Qahgma Kiti Testleri Teknik $artnamesi, Test Adlan ve Miktart.
l-Human Ischcmia Modified Albumin (IMA) kiti teknik gartnamesi.
I . I -Krtler insan serum veya plazmadan en az biri ile gahgabilmelidir.
1.2-Human iskemi modifiye albiimin (iMA) ELIZA ycintemi ile gahgmah ve kantitatif sonug
vermelidir.
1.3-Kitlerin gahgrlmasr igin gerekli olan her tiirlii soliisyonlar ve kalibratcjrler kit iginden
grkmah ya da firma tarafindan laboratuavra iicretsiz teslim edilmelidir.
1.4-Standart numune toplama metodunun drgrnda; Numune toplama iqin gerekli olan (dn
i;lem) nradde var ise firma tarafrndan laboratuvara teslim edilmelidir.
1.5-l'estler numune biriktirilerek gahgrlacaktrr; Kitlerin gahqrlmasr igin gerekli olan her tiirlii
sarf ve cihazlar (her tiirli.i cihaz, yrkayrcr veya okuyucu, veya eliza cihazr) kit gahgrlmasr
slirecinde. laboratuarda hazrr bulundurulacaktrr.
L6-Testin dr$ laboratuarda eahsrlmasr teklif edilebilir. Bu durumda firma kiti laboratuara
leslim edecek ve numuneler toplantnca kit ile beraber numuneler laboratuar uzmanrnln
gdzetin.rinde bir drg merkezde qahqrlabilir.
1.7- Firrna kit teslimi anrnda testin nasrl gahgrlacalrna (laboratuvarda gahSrlacak ise herti.irlii sarflarr
ve cihazr laboratuvara getirecegini ya da drg merkezde ise ttim test gahgma agamalarrnr
tarnarnlayacaf, rna) dair yazrl r taahhiit vermelidir.
Kitler aragtrrma amagh kullamlacaktrr son kullanma tarihi uygun olacaktlr.
Kit kaynakh sebeplerle (kullanrcr hatasr drgmdaki nedenler) kitin gahqmamasr yada sonug
alnamamast durumunda kit yenisi ile degigtirilecektir( Qahgma esnasrnda firma temsilcisi
laboratur,arda hazrr bulunabilir).
l.l0-Qaltqnaya 96 testlik 2 kutu teklif edilebileceli gibi en az 192 testlik tek bir kutu kit
teklif edilebilir (toplarn en az 192 test olmahdrr)
2-I'oplam Antioksidan Kapasite Otqiim (tls) ve Toplam Oksidan Status (TOS) Kitileri
'I'eknik Sartnamesi
2.1 - Kitin reaktifleri ve standartlan tamamen likid olmahdrr
2.2- l'oplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak 6lqmelidir.
2.i- Kit kullanrma hazrr olmahdrr.
2.4- Kit kolorimetrik prensiple gahgmahdrr
2.5- Kit otomatik analiztirlere yiiklenerek otomatik olarak veya spektrofotometrede mantiel
olarak gahqrlabilmelidir ve kantitatif sonug vermelidir.
2.6- Kitin reaktif ve standartlan uzun dmiirlii olmah en az 6 ay stabil olarak
1.8-
1.9-
bekleyebilnrelidir.
1.7- Kit Selum veya plazma cirneklerinden en az biriyle gahgrlabilmeye imkdn tanrmahdrr.
2.8- Kit kaynakh sebeplerle (kullanrcr hatasr drgrndaki nedenler) kitin gahqmamasr yada sonug
altnamamast durumunda kit yenisi ile deligtirilecektir (Qalqma esnasrnda firma temsilcisi
laboratuvarda hazrr bulunabilir).
2.9-Qalrqmaya 100 testlik 2 kutu teklif edilebilecefii gibi en az 200 testlik tek bir kutu kir
teklil'edilebilir (toplam en az 200 test olmahdrr)
3-Krsmi teklife kapahdrr.
.l-Ahnacak test isimleri ve miktarr agaflda tabloda verilmigtir.
Srra No
'Iest ismi
Miktarr
I
Human IMA (Eliza)
2 kutu (toplam l92test)
)
Human TAS (fotometrik)
2 kutu (toplam 200 test)
-)
Human TOS (fotometrik)
2 kutu (toplam 200 tes0
n6
Download

Qahgma Kiti Testleri Teknik $artnamesi, Test Adlan ve Miktart. n6