T.c.
MUT KAYMAK-{MLIĞI
ilço Milti Eğitim Müdürlüğü
.:ö
Lt_EJJ
Sayı
: 62488008/77416315059
Konu: 2015
Ytlı Mahalli
1
1l1212014
Hizmetiçi Eğitim P]an1
MiJDiJRLtJĞiINE
Bakanlığımız insan Kaynakları Cenel Mt]diirlüğü'nin 2015 Ylh Hiznetiçi
Eğitim P]anı iLe ilgili yazısl ekte gönderilmiş olup, ilçemizde göIev yapan peı,sonellere
gerekli duyurunuı yapılarak yazının rebliğ edilııesj lırısrısru-ıda;
Bilgileriıizi
\e
gereg:n. rica ederim.
Adcm SEZER
Müdür a.
Şube Müdüİü
DKJ-DRI
l-Bakanl* Yazlsl
2-2015 Yl]ı Hizmetiçi P]ant
3-onay Eğitiıni Planl
DAGITIM:
'riim oküıl / Kurum Mijd,
I
lükünel Kon!ı!] Ka1:2 ]]600 NlUl/NlERsiN
Bilgi için:F.nriş VURGU\-
fel
laks
EhktronikAğ ] http/m!t,n.b.8ov.lr
ts-posn
Bu
ınul]j(l]nreb,İo!.t
e{!k eıile.]l elekğonik nıza
]le
ımzal!nrnrşt( hltp /.]elıJksorgu
meb eoY tl
Şet'
:(0]21) 77,1 ı 0 30
:(0324) 774 1707
adEsindol33] 7-3 d00-3cbd_8i16_ 1c3
a kodu ilc
tyir .di]obi]tr
*" ı}
:,ü,
-,;
\.L*JJ
TiC.
MiLLİ EĞiTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genet Müdürlüğii
\*'.rrf
/
a3ll,212011
sltvü : 30736300/77,1/60l7996
Konıı:2015 Yllı Hizmetçi Eğitim Pianı
DAĞITIM YERLERİNE
tarihli Ve
iügi: insan Kayıakları Genel Müdürlüğilnün !4llll20|1
30736300/7?4/5313998
saylll
Makam Onayı.
cene]Müdürlüğlınüzceyi]rütülenVeöğretmendlŞlndakipelsonelikapsayan2015YıhHlzmetiçi
Onay ile rıygulaır,ıaya konulmı,ıştrır,
eğitim
"""' - Pl;nı. lei üüata'm Cenel
adresjnde !,ay lanmlştıı,
Müdürlüğümüzün http|//ikgrı.mcb.gov.tr
iur-o".""* ,rn,
Bi]gilelinjzi ar'rica ederim,
Ahnet AYTAÇ
Bakan a.
Genel Müdfu V.
DAĞITlM:
- Melkez TeşkiLat] Birim]erine
- 81
il Va]iliğine
Kızı lay'\NKAR^
E]ektrcn ik Ae: \!$§,ıneb.gov,tr
Atalük l]N.
06648
A)nnılı bilgiiçnrl so.t CAN
leL: (0 312) 4l] 186l
raks: (0 3]2) 4180771
Download

Lt_EJJ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü