GÜN
09:00-09:30
Tanışma
09:30-09:35
Günün Programı
09:35-09:50
Beklentilerin Alınması
09:50-10:00
Kursun Amacı Öğrenim Hedefleri ve Programı
10:00-10:45
Biyoistatistikte Temel Kavramlar (Bias, rastlantısal hata, hipotezlerin
belirlenmesi, p değeri, güven aralıkları, tip 1 ve tip 2 hata, güç)
10:45-11:00
Ara
11:00-11:30
Biyoistatistikte Temel Kavramlar (Frekans, aritmetik ortalama, standart
sapma, ortanca, çeyreklikler, IQR, normal dağılım ve normal dağılıma uygunluk testleri)
11:30-12:30
Bilgisayar ortamında veri girişi ve düzenlenmesi
12:30-13:30
Öğle Arası
13:30-13:45
Isınma
13:45-14:30
Önemlilik Testlerine Giriş (Parametrik ve parametrik olmayan testler, test
seçimi)
14:30-14:45
Ara
14:45-15:15
Önemlilik testleri - İki grubun yüzdelerinin karşılaştırılması (Ki-kare, Fisher
ve Mc Nemar testleri)
15:15-15:30
Günün Değerlendirilmesi
15:30-16:45
Soru-cevap ve pratik uygulama
I.
II.
GÜN
09:00-09:15
Isınma
09:15-09:20
Günün Programı
09:20-10:20
Önemlilik testleri - İki grubun ortalamalarının karşılaştırılması (Bağımlı ve
bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri)
10:20-10:35
Ara
10:35-12:00
ANOVA, Kruskal Wallis, Friedman ve post hoc karşılaştırmalar
12:00-13:00
Öğle arası
13:00-13:15
Isınma
13:15-13:30
Karıştırıcılık ve çok değişkenli analizlere giriş
13:30-15:30
Lojistik regresyon
15:30-15:45
Kursun değerlendirilmesi
15:45-16:30
Soru-cevap ve pratik uygulama
Download

GÜN 09:00-09:30 Tanışma 09:30-09:35 Günün Programı 09:35