TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLER
TAHMİL/TAHLİYE (HAMALİYE) ŞARTNAMESİ
Trakya Birlik Entegre tesislerinin bir yıllık takribi 671.350 Ton/Yıl tahmil ve tahliye işleri
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında bu şartname hükümlerine göre yaptırılacaktır. TRAKYA BİRLİK
yukarıda belirtilen takribi miktardan sorumlu değildir.
MADDE 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE İŞİN YAPILACAĞI ADRES:
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:1 EDİRNE
TEL:0 284 214 55 22
Fax: 0 284 225 30 60
E-mail: [email protected] Web: www.trakyabirlik.com.tr
Entegre Tesisler Müdürlüğü: Yenice Mahallesi Çorlu Caddesi No:35 Çorlu /TEKİRDAĞ
TEL: 0 282 624 96 05 (pbx)
Fax: 0 282 624 73 76
Bu şartname ve eklerinde S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel
Müdürlüğü “TRAKYA BİRLİK” adı ile, teklif verecek özel veya tüzel kişiler de “YÜKLENİCİ
FİRMA/MÜTEAHİT” adı ile anılacaktır.
MADDE 2- İHALE TARİHİ YERİ VE USULU:
Bu işe ait ihale 13.01.2015 günü saat 14:00 de Trakya Birlik Genel Müdürlüğü İhale salonunda
“kapalı zarf usulü” teklif almak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif
mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar TRAKYA BİRLİK’e ulaştırmış olmaları gerekir. Postada
olabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye teklif,
şartname konusu işin tamamı için verilecek olup kısmi teklif verilemez.
Kapalı zarfların açılarak, firma tekliflerinin dökümünün ve Entegre Tesislerindeki cari fiyatlarla
mukayesesinin yapılıp Komisyonca değerlendirilmesini müteakip, gerekirse “açık eksiltmeye”
gidilebileceğinden ve firmalar yalnızca firma sahibi veya yetkilendireceği bir yetkilisi tarafından temsil
edileceğinden ihale günü bu husus göz önünde bulundurularak firmayı temsilen sadece bir kişinin yetki
belgesi ve imza sirküleri ile birlikte Trakya Birlik İhale Salonunda hazır bulundurulması gerekir.
İhaleye teklif veren firmalar istedikleri takdirde tekliflerin açılması sürecinde bir yetkilisini ihale
salonunda bulundurabilirler. İhale salonunda bulunan firma yetkililerinin ihalenin hiçbir aşamasında
müdahale yetkisi yoktur.
İhale sırasında ihalenin gidişatını engelleyici olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde olan katılımcı
firma yetkilisi komisyon başkanınca uyarılır, ikaza rağmen ihaleye fesat karıştıracak bu tür tutum ve
davranışları ile eylemlerine devam eden firma yetkilisi ihale salonundan çıkartılır ve bu firma bir daha
Trakya Birlik ve bağlı kooperatiflerinin tahmil-tahliye ihalelerine davet edilmez.
Alınan teklifler içerisinde, ihaleye katılma şartlarından herhangi birisini yerine getirmemiş olan
teklif veya teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa
geçirilecektir.
Teklif mektupları ihale saatinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olmalıdır. İhale saatinden
veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif
mektuplarının açılması sırasında ihale komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir.
İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız
teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
1
MADDE 3- ŞARTNAME KONUSU İŞLERİN CİNSİ, HAMMALİYE ŞEKLİ ve TAKRİBİ
YILLIK MİKTARLARI - TEKLİF FİYATI VE İŞİN SÜRESİ
İŞİN CİNSİ
TAKRİBİ
TOPLAM
YILLIK
FİYATI
BEDEL
MİKTARI
1-İNDİRME
a)-Ayçiçek (Lifte) indirme
180.000 Ton
…….TL/Ton
b)-Buğday-Arpa-Tapioka-Sorgum-Mısır35.000 Ton
…….TL/Ton
Küspe(Lifte) indirme
c)-Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozuDDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum
40.000 Ton
…….TL/Ton
Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya)indirme
d)-Kömür(Sundurma veya açık saha) indirme
2.000 Ton
…….TL/Ton
2-YÜKLEME
a)-Ayçiçek-Kepek-Razmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs.
40.000 Ton
…….TL/Ton
(Depo veya silodan) yükleme
b)-Çuvallı yem-Çuvallı Küspe yükleme
130.000 Ton
…….TL/Ton
c)-(Kampanya mal.)Boş çuval-Halat-Branda-Naylon
60 Kamyon
örtü yükleme
….TL/Kamyon
d)-Mamul Dep. Ambalajlı R.Yağ-Margarin yükleme
130.000 Ton
…….TL/Ton
(İstiften yükleme dahil)
e)-İstiften Yükleme (Yem Vs.)
5.000 Ton
…….TL/Ton
3-AMBALAJ,YARDIMCI MADDE ve KATKI
MADDELERİ İSTİFLEME
a)-Koli, Kase, Kapak, Teneke ve Perlit istifleme
250 Kamyon/
Koli, Kase,
…..TL/Kamyon
Kapak, Teneke
b)-Kampanya Malz. (Boş Çuval, Halat, Branda,
30 Kamyon
Naylon Örtü) istifleme
…..TL/Kamyon
c)-Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım
350 Ton /Rulo,
Etiketi,İp,Premix, Katkı ve yardımcı madde istifleme
Katkı ve
…….TL/Ton
yardımcı madde
d)-Likit dolum makinalarına boş ambalajların
besleme hamaliyesi (dolu ambalaj net tonajı
…….TL/Ton
50.000 Ton
üzerinden)
4-AÇIKTA HAMMADDE DEPOLAMA
a)-Ayçiçeği-Buğday-Arpa-Sorgum-Mısır-Tapioko
3.000 Ton
…….TL/Ton
vs.(Açıkta Silo) depolama
…….TL/Ton
5-MAMUL MADDE İSTİFLEME
a)-R.yağ bant başı paletleme
40.000 Ton
…….TL/Ton
b)- Mamul depo içi istifleme
10.000 Ton
…….TL/Ton
c)-Yem istifleme
5.000 Ton
…….TL/Ton
6- İADE RAFİNE YAĞ VE BİTKİSEL
MARGARİN BOŞALTMA ve ERİTME
a-İade Rafine Yağ ve Bitkisel Margarin boşaltma,
1.000 Ton
…….TL/Ton
eritme
7- HAMYAĞ TANK TEMİZLİĞİ
a)-Hamyağ tank temizliği
20-adet tank
……TL/Adet
Takribi toplam 671.350 Ton/Yıl olan ve bu şartname hükümlerine göre yaptırılacak olan işlerin
gerçekleşecek miktarlarından Trakya Birlik sorumlu değildir.
2
Teklifler işin tamamı için verilecek olup, kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Fiyatlar KDV hariç teklif edilecek ve sözleşme süresince geçerli olup, bu süre içerisinde kesinlikle
değiştirilmeyecektir. Yapılan iş başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sürelidir. Ancak işbu sözleşme
tarafların mutabakat sağlaması halinde bir yıl daha yahut; Trakya Birliğin sürenin dolmasına rağmen
ihaleye çıkmamış olması halinde, Trakya Birliğin ihale sonucunun kesinleşmesine kadar uzar.
MADDE 4- YAPILACAK HAMMALİYE İŞLERİNİN TARİFİ:
1-İNDİRME
a)-Ayçiçek (Lifte) indirme:
1-Birliğimiz araçları veya nakliye firmalarına ait araçlarla gelen (Açık silodan kamyona yüklenen
ayçiçeği, Kooperatiflerin kampanya döneminde müstahsilden aldığı ayçiçeği vb. ) ayçiçeği kamyon ve
tır’ları lifte indirilir. Birlik araçlarının üzerindeki brandaların ve kapaklarının açılması, kamyon ve tır’ların
(Birlik araçlarının, sair taşıyıcı araçlarının, müstahsil araçlarının) kasa içinin her noktasına hava tutularak
ve süpürülerek tamamen temizlenmesi, çuvallı gelen kamyonlardaki çuvalların boşaltılması, liftin etrafına,
lift ve elevatör çukuruna dökülen ürünlerin temizlenmesi için hamal bulundurulur ve hamallarca yapılır.
Ayçiçek (Lifte) indirme ücreti ödenir. Ancak damperli kamyon veya tırlarla gelen ayçiçeği ürünün
damperle indirilmesinden sonra aracın süpürülmesi, kasa içine hava tutulması halinde ayrıca bir ücret
ödenmez.
2-Tohum Kabul Bölümün'deki çelik siloların boşaltılması esnasında devamlı olarak hamal
bulundurulur, Pre-pres Bölümüne Ayçiçeğinin aktarımında elavatörlerin, helezonların veya zincirli
konveyörlerin taşması sonucunda etrafa dökülen ayçiçeğinin temizlenmesi hamallarca yapılır ve Ayçiçek
(Lifte) indirme ücreti ödenir.
3-Çelik siloların merkez ve sol klapelerinden ayçiçeği boşaltımının bitmesine müteakip
Tesislerimiz Ekstraksiyon Ünitesi personeli tarafından boşaltma klapeleri üzerindeki çiçek temizlenip, dip
sıyırıcı helezon boşaltma klapeleri üzerinden geçirilerek çalıştırıldıktan sonra dip sıyırıcı helezon arkasında
kalan ayçiçeğini dip sıyırıcı helezonun önüne küreklemesi ve silo içinin süpürülüp temizlenmesi hamallarca
yapılır ve Ayçiçek (Lifte) indirme ücreti ödenir.
4-Tesislerimizde depolanan ayçiçeğinin her hangi bir sebeple tekrar lifte indirilmesi durumunda,
aracın lifte boşaldıktan sonra kasa içinin her noktasına hava tutularak ve süpürülerek tamamen
temizlenmesi, liftin etrafına, lift ve elevatör çukuruna dökülen ürünlerin temizlenmesi hamallarınca yapılır.
Ayçiçek (Lifte) indirme ücreti ödenir.
5-Hamalların yukarıda 4. maddede belirtilen işleri yaparken Yüklenici Firma İş Sağlığı ve
Güvenliği açısından her türlü tedbiri alır ve kontrolünü yapar. Hamalların Yüklenici Firmaya ait İş Sağlığı
ve Güvenliği uzmanlarınca belirlenmiş koruyucu ekipmanlarını kullanmaları zorunludur. Bununla birlikte
Tohum Kabul Bölümünde çalışan hamalların iş ayakkabısı, baret ve iş kıyafeti giymeleri zorunludur. Birlik
araçlarının branda açma işinde paraşüt tipi emniyet kemeri ve düşey tutucu halat kullanmaları zorunludur.
Tüm bu araç ve gereçler temin bedeli vs. adı altında ayrıca bir bedel talep etmeksizin yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
b)-Buğday-Arpa-Tapioka-Sorgum-Mısır-Küspe(Lifte) indirme:
1-Karma Yem Fabrikasına gerek Birliğimiz araçları ve gerekse nakliyeci firmanın araçları ile gelen
hububatlar (buğday-arpa-sorgum-tapioka-mısır vs.) Kamyon kaldırma liftinde indirilirken hamal
bulundurulur. Lifte boşaltılan araç kasa içinin her noktası süpürülerek tamamen temizlenmesi, çuvallı gelen
kamyonlardaki çuvalların boşaltılması, liftin etrafına, altına, lift ve elevatör çukuruna dökülen ürünlerin
temizlenmesi işi hamallarca yapılır. Buğday-Arpa- Tapioka Sorgum-Mısır-Küspe(Lifte) indirme ücreti
ödenir.
2-Entegre Tesislerde Yem Fabrikasınca kullanılan 4 adet çelik silo da hububat aktarma işi
yapıldığında, Çelik siloların boşaltma helezonun 3 adet klapelerinden hububat boşaltımının bitmesini
müteakip alt menhol kapağının arkası boşaldıktan sonra Tesislerimiz Yem Fabrikası personeli tarafından alt
menhol kapağından girilip boşaltma klapeleri üzerindeki hububat temizlenir. Dip sıyırıcı helezon, boşaltma
3
klapeleri üzerinden geçirilerek çalıştırıldıktan sonra dip sıyırıcı helezon arkasında kalan hububat dip sıyırıcı
helezonun önüne küreklemesi ve silo içinin süpürülüp temizlenmesi hamallarca yapılır. Buğday-ArpaTapioka Sorgum-Mısır-Küspe(Lifte) indirme ücreti ödenir.
3-Küspe fabrika liftine indirildiğinde hamal bulundurulur. Lift havuzunun boşaltma işi hamallarca
yapılır. Bu iş için ½ oranında Buğday-Arpa-Tapioka-Sorgum-Mısır-Küspe(Lifte) indirme ücreti
ödenir.
c)-Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer Tozu-DDGS-Tuz-Sodyum BikarbonatPremix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme:
1-Dökme kepek geldiği zaman kasalı kamyon ise depoya indirilir ve Ayçiçek-Kepek-RazmolMısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ
vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir. Damperli kamyon ile geldiği zaman indirme ücretinin 1/2 ‘si ödenir.
2- Fabrika depolarından yüklenen kepek-razmol kepek alım havuzundan alınırsa hamal
bulundurulur. Kepek alım havuzunun boşaltma işi, havuzun altının ve etrafının temizliği hamallarca yapılır.
Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır
Grizi-Mermer
tozu-DDGS-Tuz-Sodyum
Bikarbonat-PremixAmonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
3-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz Dampersiz kamyonla gelir ve hamal
vasıtasıyla indirilirse Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum
Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
4-Çuvallı gelen Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs. hamal vasıtasıyla
Fabrika giriş katındaki yerlerine sayılacak şekilde istiflenerek indirilir. Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır
Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ
vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
5-Dökme gelen tuz hamal vasıtasıyla kamyondan indirilir, kamyon temizliği yapılır ve AyçiçekKepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum
Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
6-Fabrika depolarından Kepçe veya forklift marifetiyle Fabrika kapısına (Sundurmaya) getirilen tuz
fabrika içine depolanır ve tuz deposuna doldurulur. Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozuDDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme ücreti
ödenir.
7-Sodyum bikarbonat, Premix, Amonyum Klorür ve By-Pass Yağ Fabrika giriş katındaki
yerlerinden tanımlı depolarına hamallarca doldurulur. Mermer tozu kürekle helezona beslenir. Boş çuvalları
ve ambalajları toplayıp belirlenen yere istifler. Bu iş için Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer
tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme
ücreti ödenir.
8-Ünite revizyona gireceği zaman ayçiçeği silolarının tamamen boşaltılmasında siloda Hamal
bulundurulur. Ayçiçek-Kepek-Razmol-Mısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum BikarbonatPremix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
9-Dökme kepekle gelen çuvallı kepekler, dökme olarak değerlendirilir ve Ayçiçek-Kepek-RazmolMısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ
vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
10-Döküm ağzından işletmeye mermer tozu hamal tarafından verilir, Ayçiçek-Kepek-RazmolMısır Grizi-Mermer tozu-DDGS-Tuz-Sodyum Bikarbonat-Premix-Amonyum Klorür-By-Pass Yağ
vs.(Depoya) indirme ücreti ödenir.
11-Depo içine ve hammadde ağzına dökülen kepek ve razmolların temizliği hamallar tarafından
yapılır ve ücret ödenmez.
12-Damperli kamyonun damperi vasıtasıyla indirilen mermer tozu, DDGS, Mısır Grizi’ ne ücret
ödenmez.
13-Kepçe marifetiyle döküm ağzına getirilen mermer tozuna ücret ödenmez.
14-Depo içine ve döküm ağzının çevresine dökülen mermer tozu hamallar tarafından temizlenir ve
ücret ödenmez.
4
15- Depodan döküm ağzına kepçe ve forklift marifetiyle alınan tuza ücret ödenmez.
16- Tuz damperli kamyon ile gelmesi halinde ücret ödenmez.
17-Karma Yem Fabrikası ürün indirme liftine (hububat vb. maddeler) ürün boşaltacak birliğimize
ait kamyon ve çekici tip dorseli araçların kapaklarının açılıp/kapanması ve brandalarının nizami şekilde
açılması, iş sağlığı ve güvenliği açısından kişisel koruyucu donanımlar kullanılıp, gerekli güvenlik
tedbirleri alınır ve işin yüklenici firma tarafından kontrolleri yapılır. Depo kapı girişleri ve boşaltılan
araçlardan yollara dökülen hammaddelerin temizliği, boş çuval ve ambalajların toplanması hamallarca
yapılır. Bu iş için ücret ödenmez.
d)-Kömür(Sundurma veya açık saha) indirme:
1-Dampersiz kamyonla gelirse ve indirilirse Kömür(Sundurma veya açık saha) indirme ücreti
ödenir.
2-Damperli kamyonda gelirse ücret ödenmez.
2-YÜKLEME
a)-Ayçiçek-Kepek-Razmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs. (Depo veya silodan)yükleme:
1-Dökme kepek depoda kaldırılırken kepçe marifetiyle kaldırılırsa ücret ödenmez. Şayet helezon
vasıtasıyla yükleme yapılırsa Ayçiçek-Kepek-Razmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs. (Depo veya silodan)
yükleme ücreti ödenir.
2-Küspe, Razmol vs. Helezonlarla kamyona yükleme yapılır ve Ayçiçek-Kepek-Razmol-BuğdayArpa-Küspe-vs. (Depo veya silodan) yükleme ücreti ödenir.
3-Firmalara küspe satışı yapıldığında helezon ile yükleme veya çuvallama yapılırsa AyçiçekKepek-Razmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs. (Depo veya silodan) yükleme ücreti ödenir.
4-Küspe, Razmol vs. Kepçe ile kasa içi yapılan yüklemede çuvallama yapılırsa Ayçiçek-KepekRazmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs. (Depo veya silodan) yükleme ücreti ödenir.
5-Ayçiçek helezon ile kamyona yüklenirse, Ayçiçek-Kepek-Razmol-Buğday-Arpa-Küspe-vs.
(Depo veya silodan) yükleme ücreti ödenir.
6-Küspenin tamamının yüklemesi kepçe ile yapılır ise ücret ödenmez.
7-Ayçiçek açık silodan kepçe ile yüklenirse ücret ödenmez.
8-Ayçiçek silolarının tamamının boşaltılması için kürekle helezon ağzına doğru kürekleme yapılır
silo içi süpürülüp temizlenir, branda, naylon ve ipler toplanır ayrıca ücret ödenmez.
b)-Çuvallı yem-Çuvallı Küspe yükleme:
1-Yükleme; 1.- 2. veya 3. yem üretim bantından aynı anda yapılabilir. Yükleme yapılacak aracın
kasası temizlenir. Çuvallı yem ve çuvallı küspenin sayılabilecek şekilde yüklemesi yapılır. Yem Fabrikası
üretim programına bağlı olarak 1,2 veya 3, kaç vardiya çalışırsa çalışsın yemler hamaliye ekibi tarafından
yüklenir ve Çuvallı yem-Çuvallı Küspe yükleme ücreti ödenir.
2- Hamal müteahhiti veya yetki verdiği kişi(Hamal çavuşu) hamaliye işlerini iş bölümü yaparak ve
tüm iş güvenliği tedbirlerini alarak yükleme işini yaptırır.
c)-(Kampanya mal.) Boş çuval-Halat-Branda-Naylon örtü yükleme:
1- Fabrika içerisinde istiflenen Kampanya malzemeleri kooperatiflere gönderilmek üzere hamaliye
ekibi tarafından kamyonlara düzgün istif edilerek yüklenir. (Kampanya mal.) Boş çuval-Halat-BrandaNaylon örtü yükleme ücreti ödenir.
d)-Mamul Dep. Ambalajlı R.Yağ-Margarin Yükleme (İstiften Yükleme Dahil):
1-Mamul depodaki istiften yağ yüklemesi yapıldığında, Mamul depodan ambalajlı rafine yağ ve
margarin yükleme ücreti ödenir.
2-Paletli mamul yağlar kamyon içine forklift ile bırakılıp, transpalet ile düzenleme yapılır veya
direkt forklift ile yüklenir ise Mamul depodan ambalajlı rafine yağ ve margarin yükleme ücreti ödenir.
5
3-Yağ yükleme sundurmasının ve mamul madde deposu’nun temizliği, mamul madde depo
içerisinde yerde paletsiz olarak veya yarım paletler halinde dağınık olarak kalan mamul yağların toplanarak
tam palet haline getirilmesi ve boş paletlerin toplanması hamallar tarafından yapılacaktır. Yapılan işler için
ücret ödenmez.
4-Paletli mamul yağlar streçleme yapılırsa ücret ödenmez.
5-Mamul yağ yüklenmesi saat: 08.00’de başlar ve günlük sevkıyat programı bitene kadar devam
eder.
6-Mamul yağların yüklenmesi düzgün ve intizam gerektiğinden orada çalışan hamalların en az 4
(dört) kişi olması, işin sıkışıklığında takviye eleman verilmesi, bu elemanların devamlı yağda çalışan
kişilerden oluşması sık sık yağda çalışan elemanların değişmemesi.
7-Mamul yağların yüklenmesinde çalışan hamalların yazlık ve kışlık elbiseleri tek tip olarak ayrı
olması, elbiselerinin üzerinde uyarıcı reflektörlü yeleklerinin olması ve mümkün olduğunca temizlik
şartlarına dikkat edilmesi ve eritmeye gönderilen personelin elbiselerinin sık sık değiştirilmesi gerekir.
e)-İstiften Yükleme (Yem Vs.):
1-Yem fabrikasında ihtiyaç duyulan miktarda istiften yükleme hamallarca yapılır. Bu iş için İstiften
Yükleme (Yem Vs.) ücreti ödenir.
3- AMBALAJ, YARDIMCI MADDE ve KATKI MADDELERİ İSTİFLEME:
a)-Koli, Kase, Kapak, Teneke ve Perlit istifleme:
1-Koli, Kase, Kapak, Teneke paletleri gerekirse kamyon içinde transpalet ile çekilir, kamyondan
forklift ile indirilir. İndirilen paletler transpalet ile asansöre yüklenir, üst kata çıkarılır. Transpalet ile üst
kata çıkarılan paletler depoda belirtilen yerlere dizilir, sadece koli ve teneke paletleri transpalet ile iki sıra
üst üste istiflenir. Bu işler için Koli, Kase, Kapak, Teneke ve Perlit istifleme ücreti ödenir. (Kamyon)
2-(Kamyon) Tır ile geldiğinde istifleme ücretinin ½ oranında fazlası ödenir.
3-Kamyonla paletli olarak gelen Koli, Kase, Kapak, Tenekeler forklift ile indirilir, indirme ücreti
ödenmez.
b)- Kampanya Malz. ( Halat, Branda, Naylon örtü) istifleme:
1-Kamyon ile gelen bu yardımcı maddeler Fabrika içersinde ilgili bölümlere düzgün istif edilerek
indirilir ve Kampanya Malz. (Boş Çuval, Halat, Branda, Naylon örtü) istifleme ücreti ödenir.
(Kampanya Malz.-Kamyon bazında)
c)- Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım Etiketi,İp,Premix, Katkı ve yardımcı madde istifleme:
1-Fabrikaya kamyonla torbalı olarak gelen perlit depodaki perlitler arka tarafa aktarılarak yer
açıldıktan sonra indirilir ve depoya istifi yapılır, Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım Etiketi,İp,Premix,
Katkı ve yardımcı madde istifleme ücreti ödenir. (Kamyon)
2-Payet kostik: paletsiz gelen çuvallar indirilir ve istiflenir, Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım
Etiketi,İp,Premix, Katkı ve yardımcı madde istifleme ücreti ödenir.
3-Fosforikasit: paletsiz gelen bidonlar paletlenerek indirilir Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım
Etiketi,İp,Premix, Katkı ve yardımcı madde istifleme ücreti ödenir.
4-Entegre Tesisler Margarin ünitesine paletsiz gelen yardımcı ve katkı maddeleri önce paletlenir ve
dağılmayacak şekilde shrinklenir. Shrinklenen paletler transpalet ile gerekirse kamyon içinde çekilir,
forklift ile kamyondan indirilir. Paletli olarak gelen Rulo, Katkı ve yardımcı maddeleri gerekirse kamyon
içinde transpalet ile çekilir, forklift ile kamyondan indirilir. İndirilen paletler transpalet ile asansöre
yüklenir, üst kata çıkarılır. Üst kata çıkarılan paletler transpalet ile depoda belirtilen yerlere paletli olarak
dizilir. Rulo, Boş Yem Çuvalı,Yem Tanıtım Etiketi,İp,Premix, Katkı ve yardımcı madde istifleme
ücreti ödenir. (Ton)
5-Fosforikasit paletli gelirse ücret ödenmez.
6-Katkı ve Yardımcı madde istiflenmesi esnasında istiflemeyi yapan hamallar gerekli intizamı
göstererek istiflerin düzenli olmasına özen gösterirler.
6
7-Gelen yardımcı maddeler indirme istifleme esnasında etrafa dökülüp dağıldığı takdirde temizliği
hamallar tarafından yapılır. Bunun için ayrıca bir ücret ödenmez.
8-Kamyonla paletli olarak gelen Rulo, katkı ve yardımcı maddeleri forklift ile indirilir, indirme
ücreti ödenmez.
d)-Likit dolum makinalarına boş ambalajların besleme hamaliyesi (dolu ambalaj net tonajı
üzerinden):
1-Günlük 300 Ton rafine yağ dolumu yapılan 4-5’lik pet, 4-5-8-10-18’lik teneke tipi paletli boş
ambalajlarının (daha sonra ürün yelpazesinde yer alabilecek teneke kutu ve pet ambalajlar); streci sökülür,
ambalajlar arasındaki kartonlar gösterilen yerde toplanır. Boş ambalajlar uygun şekilde banta dizilir. Boşa
çıkan paletler gösterilen yere istifi yapılır. Bütün bu işler için günlük dolan tonaj üzerinden ödemesi yapılır.
3-4 kişi (her vardiyada) ile yürütülecek olan iş genellikle iki vardiya olarak devam eder. Her vardiyada
genellikle 3-4 kişi (asgari 3 kişi- azami 8 kişi) ile yürütülecek olan iş iki vardiya olarak devam eder.
2-Boş ambalajların beslenmesi işlerinde çalışan hamalların yazlık ve kışlık elbiseleri tek tip olarak
ayrı olması ve mümkün olduğunca temizlik şartlarına dikkat edilmesi ve elbiselerinin sık sık değiştirilmesi
gerekir.
4- AÇIKTA HAMMADDE DEPOLAMA:
a)-Ayçiçeği-Buğday-Arpa-Sorgum-Mısır-Tapioko vs.(Açıkta Silo) Depolama:
1-Açık araziye kamyondan indirilecek toprak altı açık silolama yapılan dahili hammaddeler için
Ayçiçeği-Buğday-Arpa-Sorgum-Mısır-Tapioko vs.(Açıkta Silo) Depolama ücreti ödenir.
2-Toprak altı açık silodan kamyona kepçe veya olmadığı durumlarda helezon ile yükleme yapılır
Ayçiçeği-Buğday-Arpa-Sorgum-Mısır-Tapioko vs.(Açıkta Silo) Depolama ücreti ödenir.
3-Toprak altı silo naylon örtü görülmeyecek şekilde toprak ile örtülerek, açık siloya indirilen
kamyonların içleri ve hububatların kalabileceği yerlerin temizliği hamallar tarafından yapılır. Yapılan bu
işlemler için ayrıca ücret ödenmeyecek olup yüklenici firma bu işlemler için hiçbir hak ve talepte
bulunamaz.
4-Yükleme yapılan kamyon, kaldırma liftinde boşaltılırken kamyonun başında gerektiğinde hamal
bulundurulur, gerektiğinde liftin temizliği yapılır, ama ücret ödenmez. Açık silolardaki hububatın temizliği
naylon örtülerin toplanıp bağlanması hamallarca yapılır. İşin yapılması esnasında her türlü iş sağlığı ve
güvenlik önlemi firmaca alınacak olup gerekli levhaları da firma asacaktır. Bu hususta tüm sorumluluk
firmaya ait olup bu madde hükmünde sayılan tüm işler her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret
ödenmez.
5-Kamyon veya tır ile gelen ayçiçek açık siloya indirilip silolama yapılacak ise bunun için gerekli
malzemeler (Helezon, Helozon motoru, Helezon Kayışı, Kürek, Motorin, ip, branda ve noylon çuval vb.)
Entegre Tesisler Müdürlüğünce karşılanacaktır. Ayçiçeği-Buğday-Arpa-Sorgum-Mısır-Tapioko
vs.(Açıkta Silo) Depolama ödenir.
6-Açık siloya ürün indirecek birliğimize ait kamyon ve çekici tip dorseli araçların kapaklarının
açılıp/kapanması ve brandalarının açılması nizami şekilde, iş sağlığı ve güvenliği açısından kişisel
koruyucu donanımlar kullanılıp, gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm
kontroller yüklenici firma tarafından yapılır, ücret ödenmez.
5-MAMUL MADDE İSTİFLEME:
a)-R.yağ bant başı paletleme:
1-Dolumu ve ambalajlaması tamamlanan ürünler, mamül depo içindeki bant başında paletlenir.
Paletlenen mamüller forklift tarafından deponun uygun yerlerine taşınır. R.yağ bant başı paletleme (net
tonaj üzerinden) ücreti ödenir.
2-Palet Dizici Robotun çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu paletlerin (80x120-100x120cm ebatında)
hazırlanması ve Robotla yapılan paletlemeler için ücret ödenmez.
7
3-Verilen siparişe göre; Likit Dolum Ünitesi bantından çıkan mamüllerin arasına karton konularak,
mamül paletleme yapılırsa ücret ödenmez.
4-Her vardiyada genellikle 3-4 kişi (asgari 3 kişi- azami 6 kişi) ile yürütülecek olan iş iki vardiya
olarak devam eder.
5-Mamül ürünlerin paletlenmesi işlerinde çalışan hamalların yazlık ve kışlık elbiseleri tek tip olarak
ayrı olması ve mümkün olduğunca temizlik şartlarına dikkat edilmesi ve elbiselerinin sık sık değiştirilmesi
gerekir.
b)- Mamul depo içi istifleme:
1-Mamul yağlar depolanmak amacıyla istiflenir ise bu iş için Mamul depo içi istifleme ücreti
ödenir.
2-Verilen siparişe göre istiften, dubleks palet’ten veya palet’ten palete Rafine ayçiçek yağı (teneke,
pet vb.), Margarin (koli, teneke vb.) euro palet veya sıra aralarına karton konularak paletli mamüller
hazırlanır. Mamul depo içi istifleme ücreti ödenmez.
c)-Yem istifleme:
1-İstiflenecek çuvallı yem ve çuvallı küspe fabrika giriş katındaki mevcut uygun alana hamallarca
yapılır. Yem fabrikasında istife yem stoklama yapılırsa Yem istifleme ücreti ödenir.
6- İADE YAĞ BOŞALTMA ve ERİTME:
a)-İade Rafine Yağ ve Bitkisel margarin boşaltma, eritme:
1-İade yağ kamyonu boşaltılır. İade R.yağ ve Bitkisel Margarin boşaltma ve eritme ücreti olarak
tek ödeme yapılır.
2-Firmalardan ve Tesis içinden gelen ambalajlı Likit ve Margarin iade yağlarının araçtan indirilip,
istiflenmesi, eritme bölümüne alınması, Likit ambalajlı yağların boşaltma tavasına boşaltılması,
Margarinlerin eritme kabininde eritilmesi, boşalan Likit ve eriyen sert yağların pompa ile stok tanklarına
basılması, boşalan teneke, pet margarin kağıdı ve karton ambalajların ayrı ayrı traktör römorklarına
doldurulması, eritme bölümü ve çevresinin temizliği hamallar tarafından yapılır. Boşaltılan ve eriyen
ambalajlar içinde yağ kalmaması için gerekli özen gösterilecektir. Eritme ve boşaltmaya getirilen iade
ürünler için ayrılan sahanın dışına taşmayacak şekilde, eritmede çalışacak eleman sayısı ve çalışma süresi
ayarlanır.
7- HAMYAĞ TANK TEMİZLİĞİ:
a)-Hamyağ tank temizliği:
1-Hamyağ tanklarından çekilemeyip, tank dibinde kalan takribi 20-25 Ton tortulu ham yağın
boşaltılması için; menhol kapağından tankın içine en az üç elemanla girilir. Çekpaslar yardımıyla tabandaki
yağ pompa emiş ağzına doğru çektirilir. Dişli pompa vasıtasıyla bu yağ başka bir tanka aktarılırak, hamyağ
tank temizliği yapılır. Tank temizliği adet fiyatı üzerinden ödeme yapılır.
Bu madde de 7 ana başlık altında tanımlanan Entegre Tesislerinin muhtelif ünitelerinde yapılan
hamaliye işlerinin, ihaleye katılan müteahhitler tarafından yerinde görüldüğü, nasıl ve ne şekilde
yapıldığının bilindiği kabul edilir.
MADDE 5- VERİLEN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamenin 3.ncü maddesinde belirtilen işler için teklif edecekleri
fiyatlar, söz konusu işlerin ihale dönemindeki takribi miktarları üzerinden hesaplanarak nihai toplam
hamaliye bedeli belirlenecektir. Dolayısıyla Entegre Tesislerin ihale döneminde farklı ünitelerinde
gerçekleştirilecek hamaliye işleri toplamının nihai olarak en düşük teklif olması esastır.
İhalede açık eksiltmeye katılacak firma yetkililerinin bu hususu özellikle göz önünde bulundurması
gerekir.
8
MADDE 6- TEMİNATLAR:
İhalenin geçici teminatı 10.000,00-TL’dir. Kesin teminat ise ihale sonucu oluşacak takribi toplam
ihale bedelinin %8’idir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici firmaya yapılan ödemelerden % 5
munzam teminat kesintisi yapılacaktır. Munzam teminat tutarı kesin teminat tutarını geçemez. İstihkaktan
kesilmek sureti ile biriken munzam teminatlar kesin teminatın iadesi koşullarına bağlı olarak iade edilir.
MADDE 7- TEKLİF MEKTUBUNUN HAZIRLANMASI VE EKLENMESİ GEREKEN
BELGELER:
İhaleye katılmak için istenen Belgeler;
-Teklif mektubu teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır Teklifler K.D.V hariç
olarak verilecektir.
Teklif mektubu ile birlikte:
-2014 yılına ait kayıtlı olduğu odadan alınmış belge
-Şirket adına katılanlardan vekaletname veya yetki belgesi
-Daha önce bu işi yaptığına dair iş bitirme belgesi
-Vergi levhası
-Vergi borcu yoktur yazısı. ( Vergi Dairesinden ihale tarihinden en fazla 30 gün önce alınması.)
-Sigorta prim borcu olmadığına dair yazı. ( SGK’dan ihale tarihinden en fazla 30 gün önce
alınması.)
-Firma yetkilisinin nüfus kağıdı fotokopisi
-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya belge
-Her sayfası imzalı ve mühürlü şartname
-İhaleye iştirak edecek istekliler, yukarıdaki istenilen belgeleri bir zarfın içine koyarak üzerine
“HAMALİYE TEKLİFİDİR’’ ibaresi ile açık adresini yazacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin teklif
mektuplarını ihale tarih ve saatine kadar Genel Müdürlüğümüze (Özel Büro Müdürlüğü’ne) ulaştırmış
olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Teklif mektuplarının ihale saatinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olmalıdır. İhale
saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte,
teklif mektuplarının açılması sırasında Lojistik İhale Komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü
komisyonun takdirindedir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler
ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır.
MADDE 8-TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER:
-Türk Lirası
-Tercihen Edirne de şubesi bulunan bankalardan alınacak süresiz veya en az 15 aylık veya daha
uzun süreli banka teminat mektubu veya bloke çek
-Devlet Tahvili
-Hazine Bonosu
-A.B.D. Doları (USD)
-Avrupa Birliği Para birimi (EURO)
MADDE 9- TEMİNATLARIN İADESİ:
Geçici teminatlar; ihalenin sonuçlanmasını müteakip ihaleyi kazanamayan firmalara tebligat
yapılarak geçici teminatları iade edilir.
Kesin ve munzam teminatlar; İşçi alacaklarının ödendiği, Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgisi
kalmadığı, ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı ve işçilere
maaşlarının tam ve eksiksiz olarak ödendiği belgelendikten, taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu iş ve haricinde Trakya Birliğe doğmuş ve doğması
kuvvetle muhtemel herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra firmanın yazılı talebiyle firmaya
9
iade edilir. Bu hususlarla ilgili olarak idare aleyhine açılmış ve derdest davaların mevcudiyeti halinde ilgili
mahkeme kararının kesinleşmesini müteakip firmanın Trakya Birlik Genel Müdürlüğü’ne herhangi bir
borcunun kalmadığı anlaşıldıktan sonra kesin teminat iade edilir. Aksi hallerde ise, teminat hiç bir ikaza
lüzum olmaksızın nakde çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade
edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma Trakya Birliğe ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 10- TEMİNATLARIN İRAD KAYDEDİLECEĞİ HALLER:
İhale sırasında 18.nci madde (MADDE 18- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR) hükmüne aykırı
hareket eden katılımcı firma hakkında bu şartnamenin 2. maddesindeki hükümler uygulanacağı gibi,
yatırmış olduğu İhale Geçici Teminatı iade edilmeyerek irad kaydedilir.
İhaleyi yüklenen firma, yapılan bildirimi müteakip 10 gün içinde sözleşme yapmaya yanaşmadığı
takdirde geçici teminatı hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilir.
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, sözleşme şartlarında herhangi birinin yüklenici firma
tarafından yerine getirilmemesi veya yüklenici firmanın taahhüdünü yerine getirmekten vazgeçmesi, eksik
yahut geç ifa etmesi durumunda kesin teminatı ve varsa munzam teminatı yine hiçbir ikaza gerek
kalmaksızın irad kaydedilir ve sözleşme tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesh edilir.
MADDE 11- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI:
İhalenin Trakya Birlik Yönetim Kurulunca onaylanmasına müteakip, bu karar yüklenici firmanın
kanuni adresine 7 gün içinde bildirilecektir. Yüklenici firma yapılan bildirimi müteakip 10 gün içerisinde
geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşme imzalamak mecburiyetindedir. Yüklenici firma
kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamaktan imtina eder ise,
geçici teminatı irad kaydedilir.
MADDE 12- ÖDEMELER:
Hak ediş tutarları, ödemenin yapılacağı ayın firma işçi maaşlarının eksiksiz olarak yatırıldığı tespit
edildikten sonra, haftada bir nakit olarak fatura karşılığı yüklenici firmanın banka hesaplarına havale edilir.
Firmanın işçilerinin maaşlarının zamanında yatırılmadığı tespit edilmesi halinde Trakya Birlik, tüm
sorumluluk firmaya ait olmak üzere firmanın hakedişinden kesinti yapmak suretiyle işçilerin maaşlarını
banka hesaplarına yatırma yetkisine haizdir. Trakya Birlik her ne sebeple olursa olsun zarara uğraması
halinde, zararını bildirimsiz olarak öncelikle firmanın hak edişinden tahsil etme yetkisine sahiptir.
MADDE 13- VEKİL BULUNDURMA:
Her gün 08:00–24:00 saatleri arasında işi yüklenecek Müteahhidin kendisi veya Entegre
Tesislerimize yazılı olarak bildireceği vekili (vekil sayısı birden çok olabilir.) işi aldığı fabrikada bulunmak
zorundadır. Müteahhit veya vekili müteahhit firma çalışanlarının çalışma saatlerini İş Mevzuatına göre
düzenlemekle yükümlü olup bu konuda yüklenici müteahhit Trakya Birlik’ten herhangi hak ve talepte
bulunamaz.
Müteahhidin işi aksatması yada tamamen bırakması veyahut yukarıdaki hükümlerin tamamen veya
kısmen ihlali halinde fabrika müdürlüğünce müteahhide yazılı olarak ikaz yapılacaktır. İkazın vekiline
yapılmış olması halinde ikaz müteahhide yapılmış sayılır. İkaz yazısının tebliğinden itibaren 3 (üç) gün
içerisinde müteahhit tarafından işlerin düzene sokulmaması durumunda Trakya Birlik sözleşmeyi tek taraflı
ve bildirimsiz olarak fesh edip etmemekte serbesttir. Sözleşmenin feshi halinde 10. madde hükmünce kesin
ve munzam teminat başkaca bir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilir. İşi alacak müteahhit bunu peşinen
kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
MADDE 14- MÜCBİR SEBEBLER:
-Trakya Birliğin sebebiyet verdiği haller
-Olağan üstü tabiat halleri (Deprem, Sel, Su baskını, Fırtına, yangın vb.)
10
-Sosyal sebepler (Grev, Bulaşıcı hastalıklar, Kısmi veya genel seferberlik ilanı vb.)
Yukarıda sayılan mücbir sebeplerden dolayı fabrikalarımızda faaliyetlerin durdurulması halinde
ihaleyi alan firma hiçbir hak talebinde bulunamaz. Trakya Birlik mücbir sebebin ne olduğu, ne kadar
devam edeceği ve ne zaman bitebileceği hususlarını işi alan müteahhide yazılı olarak bildirecektir.
MADDE 15- CEZAİ ŞARTLAR:
İhaleyi kazanacak yüklenici ile ilgili olarak;
Hamal ekibinin fabrikalarımız demirbaşlarına verecekleri zararlar günün rayiç bedelleri üzerinden
öncelikle ve ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın müteahhidin hak edişinden tahsil edilecektir.
Yüklenici yükleme-boşaltma, aktarma ve başka hizmetleri yaparken bu işleri malın miktar ve
vasıflarına halel getirmeksizin yapmak zorundadır. Bu nedenle hizmetin ifası sırasında kendisine teslim
edilmiş malda meydana gelecek her türlü kalite değişikliklerinden ve miktar azalmalarından (Ambalajlarda
meydana gelecek hasarlar da dahil) yüklenici sorumlu olup, miktar ve kıymet kaybı Trakya Birliğin cari
satış fiyatı üzerinden ödenmek zorundadır. Yüklenici saptanacak zarar ve ziyanı herhangi bir bildirime ve
hüküm alınmasına gerek kalmaksızın ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu maksatla bildirim
yapılmaksızın ve öncelikle istihkak ve/veya teminattan yapılacak kesintiye itiraz edemez.
3. maddede belirtilen hamaliye işlerinin kısmen veya tamamen ihlali halinde fabrika müdürlüğünce
yüklenici firma yazılı olarak uyarılacaktır. Bu durumda işlerin aksamaması için dışarıdan temin edilen
hamaliye ekibinin ücreti yüklenici firmanın alacağından mahsup edilir. Bu durum 3 günden fazla süremez.
İhlalin devamı halinde hiçbir uyarı yapılmaksızın sözleşme tek taraflı olarak fesh edilerek kesin ve munzam
teminat irad kaydedilecektir.
MADDE 16- ÖZEL ŞARTLAR:
-Hamal ekibi için fabrikalarımız sahası içerisinde barınma yeri temin edilecektir.
-Hamal barınma yerinde fabrikamız müdürlüğünün izni olmadan misafir kabul edilemez.
-Hamal ekibi tesislerimiz dışında görevlendirildikleri takdirde, kendilerine ya araç temin edilecek ya
da gidiş geliş masrafları fabrikalarımızca karşılanacaktır.
-Hamal ekibinde çalışacak elemanlar fabrikalarımızın personel servis araçlarını kullanamazlar.
-Hamal ekibindeki elemanların sık sık değiştirilmemesi ve değişen kişilerin kimliklerinin fabrika
müdürlüklerine bildirilmesi gerekir.
-Müteahhit firma bir önceki ay’a ait aşağıdaki evrakları fabrika müdürlüğüne vermek zorundadır.
Vermediği takdirde hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
a) Aylık Sigorta Primleri bildirgesi (bir önceki ay’a ait)
b) SGK Primleri tahakkuk fişleri (bir önceki ay’a ait)
c) SGK Primleri ödendi makbuzu (bir önceki ay’a ait)
d) Puantaj çizelgesi (bir önceki ay’a ait)
e) Maaş bordrosu (İşveren onaylı) işçiler tarafından imzalanmış(bir önceki ay’a ait)
f) İşe giren ve işten çıkan işçilerin giriş-çıkış evrakları(günlük ve ay sonunda)
g) Çalışanlara ait ödenen Banka maaş listesi(Her ay)
h) Müteahhit çalıştırdığı işçilerin sabıka kayıtları ve sağlık raporlarını düzenli olarak fabrika
müdürlüğüne bildirecektir.
-Yüklenici söz konusu işte kesinlikle sigortasız ve/veya çalışma izni olmayan yabancı işçi
çalıştırmayacaktır. İşe yeni işçi aldığında başlatmadan önce SGK’ya girişi yapılacak daha sonra işe
başlamak üzere işletmeye getirilecektir. İşçinin giriş bildirgesi fabrika müdürlüğüne verilip daha sonra işe
başlatılacaktır. Aksi takdirde işçi içeri alınmayacaktır.
-İşten ayrılan elemanların SGK işten ayrılış bildirgelerinin fabrika müdürlüğüne zamanında
bildirilmesi zorunludur.
-Hamaliye işlerinde fabrika müdürlüklerince uygun görülmesi halinde indirme-bindirme işlerinde
loder kullandırılırsa hiçbir ücret ödenmez.
-Açık silolarda meydana gelebilecek açılma ve dağılmalar hamallar tarafından düzeltilir ve örtülür,
naylon, branda, ip, vs. hamallar tarafından toplanır. Ücret ödenmez.
11
-Açık silolardaki hammadde bitirilip temizliği yapıldıktan ve toplanan malzemeler fabrika
yetkililerine teslim edildikten sonra yapılan işe ait ücret ödenir.
-İhaleye katılan firmaların yapılacak işleri yerinde gördüğü kabul edilir ve ihale uhdesinde kalan
firma sonradan bu konuda her hangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
-Çuvallı gelen kepeklerde çuval ağzının kesimine dikkat edilecek çuval zayiatına meydan
verilmeyecektir. İade kepek çuvalları balya halinde hamallar tarafından kamyonlara yüklenir bunun için
ayrıca ücret talep edilmez.
-Entegre Tesislerimizde yapılan tüm çalışmalarda, çalışan hamalların müteahhit tarafından yazlık
ve kışlık iş elbiselerinin yaptığı işe uygun tek tip olarak ayrı olması, elbiselerinin üzerinde uyarıcı
reflektörlü yeleklerinin olması ve mümkün olduğunca temizlik şartlarına dikkat edilmesi ve eritmeye
gönderilen personelin elbiselerinin sık sık değiştirilmesi gerekir.
-Yükleme sundurmasının temizliği hamallar tarafından yapılır. Ücret ödenmez.
-Sözleşmenin akdinden sonra Trakya Birlik’in Depo, Ambar, üretim yeri vb. gibi yerlerinde azalma
veya artma olması yükleniciye herhangi bir itiraz hakkı vermez.
-Müteahhit firma fabrikalarımızda çalıştıracağı her işçinin fotoğraflı nüfus cüzdan fotokopisini,sgk
işe giriş bildirgesini, isg eğitim formu/sertifikaları veya söz konusu eğitimlere katılma tutanakları, sağlık
raporu ve mesleki eğitim belgesini işe başlamadan 1 (Bir) işgünü öncesinde fabrika müdürlüğümüze
vermek zorundadır. (fabrika müdürlüğümüzce izin verilmeyen kişiler çalıştırılamaz)
-Müteahhit firma fabrikamızda işe başlamadan önce isg katip programından İSG UZMANI,
İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK Personeli ile yapmış olduğu sözleşmelerini fabrika
müdürlüğümüze vermek zorundadır.
-Müteahhidin, çalıştırdığı işçilerin kanunsuz davranışları ve güvenlik kuvvetlerince yapılacak
aramalarda ortaya çıkabilecek yasal olmayan durumda işçi çalıştırmayacağını kabul ve taahhüt eder aksi
hallerden fabrika yetkililerimiz sorumlu olmayacaktır.
-Müteahhit iş kanunu gereği 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz.
-Müteahhit tarafından çalıştırılan işçilerin sağlık yönünden bu işleri yapmaya mani halinin
bulunmadığı firma tarafından doktor raporu ile belgelendirilecektir.
-Bu sözleşmeye konu işlerin yapılması ve çalıştırılan işçiler bakımından iş kanununun ve diğer
çalışma mevzuatı kapsamına girilmesi durumunda, müteahhit, işveren sıfatı ile iş kanunu ve çalışma hayatı
ile ilgili tüm mevzuatın işverenlere yükledikleri yükümlülüklerin (Sosyal Sigortalar mevzuatı, her türlü işçi
ve işveren hakkındaki yasalardan doğan işçi alınması veya çıkartılması, buna bağlı işçilik alacak ve
tazminat “ haklarının”, işçi ücretlerinin ödenmesi, işçilerin S.G.K primlerinin yatırılması ve S.G.K ya
bildirilmesi, vergi, harç vs. gibi tüm yükümlülükler) yerine getirilmesinden sorumlu olup, firma bu
sorumluluklardan doğan ve doğabilecek hakların tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle oluşabilecek
zararlardan dolayı Trakya Birliğin ödemek durumunda kalacağı işçi alacaklarına ve diğer haklara ilişkin
tutarı ile yargılama masraflarının tamamını, firmanın öncelikle hakediş ve teminatlardan kesinti yapmak
suretiyle firmaya rücu hakkı saklıdır.
-Yüklenici firma, bizzat kendi nam ve hesabına Müteahhit sıfatıyla SGK’da dosya açtırıp çalıştırdığı
işçilerin bildirimlerini bizzat kendi dosyasından bildirecektir. Müteahhit, çalıştırdığı işçilere S.G.K
mevzuatının uygulanmasından sorumludur Trakya Birlik bu konuda herhangi bir taahhütte bulunamaz.
Yapılan kontrollerde müteahhidin bu sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse Trakya Birlik’in
uğrayacağı zararların tamamını müteahhit karşılamayı taahhüt eder. Bu durumda doğacak zararlar başkaca
bir ihtara gerek olmaksızın öncelikle müteahhidin hak edişinden tahsil edilebileceği gibi, munzam ve kesin
teminatlarından da karşılanabilir. Bu şekilde de karşılanamayan zarara ilişkin olarak Trakya Birliğin her
türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
-Hamal ekipleri fabrikalarımızın iş güvenliği yönetmeliğine uygun hareket etmek ve müteahhit de
işlerle ilgili her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır. Ehliyetsiz işçi çalıştırılması ve gerekli emniyet
tedbirlerinin alınmaması veya diğer nedenlerden dolayı vuku bulacak iş kazalarından ve tüm sonuçlarından
müteahhit sorumlu olup firma bu zararların tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle oluşabilecek
zararlardan dolayı Trakya Birliğin ödemek durumunda kalacağı zarar ziyan tutarı ile yargılama
12
masraflarının tamamını, firmanın öncelikle hakediş ve/veya teminatlardan kesinti yapmak suretiyle firmaya
rücu hakkı saklıdır. Yüklenici firma şartname konusu işin gereklerini yerine getirebilme yeterliliğine sahip
işçileri çalıştırmayı kabul ve taahhüt eder.
-Müteahhit, 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre
işçilerin sağlığını korumak ve her türlü sağlık tedbirlerini almak ve iş güvenliği için gerekli uyarı
levhalarını bulundurmakla yükümlüdür. İşin yapımı esnasında oluşabilecek iş kazaları ve meslek
hastalıklarından, üçüncü kişilere ve mallara verilebilecek zarar ve ziyandan ve bunlardan doğabilecek
maddi ve manevi her türlü tazminatlardan firma sorumludur.
-24 saat çalışma ve 2 posta 2 vardiya esasına göre sabah, öğlen ve akşam her vardiyaya bir öğün
yemek verilecektir.
İhale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli
izinlerini zamanında kullandırmakla yükümlü olup Trakya Birliğin bu konuda bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. İzinlerin kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yüklenici tarafından en fazla üç ayda bir
izin kayıt belgesinin bir örneğinin Trakya Birliğe verilmesi gerekmektedir. Yapılan inceleme neticesinde,
yıllık ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı
Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde yüklenici tarafından kullandırılması sağlanır. . Bu nedenle
oluşabilecek zararlardan dolayı Trakya Birliğin ödemek durumunda kalacağı işçi alacaklarına ve diğer
haklara ilişkin tutarı ile yargılama masraflarının tamamını, firmanın öncelikle hakediş ve teminatlardan
kesinti yapmak suretiyle firmaya rücu hakkı saklıdır.
MADDE 17-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI:
Yüklenici firmalar; Trakya Birlik ’in işyerlerinde uyguladığı tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
prosedürler, talimatlar gibi iş güvenliği ile ilgili tüm dokümanlarda belirtilen kurallara uyacağını ve
uygulayacağını peşinen kabul eder. İşyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için İş Sağlığı
ve Güvenliği ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirmek ve işe uygun araçları
noksansız bulundurmak, gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
Yüklenici firmaların ya da çalışanlarının gerekli tedbirleri almamasından dolayı herhangi bir zarar
söz konusu olduğunda işbu zararların tümü yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu Şartname’yi
imzalamakla, yüklenici firmalar, herhangi bir ihmal ya da kusurlarından dolayı Trakya Birlik’in herhangi
bir zarara uğramasına sebebiyet vermeleri halinde bu zararların tümünü faizi ile birlikte ve herhangi bir
itiraz ya da defi ileri sürmeksizin ödemeyi peşinen kabul etmektedir.
Yüklenici firmalar, Trakya Birlik’e ait işyerlerinde çalıştığı müddetçe çalışanlarının yasal
gerekliliklere ve işveren tarafından verilen talimatlara uygun olarak çalışmasını sağlamak üzere 6331 Sayılı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu madde 6.’ya göre İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personeli görevlendirmekle yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, çalışan sayısı 50’yi (elli)
aşan yüklenici firmalar ayrıca İş Güvenliği Kurulu kurmak zorundadır. Bu durumda yüklenici tarafından
kurulan İş Güvenliği Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kararların uygulanması
konusunda Trakya Birlik İş Güvenliği Kurulu koordinasyonunda işbirliği yapmakla yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, çalışan sayısı 50’yi (elli)
aşmayan yüklenici firmalar, İş Güvenliği Kurulu oluşturma yükümlülüğü olmadığından bu durumda Trakya
Birlik İş Güvenliği Kurulu tarafından iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kararların
uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten bir temsilci atamakla yükümlüdür.
Yüklenici firmalar, Trakya Birlik içinde çalışan tüm personelinin geçerli bir Sigorta Kimlik Kart’ına
sahip olmasından sorumludur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde-15’ e göre;
(1) Yüklenici firma;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık
gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
13
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça
belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını, ayrıca gece ve yüksekte çalışacaklar için uygun olduğunu belirten sağlık raporları olmadan işe
başlatılamaz. Yüklenici firma bu raporları Trakya Birlik’ e sunmak zorundadır.
Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde-17’ ye göre
Her bir yüklenici firma, çalışanlarının “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimleri belgelemek,
belgeleri de Trakya Birlik’ e sunmak zorundadır.
1) Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni
risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu
kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave
eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Yüklenici firma Trakya Birlik’e ait işyerlerinde yapacağı işle ilgili Risk değerlendirmesi raporları
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Md. 4-c) hazırlayıp, firma bu raporları Trakya Birlik’ e
sunmak zorundadır.
Yüklenici firmalar; bütün elemanlarına Kişisel Koruyucu ve Donanımlarının İşyerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik kapsamında kişisel koruyucu (Emniyet ayakkabısı, iş elbisesi, eldiven-, gözlük,
emniyet kemeri, baret v.b.) temin edecek ve kullanımlarını takip edecektir. Yüklenici firma, kullandığı
kişisel koruyucu ekipmanları, diğer koruma tedbirlerine ait diğer malzeme ve araçların, yapılan işe uygun
ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli sayıda ve seviyede olmasını sağlayacaktır. Kişisel
koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgelerini Trakya Birlik’ e sunmak
zorundadır.
Trakya Birlik işletme alanı içinde kesin bir alkol ve uyuşturucu yasağı vardır. Bu tür maddelerin
bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür maddelerin etkileri altında oldukları tespit edilen
kişiler Trakya Birlik çalışma alanından derhal uzaklaştırılır. Tabelalarla işaretlenmiş sigara içme yasağı
olan alanlarda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
Firma, işbu şartname hükümleri ile birlikte şartname ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan
Trakya Birlik İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesi hükümleri ile de bağlı olup, anılan şartname
hükümlerine uygun hareket etmeyi kabul eder. İşbu şartname ve Sözleşmede açık hüküm bulunmaması
halinde Trakya Birlik İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Şartnamesinde yer alan hükümler esas alınır.
MADDE 18- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sırasındaki katılımcı firmanın;
a)- Hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya yasak yollardan ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri,
b)- Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti
kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret veya davranışlarda
bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmaları,
14
c)-İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs
etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birliğe zarar
verecek işlerde yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller
kullanmaları yasaktır.
Bu fiil davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, ihale safhasında bu tür fiil ve davranışlarda
bulunanlar Trakya Birlikçe ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre
haklarında 1 yıla kadar veyahut eylemin özelliğine göre süresiz olarak Trakya Birlik ve Birliğe bağlı tüm
kooperatiflerin bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
MADDE 19- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
İhale uhdesinde kalan yüklenici ile yapılacak sözleşme de bağıtlanan işleri yüklenici, Trakya
Birlik’in yazılı muvafakati olmadan başkasına kısmen veya tamamen devredemeyeceği gibi sözleşmeden
doğacak hak, alacak ve yükümlülüklerine de kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel hiçbir kişiye devir ve
temlik edemez. Trakya Birliğin yazılı olarak izin vermesi halinde Temliknamelerin noterlikçe
düzenlenmesi ve Trakya Birlik tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
MADDE 20- DİĞER HUSUSLAR:
-Firmanın teklif mektubunda göstermiş olduğu adres faks ve e-mail adreslerine yapılan tebligatlar
tarafların kanuni adresleri sayılarak, bu adreslere ve firmanın fabrika müdürlüğünde bulundurduğu vekiline
(birden fazla vekil bulunması halinde vekillerden birine) yapılan tebligatlar tarafların kanuni adreslerine
yapılmış tebligatların hüküm ve sonuçlarını doğururlar. Firmanın vekili tebligat, tutanak ve sair belgeleri
imzadan imtina etmesi halinde bu husus kayda alınarak evrak hazırlanır ve bu şekilde düzenlenen
belgelerin geçerli olduğunu firma peşinen kabul ve taahhüt eder.
-Hamaliye işlerinde gerekli malzemeler ile açık silo için gereken Helezon, Helezon motoru, Helezon
Kayışı, Kürek, Motorin, ip, branda ve naylon çuval ve diğer malzemeler Fabrika Müdürlüklerince temin
edilecek olup firma bu malzemeleri kullanabilecek vasıfta işçi bulunduracağını kabul ve taahhüt eder.
-Birliğimiz Kamu İhale Yasasına tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta
veya tercih ettiği Müteahhide vermekte serbesttir.
-İhale Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır.
-Yapılacak Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda hal mercii EDİRNE MAHKEMELERİ ve İCRA
Daireleridir.
-Damga vergisi ihaleyi kazanan müteahhide ait olup, hak edişlerinden tahsil edilecektir. Ayrıca işbu
şartname uyarınca firmanın kabul ve taahhüt ettiği tüm ödemeleri Trakya Birlik öncelikle firmanın hak
edişinden, hak edişin yeterli gelmediği durumlarda ise, kesin teminatından tahsil etme yetkisine haizdir.
-Şartname ve sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri geçerlidir.
-Trakya Birlik gerekli gördüğü takdirde yapılacak sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesh
etme yetkisine sahiptir.
-Bir sonraki dönemin ihalesi sonuçlanana ve sözleşmenin yenisi imzalanıp yürürlüğe girene kadar
mevcut müteahhit işi bu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme şartlarından yapmakla mükelleftir.
-Bu Şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme hükümlerinin yürütülmesinden Entegre Tesisler
Müdürü sorumlu olacaktır.
15
-Firmanın işçilerine ücretlerini düzenli olarak ödemesi esastır. Firma buna ilişkin belgeleri aylık
olarak Fabrika Müdürlüğümüze verecektir. İşçilerin ücretleri firma tarafından verilmemesi halinde Trakya
Birlik işçilerin ücretlerini firmanın hak edişinden kesip işçilere verme yetkisine haizdir. Ancak işbu durum
Trakya Birliğin sorumluluğunda olmayıp tekerrürü halinde Trakya Birlik sözleşmeyi tek taraflı ve
bildirimsiz olarak fesh edip kesin teminatı irad kaydebilme serbestisine sahiptir.
Ayrıca bu madde hükmü dolayısı ile Trakya Birliğin herhangi bir zarara uğraması halinde firma
Trakya Birliğin tüm zarar ve ziyanı ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın karşılayacağını kabul ve taahhüt
eder.
-Yazım ve İmla hataları dışında, sözleşme maddelerinde değişiklik veya Entegre Tesislerde iş
akışındaki değişimler sebebiyle hamaliye işlerinde zamanla meydana gelebilecek değişiklikler, sözleşmeye
madde ilave edilmesi gerektiğinde, bu işlem Fabrika Müdürlüğünün yazılı talebi ve Trakya Birlik Genel
Müdürlüğünün onayı ile hamaliye müteahhidi ile ek protokol imzalanması suretiyle yapılır.
-Tarafların imzasıyla bu şartnamenin sözleşme hüküm ve kuvvetinde olduğu kabul edilmiştir.
-Bu Şartname 16(Onaltı) sayfa ve 20 (Yirmi) maddeden ibarettir.
MÜTEAHHİT
S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
16
Download

devamı - Trakya Birlik