PROGRAM
09:00
09:20
09:45
09:55
10:05
10:25
10:40
10:55
11:10
11:25
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
13:00
14:00 / 15:15
Moderatör
15:15
15:25
A
Kayýt
Tanýtým Videolarýnýn Gösterimi
Ahmet Meriç, PAGEV 1. Baþkan Yardýmcýsý & Kongre Komite Baþkaný
Kongre Ana Temasý
Murat Akyüz, ÝKMÝB Yönetim Kurulu Baþkaný
Etkinlik Sponsoru Konuþmasý
Yavuz Eroðlu, PAGEV Yönetim Kurulu Baþkaný
Hoþgeldiniz Konuþmasý
OTURUM - I
Dr. Altan Yýldýrým
Farplas Ar-Ge Koordinatörü
Otomotiv endüstrisinde yenilikçi termoplastik malzemeler ve uygulamalarý
Yasemin Gündoðdu Ceylan
Bplas Teknoloji Geliþtirme Müdürü
Otomotiv Sektörü Ýçin Ýnovatif Plastik Çözümleri ve Termoplastik Poliolefinlerde Yenilikler
Kadir Topuçar
Engel Türkiye Genel Müdürü
Otomotiv Sektöründe Enjeksiyon Teknolojileri
Gabor Ferencz
Erema Satýþ Müdürü
Otomotiv Sektörü Ýçin Geri Dönüþüm Çözümleri (araç aküleri, paspaslar vb.)
Soru - Cevap
Ara
OTURUM
- II
SESSION - II
Cem Yaparel
Karel Kalýp Mühendislik Müdürü
Otomotiv Parçalarýnýn Tasarýmýnda Yeni Geliþmeler
Murat Cansever
Eurotec, Teknik Direktörü
Teknik Plastikler - Otomotiv için Akýlcý Çözümler
Hasan Çamur
DuPont Otomotiv Müdürü
Otomotiv Sektöründe Hafifletme Yöntemleri
Þekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný / ÝTO Meclis Baþkaný
Otomotiv Kompozitleri
Soru - Cevap
Question - Answer
Öðle Yemeði
Lunch
PANEL
PANEL
Plastiklerle Hafifletilmiþ Araçlar
Ömer Burhanoðlu, Farplas, CEO
Dr. Mehmet Dudaroðlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný
Semih Ertürk, Tofaþ
Celil Kayserilioðlu, Mercedes Satýn Alma Müdürü (Teyit Beklenmektedir.)
Ahmet Bayraktar, Farba - Odelo Yönetim Kurulu Baþkaný
Soru - Cevap
Ara
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:50
OTURUM - III
Geert-Jan Doggen
Sabic Otomotiv Pazarý Ýþ Geliþtirme Müdürü
Hafif Plastik Uygulamalarý
Paul Ashurst
LyondellBasell, Proje Müdürü
Polipropilen Kompaundlarý Ýçin Aðýrlýk Tasarruf Fýrsatlarý
Marc Mezailles
Polyone Küresel Otomotiv Endüstrisi Müdürü
Metal Yerine Geçen Termoplastiklere Bütüncül Bir Bakýþ
Jippe Van Ruiten
DSM Ar-Ge Bölümü Otomotiv Yöneticisi
Question
- AnswerEndüstrisi Ýçin Tasarým, Malzeme ve Ýþlemede Ýnovatif Plastikler
Küresel Otomotiv
Clossing
Soru-Cevap
Kapanýþ
SPONSORLAR
Download

9. PAGEV Turk Plastik Endustrisi Kongresi Programi