanmalıdır.
Grup 2:
Devlet Sağlık Kurulu, grup 2 için ilave riskleri ve tehlikeleri de dikkate
alarak değerlendirecektir.
İlaçlar
15.
Ve Tedavi
Edici
Ürünlere
İlişkin
Esaslar.
(1) Psikotropik maddelere bağımlı olan veya bu tür maddelere bağımlı
olmadığı bir Sağlık Kurulu Raporuyla tespit edilen ancak son bir yıl
içinde kendine veya bir başkasına zarar verecek şekilde aşırı
kullanımı görülen kişilere, istedikleri Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Ehliyeti sınıfı ne olursa olsun Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti
verilmez veya yenilenmez. Yeşil reçeteli ilaçların kullanımına izin
verilmesi için, sorunun ciddiyetinden dolayı yapılacak olan sağlık
kontrollerinin ciddi hassasiyet çerçevesinde yapılması gerekir. Alkol,
uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaca bağımlılığı veya aşırı
kullanımı bulunan kişilere, tedavi esnasında düzenli kontrol
edildiklerini ve kontrol süresince ilgili maddelerden uzak durduklarını
destekleyen Devlet Sağlık Kurulu raporu doğrultusunda sürücü eğitim
izni veya sürüş ehliyeti verilir.
(2) Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahiplerinin reçeteli ilaçları yol
güvenliğini tehlikeye atacak derecede yüksek dozda kullanımının
gerekmesi halinde doktoru tarafından Devlet Sağlık Kuruluna sevk
edilir.
(A) Düzenli olarak psikotropik madde kullanan ve aldığı miktar sürüş
güvenliğini tehlikeye atabilecek düzeyde olan grup 1 dilekçe sahipleri
veya Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti sahiplerine, Sürüş Eğitim
İzni veya Sürüş Ehliyeti verilmez veya yenilenmez. Bu kural, sürüş
becerisini bozan diğer tüm iyileştirici ürünler veya tıbbi ürün
kombinasyonları için de geçerlidir.
(B) Devlet Sağlık Kurulu, grup 2 için ilave riskleri ve tehlikeleri de dikkate
alarak değerlendirecektir.
Böbrek 16. (1) Ciddi böbrek yetmezliği yaşayan Grup 1 Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş
Hastalığına
Ehliyeti ve dilekçe sahiplerinin Devlet Sağlık Kurulu Raporu
İlişkin
doğrultusunda, Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyetleri verilir veya
Esaslar
yenilenir.
(2) Sürüş Eğitim izni ve/veya Sürüş ehliyeti sahiplerine ve/veya dilekçe
sahiplerine, ciddi ve tedavi edilemez böbrek yetmezliği olması halinde,
F ve G sınıfları dışında kalan Grup 2 sınıflarında sürüş ehliyeti
verilmez veya yenilenmez veya iptal edilir.
Organ
17. (1) Organ nakli operasyonu geçirmiş veya yapay bir implantı olan kişilere
Nakline
Grup 1 Sürüş Eğitim İzni veya Sürüş Ehliyeti ve dilekçe sahiplerinin
İlişkin
Devlet Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda, Sürüş Eğitim İzni veya
Esaslar
Sürüş Ehliyetleri verilir veya yenilenir.
(2) Devlet Sağlık Kurulu, grup 2 için ilave riskleri ve tehlikeleri de
dikkate alarak değerlendirecektir.
Uyku
18.
Bozukluklarına
İlişkin
Esaslar
Doktor tarafından orta veya ileri derece obstruktif uyku apne sendromu
olduğu şüphe edilen sürücü adayları veya sürüş ehliyet sahipleri, tıbbi
muayeneye yönlendirilir.
Orta veya ileri derece uyku apnesi tespit edilen sürücülerin ve sürücü
adaylarının, eğitim izinleri veya sürüş ehliyetleri verilmez, yenilenmez
veya iptal edilir.
Devlet Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda, durumlarının yeterli
kontrolünü yaptıran, tedaviye uyum gösteren ve uykularında yeterli
gelişimi sağlayabilen orta veya ileri derece obstruktif uyku apne
sendromu olan adaylara sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilir.
Tedavi gören orta veya ileri derece obstruktif uyku apnesi sendromu olan
sürücüler, grup 1 için üç, grup 2 için bir senelik aralıkları aşmamak üzere,
tedaviye uyumu ve uykusuzluk problemlerinin kontrol altına alındığı
göstermek amacı ile tıbbi kontrolden geçmelidirler.
Diğer
19. (1)Doktor tarafından, bir kişide müşahade veya tedavi süresince bu tüzük
Hükümler
kurallarınca sürüşüne engel teşkil edecek bir durum tespit edilmesi
durumunda, ilgili Devlet Sağlık Kuruluna sevk eder ve sonuç Sağlık
Bakanlığı tarafından ilgili bakanlığa bildirilir.
(2) Özel ve kamu doktorları sürüşe engel olabilecek fiziksel ve zihinsel
yetersizliği tespit edilen kişilerin ilgili bakanlığa 15 gün içinde
bildirilmesi zorunludur.
Suç
18.
ve Cezalar
ÜÇÜNCÜ KISIM
Suç ve Cezalar
Bu tüzüğe ve/veya herhangi bir kuralına uymayan herhangi bir gerçek
ve/veya tüzel kişi, 21/74 sayılı Motorlu Araçlar ve yol Trafik Yasası’nın
5.(2) Maddesinde belirlenen suçları işlemiş olur ve ayni maddelerde
öngörülen cezalara çarptırılır.
DÖRDÜNCÜKISIM
Son Kurallar
Yürütme 19. Bu Tüzük, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür.
Sağlık muayenelerinin yapılmasından ise Sağlık bakanlığı sorumludur.
Yetkisi
Yürürlüğe20.
Giriş
Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
Download

sağlık tüzüğü17.10.14 - Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı