Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
Ankara Eğitim Enstitüsü
Taslak Çalışma Programı
2012-2013
Giriş
EİT Ankara Eğitim Enstitüsü Çalışma Programı 2012-2013 yılını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Söz
konusu program bir yandan Akademik Konsey ve Mütevelli Heyetinin oluşturulması diğer yandan ise
Enstitüde çalışacak yöneticiler ile personelin seçim ve atanma süreci üzerinde durmaktadır.
Ayrıca, eğitim meseleleri ile ilgili özel bir ihtisas kurumu olması hasebiyle Enstitü’nün takip edeceği
Çalışma Programının temel amacı, Enstitü Tüzüğü doğrultusunda EİT bölgesi ülkeler bakımından
öncelikli bir konumda bulunan eğitim meselelerini araştırmak ve bu meseleler çerçevesinde
etkinlikler gerçekleştirmeye yönelik adımları atmaktır.
Çalışma Programının hazırlanması sürecinde; Enstitüsünün planlama, koordine etme, finansman
sağlama ve gözlemde bulunma işlevleri dikkate alınmıştır.
Enstitü Başkanı, Birinci Mütevelli Heyeti Toplantısı esnasında aday gösterilecek ve akabinde aynı
toplantıda atanacaktır.
Enstitü etkinliklerinin tarihi ve yeri Enstitü Başkanı ve Enstitü yetkili organları tarafından
belirlenecektir.
Enstitü Çalışma Programı aşağıdaki etkinlikleri kapsamaktadır:
A-
Birinci Akademik Konsey Toplantısı
Mütevelli Heyetinin Seçilmesi
2012-2013 yılı Çalışma Programının ayrıntılı olarak hazırlanması
B-
EİT Eğitim Enstitüsü Yöneticilerinin atanması ve Enstitü personelinin seçim/atanma işlemleri
Kategori I kapsamındaki D2 ve D1 dereceli pozisyonlar (Müdür, Müdür Yardımcısı, Eğitim
Uzmanı) için ilan verilmesi ve bunların seçim/atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Kategori II ve III kapsamındaki pozisyonlar (çevirmen, hesap yönetimi görevlisi, sekreter,
bilgisayar operatörü, halkla ilişkiler asistanı, resepsiyonist, şoför, ulak, kavas, koruma ve
teknisyen vs.) için atama yapılması.
C-
EİT Eğitim Enstitüsü Tüzüğü doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinlikler
EİT bölgesindeki ortak eğitim meselelerinin belirlenmesi
Eğitimle ilgili (örneğin eğitimde bilgi iletişim teknolojisinin kullanımı, mesleki-teknik eğitim
gibi)bir konu üzerine konferans/seminer/çalıştay düzenlenmesi
EİT bölgesinde konuşulan dillerin öğretiminin desteklenmesi
D- Enstitünün 2014-2015 çalışma programının hazırlanması
Download

Taslak Calısma Programi