Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜHalk Sağlığı Laboratuvarı
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0205-T
Revizyon No: 06 Tarih: 25 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0205-T
Adresi :
Karayolları Köprülü Kavşak Yanı
Yakutiye 25100
ERZURUM / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
İçme Kullanma
Suyu,
Havuz Suları,
Atık Sular,
Kaynak Suları,
Yüzeysel Sular,
Kaplıca Suları,
Doğal Mineralli
Sular
Tel
: 0 442 233 25 54
Faks
: 0 442 234 28 88
E-Posta : [email protected]
Website : www.ehsm.gov.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS 3263 ISO 10523
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Anyon Analizleri
İyon Kromatografi Metodu
Bromür (Br ⁻)
Bromat (BrO₃⁻)
Klorür (Cl⁻)
Klorit (ClO₂⁻)
Klorat(ClO₃⁻)
Florur (F⁻ )
Nitrit (NO₂ ⁻)
Nitrat (NO₃⁻)
Fosfat (PO₄³⁻)
Sülfat (SO₄²⁻)
EPA Method 300.1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜHalk Sağlığı Laboratuvarı
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0205-T
AB-0205-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İçme Kullanma
Suyu, Havuz Suları,
Atık Sular, Kaynak
Suları, Yüzeysel
Sular, Kaplıca
Suları, Doğal
Mineralli Sular
Devam)
Revizyon No: 06 Tarih: 25 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Katyon Analizleri
İyon Kromatografi Metodu
Lityum (Li⁺)
Sodyum (Na⁺)
Potasyum (K⁺ )
Kalsiyum (Ca²⁺)
Magnezyum (Mg²⁺)
Amonyum (NH₄⁺)
TS EN ISO 14911
Pestisitler
(Alfa-HCH, Beta-HCH, Gamma-HCH,
Heptaklor, Aldrin, Heptaklor Epoksit,
Alfa-Endosülfan,
Beta-Endosülfan, Dieldrin, Eldrin, 4,4-DDE,
2,4-DDT,
4,4-DDT, 4,4-DDD, Endosülfan Sülfat)
Tayini
(Suda Organoklorlu Pestisitlerin Tayini)
(GC Metodu)
EPA Method 8081 B
Trihalometanlar (THMs)
(GC-Purge&Trap Metodu)
(GC-Head Space Metodu)
Kloroform(CH-Cl₃ )
Bromodiklorometan(CH-BrCl₂ )
Dibromoklorometan(CH-Br₂Cl)
Bromoform(CH-Br₃ )
Toplam Trihalometanlar (THM's)
(Hesaplama ile)
TS 9266 EN ISO 10301
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜHalk Sağlığı Laboratuvarı
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0205-T
Revizyon No: 06 Tarih: 25 Aralık 2014
AB-0205-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(İçme Kullanma
Suyu, Havuz Suları,
Atık Sular, Kaynak
Suları, Yüzeysel
Sular, Kaplıca
Suları, Doğal
Mineralli Sular
Devam)
Diyaliz Suları
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ağır Metal Analizleri
(ICP-MS Metodu)
EPA Method 6020 A
Alüminyum (Al)
Arsenik (As)
Kadmiyum (Cd)
Bakır (Cu)
Krom (Cr)
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Nikel (Ni)
Kurşun (Pb)
Selenyum (Se)
Antimon (Sb)
PAH (Benzo(a)pyren
Benzo(b)floranten
Benzo(k)floranten
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3 -c,d) pyren) Tayini
HPLC Metodu
EPA Method 550.1
Anyonlar
İyon Kromatografi Metodu
EPA Method 300.1
European Pharmacopoeia-H
3.Edt.
Florür(F ⁻ )
Nitrat(NO₃⁻)
Katyonlar
İyon kromatografi Metodu
TS EN ISO 14911
Sodyum (Na⁺)
Potasyum (K⁺ )
Kalsiyum (Ca²⁺)
Magnezyum (Mg²⁺)
Alüminyum (Al) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA Method 6020A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜHalk Sağlığı Laboratuvarı
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0205-T
AB-0205-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
İçme Kullanma
Suyu,
Havuz Suları,
Atık Sular,
Kaynak Suları,
Yüzeysel Sular,
Kaplıca Suları
Doğal Mineralli
Sular
Revizyon No: 06 Tarih: 25 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
37°C’de ve 22°C’de Koloni Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
TS EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri
Sporlarının Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Bağırsak Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Escherichia coli ve Koliform bakterilerin
sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Clostridium perfringens aranması
Membran Filtrasyon Tekniği
Council Directive 98/83/EC
07.03.2013 tarih ve 28580
sayılı Resmi Gazete
İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı