İFRAZ İŞLEMLERİ
YOK
Kadastro bilgileri var mı?
Kadastro Müdürlüğü'nden istenir.
VAR
YOK
Tapu kayıtları var mı?
Tapu Müdürlüğü'nden istenir.
VAR
YOK
İmar Planı var mı?
Mücavir alan sınırları içindeyse;BELEDİYE
Dışındaysa İL ÖZEL İDARE yapar.
VAR
YOK
Beyanname hazır mı?
İlgili kurum hazırlar.
VAR
İl Encümen ya da Belediye Encümen Kararı var mı?
YOK
7269Sayılı Afet Kanunu kapsamında
Encümen Kararı aranmaz.
VAR
TEKNİK KONTROL
(KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE)
VAR
TESCİL İŞLEMLERİ
(TAPU MÜDÜRLÜĞÜ)
İŞLEME DAİR AÇIKLAMALAR
PARSELASYON NİTELİĞİNDE
OLAN AYIRMA;
-İmar parsellerini oluşturmak
amacıyla ve parseller içerisinde yol,
meydan, yeşil alan, park, otopark vb.
kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin
kamu kurumuna bırakılmasından sonra
kadastro parsellerinin kalan kısmının
imar mevzuatı ve planına uygun biçimde
parçalara ayrılması
GEREKLİ BELGELER
-Taşınmaz malın tapu senedi
veya tapu kaydı örneği
-Taşınmaz malın bulunduğu yere göre
Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun
olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin onayı
-Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro
mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya
iş yapımına yetki veren vekaletname örneği
(TC KİMLİK NUMARASI İLE)
PARSELASYON NİTELİĞİNDE
OLMAYAN AYIRMA;
-Kamu hizmetlerine terk edilecek
alanları kapsamında bulundurmayan
ve çoğu kez tarla niteliğinde olan
taşınmazın nalların birden çok
parçalara ayrılması işlemidir.
-Ayırma işleminin kontrolü için sorumlu mühendis ilgili Kadastro Müdürlüğüne
istemde bulunur.Kamu kurum ve kuruluşlarının istemleri resmi yazı ile yapılır.
-Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir.
Ayırma işlemlerinin Kadastrı Mdürürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri
yapılır.Bulunan noksanlıklar,ilgili kurum ya da sorumlu mühendisler tarafından
giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik
yönden bir sakınca bulunmadığı belirtilen 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek
kontrol mühendisi ve sorumlu mühendis tarafından imzalanır.
-Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra, kadastro gören yerlerde ayırma işlemi
ile ilgili 3 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için
bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilir.
-Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine işleme ilişkin yeni ada
ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.
-Tescilden sonra yapılan değişiklik paftasına işlenir.
Download

İFRAZ İŞLEMLERİ Kadastro bilgileri var mı? Tapu kayıtları