SALYANIN FONKSİYONLARI
• Lubrication and binding: the mucus in saliva is extremely effective in binding masticated
food into a slippery bolus that (usually) slides easily through the esophagus without
inflicting damage to the mucosa. Saliva also coats the oral cavity and esophagus, and food
basically never directly touches the epithelial cells of those tissues.
• Islatma ve bağlama: Salyada bulunan mukus çiğnenmekte olan lokmanın özafagustan
mukozaya zarar vermeyecek şekilde geçebilecek forma (bolus) dönüşmesini sağlar. Salya
aynı zamanda ağız boşluğu ve özafagusun üzerini kaplayarak yem partiküllerinin doğrudan
epitel dokuyla temasa geçmesini önler.
• Solubilises dry food: in order to be tasted, the molecules in food must be solubilised.
• Kuru formdaki yemleri çözündürür. Yemlerdeki tadın algılanabilmesi için yemlerin
çözündürülmesi gerekmektedir.
• Oral hygiene: The oral cavity is almost constantly flushed with saliva, which floats away
food debris and keeps the mouth relatively clean. Flow of saliva diminishes considerably
during sleep, allow populations of bacteria to build up in the mouth -- the result is dragon
breath in the morning. Saliva also contains lysozyme, an enzyme that lyses many bacteria
and prevents overgrowth of oral microbial populations.
• Ağız hijyeni: Ağız boşluğu sürekli olarak salya ile yıkanmakta olup bu suretle temiz
tutulmuş olur. Salyada aynı zamanda lizozim denilen enzim bulunmakta olup bu enzim bir
çok bakteriyi parçalamakta ve dolayısıyla ağız içinde mikrobiyel populasyonun aşırı
dzüeyde birikmesini önlemektedir.
• Initiates starch digestion: in most species, the serous acinar cells secrete an alpha-amylase
which can begin to digest dietary starch into maltose. Amylase does not occur in the saliva
of carnivores or cattle.
• Nişasta sindirimini başlatır: Bir çok türde seröz salya salgısı diyette bulunan nişastayı
maltoza çeviren alfa-amilaz enzimini içermektedir. Amilaz karnivorlar ve sığırın salyasaında
bulunmamaktadır.
• Provides alkaline buffering and fluid: this is of great importance in ruminants, which have
non-secretory forestomachs.
• Sindirim sistemine bazik tamponlama ve su sağlamakta olup bu durum özellikle herhangi bir
salgının olmadığı ön midelere sahip olan ruminantlar için önem taşımaktadır.
• Evaporative cooling: clearly of importance in dogs, which have very poorly developed sweat
glands - look at a dog panting after a long run and this function will be clear.
Diseases of the salivary glands and ducts are not uncommon in animals and man, and excessive
salivation is a symptom of almost any lesion in the oral cavity. The dripping of saliva seen in rabid
animals is not actually a result of excessive salivation, but due to pharyngeal paralysis, which
prevents saliva from being swallowed.
Tükrük bezleri ile ilgili rahatsızlıklar hayvanlarda pek yaygın değildir ve aşırı salya salgısı ağız
boşluğundaki herhenagi bir lezyonun belirtisi olarak düşünülür. Kuduz hayvanlarda görülen salya
akıntısı aşırı salyalamanın bir sonucu olarak değil salyanın yutulmasını önleyen paranjigal felçten
ileri gelmektedir.
Download

SALYANIN FONKSİYONLARI • Lubrication and