Türkiye Cumhuriyeti
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
[ği
Republic Of Turkey
Gaziosmanpaşa University Rectorate
Department Of Students Affairs
04/08/2014
No : 41047251-302.01.02O 4
Konu / Subject : Kabul Belgesi / Acceptance Letter
KABUL BELGESİ / ACCEPTA N CE LETTER
Uyruğu / N ationality
Doğum Tarihi / Birthdate
Doğum Yeri / Birthplace
Adı Soyadı / Nam e Surnam e
Azerbaycan
02.01.1995
Bakü
Nuray HASANOVA
Yukarıda kimlik bilgileri verilen öğrenci yabancı uyruklu öğrenci statüsünde, Eylül 2014'den
başlam ak üzere 2014-2015 eğitim öğretim dönem inde Gaziosm anpaşa Üniversitesinde öğrenim
görm eye hak kazanm ıştır. Gerekli işlemleri tam am ladıktan sonra üniversitem izde öğrenim ine
başlayabilecektir.
This is to certify that above m entioned student is eligible to attend as an international student at
Gaziosm anpaşa University fo r the 2014-2015 academ ic year beginning on Septem ber 2014. He will be
able to start studying at Gaziosm anpaşa University after com pleting required procedures.
Kabul Edildiği
Fakülte / Faculty
; Tıp Fakültesi / Faculty o f M edicine
Bölüm / Departm ent ; Tıp / M edicine
Prof.Dr. M ücahit EGRI
Rektör Yardım cısı / Vice Rector
Download

Türkiye Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü [ği