T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IIceMilliEgitimMud融Iugti
sayl ‥29254301_200/5055
ACIL
O3A融201。
Konu ‥OkumaYazmaBilmeyen
Ogrenciler
.…MUDURLUKLERINE
ASKALE
Ilgl川MilliEg証mMudu・・1蝉nnn20/11/2014tarihlive5534957saylllyaZISl.
IlglyaZlekindeg6nderilen‘‘TurkiyeIstatistikKurumu・・adresedayallnufuskayltSistemi
(ADNKS)veritabanliliSikte g6nderilmiS01up,Okulunuzda okuma yazma bilmeyenlerin
Sebeplerlyle birlikte 6grencileritesplt yaPllarak bu6grencilerin okur yazar durumuna
getirilmeleriileilgilinethrCallSmaLaryapIIdlgmlnVebundansonrakicallSmalarlailgili
PlanlarlnbirraporhalindeO9/12/2014kadarve∴ayrlCadcvamedecekcal一即malarlailgili
raporlarlnise3ayIlkIICriyotlarlam同軸1時timnzeg6mderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
Ek:
Yazl (2Adet)
Da垂直1m:
Ilk/Ortaokul Mtidiirliiklerine
O2・12・2014 V.H.K.I M.DELIBAiI
C−pOS(0 05克i121(かnebgov(r
Ayrinnli間gl hiusaDELiBASiヽIIKi
T.C.
ERZURUMVALILIGl
IIM肌日清idmMtidHrl鴫ii
Sayi:67269960/200/5534957
20/11/2014
Konu:OkumaYamaBllmeyenOgrenciler
笹船しこ∴....EnYMAKAMLIdNA
(IIceMilliEgitimM同山時郵)
Ilgl:25/04/2014tarihlive160337saylllyaZlmlZ.
Tkenizde2013−20I4Egitlm−Ogret−m Ylll●nda okuma−yaZmaogrenemeyenve
OgrenememeSCbepleriilebuるgTenCilerlClnyaP−lanfhkllCallSmalarlailgilibilgllerllgl
yazlmlZileistenm鴎lStenilenbilgilerilceniztarahndanM関田il蝉m混egandehlmIm.
Tdrkiycis‘atlStikKLmu(TUiK)taranndanokumayazmabilmeyen暗rencllerle
ilgillilcenizeaitverilerekteganderilmiSOlup・時enizdekiokuma yazmabilmeyenogrencI
Veriienyle karSllaSt…1−k;Okuma yazma bllmeyenIerin sebepterlyic tespitiyapllarak,bu
OgrenCilennokuryazardummunagctirilmelcnileilgili ncturcallSmalaryaplldIanlnVe
bundansonrakicahSmalarlailgiliplanlannlZlnbir raporhalinde15Arallk2014tanhlne
kadar ve ayrlCa devam edecek callSmalarlailgili raporlarlnise3 aytlk periyotlarla
Mildurl蒔櫨mhzTemelEgitimSubesi−neg∂nderilmesihususunda;
BllgilerinizivegereglniricaedeI・1m
SamihKIR
Valia.
MllliEgitimMudiirYardlmCISI
EK:
1−Liste(lsayra)
DAGITtM:
20116eKaymakaml向na
(11ccMEM)
YoneLImCadV捕kB−rtaS−KaT4YakutiyL・ERZU
ici412234480ODahIiili3
∧yrlntlllbligLICinC∧N^Nl一∧YETORB∧YS即
raks(142)235iOjZ
TEMELTiGITIMHIZMETLFRl
h巾′′ewaksorgumebgov甘地resinden
7067_46d6−379a−91d8−54bakodu−lctcy両dilch而
TURI〈iYEIsTATIsTiKKURUMU
ADl椎,lDAYALiNUrUSKAYITSlSTml(ADNK事)∨撮ITABANi
AskaIe
Yaeg…bu Cinsiyet OkumayazmabilITIeyOn Okumaya∼mabiien合冊meyenTo
Kadin 1849 1
Erk
Ka
当4−17“
椋
“6−13“
田h
冦
8
田r
49
.ィ
118−21i
Er
Ka
−22−24i
椋
8
S
(
周 9 489 51 549
“25−29−
Er
Ka
Er
Ka
−30−34i
i35−39i
椋
h
S"
椋
h
x
−40−44i
i4549−
E
i5559’
K
,5. 慧∴∴∴∴霊/ 器∴∴器・霊
6+ Topiam l掌と 19・485 60121・406
Download

sayı :29254301- 200/ 5 0 3 5 ACİL - erzurum