YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE
YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgelerine İlişkin Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
yaygınlaştırmak için gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektriğin belgelendirilmesi ve verilen belgelerin işlem görmesi ile bunlara ilişkin
işleyişin düzenlenmesi amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve
tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 30/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına
hizmet etmek üzere, on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde
edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen
organize toptan elektrik piyasasını,
b) DGPYS: Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemini,
c) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,
ç) ENTSO-E: Avrupa Elektrik İletim Sistemleri İşletmeleri Ağını,
d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
e) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
f) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp, aynı ayın son günü
saat 24:00’da biten süreyi,
g) Gün öncesi piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında
elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen
organize toptan elektrik piyasasını,
ğ) Gün öncesi piyasası fiyatı: Nihai piyasa takas fiyatını,
h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge
ve Kurul kararlarını,
ı) Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi
arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu
merkezi,
i) Piyasa İşletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
j) PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini,
k) Serbest tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik
enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı
olduğu veya organize sanayi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına
sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik
lisansına sahip şirketi,
m) Uzlaştırma: Dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan
alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması
işlemlerini,
n) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,
o) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasını,
ö) Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle,
biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynaklarını,
p) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi: Yenilenebilir enerji kaynağından
üretilen elektriğe verilecek üretim belgesini,
ifade eder.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi
MADDE 4 – (1) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi;
a) Kaynak türü belirlenmiş yenilenebilir enerji kaynağından sağlanan elektrik enerjisi
üretiminin tescil edilmesi,
b) Bu yönetmelik kapsamında tescil edilmiş yenilenebilir enerji kaynağından üretilen en
az 1 MWh’lik elektrik enerjisinin bu üretim belgesi ile satışının sağlanması,
amaçlarıyla verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Kayıt Esasları
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesine kayıt başvuruları
MADDE 5 – (1) Elektrik üretimi bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olan tüzel kişiler, ürettikleri birim elektrik miktarı için, Yenilenebilir
Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi sahibi olmak istemeleri halinde uzlaştırmalarının
çıkmasından itibaren en çok 1 hafta içerisinde, EK-1’de yer alan Başvuru Dilekçesi ve EK2’de yer alan tesisle ilgili bilgileri beyan ederek şebekeye verdiği yenilenebilir enerji üretimi
kadarlık bir miktar için üretim belgesi düzenlemesi amacıyla YEGM’ye talepte bulunurlar.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi için elektrik üretiminin teyit
edilmesi
MADDE 6 – (1) Birim elektrik enerjisi üretiminin yenilenebilir enerji kaynağından
sağlandığının teyit edilmesi için kayıtlı yenilenebilir enerji projelerine ilişkin bilgiler Piyasa
İşletmecisi tarafından uzlaştırma dönemlerinde aylık olarak YEGM ile paylaşılır.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi kapsamındaki kayıtlar
MADDE 7 – (1) Piyasa İşletmecisi, Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi
mekanizması kapsamında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri
yürütebilmek amacıyla kayıtlı Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi portföyü için
bir veri sistemi oluşturur.
(2) Portföy sahibi yenilenebilir elektrik enerjisi üreticisi tarafından üretilip sisteme
verilen enerji miktarı, üretim tesisinin sayacından okunan enerji miktarının uzlaştırma dönemi
bazında iç tüketimleri için sistemden çektiği enerji miktarı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak
elde edilen kalan net üretim verisi, üretim belgesine esas üretim olarak işlenir, veriler
netleştirilir ve Piyasa İşletmecisi tarafından veri tabanında kayda alınır.
(3) Portföy sahibi üretim şirketinin ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi sağlamakla
yükümlü olduğu tüketiciye sağladığı enerji miktarı YEGM’de oluşturulan veri tabanındaki
kayıttan aylık olarak düşülür.
(4) Serbest tüketici tüketimleri, serbest tüketiciye ait sayaçların ID kodu ile YEGM
tarafından takip edilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Mekanizmasının İşleyişine İlişkin
Hükümler
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinden yararlanabilecekler
MADDE 8 – (1) Elektrik üretimini bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olarak yapan üreticiler,
(2) İkili anlaşma ile yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan üreticilerden elektrik alan
tedarik şirketleri,
(3) Elektrik üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan üreticilerden
elektriğini tedarik eden ya da ikili anlaşma ile yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan
üreticilerden elektrik alan tedarik şirketlerinden elektriğini tedarik eden serbest tüketici
konumunda bulunan tüketiciler belgelendirilmiş elektrik satın alma yoluyla,
bu üretim belgesinden yararlanabilirler.
(4) YEKDEM’e giren üreticiler bu sistemden yararlanamazlar.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin oluşturulması ve düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Piyasa İşletmecisi, yenilenebilir kaynaktan üretilen enerji kayıtlarını
aylık olarak YEGM’ye bildirir. YEGM’de verilen üretim belgeleri ve bunların takibi için veri
tabanı oluşturulur.
(2) Yenilenebilir enerji üretimi yapan üreticinin 4 üncü madde kapsamında YEGM’ye
başvurması halinde YEGM tarafından üretim belgesi düzenlenir. Üretici, üretim belgesini
elektrik tedariği yaptığı firmaya verebilir.
(3) YEGM üretilen elektriğe ilişkin raporladığı bilgilere dayanarak uygun sayıdaki
üretim belgesini oluşturur ve ilgili yenilenebilir enerji üreticisi adına düzenler.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin sonlandırılması
MADDE 10 – (1) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi ile ilgili
yükümlülüğü olan tüzel kişiler üreticiden aldıkları üretim belgelerini sonlandırmak için
YEGM’ye başvururlar. YEGM düzenlediği ve iptal için geri aldığı belgelerin kaydını düzenli
şekilde tutar.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin süresi
MADDE 11 – (1) Üretim belgeleri, YEGM’nin yenilenebilir enerji kaynağından üretim
yapan üreticinin talebi ile düzenlediği belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay süreyle
geçerli olup bu süre dolunca kullanılan belgeler geçersiz hale gelir.
(2) 6 ncı madde kapsamında serbest tüketiciye elektrik satmak isteyen üreticinin veya
tedarikçinin serbest tüketici ile en az 3 aylık satış sözleşmesi yapması gerekmektedir.
(3) Yıl içerisinde sonlandırılan sözleşmeler kapsamında verilen üretim belgeleri,
belgeyi veren üretim/tedarik şirketi tarafından geri alınarak yılın geri kalan kısmı için yeni
serbest tüketiciye verilebilir.
(4) Üretim belgesinin, belgeyi satın almış serbest tüketici tarafından kamuoyuyla
paylaşılma süresinin belgenin geçerlilik süresi ile aynı tutulması sağlanmalı, belgenin reklamı
izlenmelidir.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin fiyatlandırılması
MADDE 12 – (1) Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreten tüm üreticiler
kaynak türüne bakılmaksızın üretilen 1 MWh başına 1 Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik
Üretim Belgesi alırlar.
İtirazlar, faturalama ve ödemelere ilişkin süreç
MADDE 13 – (1) YEGM’den temin edilen üretim belgesi bedelleri peşin ödenir.
(2) Üretim belgesi sahibi üretim/tedarik şirketleri doğrudan bir başka üretim/tedarik
şirketine satış yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi kapsamında belge ücreti
MADDE 14 – (1) YEGM tarafından verilen belge ücreti belge başına ……. TL olup
ETKB’nin….. numaralı hesabına yatırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul
MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında meydana gelebilecek
uyuşmazlıkların, taraflar arasında iyi niyet ve işbirliği esasları kapsamında çözümlenmesi
esastır. Bu yolla uyuşmazlıkların çözümlenememesi halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır.
Bildirimler ve tebligat
MADDE 16 – (1) Bildirimler ve tebligat, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. km.)
No:166, 06520, Çankaya /ANKARA adresinde bulunan ETKB Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne yapılacaktır.
EPİAŞ’ın kuruluşu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EPİAŞ’ın kuruluşunun tamamlanması ve TEİAŞ/PMUM’dan
Piyasa İşletmecisi görevini devralmasına kadar, bu görev TEİAŞ/PMUM tarafından yerine
getirilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2016 yılı başı itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
yürütür.
EK-1
BAŞVURU DİLEKÇESİ
T.C.
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik
Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde ettiğimiz ……. MWh’lik elektrik enerjisine 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına hükümleri ile ilgili yönetmelik kapsamında
20…. Yılı ……. fatura dönemi için Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi
verilmesi için başvuru yapmaktayız.
Başvurumuzun kabulünü ile üretimimizin Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim
Belgesi kapsamında değerlendirilmesi için gereğini tensiplerinize arz ederiz.
Lisans sahibini temsile yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
(varsa) Kaşe
Tarih
Tüzel kişinin lisans numarası
Tüzel kişinin PMUM’a kayıtlı
Piyasa Katılım Kodu (PK)
Telefon
Faks
Kayıtlı e-posta
:
:
:
:
:
EK-2
TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER
İli
İlçesi
Bildirim adresi
:
:
:
Tesis tipi
Enerji kaynağı
Ünite sayısı
Ünite kurulu gücü
Tesis toplam kurulu gücü
Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı
:
:
:
:
:
:
Download

yönetmelik taslağı