ÖZGEÇMİŞ:
1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA
2. Ünvanı: Müdür
3. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Doktora
Yüksek Lisans
İşletme Doktora (Yönetim ve
Organizasyon)
MBA (Master of Business
administration )
Lisans
Kütüphanecilik
Yaşar
Üniversitesi
Yaşar
Üniversitesi
Ankara
Üniversitesi
Yıl
2010-(Devam ediyor)
2007-2009
1991
4.Çalıştığı Kurumlar / Aldığı Görevler:
Ünvan
Üniversite
Yıl
Yaşar Üniversitesi Akademik Kadrolara Atama
ve Yükseltme Komisyonu (Raportörlük)
Yaşar Üniversitesi
2013 (Devam ediyor)
Yaşar Üniversitesi Telif komisyonu
(Raportörlük)
Yaşar Üniversitesi
2012 (Devam ediyor)
EBYS Komisyonu üyelik
Yaşar Üniversitesi
2012 (Devam Ediyor)
Yayın Değerlendirme ve Akademik Yükseltme
Komisyonu (Raportörlük)
Yaşar Üniversitesi
2009 (Devam ediyor)
Elektronik Bilgi ve Belge Merkezi Müdürü
(Kurucu Müdür)
Yaşar üniversitesi
2002 (Devam ediyor)
Bookstore Yönetimi
Yaşar Üniversitesi
2002 (Devam ediyor)
Journal of Yasar University / Yayın Editörü –
(Kurucu Yayın Müdürü )
Yaşar Üniversitesi
2005-2014
MYO VEA2 310 Dosyalama ve Arşivleme
Teknikleri Dersi
Yaşar Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
2007-2013
Yaşar Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı
Yaşar Üniversitesi
2003
Senato ve Yönetim Kurulu (Raportörlük )
Yaşar Üniversitesi
Mustafa kemal
Üniversitesi-Hatay
Hatay İl Halk
Kütüphanesi-Hatay
2002-2003
Kütüphaneci
Kütüphaneci
1997-2002
1991-1997
5. Diğer Mesleki Deneyimler:
Özel Sanko Okulları Bilgi ve Dok. Merkezi’ni
Elektronik Ortamda Kurmak.
İş Deneyimi(ziyaret ve kısa dönemli stajlar)
Özel Sanko Okulları
Gaziantep
Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
İTÜ, kütüphaneleri
2002
2001
6. DÜZENLEDİĞİ VE GÖREV ALDIĞI ORGANİZASYONLAR:
6.2012 ÜNAK Bilgi Deneyimi Konferansı, Batman
6.1. 2009 ICBME “5.Uluslararası İşletme, Yönetimi ve Ekonomi Konferansı” Organizasyon
Komitesi- Yaşar Üniversitesi
6.2. 2009 MUNTR -Model United Nations Turkey Conference, Yaşar University
Izmir, Turkey
6.3. 2008 ÜNAK Yaşar Üniversitesi "Bilgi: Farklılık ve Farkındalık” uluslararası
kongre Organizasyonu-Yaşar Üniversitesi
6.4. 2005 V. ÜNAK-OCLC "Türkiye Toplu Katalog Süreci” toplantı organizasyonu
Yaşar Üniversitesi
7. AKADEMİK YAYINLAR
7.1. 2010 X.UNAK Ondokuz Mayıs Universitesi "Türkiye’de Açık Erişim ve Açık Erişimli
Süreli Yayıncılığın Güncel Durumu" Gülsevil Ağca, Ata Türkfidanı (Yaşar Üniversitesi) ve Yasemin
Balcı (İstanbul Kültür Üniversitesi) adlı bildirisi sunulmuştur.
7.2. 2007 VII ÜNAK Muğla Üniversitesi “Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız
Kütüphaneler” konferansında “Bilgi Çağından Düş Toplumuna Geçişte Bilgiyi Yönetmek” adlı
bildirisi sunulmuştur.
7.3. 2006 VI UNAK Gazi Üniversitesi “Elektronik dergilerin geldiği nokta ve Electronic
Journal of Yasar” isimli bildiri sunulmuştur.
8. PROJELER:
8.1. Kariyerin İzmir Yolculuğu, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli
Prodüktivite Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, İzmir İl
Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi, Proje Ortaklığı 2010, İzmir
8.2. Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Bilgi Kaynaklarına Ulaşmalarına Yönelik Sorunları Ve
İzmir İli için Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi Temelli Bir Model Önerisi, 2010, İzmir
9. PROFESYONEL AKTİVİTELER
Uluslararası;
9. 2012 Workshop Delbanco Luneburg,Germany
9.1. 2008 Workshop “Training of Delbanco System – Introducing and Training of our Web –
Site –Co-operation with German Librarians and Exchange of Experiences: Introducing German
Business Culture” which is organizing by F. Delanco GmbH and Lüneburg University, Lüneburg,
Germany.
9.2. 2007 VII. International Educational Technologies Conference Turkish Republic of
Northern Cyprus, Ne a r Eas y U n i ve r s i t y, K K T C
9.3. 2006 VI. International Educational Technologies Conference Turkish Republic of,
Northern Cyprus Panalist konuşmacı, “Elektronik Dergiler” K K T C
9.4. 2006 ANKOS Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Toplantısı, Yakın Doğu
Üniversitesi, KKTC
9 . 5 . 1 9 9 5 IF L A World Library and Information Congress, İstanbul
Ulusal;
9.6.1. 2013 ANKOS KDDB Toplantısı Trakya Üniversitesi, Edirne
9.6.2. 2012 KDDB Toplantısı Bilkent Üniversitesi, Ankara
9.6.3. 2011 KDDB Toplantısı Çeşme
9.6.4. 2010 ANKOS Daire Başkanları Toplantısı, Antalya
9.7. 2010 TÜBİTAK EKUAL VI. Yıllık Toplantısı, Antalya
9.8. 2010’ 10.UNAK" Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, Knowledge
Management 2.0.Information Services on Social Networks" Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
9.9. 2010 V. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, TÜBİTAK, Ankara
9.10. 2009 IV. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, TÜBİTAK, Ankara
9.11. 2009 ÜNAK'09 "Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler" Yeditepe Üniversitesi,
İstanbul
9.12. 2009 ANKOS İnönü Üniversitesi, Malatya
9.13. 2009 TÜBİTAK-ULAKBİM V. EKUAL - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik
Lisans Toplantısı, Antalya
9.14. 2008 ÜNAK'08-"Bilgi: Farklılık ve Farkındalık" Yaşar Üniversitesi, İzmir
9.15. 2008 ANKOS Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
9.16. 2008 TÜBİTAK-ULAKBİM IV. EKUAL - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik
Lisans toplantısı, İzmir
9.17. 2007 ÜNAK'07 “Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler”, Muğla
Üniversitesi, Muğla
9.18. 2007 ANKOS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
9.19. 2006 ÜNAK’06 Gazi Üniversitesi Ankara
9.20. 2006 ANKOS Çanakkale Üniversitesi Çanakkale
9.21. 2006 TÜBİTAK-ULAKBİM III. EKUAL - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik
Lisans toplantısı, Antalya
9.22. 2005 ÜNAK-OCLC TOPLANTISI, "Toplu Katalog Süreci”, Yaşar Üniversitesi, İzmir
9.23. 2005 V.International Educational Technologies Conference- Sakarya Üniversitesi
Panelist konuşmacı, Sakarya
9.24. 2005 ANKOS Sakarya Üniversitesi, Sakarya
9 . 2 6 . 2 0 0 5 Ü N A K ’ 0 5 Yı l l ı k T o p l a n t ı sı , K a di r H a s Ü ni ve r s i t es i , İs t a n b u l
9.27. 2004 ANKOS Koç Üniversitesi, İstanbul
9.28. 2003 ÜNAK- OCLC toplantısı Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
9.29. 2001 Kütüphaneler Websitesi Hazırlama ve Uygulama Semineri, Adnan Menderes
Üniversitesi, Aydın
2000 Üniversite ve Araştırma Kütüphanelerinde Yabancı Kitap ve Dergilerin Alımı
Finansman Koordinatörlüğü ve Organizasyon Sempozyum Goethe Enstitüsü, İstanbul
10. ÜYELİKLER:
10.1. UNAK, Türk Kütüphaneciler Derneği, Türkiye Bilişim Derneği
10.2. TKD Türk Kütüphanecileri Derneği İzmir Şube,
11. ALDIĞI SERTİFİKALAR:
11.1. 2010 ALAMATRA -MERCURY KUPASI YELKEN YARIŞLARI (04 – 05 EYLÜL).
İkincilik Sertifikası
11.2. 2008 Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Temel Yelkencilik
Eğitimi Sertifikası
11.3. 2001 Kütüphaneler web sitesi hazırlama ve uygulama semineri Adnan Menderes
Üniversitesi, Aydın
12. YEREL BASINDA ÇIKAN YAZILAR:
12.2. 1996 Atatürk’ü anlamak, HATAY
12.3. 1995 UNESCO Halk Kütüphanesi bildirgesinden kısa notlar ve Hatay İl Halk
kütüphanesi, Hatay
12.4. 1994 Kütüphane-Kitap ve Bilgisayarın Çocuk Eğitimi ile ilişkisi, Hatay
12.5. 1994 Atatürk’ün okuma ve çocuk sevgisi, Hatay
12.6. 1992 Halk Kütüphanelerinde okuyucu eğitimi Çocuk kütüphaneleri ve halkla ilişkiler
Öyküler;
12.7. 1991-1997 İnsanlarımızdan kısa görüntüler
12.8. Bir sevginin öyküsü
12.9. Kitap tanıtımı Özyurt ve Hatay gazetelerinde haftada 2 gün kitap özetlerini içeren yazılar
Özel ilgi;
1992-1997- Hatay İl Halk kütüphanesinde 7-12 yaş grubu çocuklara resim öğretmenliği,
1992-1997 Hatay İl Halk kütüphanesinde 7-12 yaş grubu çocuklara tiyatro kursu
yönetmenliği,
2011 YÜSEM Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Okulu 7-12 yaş grubu resim
dersi Öğretmenliği
Download

ÖZGEÇMİŞ - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ — Bilgi Merkezi