Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi
GrafikTasarım
Bölümü
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
Hat
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
GT-388
2
2
0
4
Dersin
Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Hülya Karoglu, Yrd.Doç.Dr. Özcan Özkarakoç, Yrd.Doç.Dr.A.Derya
Kahraman
Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Hülya Karoglu, Yrd.Doç.Dr. Özcan Özkarakoç, Yrd.Doç.Dr.A.Derya
Kahraman
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Arş.Gör. Burhan Şohoğlu
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; hat sanatının kitap sanatları içindeki yeri ve önemini, tezhipte tamamlayıcı
unsur olarak işlevini, estetik vasıflarını, malzeme bilgisini, klasik eğitim sürecinde meşk
çalışma sistemi ile teknolojinin bu süreçte kullanılmasını öğretmektir.
Hat Sanatının Tanıtımı: Ortaya çıkış nedenleri, İstif kavramı; Selçuklu ve Osmanlı Hat
Sanatının Tarihsel Gelişimi; Temel Malzeme ve Uygulama Yöntemleri: Kamış kalem, Kağıt,
Kağıt terbiyesi, İs mürekkebi ve is elde etme yöntemleri; Hat Sanatında Kullanılan Yazılar:
Sülüs, Nesih, Ta'lik, Divani, Rık'a; Hat Sanatında Kullanılan Formlar: El yazması kitaplar,
Kıt'a ve murakkaalar, Levhalar, Hilyeler, Ferman ve beratlar, Hat sanatının kullanıldığı diğer
yerler; Hat Sanatı Ekolleri ve Ünlü Türk Hattatları; Hat Sanatına Destek Veren Yan Sanatlar:
Tezhip, Ebru, Minyatür, Cilt; Modern Hat ve Latin Harfleriyle Gerçekleştirilen Hat
Kompozisyonları.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Program yeterlilikleri
Düşük
A
Sanat ve Tasarım bilgilerini ve öğrendiklerini ilgili alanda
kullanabilme becerisi.
Orta
Yüksek
X
B
Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini
planlayabilme ve yönetme becerisi
X
E
Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi.
X
İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.
F
M
X
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün
yapıtlara dönüştürebilme becerisi.
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme*
Yöntemi
1
Hat sanatının, Türk kültür tarihi , kitap sanatları ve plastik sanatlar A1
içindeki yerini tanımlayabilmesi,
2,3,4
2
Hat
sanatında
kullanılan
malzemeleri
özellikleriyle
birlikte A2
açıklayabilmesi ve bu malzemelerin hazırlık aşamalarını gruplayarak
ifade edebilmesi,
2,3,4,6
3
Hat sanatının klasik eğitiminin aşamalarını tanımlayabilmesi ve bunu A3
meşk uygulamalarıyla gösterebilmesi
2,3,4
4
Bir yazı çeşidinde müfredat (müstakil) harf anatomilerini gösterebilmesi
A4
2,3,4
5
Hat sanatında yazıların uygulanmasında modern teknolojiden istifade A6
edebilmesi,
2,3,4
Hat sanatındaki bir yazı çeşidi ile , farklı disiplinlere ait teknikleri
M1
kullanarak tasarım yapabilmesi beklenmektedir.
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
6
2,3,4
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Hat sanatı nda Plastik ifade Hat Sanatı nda estetik değerler
2
Hat Sanat ında dekoratif özellikler
3
Yazılarda,farklı uygulama teknikleri, ebru, zerendud vb.
4
Tasarım sürecinde hazırlık aşamaları
5
Hat Sanatında meşhur hattatlar, Meşk ve Proje çalışmaları
6
Hat Sanatında Yazı Zenginliği Meşk ve Proje çalışmaları
7
Hat Sanatında Kompozisyon Zenginliği, Meşk ve Proje çalışmaları
8
Hat Sanatında Yazı Zenginliği Meşk ve Proje çalışmaları
9
Hat Sanatında mürekkep çeşitleri ve uygulama alanları
10
Hat Sanatında Kompozisyon analizleri
11
Kitabe ve Levhalarda Hat Örnekleri Meşk ve Proje çalışmaları
12
Hat Sanatında Türk Yazı Çeşitleri .. celi divani,divani yazı vb.
13
Meşk Dosyası Değerlendirilmesi ve Projelerin tamamlanması
14
Meşk Dosyası Değerlendirilmesi ve Projelerin tamamlanması
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Ali Haydar Bayat, Hüsn-i Hat Bibliyografyası, İstanbul 2003; 416s. 2
Orkun H. N. ,Eski Türk Yazıtları , Ankara 1991 3
Müstakim-zâde S.S., Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928.846s. AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
4
0
56.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28.00
Ara Sınav
1
3
0
3.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
10
3
0
30.00
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
Diğer
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
3
0
0
3.00
Toplam Yük
120
Toplam Yük / 30
9,00
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

İndir