KALORİFER YAKITI VE KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR.
DSİ 21. BÖLGE MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yakacak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/86892
1-İdarenin
a) Adresi
: Kuyulu Köyü Mevkii Izmir Karayolu 5. km AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası
: 2562193920 - 2562193912
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 210.000 kg. Kalorifer Yakıtı, 600.000 kg. 10-18 mm. Boyutlu (Fındık Tip) Linyit Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kalorifer Yakıtı; Yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin İzmir İli Aliağa İlçesindeki ana dolum tesisinde veya TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde, DSİ’ye ait tankerlerle
teslim alınacaktır. Bayiinin akaryakıt tankından veya belirtilen tesislerin dışındaki başka bir tesisten mal doldurma talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Fakat İzmir İli Aliağa İlçesindeki ana dolum tesisinde veya TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde mücbir olay meydana gelmesi veya mal teslim edilemiyor olması halinde mal, başka bir rafineriden
veya başka bir ana dolum tesisinden teslim alınabilir. 10-18 mm. Boyutlu (Fındık Tip)
Linyit Kömürünün 500.000 kg’ı Aydın İli merkezinde bulunan Bölge Müdürlüğü Merkez
tesislerine, 100.000 kg.’ı ise Aydın İli Nazilli İlçesi merkezinde bulunan Erozyon ve
Rusubat Kontrolü Şube Müdürlüğü tesislerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri
: Kalorifer Yakıtı alımının süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak,en geç 30/04/2015 tarihinde sona erecektir. DSİ, depo kapasitelerine ve sarfiyat durumuna göre
petrol ürününün teslim tarihini en az 5 iş günü öncesinde yüklenicinin kendisine veya tebligat
için gösterdiği adrese yazılı olarak bildirecektir. Programda miktarları belirtilen petrol ürünü,
yüklenici tarafından, teslimat için belirtilen gün teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra
teslim edilecek petrol ürünü geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü
geçerse sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır. Linyit Kömürü alımının süresi, İdarenin
sözleşme imzalandıktan sonra vereceği programa bağlı kalmak koşulu ile 60 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu
5. km. Kuyulu mevkii AYDIN
b) Tarihi ve saati
: 21.08.2014 - 10:30
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kalorifer yakıtı için teklif sunacak İsteklilerin; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilmiş bayilik lisanslarını teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
Linyit Kömürü için teklif sunacak İsteklilerin;
İthalatçı ise; İthalatçı Kayıt Belgesini, Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini, Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesini,
Üretici/imalatçı ise; Kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini, Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesini veya satış izin belgesini,
Satıcı ise; Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesini, Teklif edilen kömür ithal ise Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini, teklif edilen kömür yerli ise kömürün çıkarıldığı ilin valiliğinden
alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kalorifer yakıtı için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; motorin, benzin, gazyağı, fuel-oil veya kalorifer yakıtı türleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. Linyit Kömürü için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; her türlü kömür satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın: 8354 www.bik.gov.tr
Download

kalorifer yakıtı ve kömür satın alınacaktır. dsi 21. bölge makina imalat