25 Ağustos 2014, İstanbul
2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık"
Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü tamamlanan
başvurular sonucu raportörlük 57 ekibin proje gönderdiğini tespit etmiştir. Raportörlük kontrolünün
ardından yarışma şartnamesine uygun olarak teslim edilen 56 proje, 19 Ağustos 2014 Salı itibariyle tüm jüri
üyeleriyle dijital ortamda paylaşılmıştır. Jüri üyeleri ilk fazda başvuruları bireysel olarak incelemiştir. Jüri ve
raportörlük eksiksiz, 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde toplanmıştır.
Jüri üyeleri:
Tuncer Çakmaklı, TCA-Tuncer Çakmaklı Architects Kurucusu
Alişan Çırakoğlu, Çırakoğlu Mimarlık Kurucusu
Nükhet Demiren, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güzin Konuk, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Raportörler:
Zeynep Gülşen, Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Yöneticisi
Nurullah Kaya, Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Uzmanı
İçinde olduğumuz hızlı dönüşüm sürecinde kültürel ortamı ve mimarlığın temel alanlarını sahiplenerek,
dönüşümün olumsuz etkilerine karşı çok boyutlu bir sürdürülebilirlik kavramını sorgulayan düşünce, proje
ve araştırmalara zemin oluşturmayı, mimarlığın bugünden geleceğe taşınabilecek özgün temellerinin ve
asli değerlerinin tespit edilerek, bu değerlerin farklı ölçeklerde, yeni teknolojiler ve üretim süreçleri içinde
ölçek ve sunum türü sınırı olmaksızın ortaya çıkartılmasını hedefleyen "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak
Mimarlık" başlıklı 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması için gelen başvuruların değerlendirme kriterleri
aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:
•
•
•
•
•
•
Şartnamede ifade edildiği gibi konunun ele alınışı
İç tutarlılık
Düşünsel kalite
Örneklerle olan ilişkiler
Anlatım tekniği ve grafik temsil düzeyi
Eleştirel duyarlılık
Sayfa 1 / 5
Bütün projeler, yukarıdaki kriterler çerçevesinde jüri tarafından değerlendirilmiş ve ortak tartışmaya
açılarak, 3 tur sonunda ödül dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.
Dijital ortama yüklenen projeler, kayıt sonrası sistemin otomatik verdiği rumuzlarla numaralandırılmış ve
aşağıdaki tur açıklamalarında rumuzlara göre sıralandırılmışlardır.
1. TUR;
14537 oybirliği
17157 oybirliği
19369 oybirliği
22720 oybirliği
28249 oybirliği
33594 oybirliği
45971 oybirliği
50044 oybirliği
52832 oybirliği
61164 oybirliği
62059 oybirliği
64513 oybirliği
65950 oybirliği
66153 oybirliği
67668 oybirliği
68740 oybirliği
69658 oybirliği
70089 oybirliği
73801 oybirliği
70089 oybirliği
73801 oybirliği
75119 oybirliği
75732 oybirliği
76050 oybirliği
80681 oybirliği
82336 oybirliği
87214 oybirliği
89782 oybirliği
96835 oybirliği
97905 oybirliği
Rumuzlu projelerin beklenen olgunluğa ulaşmadığı, yarışma beklentilerini tam olarak karşılamadığı
görüşüne varılmış ve bu projeler 1. turu geçememiştir.
2. TUR;
14594 oybirliği
17068 oybirliği
21939 oybirliği
24310 oy
çokluğu (3/2)
27147 oybirliği
27612 oybirliği
30373 oybirliği
37335 oybirliği
43818 oybirliği
46836 oybirliği
48907 oybirliği
53787 oybirliği
56237 oybirliği
57911 oybirliği
71274 oybirliği
75119 oybirliği
81729 oybirliği
88457 oybirliği
Rumuzlu projelerin yarışma konusu çerçevesinde geliştirdikleri fikirlerini belli oranda çalışmalarına
yansıtmış olduğu görüşü oluşmuştur. Ancak bağlam ve süreklilik tartışmalarını içeren konuları kavramsal
çerçevede ele alma çabaları ve buradan yola çıkarak yaptıkları önerileri olumlu noktalar içerse de
projelerinde yeterli düzeye taşınamadıkları görüşüne varılmış ve bu projeler 2. turu geçememiştir.
3. TUR;
10686 oybirliği
20006 oybirliği
37947 oybirliği
47268 oybirliği
69799 oybirliği
78202
oy
çokluğu (4/1)
96654 oybirliği
Sayfa 2 / 5
Rumuzlu projeler konuyu ele alış biçimleri, sorgulayıcı bakış açıları ve üst düzey anlatım teknikleri ile takdir
edilmişleridir. Ancak fikirlerini sonuç ürüne yansıtmadaki becerilerinin daha da geliştirilebilir olduğu
düşünülmüştür. Bu çerçevede yapılan değerlendirmede bu projeler 3. Turu geçememiştir.
EŞDEĞER ÖDÜL GRUBU:
•
18277 Rumuz No’lu Proje (Oybirliğiyle)
Dikkat çekilen soruna pozitif yaklaşmış olması ve güçlü anlatım dili üzerinden güncel ve somut sorunları
sürreal öyküyle birleştirerek eleştirel ve düşünsel çerçeve oluşturması çok olumlu bulunmuştur. Fikri,
baştan sona bir senaryoya oturtup tüm ögelerine anlam vererek önerdiği farklı kentlerde yöresel
problemlerin biraraya gelmeleri ve ortaklık ihtimalleri sorgulanmaktadır. Uyum sağlayıp sağlamama
sorgusu ile birlikte kolektif belleği öne çıkarması başarılı bulunmuştur. Seçilen şehir ve mekanlar,
teknolojinin getirdiklerinin esprili bir dille tutarlı bir senaryo içinde anlatılmış olmasıyla fikir kendini
göstermiş ve proje ödüle değer görülmüştür.
•
24662 Rumuz No’lu Proje (Oy çokluğu 4/1)
Kamusal yaşamın gittikçe öne çıktığı kentlerimizde yeni değerler yaratmak fikri üzerinden alternatif
mekanlar ortaya koyması olumlu bulunmuştur. Mevcutta var olanla ilişkinin güçlendirilmesi gerekliliği
gelişmeye açık bulunmuşken, kentsel strüktüre bütünsel bakması başarılı bulunmuş ve proje ödüle değer
görülmüştür.
•
37561 Rumuz No’lu Proje (Oybirliğiyle)
Yapılardan çok yaşam üzerine odaklanan, yapılarda barınan dinamizm üzerinden okuma yapan ve var olan
dokudaki yaşam biçimlerini ışık ve silüet ile analiz eden fikir değerli görülmüştür. Hayatın kademelenmesini
ve farklı ölçekleri kentsel süreklilik olarak gece ışıkları üzerinden sorgulayan proje, kademeler olmaksızın
ezici damga mimarisini bir tarafta tutarken öbür tarafta kendi hiyerarşisi olan organik katmanı
karşılaştırıyor. Basmakalıplıktan çıkmayı ve monotonluğun birçok şeyi yok ettiğini söyleyerek “süreklilik”
meselesini ışık üzerinden anlatması başarılı bulunarak proje ödüle değer görülmüştür.
•
78561 Rumuz No’lu Proje (Oybirliğiyle)
Kentsel dönüşüm süreci nedeniyle sosyal strüktürün göz ardı edilmesi gibi güncel bir konunun
jenerasyonlar arası ilişki ve iletişim odağında mahalle üzerinden anlatılması olumlu bulunmuştur. Yeniler
yapılırken eski dokuya bina olarak bakılması ve sosyal değerlerin kaybedilmesi sorunsalının çizgiye
dökülüşü anlatım dili bakımında başarılı bulunmuştur. Karşılaştırma yaparak getirilen önerideki pilot proje
ilginç bulunarak ödüle değer görülmüştür.
Sayfa 3 / 5
2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
Tuncer Çakmaklı,
Alişan Çırakoğlu,
TCA-Tuncer Çakmalı Architects Kurucusu
Çırakoğlu Mimarlık Kurucusu
Nükhet Demiren,
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer,
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güzin Konuk,
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Zeynep Gülşen,
Nurullah Kaya,
Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Yöneticisi
Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Uzmanı
Sayfa 4 / 5
2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ÖDÜL GRUBU;
Ödüller eşdeğerdir. Rumuz numaralarına göre listelenmiştir.
Rumuz Kişi Adı
Meslek
Okul
Doğuşcan ALADAĞ
Mimar
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Umut BAYKAN
Mimar
Gazi Üniversitesi
Burcu SAKARYA
Mimar
Gazi Üniversitesi
Afif Eymen NALBANT
Mimarlık Öğrencisi
Bahçeşehir Üniversitesi
Eren Can ALTAY
Mimarlık Öğrencisi
Bahçeşehir Üniversitesi
Melisa Zeynep ŞAHİN
Mimarlık Öğrencisi
Bahçeşehir Üniversitesi
37561
İsmail KOCATAŞ
Mimarlık Öğrencisi
Kocaeli Üniversitesi
78561
Fulya SELÇUK
Mimar (Araştırma Görevlisi) İstanbul Teknik Üniversitesi
18277
24662
Sayfa 5 / 5
Download

Sayfa 1 / 5 • Şartnamede ifade edildiği gibi konunun ele alınışı • İç