GENEL BİLGİLER
Düzenleyen Kurum
Yarışmanın Adı
TFSF Onay No
Yarışma Bölümleri
Son Katılım Tarihi
Jüri Toplanma Tarihi
Ödül Bedelleri
Albüm Yayını
Jüri Üyeleri
: SANALPAZAR.COM - ĠFSAK
: 2. Ulusal Fotoğraf YarıĢması “Türkiye’nin Dükkanları”
: 2014/044
: Sayısal
: 30Eylül 2014
: 01Kasım 2014
: 1.lik Ödülü:
5.000.- TL
2.lik Ödülü:
4.000.- TL
3.lük Ödülü:
3.000.- TL
Mansiyonlar (3 adet):
1.000.- TL
Sergilemeler (En fazla 30 adet)
200.- TL
:Yok
: Cem KESĠCĠ
Hürriyet AKIN
Ġbrahim AYġIL
Ġlyas GÖÇMEN
Serkan TURAÇ
Yalçın Savuran (katılamadı)
TFSF Temsilcisi
:Çetin KAYA
SONUÇ BİLGİLERİ
Katılan kişi sayısı
Katılan fotoğraf sayısı
: 548
: 1804
ÖDÜLLER
Ödül
Birincilik
Ġkincilik
Üçüncülük
Mansiyon
Mansiyon
Mansiyon
Adı Soyadı
Serkan DALDAL
Fulya FERCAN
Sami UÇAN
Fulya FERCAN
Mine ERTUĞRUL
SavaĢ ġENER
Şehir
Konya
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Mersin
SERGİLEME
Adı Soyadı
1. Ahmet Burak GÜRALP
2. Ahmet ÇETĠNTAġ
3. Ali Haydar CEYLAN
4. Aydın Berk BĠLGĠN
5. Bünyamin ÇADIRCI
6. DerviĢ MEġE
7. Ercan YOLGĠDEN
8. Erden CANTÜRK
9. Fatih BALKAN
10. Gökalp BĠLĠCĠ
11. Gökalp BĠLĠCĠ
12. Gürsel Egemen ERGĠN
13. Halil Ġbrahim ERGUNDA
14. Hasan YELKEN
15. Ġsmail OKUR
16. Mahmut ENÇ
17. Mehmet KOSTAKOĞLU
18. Mehmet KURDAġ
19. Mine ERTUĞRUL
20. Murat AKGÜN
21. Mustafa GÜRAL
22. Oğuz ĠġÇĠ
23. Özgür HÜSEYĠNBAġ
24. Sami UÇAN
25. Sebahattin ÖZVEREN
Fotoğraf No/Adı
3
4
1
4
4
1
4
4
2
2
3
4
2
1
4
3
1
3
1
3
1
1
2
2
2
Şehir
Gaziantep
Bursa
Ġzmit
Ġstanbul
ġanlıurfa
Kocaeli
Ġstanbul
Bursa
Ġstanbul
Konya
Konya
Bursa
Ġzmir
Gaziantep
Sakarya
Ġstanbul
Giresun
Kastamonu
Ġstanbul
Trabzon
Samsun
Konya
Kastamonu
Ġstanbul
Ġstanbul
26.
27.
28.
29.
30.
ġeref AKÇAY
ġükrü AĞBAL
Veli DÖLEK
Volkan TURAL
Zeren ToktaĢ YASA
2
4
3
2
4
Ordu
Çorum
Mersin
Tekirdağ
Ġzmir
Download

Sonuç Bildirim Listesi için tıklayınız.