www.pwc.com.tr/gayrimenkul
5 Dakika’
da
Gayrimenkul 2020: Geleceği inşa etmek
PwC’nin yeni araştırması
Gayrimenkul 2020:
Geleceği İnşa Etmek (Real
Estate 2020: Building
the future) raporuna
göre 2020 yılına kadar
gayrimenkul sektörü
dünya genelinde önemli bir
büyümeye sahne olacak.
PwC’nin küresel trendlerden hareketle küresel gayrimenkul sektörünün
2020 yılındaki görünümünü ortaya koyduğu rapora göre, 2012 yılında 29
trilyon dolar olan yatırım yapılabilir gayrimenkul varlıklarının değerinin
yüzde 55’lik bir artışla 2020 yılına kadar 45,3 trilyon dolara ulaşması ve bu
yükseliş trendinin 2030 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Büyümenin
ağırlıklı olarak görüleceği gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik gelişme
daha nitelikli bir kiralama sisteminin oluşmasını sağlayarak mülkiyet
haklarının daha şeffaf hale gelmesine imkan sağlayacağı düşünülüyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme trendi, ticari gayrimenkul
ve altyapı yatırımlarında da önemli rol oynayacak. Rapor ayrıca, özel
sermayenin gayrimenkul ve altyapı ihtiyacına finansman sağlanması
sürecinde kritik bir rol üstleneceğini de gösteriyor.
Bu çalışmamızda
Gayrimenkul sektörünün
geleceğine ışık tutarak
sektörü bekleyen
gelişmeleri ve fırsatları
ortaya koymaya çalıştık.
Gayrimenkul 2020 raporuna göre, birincil gayrimenkul dünyasındaki
yoğun rekabet, gayrimenkul yöneticilerini ve yatırımcılarını kazanç
getirecek yeni fırsatlar aramaya zorluyor. Bununla birlikte gelişen ve
değişen gayrimenkul dünyasının, bu kişileri çok çeşitli yeni risklerle karşı
karşıya bırakacağı da bir gerçek.
Hızlı ekonomik ve sosyal değişimin merkezinde olan gayrimenkul sektörü
mevcut yaşam alanlarının da hızla dönüşmesine neden oluyor. Asya,
Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika gibi yeni ekonomilerdeki refah ve
zenginlik bu bölgelere göçü artırırken bu trendin 2020 yılına kadar
sürmesi bekleniyor. Bu bölgelerdeki önemli nüfus hareketi mevcut
şehirlerde nüfusu artırmaya devam ederken bir taraftan da yeni şehirlerin
ortaya çıkmasına sebep olacak. Gelişmekte olan ekonomilerde orta
sınıf yükselirken bir taraftan da mevcut nüfustaki yaşlanma aileler için
şehir dışında siteler, şehir içlerinde yaşayan genç nüfus için ise örneğin
mutfağı ya da otopark alanı olmayan küçük daireler gibi yeni gayrimenkul
türlerine olan talebin artmasına neden olacak. Gayrimenkul, uzun vadeli
bir yatırım süreci gerektirdiğinden şimdiden bu alanlarda planlama
yapmanın tam zamanı.
Nisan 2014
2020 yılına kadar gayrimenkulde neler değişecek?
• 2020 yılına dek, şehirlere yönelen en büyük göç gerçekleşmiş olacak. Hızla büyüyen Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki şehirler
dolacak. Daha yavaş bir hızla da olsa, gelişmiş Batı ülkeleri de
şehirleşmeye devam edecek. 2020’ye gelindiğinde, şehirler arasında
aşırı rekabet ortamı olacak. Kendi bölgelerine öncülük eden şehirlerin
cazip kazançlar getirecek fırsatlar oluşturması bekleniyor.
• Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme, gayrimenkul varlıklarının yanı
sıra sektördeki şirketler arasındaki rekabeti de arttıracak.
• Sürdürülebilirlik, varlık yöneticileri için fırsatlar ve riskler oluştururken
yapıların ve gayrimenkul projelerinin tasarımını değiştirecek.
• Teknoloji, gayrimenkul ekonomilerini sarsacak. İnternet üzerinden
alışverişte yaşanan artış, perakende alanına duyulan ihtiyacı azaltmayı
sürdürecek fakat daha kısa teslimat süreleri müşterilere yakın depo
alanlarına duyulan ihtiyacı arttıracak. Ayrıca, çalışanlar giderek daha
fazla oranda evden veya uydu şubelerden çalıştığı için, ofis ihtiyacı
azalacak. Teknolojik ilerlemeler sayesinde gayrimenkul geliştiricileri
için eko-verimli yapıları daha uygulanabilir hale getirecek.
Trilyon $
=Yıllık bileşik büyüme oranı
50
%5,8
45
40
%3,9
35
30
25
20
15
10
5
0
20,3
%8,2
10,3
6,9
4,6
14,3
2004
Gelişmiş ülkeler
%14,6
%5,9
%8,1
16,9
%2,0
2007
Gelişmekte olan ülkeler
%8,9
18,7
2012
25
%3,7
2020
Küresel trendler ve
Türkiye’de gayrimenkul
sektörü
Bu yıl 11.’sini yayınladığımız PwC-ULI ortak
çalışması Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa
2014 (Emerging Trends in Real Estate Europe
2014) raporunun sonuçları da aslında Gayrimenkul
2020 rapor sonuçları ile örtüşüyor. Her iki rapor
da rekabetin arttığı, tüketici/kullanıcı tercihlerinin
değiştiği ve farklı önceliklerin gözlemlendiği bir
döneme işaret ediyor. Raporda da belirtildiği gibi
kentleşme, demografik değişim ve kıt kaynaklar
gayrimenkul sektörünün geleceğinde çok önemli
belirleyiciler olacak. Gelecek, ülkelerin değil “mega
kentlerin” öne çıktığı bir gayrimenkul ortamına
tanıklık edecek. Dünyanın yaşlanan bölgeleri ile genç
nüfusa sahip bölgelerinde ihtiyaçlar farklılaşacak ve
gerek nitelik ve gerekse de nicelik olarak yaşanacak
olan kaynak sıkıntısı gayrimenkul anlamında da çok
önemli değişiklikler yaratacak.
Gelişen bir gayrimenkul pazarı olan Türkiye açısından
büyük olasılıkla yukarıda sayılan trendlerin pozitif
etkilerinin negatif etkilerden daha fazla yaşanacağı
bir dönem geçireceğiz. Geleceğin dünyasına yönelik
doğru stratejilerin belirlenerek uygulanması
durumunda; genç ve orta yaşlı nüfusun, yani çalışan
ve üreten nüfusun etkisi ile hızla kentleşen Türkiye,
2020’nin değişen ortamında çok önemli bir rol
oynayacak. Rapor sonuçlarına baktığımızda da
doğru strateji; nitelikli insan gücüne yatırımla, doğru
uzmanlara ulaşma imkanlarıyla ve yerel ve merkezi
yönetimle eşgüdüm halinde çalışmayla mümkün
olabilir gibi görünüyor.”
Gayrimenkul yöneticilerin cevap vermesi ve
benimsemesi gereken konular
• Küresel yatırım yapılabilir
gayrimenkullerin, özellikle
gelişmekte olan ekonomilerde olmak
üzere önemli ölçüde artmasıyla
• Gayrimenkul yöneticilerinin
daha küresel düşünmeleri
gerekecek.
• Gayrimenkul yöneticilerinin
şehirlerin temel ekonomilerini
anlamaları gerekecek: Gelişmiş
ekonomilerdeki birincil gayrimenkule
ilişkin düşük risk/düşük kazançtan
gelişmekte olan ekonomilerdeki
yüksek risk/yüksek getiriye kadar,
hızla büyüyen şehirler, daha çeşitli
riskler ve getiriler sunacak. Öncelikli
olarak gelişmekte olan ekonomilerde
gerçekleşecek tüm zamanların
en büyük sosyal göçü, inşaat
alanındaki en büyük artışı getirecek.
Gayrimenkul yatırımcıları, daha
yüksek riskli geliştirme projelerinden
başlayarak daha düşük riskli ana
yatırım alanına kadar şehirleşme
stratejileri uygulayabilirler. Hangi
yaklaşımı seçerlerse seçsinler, bu
kişilerin bir şehrin niçin başarılı
olacağına dair net stratejik bakış
açısına sahip olmaları gerekecek.
www.pwc.com.tr/gayrimenkul2020
Gayrimenkul 2020: Geleceği inşa etmek
raporunun tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.
• Teknoloji, değer yitimi
tehlikesini arttırarak,
gayrimenkul ekonomilerini
sarsacak. Rekabetçi
sürdürülebilirlik derecesine sahip
olmayan yapılar piyasadaki algı
nedeniyle oluşacak daha ucuz
fiyatlardan zarar görecek.
• Gayrimenkul yöneticileri, yerel
bilginin temelleri ve kiracı
taleplerine her zamankinden
daha çok yoğunlaşarak,
yaratıcı düşünmeliler. Gelişmekte
olan ekonomilerin yeni zenginliği,
birincil varlıklar için yaşanan rekabeti
daha da artıracak
• Gayrimenkul yöneticileri,
risklerin geniş kapsamını
yansıtabilmek için fırsatları
değerlendirmek durumunda
kalacaklar. Gayrimenkul
yatırımlarının yapısı değiştikçe,
küreselleştikçe ve özelleştikçe, ortaya
daha fazla risk çıkacak. Gittikçe daha
da küreselleşen sektörde bu riskler,
gelişmekte olan ekonomilerdeki yerel
geliştiriciler ve hükümetlerle yapılan
ortaklıklar ile ilgili olanların yanı sıra
düzenlemeler ve vergi ile ilgili riskleri
de giderek daha çok kapsayacak.
Risklerin geniş
kapsamını
yansıtabilmek için
fırsatları
değerlendirin
Nerede ve nasıl
rekabet
edeceğinize
karar verin
Küresel
düşünün
2020 yılı için
gayrimenkul
stratejisi
Ekonomik ve
sosyal gelişme için
hükümetlerle
işbirliği yapın
Şehirlerin temel
ekonomisini
anlayın
Varlık değerlemesi
yaparken teknoloji
ve sürdürülebilirliği
göz önünde
bulundurun
Küresel düşünceyle
birlikte yerel birikim
ve kamuyla iyi
ilişkiler
2020 yılı
için başarıyı
getirecek
Maliyet
etkenler
yönetimi ve
ölçek
Uzmanlık ve
inovasyon
Doğru insan
kaynakları
Ersun Bayraktaroğlu
PwC Türkiye
Gayrimenkul Sektörü Lideri
+90 212 326 6098
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve
temsil etmektedir.
Download

Gayrimenkul 2020