SINAV KURALLARI
1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara
aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yapılacak her
türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 80 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve
sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan
çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav
görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılabilir.
6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.
7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için görevliye başvurunuz.
8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon
Sınav Tutanağında belirtilecektir.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.
10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi
durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla
yanınızda kalabilir.
BAŞARILAR DİLERİZ
1
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
1. Hicret yolculuğunda Sevr Mağarası’nın önüne kadar gelen müşriklerden endişelenen Hz.
Ebû Bekir’e Peygamberimiz (s.a.s) ne buyurmuştur?
4. Hudeybiye Antlaşması’nda Müslümanlar
ağır antlaşma şartlarını kabul etmişlerdir.
Ancak Allah (cc) bir sure ile Müslümanlara
bu antlaşma şartlarının olumlu olarak döneceğini ve bir zaferi müjdelemiştir. Yukarıda
bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasalanmamasını çünkü Allah’ın (cc) onlara
beraber olduğunu
B) Zırhını ve silahını hazırlayarak beklemesini
A) Nasr
C) Uyumasını
B) Tevbe
D) Dua ederek saklanmasını
C) Fetih
D) Hucurat
2. Hz. Ebû Bekir’e “Sıddık” lakabının verilmesine sebep olan olay aşağıdakilerden
hangisidir?
5. Tebük Seferine mazeretsiz katılmayan üç
kişiden biri olduğu için elli gün boyunca
toplum dışı bir hayat süren; fakat ellinci gün
Allah’ın (cc) affettiği ve Peygamberimizin
(s.a.s) de “Annenden doğduğundan beri ge-
A) Peygamberimizden (s.a.s) sonra halife olması
B) Malını Allah (cc) yolunda İslam için harcaması
çirdiğin en güzel günlerin en hayırlısı ve mutlusu bir günle seni müjdelerim.” dediği sahabe
C) Hicrette O’na yol arkadaşı olup yardımcı
olması
aşağıdakilerden hangisidir?
D)Peygamberimizin (s.a.s) İsra ve Miraç mucizesini tereddütsüz kabul etmesi
A) Ka’b b. Malik
B) Malik b. Avf
C) Enes b. Malik
D) Enes b. Nadr
3. Ebu Sufyan’ın kızı olmasına rağmen, kendi
evinde Ebu Sufyan’ın üzerine oturduğu kilimi O’nun altından çekerek “Bu peygamberin
kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin.”
6. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanların
Mekke’den Medine’ye göç etme sebepleri
arasında yer almaz?
diyen Peygamber Efendimizin (s.a.s) eşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ümmü Habibe
A) Mekke’de ibadetlerini rahat yapamamaları
B) Hz. Mariye
B) Medine’nin çok güzel bir şehir olması
C) Hz. Hafsa
C) Müslümanlarla alay edilmesi
D) Hz. Ümmü Seleme
A2 Kitapçığı
D) Mekke’de acımasız bir zulmün var olması
2
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
7. Medine’ye girişte ilk Cuma namazı ve ilk
hutbe nerede gerçekleşmiştir?
10. Peygamberimizin (s.a.s) Veda Hutbesinde
“her türlüsü ayağımın altındadır” dediği çirkin
iş nedir?
A) Uhud Dağı’nda
A) Faiz
B) Mescid-i Nebi’de
B) Tütün
C) Kuba’da
C) Kumar
D) Ranûna vadisinde
D) İçki
8. Hayber Fethinden dönülmek üzereyken
Yahudiler Peygamberimizi (s.a.s) yemeğine
zehir koyarak öldürmeye çalışmışlardı.
Cebrail (a.s.) Peygamberimize (s.a.s) haber
verdiğinde bir lokma almış olduğu için tedbir
olarak iki kulağının arasından kan aldırmıştı.
Bu kan aldırma olayına ne denir?
11. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, Peygamberimizin (s.a.s) etrafındaki müminleri
uzaklaştırmak için yaptıkları arasında
gösterilemez?
A) Fakir Müslümanlara makam ve mevki
vermeleri
A) Hüsünat
B) Müslümanlara ambargo ve işkence
uygulamaları
B) Panzehir
C) Şu fakirleri kovarsan seninle konuşuruz
demeleri
C) Hasenat
D) Hacamat
D) Müslümanlarla alay etmeleri
9. Mustalık Oğulları Seferi’nde Müslümanlar
abdest alacak su bulamayınca ne
yapmışlardır?
12. Medineli Müslümanlara Kur’an öğretmek
için gönderilen ilk sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Namaz kılmamışlardır.
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Teyemmüm abdesti almışlardır.
B) Ammar b. Yasir
C) Abdestsiz namaz kılmışlardır.
C) Hz. Ali
D) Namazlarını kazaya bırakmışlardır.
D) Hz. Ebû Bekir
3
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
13. Akabe bey’atlarında Medineli müslümanlar
Peygamberimize (s.a.s) bazı sözler verdiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözler arasında
yer almaz?
16. Peygamberimizin (s.a.s) “Ey insanlar, sözü-
mü iyi dinleyin, bilmiyorum belki bu seneden
sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha
birleşemeyeceğim.” ifadeleriyle başlayan
B) Hırsızlık yapmayacağız
ve yaklaşık 100 bin Müslüman’ın dinlediği
konuşması aşağıdakilerden hangisi olarak
adlandırılmıştır?
C) Dünya işleri yapmayacağız
A) Hac Konuşması
D) Allah’a (cc) şirk koşmayacağız
B) Medine Hutbesi
A) Zina etmeyeceğiz
C) Rıdvan Bey’atı
D) Veda Hutbesi
14. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden değildir?
A) Evrensel bir dindir. Bütün insanlığa gönderilmiştir
17. Medine’de Müslümanlarla anlaşmaları olduğu halde Hendek Savaşı sırasında ihanet
eden Yahudi kabilesi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Zorluk ve güçlükleri çok olan bir dindir
C) Yüce ve gerçek bir dindir
A) Züreyka Oğulları
D) Allah (cc) katında tek dindir
B) Kaynuka Oğulları
C) Kurayza Oğulları
D) Nadir Oğulları
15. Özü sözüne, sözü özüne uymayan, inanmadıkları halde inandık diyen ikiyüzlü insanlara ne ad verilir?
A) Müşrik
18. Uhud Savaşı’nda Peygamberimizin (s.a.s)
amcası Hz. Hamza’yı şehid eden köle aşağıdakilerden hangisidir?
B) Münafık
C) Kafir
A) Habeşi
D) Münkir
B) Umare
C) Cubeyr
D) Vahşi
A2 Kitapçığı
4
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
19. Peygamberimize (s.a.s) verilen “Muhammed”
isminin anlamı nedir?
23. “İfk Hadisesi” Peygamberimizin (s.a.s) hangi
hanımına atılmış bir iftira olayıdır?
A) Âlemlere rahmet
A) Hz. Aişe
B) Güvenilir
B) Hz. Hatice
C) Övülen
C) Hz. Sevde
D) Çok hamd eden
D) Hz. Hafsa
24. Aşağıdakilerden hangisi şirkin çeşitlerinden
biri değildir?
20. Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara ne denir?
A) Muhacir
A) Peygamberlerden şefaat beklemek
B) Yolcu
B) Putları Allah’a (cc) yaklaştırıcı kabul etmek
C) Göçmen
C) İzzet ve şeref sahibi olmak için putlara
peytapmak
D) Ensar
D) Putları Allah (cc) katında şefaatçi kabul etmek
21. Münafıkların fitne çıkarmak maksadıyla
yaptıkları ve Allah’ın (cc) emriyle yıktırılan
mescid aşağıdakilerden hangisidir?
25. Hendek Savaşı’nda Mekkeli müşriklerin geçmemesi için hendeğin kazılması fikri hangi
sahabeye aittir?
A) Mescid-i Aksa
B) Mescid-i Nebi
A) Abbas b. Ubade
C) Mescid-i Kuba
B) Bilal-i Habeşi
D) Dırar Mescidi
C) Abdullah b. Huzafe
D) Selman-ı Farisi
22. Aşağıdaki savaşların hangisi sırasında bazı
namazlar vaktinde kılınamayarak kazası
kılınmıştır?
26. Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne ad verilir?
A) Hendek
A) Kitap
B) Uhud
B) Sebeb-i Nüzul
C) Bedir
C) Vahy
D) Tebük
D) Tebliğ
5
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
27. Aşağıdakilerden hangisi ilk iman eden sahabelerden değildir?
30. A’raf suresi 157. Ayetinde geçen “ Ümmi
nebi“ kavramının anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Enes
A) Son peygamber
C) Hz. Ali
B) İlahi dinleri bilmeyen peygamber
D)Hz. Zeyd
C) Müşriklerin arasından çıkmış peygamber
D) Okuması-yazması olmayan peygamber
28. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın
başında “Mübareze” denilen teke tek vuruşma
için çıkanlardan birisidir?
31. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize
(s.a.s) verilmiş özelliklerden biri değildir?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
A) Şefaat yetkisinin verilmesi
C) Hz. Osman
B) Ganimet malının kendisine helal kılınması
D) Hz. Ali
C) Sadece mescidde namaz kılması
D) Bir aylık yoldan düşmanlarının kalbine korku
salması
29. Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Bir Peygamber
zırhını giydikten sonra cenk etmeden dönmek
ona yakışmaz” sözünü hangi savaş öncesinde
32. Peygamberimiz (s.a.s) Medine’ye hicret
ettiğinde ilk önce hangi sahabenin evinde
misafir edilmiştir?
söylemiştir?
D) Uhud
C) Hendek
A) Ukbe bin Amir
B) Hayber
B) Ebu Eyyüb Halid bin Zeyd el-Ensari
A) Mute
C) Sa’d bin Muaz
D) Esad bin Zurare
A2 Kitapçığı
6
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
33. Peygamber Efendimiz (s.a.s) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
36. Hicret’in ilk durağı olan Kuba’da Peygamberimizin (s.a.s) öncelikli olarak yaptığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberimiz (s.a.s) yetim olarak dünyaya
geldi.
A) Kendisine bir ev yaptırmak
B) Annesi Amineyi altı yaşında iken kaybetti.
B) Mekke ile savaşa hazırlanmak
C) Amcası Abdulmuttalip, O’nu evleninceye
kadar büyüttü.
C) Bir mescit yaptırmak
D) Hemen Medine’ye geçmek
D) Süveybe ve Halime O’na belli bir süre süt
annelik yaptılar.
37. Kutsal kitabımız Kur’an hakkında aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğru değildir?
34. Peygamberimiz (s.a.s) ömründe kaç defa
Hac yapmıştır?
A) Kur’an bir bütün halinde tek seferde
indirilmiştir.
A) 1
B) Kur’an bölüm bölüm (ayet ayet) indirilmiştir.
B) 2
C) Mübarek bir gecede (Kadir) indirilmiştir.
C) 3
D) Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.
D) 4
38. İslam’da Mekke’den Medine’ye Hicret elbette çok önemliydi. Ama Peygamberimiz (s.a.s)
hangi davranışı yapanları gerçek muhacir
(hicret eden) olarak değerlendirmiştir?
35. Müslümanların çeşitli yeni silahlarla beraber,
mancınık kullanmayı denedikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebük
A) Cihada çok katılanları
B) Hayber
B) Çok sadaka verenleri
C) Huneyn
C) Haramları terk edenleri
D) Bedir
D) Namazlarını kılanları
7
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
39. Aşağıdakilerden hangisi İsra ve Miraç
mucizesinin amaçlarından biri değildir?
42. Peygamberimizin (s.a.s) devesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zayıf Müslümanların müşriklerin zulmünden korunması
A)Cemel
B) Harp
B) Taif’te ve karşılaştığı diğer zorluklar sonunda
teselli edilmesi
C) Kasva
C) Yakın sevdiklerini kaybeden Peygamberimizin (s.a.s) teselli edilmesi
D) Burak
D)Allah’ın (cc) bazı ayetlerini Peygamberimize(s.a.s) göstermesi
43. Mute Savaşı’nda Müslümanlar aşağıdaki
topluluklardan hangisine karşı
savaşmışlardır?
40. Peygamber Efendimiz (s.a.s) kendisine ilk
vahyin gelişinden önce altı ay sadık rüyalar
görmüştür. Bu durumun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemenliler
B) Bizanslılar
C) Mekkeli Müşrikler
A) Daha önce hiç rüya görmediği için
D) Yahudiler
B) İnsanlarla kaynaşması için
C) Rüya ilmini öğrenmek için
44. Kâbe’deki putlar hangi olaydan sonra
yıkılmıştır?
D) Gerçek vahye hazırlık için
A) Tebük Savaşı
B) Hayber Kalesi’nin fethi
41. Tebük Seferi sırasında, bindiği hayvanı yola
dayanamadığı için geride kalan, sıcağa ve
yorgunluğa rağmen, hayvanını bırakarak
ordunun arkasından yayan giderek yetişen,
Peygamberimizin (s.a.s) “Allah (cc) selamet
C) Mekke’nin fethi
D) Hendek Savaşı
versin. O yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız
diriltilir” buyurduğu sahabe aşağıdakilerden
45. Müşriklerden çekinmeden açıktan hicret
eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir?
A) Bilal b. Rebah
A) Hz. Osman
B) Muaz b. Cebel
B) Hz. Zeyd
C) Abdullah b. Mes’ud
C) Hz. Hamza
D) Ebu Zerr el Gıfari
A2 Kitapçığı
D) Hz. Ömer
8
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
46. Taif kuşatmasından sonra alınan esirler
arasında “Beni Muhammed’e götürün” diyen
ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) kendisini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, hırkasını yere serip onu üzerinde oturttuğu ve
kendisini, yanında kalması ya da ailesine
dönmesi konusunda serbest bıraktığı hanım
sahabe kimdir?
49. İbadete düşkünlüğünden dolayı Peygamberimizin (s.a.s) ayaklarının şiştiğini gören Hz.
Ömer’in üzüntülü sorusu üzerine Peygamberimiz (s.a.s) nasıl cevap vermiştir?
A) Şükreden bir kul olmayayım mı
B) Namaz dinin direğidir
C) Kişi sevdiğiyle beraberdir
A) Halası Ümmü Cemil
D) Allah’ım huyumu güzelleştir
B) Süt kardeşi Şeyma
C) Teyzesi Ümmü Fadıl
D) Dadısı Ümmü Eymen
50. Hz.Muhammed (s.a.s) Uhud Savaşı’nda, üzerinde “korkaklıkta ar ve zillet, ileri atılmakta
şeref ve izzet vardır” sözleri yazılı olan kılıcını
“eğilip bükülünceye kadar düşmana vurmak”
47. Bedir Savaşı sonunda Müslümanlar esir
alınan müşrikler hakkında nasıl bir karar
vermişlerdir?
şartıyla aşağıdakilerden hangisine vermiştir?
A) Ebu Dücane
A) Fidye ödeme veya Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında serbest
bırakılmışlardır
B) Ebu Hureyre
C) Ebu’d- Derda
B) Esirler Müslümanların merhametini görsünler diye karşılıksız serbest bırakılmışlardır
D) Ebu Zerr
C) 10 yıl kölelik yapmak kaydıyla onuncu yılın
sonunda serbest bırakılmışlardır
D) Bütün esirler savaştan sonra öldürülmüştür
51. Peygamberimizin (s.a.s) hicret edeceğini
duyan müşrikler, Peygamberimiz (s.a.s) hakkında neye karar vermişlerdir?
A) Mekke’den sürgün etmeye
48. Mescid-i Nebi’nin eğitim öğretim için ayrılan
bölümüne ne ad verilirdi?
B) O’nu öldürmeye
C) Bir yerde hapsetmeye
A) Mihrab
D) Hicrete engel olmaya
B) Cami
C) Mabed
D) Suffe
9
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
52. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin
Müslümanlara uyguladıkları baskılar
arasında yer almaz?
55. “Nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i
Haram’a doğru çevir, nerede olursanız yüzünüzü o yöne çevirin …” ayetinin indiği ve
Peygamberimizin (s.a.s) namazdayken yönünü Kâ’be’ye çevirdiği mescid hangisidir?
A) Boykot ve tecrit uygulamak
B) Çocukları öldürmek
A) Mescid-i Nebi
C) İşkence etmek, öldürmek
B) Mescid-i Kıbleteyn
D) Hakaret ve alay etmek
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Cuma
53. Mute Savaşı’nda “Seyfullah (Allah’ın (cc)
kılıcı)” lakabını kazanan komutan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Revâhâ
56. Peygamber Efendimiz (s.a.s) hangi özelliğinden dolayı Kâbe tamirinde hakem olarak
seçilmiştir?
B) Halid b. Velid
A) Mekke’nin yöneticisi olduğu için
C) Zeyd b. Harise
B) Kabilesi çok güçlü olduğu için
D) Cafer b. Ebî Talib
C) Güvenilir ve dürüst olduğu için
D)Kureyş Kabilesi’nden olduğu için
54. Üç Akabe bey’atı sonucu Nakibun-Nukeba
(Baş Temsilci) seçilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilal-i Habeşi
57. Peygamberimizi (s.a.s) diğer peygamberlerden ayıran özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Habbab bin Eret
A) Mucizelerinin olması
C) Esad bin Zürare
B) Son Peygamber olması
D) Avf bin Haris
C) Resul olması
D)Nebi olması
A2 Kitapçığı
10
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
58. Hayber’in fethinde büyük kahramanlıklar
gösteren, Yahudilerin kahramanı Merhab’ı
yenen İslam ordusunun sancaktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
61. Maddi olarak verecek bir şey bulamayan
müminlere Peygamberimiz(s.a.s) sadaka
olarak neyi tavsiye etmiştir?
A) Tatlı söz söylemeyi
A) Halid b. Velid
B) Oruç tutmayı
B) Amr b. As
C) Namaz kılmayı
C) Hz. Ömer
D) Cihad etmeyi
D) Hz. Ali
59. Peygamberimizi (s.a.s) öldürmeye giderken
Kur’an-ı dinleyip Müslüman olan sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
62. Medine’de ilk inşa edilen mescid aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Dırar
B) Mescid-i Haram
A) Hz. Zeyd
C) Mescidü’n-Nebi
B) Hz. Bilal
D) Mescid-i Aksa
C) Hz. Ömer
D)Hz. Hamza
63. Müslümanların başına türlü dert ve sıkıntılar açan münafıkların başı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarık b. Ziyad
60. Peygamberimizin (s.a.s) Hicret edeceği gece,
kendi yatağına yatmasını emrettiği sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Abdullah b. Ubey
C) Ebu Süfyan
A) Hz. Hamza
D) Ebu Cehil
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebû Bekir
D) Hz. Ali
64. Allah’a (cc) herhangi bir şeyi denk görmeye
ve O’na ortak koşarak tapınmaya ne ad
verilir?
A)Nifak
B) Fısk
C) Şirk
D) Küfür
11
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
65. Kâbe’de ilk ezanı okuyan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilal-i Habeşi
B) Enes b. Malik
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
68. Tebük Seferi öncesinde tüm Müslümanlar ellerinden geldiğince ordunun donatılması için
yardımlarda bulunuyorlardı. Bu yardımlarda
malının tamamını orduya bağışlayan sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Enes b. Nadr
A) Usame b. Zeyd
D) Malik b. Avf
B) Hz. Ebubekir
C) Abdullah b. Ümmü Mektum
D) Hz. Osman
66. Nadir oğulları Yahudilerine düzenlenen seferin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslümanlara savaş ilan etmeleri
69. I- Mekke’nin fethi
II-Bedir Savaşı
III. Hendek Savaşı
IV. Uhud Savaşı
B) Müslüman bir kadını öldürmeleri
C) Müslümanların mallarına göz dikmeleri
D) Peygamberimize (s.a.s) suikast girişimi
Yukarıdaki olayların meydana geliş sırası
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
67. Uhud Savaşı’nda Peygamberimiz (s.a.s), Okçular Tepesi’ne bizzat yerleştirdiği elli kişilik
grubun komutasını aşağıdakilerden hangisine vermiştir?
B) II-I-III-IV
C) IV-III-II-I
D) II-IV-III-I
A) Halid b. Velid
B) Abdullah b. Cubeyr
C) Cafer b. Ebi Talib
D) Abdullah b. Cahş
70. Peygamber Efendimiz (s.a.s), vefatı yaklaştığında hasta olduğu için kendi yerine namaz
kıldırmakla aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali
A2 Kitapçığı
12
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
71. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’ten sonra ilk
yapılanlar arasında yer almaz?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
74. “Hudeybiye’de Peygamber Efendimizin (s.a.s)
aldığı bey’ata katılanlar ilahi hoşnutluğa,
ilahi rızaya kavuşmuşlardı. Bu yüzden bu
bey’at……………….diye isimlendirildi.”
A) Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi
B) Medine Şehir Devleti Anayasası’nın hazırlanması
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
C) Mekkelilere saldırmak için hemen ordu hazırlanılması
A) Bey’atü İlahi
D) Ensar muhacir kardeşliğinin kurulması
B) Bey’atü’l-Hudeybiye
C) Bey’atü’r-Rıdvan
D) Bey’atü’l-Akâ’be
72. Kâbe’de ilk defa açıktan Kur’an okuyan ve
bu yüzden müşrikler tarafından dövülen
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ammar b. Yasir
B) Abdullah b. Mes’ud
75. İslam tarihinde hangi olay öneminden dolayı Müslümanlarca takvim başlangıcı olarak
kabul edilmiştir?
A) Mekke’nin fethi
C) Habbab b. Eret
B) Bedir Savaşı
D) Hz. Hamza
C) Mekke’den Medine’ye hicret
D) Peygamberimize (s.a.s) ilk vahyin gelişi
73. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin iman
etmek için Peygamberimizden (s.a.s) istekleri
arasında yer almaz?
A) Altından bir evinin olması
76. İlk vahyin gelişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
B) Göğü tepelerine parça parça indirmesi
A) İlk ayetler “Alak” suresindendi
C) Kayadan bir deve çıkartması
B) İlk emir “Oku!” oldu
D) Topraktan pınarlar kaynaklar fışkırtması
C) İlk vahiy Hira’da geldi
D)İlk vahiy 622 yılında geldi
13
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
77. Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicretten
önce müşriklerin baskı ve zulmünden kurtulmak için aşağıdaki bölgelerden hangisine
hicret etmişlerdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
80. Peygamberimizin (s.a.s) ilk evliliğiyle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Hatice dul bir hanımdı.
B) İlk çocuğu Hz.Zeynep‘ti.
A) Şam
C) Evlendiğinde 25 yaşındaydı.
B) İran
D) İlk eşi Hz. Hatice idi.
C) Yemen
D) Habeşistan
78. Aşağıdakilerden hangisi Muhammed
(s.a.v)’ın hendek kazılırken fethini müjdelediği yerlerden değildir?
A) Yemen
B) İstanbul
C) İran
D) Şam
79. “… Muhacirleri barındırıp onlara yardım
edenler işte bunlar birbirlerinin dostudurlar.”
Enfal Suresi 72. ayetinde övülen grup aşağıdakilerde hangisidir?
A) Ensar
B) Uhud ashabı
C) Bedir ashabı
D) Muhacirler
A2 Kitapçığı
14
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
15
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
A2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
16
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
17
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
A2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
18
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
19
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
A2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
20
Download

A2 Soru Kitapçığı