Sayın Bakanım, Müsteşarım,
Sayın Genel Müdürüm ve Genel Müdür Yardımcılarımız,
Değerli Başkanlar, Saygıdeğer Konuklar ve Katılımcılar, Basınımızın Değerli Temsilcileri,
2012 yılında gerçekleştirdiğimiz 1. Barajlar Kongresinde, barajların ve ilgili yapıların tasarım
kriterlerine ilişkin olarak hazırlanan Rehber Tasarım Dokümanları tanıtılmış ve tartışılmıştı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 60. yılını kutladığımız bu yıl düzenlediğimiz 2.
Barajlar Kongresinde ise baraj ve HES’lerin tasarım, yapım, işletme teknoloji ve tekniklerinin
Türkiye’deki uygulamalarından örnekleri içeren bildiriler sunulacaktır. Bildirilere konu olan
uygulamaları şu başlıklar altında toplayabiliriz:
- Barajlar ve ilgili yapıların hidrolik ve yapısal tasarımı,
- yapım sürelerini kısaltan ve maliyetleri azaltan teknik ve yöntemler,
- temel tasarımları ve uygun olmayan temel koşullarının iyileştirilmesi için geliştirilmiş yöntemler,
- gövde ve yamaç duraylılıkları için yapılmış jeolojik ve jeoteknik araştırmalar,
- doğal yapı gereçleri ve zemin koşullarına göre baraj tiplerinin seçilmesi, baraj enkesitlerinin
belirlenmesi ve yapımı,
- baraj emniyeti, baraj ölçüm aletleri, barajlarda su tutma, barajların yıkılmasına bağlı taşkınların
modellenmesi,
- hidromekanik ve elektromekanik donanım
Oldukça kısıtlı enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye, enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için
başka ülkelerden doğal gaz, petrol ve kömür satın almaktadır. Yani enerjide dışa bağımlıyız. Su
kaynakları açısından da çok zengin bir ülke olmayan Türkiye’nin enerji açısından dışa bağımlılığını
azaltabilmek için akarsularımız üzerinde barajlar yaparak hidroelektrik enerji üretmemiz yaşamsal
önem taşımaktadır.
Halen Türkiye’nin 240 milyar kWh’lik yıllık elektrik üretiminin yaklaşık %25’i hidroelektrik santrallerce
sağlanmaktadır. İçme, kullanma, endüstri ve sulama suyu temini ve taşkınların önlenmesi açısından
yapımları zorunlu olan barajların ulusal çıkarlarımız açısından önemini burada tekrar vurgulamak
gerektiğini düşünüyorum. Ancak yatırımcıların, yapımcıların ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların baraj
ve HES’lerin çevresel ve sosyal olumsuz etkilere yol açmamasını sağlamaları, bu tesislerin yapımı
için olmazsa olmaz koşuldur. Barajlar ve HES’lere karşı çıkan grupların ve bazı sivil toplum
kuruluşlarının söylemlerinden etkilenen toplum kesimlerinin doğru şekilde bilgilendirilmesi için, başta
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve DSİ olmak üzere ilgili kuruluş ve derneklerin, basın ve yayın
organları vasıtasıyla baraj ve HES’lerin ülkemizde yenilenebilir temiz enerji üretimi açısından önemini
anlatmaları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek kuruluşlarıyla birlikte toplumda bu konuda
farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır.
Kongre’nin hazırlık çalışmalarını yürüten DSİ Genel Müdürlüğümüze ve İcra Kurulumuza; Teknik
Komitelerde görev alan tüm DSİ ve firma temsilcilerine; bildiri sunan teknik müşavirlik ve müteahhitlik
firmalarımıza, elektromekanik ve hidromekanik donanım üreticisi firmalara, yatırımcı şirketlere, DSİ ve
Üniversitelerimiz mensuplarına ve tüm katılımcılara Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
adına teşekkür ederim. Türkiye’nin su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve
işletilmesi konusunda 1954 yılından bu yana başarıyla görev yapmakta olan DSİ Genel
Müdürlüğümüzün tüm yöneticilerini ve elemanlarını DSİ’nin 60. yılı dolayısıyla kutlar, başarılarının
devamını dileyerek hepinizi saygıyla selamlarım.
Demir İnözü
TürkMMMB Başkanı, 13.02.2014
Download

Demir İnözü - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği