DEĞERLEME UZMANLARI DERNEĞĐ
TÜZÜĞÜ
1. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERĐ
MADDE 1- KURULUŞ
Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar
yapmak üzere “DEĞERLEME UZMANLARI DERNEĞĐ” adı ile bir dernek kurulmuştur.
Değerleme Uzmanları Derneği, aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
MADDE 2- DERNEĞĐN MERKEZĐ VE ÇALIŞMA YERĐ
Derneğin merkezi Đstanbul’dadır. Merkez dahilinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yasaların
öngördüğü kural ve işlemlere uygun olmak kaydıyla yurtiçi ve yurt dışında şube açılabilir.
MADDE 3- DERNEĞĐN AMACI VE HĐZMET KONULARI
Derneğin amacı, Değerleme Uzmanlığının Türkiye'de tüm disiplinlerce bir meslek olarak kabul görmesini,
geliştirilmesini ve yüceltilmesini sağlamak olup, hizmet konuları aşağıda belirtilmiştir:
3.1. Değerleme alanında mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirmek,
3.2. Değerleme Uzmanlığında profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmek,
3.3. Değerleme uygulamaları için temel kavramları geliştirmek, yeni yöntem ve uygulamalar üretmek,
3.4. Değerleme alanında serbest fikir, uygulama ve çözüm alışverişi sağlayacak kabul görmüş bir forum/ platform
oluşturmak ve üyeleri arasında yardımlaşma ve bilgi akışını sağlamak,
3.5. Kamu ve özel sektörün Değerleme uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve
üyelerine eğitim hizmeti vermek ve/veya verilmesini sağlamak,
3.6. Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak Değerleme Uzmanlığının her düzeyinde uygun
eğitim ve kariyer gelişimini teşvik etmek,
3.7. Değerleme uygulamalarındaki etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve
muhafaza edilmesini sağlamak,
3.8. Üyelerin Değerleme yöntem ve uygulamaları konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu
geliştirmek,
3.9. Değerleme Uzmanlarının kamu yönetimi ile arasında amacı doğrultusunda düzenli ve sağlıklı ilişkilerin
kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini teşvik etmek,
3.10. Değerleme uygulamalarında teorik ve pratik araştırmaları teşvik etmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
MADDE 4- DERNEĞĐN ÇALIŞMA BĐÇĐMĐ
Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
4.1. Değerleme Uzmanlığı alanında araştırmalar yaparak, seminer, konferans, sempozyum, fuar, sergi ve benzeri
toplantılar ile gezi eğitim programlarının düzenlenmesini bizzat yerine getirir veya bunları teşvik ederek
düzenlenmesine katılır; yardım amacıyla piyango, balo veya benzeri sosyal faaliyetler düzenler,
4.2. Değerleme Uzmanlığı alanında tüzüğünde gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere ve ilgili mercilerden izin
almak koşuluyla mesleki eğitim ve öğretim programları düzenler, bu tip programların düzenlenmesine katılır,
kitaplık açabilir, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder, bu yönde çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapar,
4.3. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme
ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar,
4.4. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için; ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma
sandığı kurar,
4.5. Amaç ve hizmet konuları için; gerekli taşınmaz malları iktisap eder, kiralar, ihtiyaç dışı taşınmazları satar,
taşınmaz mallar üzerinde hertürlü ayni hakları tesis ve terkin eder, ettirir, amacına uygun işletmeler kurar ve
işletir, her türlü inşaatı yapar ve/veya yaptırır,
4.6. Amaç ve hizmet konuları ile ülkenin fikri değerlerine ve sanata ilişkin; toplantı, seminer, festival ve gösteriler
tertip eder, gösterilere katılır, üyelerin görgü, bilgi ve deneyimlerini arttırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur;
geziler düzenler, lokal açar, periyodik yayınlar yapar,
4.7. Yardım Toplama Kanunu ve bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya
da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
4.8. Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal Üye kazanılmasına çaba harcar,
4.9. Değerleme Uzmanlığı sektörü ve konusu ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında görüş ve öneri oluşturur, bu
amaçla gerekli toplantı ve girişimleri organize eder, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur, gerektiğinde dava
açar, üyelerine bu konuda hukuki yardım sağlar.
4.10. Sektörün gelişmesini teşvik amacı ile her türlü yarışma ve benzeri organizasyonları yapar, araştırma gezileri
düzenler, karşılıklı veya karşılıksız burs verir,
4.11. Amacını gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için
spor sahası veya salonu, sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurabilir,
4.12. Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle ilgili konularda komisyonlar
kurabilir, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunabilir ve kamuoyunu
bilgilendirebilir,
4.13. Gerekli izinlerin alınması şartıyla, benzer amaçlı dernek ve teşekkülllerle uluslararası beraberlik ve
işbirliğinde bulunabilir, bu amaçla yurt dışındaki benzer amaçlı dernek ve teşekküllere katılabilir,
4.14. Değerleme Uzmanlığı sektörü ile ilgili gelişmeleri izler, bunları üyelerinin bilgilerine intikal ettirir,
4.15. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer her türlü çalışmayı yapar.
MADDE 5- DERNEK AMBLEMĐ
Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik nezdinde yapılır.
Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı
kullanılamaz.
Download

değerleme uzmanları derneğđ tüzüğü