ÖZET
Bu araştırma çoklu ortam kullanımının öğrenci başarı düzeyi üzerindeki etkisini ortaya
çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için deneysel yöntemden faydalanılmış, 2
farklı grup bu yolla karşılaştırılmıştır.
Araştırma M.E.B’e bağlı Kayseri Adviye Ahmet Eminoğlu İlköğretim okulu 4. sınıf
sosyal bilgiler dersinde yapılmıştır. Seviyeleri birbirine yakın 2 sınıf belirlenerek bunlardan
4/C deney grubu 4/B de kontrol grubu olmak üzere uygulama yapılmıştır. Bu gruplarda
toplamda 67 öğrenci vardır. Uygulama var olan sınıf mevcutlarına ve yapılarına müdahale
edilmeksizin gerçekleştirilmiştir. Çoktan seçmeli 15 sorudan oluşan sınavımız ön test ve son
test şeklinde deney ve kontrol gruplarımıza yöneltilmiştir. Ön test ve son test uygulamaları
arasında 30 gün kadar bir sürenin geçmesine dikkat edilmiştir. Bu uygulama ilköğretim 4.
sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının “uzaktaki arkadaşlarım” adlı 8. ve son ünitesi işlenirken
yapılmıştır. Deney grubunda ders öğretimi esnasında bilgisayar, televizyon, vcd-dvd,
projeksiyon gibi çoklu ortam araçlarından faydalanılmıştır. Buna karşın kontrol grubunda ise
ders, geleneksel anlatım yöntemi ve birkaç materyal desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmanın sonuçlarını görmek için deney ve kontrol sınıflarına uygulanan ön test ve
son test verilerinin SPSS programı kullanılarak öğrenci başarı seviyesinde ki değişimler
hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların ışığında çoklu ortam tekniği kullanılarak ders yapılan
deney sınıfında başarı seviyesinin arttığı görülürken, kontrol sınıfında gözle görülür bir
değişime rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: çoklu ortam, bilgisayar destekli öğretim, sosyal bilgiler, teknolojinin
kullanımı
ABSRACT
This study aims to figure out the effects of multimedia usage on students’ level of
success. To reach this target, experimental methods which are used for the comparison of two
different group, are applied.
This study has taken place at a social lesson in Kayseri Adviye Ahmet Eminoğlu
Elementary School. Two different classes are chosen for experiment group- 4/C and
application group- 4/B; and study is applied on this classes. There are overall 67 students in
these groups. Application is done, incase that the number of classes members and the
structures of the classes are prevented. Exams called pre-examination and post-examination
with 15 total test question are applied to application and experiment groups. It is espacially
noted that a period of thirty days is passed between the pre- examination and postexamination. This tests are applied on the two groups while the last lesson of the season is
attended on the last section of the social lesson book- “My friends who are further from here.”
During the lesson in the experimental group, the multimedia applications like TV, VCDDVD player and projection device is used. On the other hand, lesson passed as usual, under
the conditions which usually used materials was on stage.
With the usage of SBSS program, the differences of the level of success among
students are determined with the results of the tests applied on both application and
experimental groups. As a result of this study, it’s clearly designated that no difference
occured in the application group; but
an evident positive difference fell out in the
experimental group in which the multimedia usage was carried out.
Key words: multimedia, computer aided education, social science, technology usage
Download

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımı.