YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞI
Lisansüstü öğrencisi tez savunma sınavına girmek üzere danışmanı tarafından onaylanmış ve imzalanmış 6 adet tezini
Yüksek Lisans Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu’ nu ve Tez Yazım Kuralları Kontrol
.
Formu doldurarak ve yüksek lisans transkripti ekleyerek Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurur. Enstitüye
teslim etmesi üzerine Tez Savunması Jüri Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
(http://sbe.thk.edu.tr/Content.aspx?cid=1558) öğrenci ve danışmanı tarafından doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı’ na
gönderilir.
Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Enstitü, tez savunmasının yapılacağı tarihle ilgili görevlendirme yazılarını jüri üyelerine gönderir. Öğrenci 5 adet tez
nüshasını
ve
Yüksek
Lisans
Savunma
Öncesi
Jüri
Üyelerine
Tez
Teslim
Tutanağı
Formu’nu
(http://sbe.thk.edu.tr/Content.aspx?cid=1558 ) jüri üyelerine imzalatmak koşulu ile teslim eder. Doldurulmuş ve
imzalanmış Tez Teslim Tutanağı Formu öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten en geç bir ay içinde toplanarak adayı tez savunmasına
alır. Tez savunma sınav tarihi ve yeri Danışman tarafından belirlenerek ABD Başkanlığı ile Enstitüye bildirilir.
Tez savunma sınavı sonucunda;
a)Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en çok üç ay verilir ve öğrenci tezini aynı
jüri önünde savunur. Düzeltme kararı verilen öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavına girebilmek
için Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Tez Savunma Sınavına Giriş Formu nu bilgisayar
ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra formun ekine 5 adet çıktısı alınan tezini ekleyerek Anabilin Dalı
Aracılığı ile Enstitüye başvurur.
b)Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması başlar.
Mezuniyet: Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, çıktısı alınan
tezin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere dilekçe ile Enstitüye teslim eder. Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep
edilen düzeltmeler, tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve aşağıdaki belgelerle birlikte
Enstitüye başvurulur.
Belgeler

Jüri üyelerince imzalanmış üç adet tez. (Yüksek lisans tezi için kapak rengi, çivit mavisidir. Tez kapak yazısı altın
yaldızlı olmalıdır.)

http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilen ve doldurulan 3 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu

"Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında
Kılavuza" uygun doldurulan tezin tam metni ile varsa eklerinin yer aldığı üç adet Kompakt Disk (Kutu üzerine
öğrenci adı ve numarası yazılmış şekilde )

Islak imzalı bir adet onay sayfası

CD’ye tez yüklenme işlemi aşağıdaki gibi yapılacaktır;

referans no. abstract.pdf

referans no. özet.pdf

referans no. tez.pdf

Enstitü İlişik kesme formu

1 adet fotoğraf
Download

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞI . Enstitü