2014 Yılı Personel Müdürlüğü Operasyonel Planı
Stratejik Hedefler
Performans Hedefi
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Faaliyetler/Projeler
Genel Yönetim Faaliyeti
Alt Faaliyetler
Personel Müdürlüğü
No
Yapılan İş
Hedef
Başlangıç
Bitiş
Performans Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Açıklama
Sorumlu
1
Birinci savunma işlemlerinin
yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Dava dilekçesinin tebliğ tarihi 30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
2
İkinci savunma işlemlerinin
yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Cevabi dilekçesinin tebliğ
tarihi
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
3
Yürütmenin durdurulması
kararlarına karşı itiraz
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kararın tebliğ tarihini izleyen 7 gün
gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
4
İptal kararlarına karşı
temyiz/itiraz işlemlerinin
yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün
gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
5
Temyiz/İtiraz üzerine verilen Hızlı ve kaliteli hizmet
kararlara karşı karar düzeltme sunmak
işlemlerinin yapılması
Kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün
gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
6
Davanın reddi nedeniyle
davacının temyiz/itiraz
dilekçesine karşı savunma
işlemlerinin yapılması
Davacının karar düzeltme
dilekçesine karşı savunma
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Temyiz/İtiraz dilekçesinin
tebliğ tarihi
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Karar düzeltme dilekçesinin
tebliğ tarihi
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
Yargılamanın yenilenmesi
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kanunda belirlenmiş şartların Kanunda belirlenen süre
gerçekleşme tarihi
7
8
30 gün
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
Süreç/Açıklama
Davaya konu işlem için bilgi
ve belge toplanır, gerekiyorsa
ilgili yerle yazışmalar yapılır.
Dava dilekçesine karşı
savunma hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Cevabi dilekçede yer alan
iddialara cevap verilmek
suretiyle ikinci savunma
hazırlanarak Muhakemat
Müdürlüğü'ne gönderilir.
Yürütmenin durdurulması
kararı gereği yapılmak üzere
derhal ilgili yere gönderilir,
karara karşı itiraz dilekçesi
hazırlanarak Muhakemat
Müdürlüğü'ne gönderilir.
Kararın tebliği ve ilgilisine
havale edilmesiyle birlikte,
karar gereği yapılmak üzere
ilgili yere gönderilir, kararın
niteliğine göre itiraz yada
temyiz dilekçesi hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Karar gereği yapılmak üzere
ilgili yere gönderilir, karara
karşı karar düzeltme dilekçesi
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Temyiz/İtiraz dilekçesine karşı
savunma hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Karar düzeltme dilekçesine
karşı savunma hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Yargılamanın yenilenmesi
şartlarının oluşması halinde
2577 sayılı Kanunda
belirlenmiş süreler içerisinde
yargılamanın yenilenmesi
dilekçesi hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yargılamanın yenilenmesi
dilekçesinin tebliğ tarihi
30 gün
10 Ara kararlara karşı gerekli
işlemlerin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kararın tebliğ tarihi
Kararda belirlenmiş süre
11 Başka birim ve
mahkemelerden gelen diğer
işlemlerin yapılması
12 Hakkında kanun yollarına
başvurulmayacak her türlü
karara karşı yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın Personel
Müdürlüğüne geliş tarihi
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kararın tebliğ tarihi
3 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
13 Yıllık eğitim planının
hazırlanması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
MAYEM'den talep yazısının
geldiği tarih
MAYEM'den talep yazısının
geldiği tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
14 Altı aylık eğitim faaliyet
raporlarının hazırlanması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
01 Ocak - 01 Temmuz
15 Ocak - 15 Temmuz
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
15 Aday memur eğitimlerinin
planlanması ve uygulanması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Aday memurların göreve
başlayış tarihi
Takip eden iki yıl içerisinde
16 Görevde Yükselme Eğitimi
düzenlenmesine ilişkin
işlemlerin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Eğitimin düzenleneceği
tarihten 15 gün öncesi
Eğitimin tamamlandığı tarihten Tamamlanma süresi (Gün)
10 gün sonrası
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
Eğitime ilişkin onay ve ekleri
hazırlanır. Katılımcıların
daveti ve eğitim sonunda
katılımcıların birimlerine
bildirilmesine ilişkin
yazışmalar yapılır. Eğitime
ilişkin rapor hazırlanır.
17 Mesleki Eğitim Kurslarına
katılacakların sınavına ilişkin
işlemlerin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
01.04.2014 - Nisan ayı
Sınav duyrusunda belirtilen
son tarih
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
Personel Genel
Müdürlüğünden alınan Sınav
duyurusu birimlere gönderilir.
Başvurular elektronik ortamda
Personel Müdür tarafından
kontrol edilerek onaylanır.
Sınav sonuçları ilgililere
duyurulur.
9
Davacının yargılamanın
yenilenmesi dilekçesine karşı
savunma işlemlerinin
yapılması
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
Tamamlanma süresi (Gün)
Dilekçede yer alan iddialara
cevap verilmek suretiyle
savunma hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Kararda istenilen bilgi ve
belgeler hazırlanarak
Muhakemat Müdürlüğü'ne
gönderilir.
İstenilen bilgi, belge, görev vb.
cevaplanarak sonuçlandırılır.
Karar ilgili yere gönderilir,
duruma göre saklıya alınır,
emsal teşkil ediyorsa emsal
dosyasına bir örneği konulur.
İlgili Müdürlüklerden bilgi
alınmak suretiyle eğitim
ihtiyaç analizi yapılarak plan
hazırlanır.
Altı aylık eğitim bilgileri
derlenir faaliyet raporu
hazırlanarak, Temmuz ve
Aralık aylarının ilk haftaları
MAYEM'e gönderilir.
Aday memurların göreve
başlamasından sonra bilgiler
derlenir. Aday memur eğitim
plan ve proğramı hazırlanarak
onaya sunulur.Katılımcıların
daveti ve eğiticilerin
görevlendirilmeleri ile eğitim
sonunda eğitime katılanların
birimlerine bildirilmesine
ilişkin yazışmalar yapılır.
Eğitimin bölgesel yapılması
halinde bölge merkezi ile
koordinasyon sağlanarak aday
memurların eğitime katılmarı
için yazışmalar yapılır.
18 Staj işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Dilekçe tarihi
19 Açıktan atama işlemlerinin
yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
20 Naklen atama işlemlerinin
yapılması
Stajın tamamlanması
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
Staj talebinde bulunan kişinin
dilekçesine göre durumu
incelenir. Uygun görülürse
kendisine ve staj yapacağı
birime bildirim yapılır.Staj
sonunda katılımcılara ilişkin
bilgiler tabloya işlenerek
Bakanlığa gönderilir.
Atanacak personelin listesinin 30 gün
geldiği tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
-Kurumiçi naklen atanacak
personelin muvafakatının
geldiği
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
21 Yer değiştirme suretiyle
atanacakların başvuru
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
01.01.2014 - 01 Ocak
31.01.2014 - 31 Ocak
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Atanacak personelin listesinin
intikali üzerine atamaya ilişkin
belgeler tamamlanarak
gerekiyorsa güvenlik
soruşturmasının sonuçlanması
üzerine atama onayı imzaya
sunulur.
Naklen atanacak personelin
belgelerinin (atama izni,
muvafakat vs.) tamamlanması
üzerine onay hazırlanarak
imzaya sunulur.
22 Adaylığın kaldırılması
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Adaylık süresinin
10 gün
tamamlandığı veya ilgili
birimden teklifin geldiği tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Adaylığı kaldırılacak
personelin belirlenmesi
üzerine asli memurluğa
atamaya ilişkin belgeler
tamamlanarak asli memurluğa
atama onayı imzaya sunulur.
23 Terfi işlemlerinin yapılması
a) 657 DMK 68/B maddesine
göre
b)Diğer terfi işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
a)Teklifin geldiği tarih b)Her
ayın 1. iş günü
a)Teklifin geldiği tarih b)Her
ayın 1. iş günü
Tamamlanma süresi (Gün)
5
Otomatik terfiler PEROP
üzerinden onaylanır, diğerleri
için sicil ve disiplin bilgileri
tamamlandıktan sonra onay
imzaya sunulur.
24 Hizmet değerlendirilmesi,
çekilme, çekilmiş sayılma,
aylıksız izin, geçici
görevlendirme, düzeltme,
mahkeme kararı vb.
onaylarının alınması
25 Yazışmaya gerek olmayan
özlük bilgilerinin PEROP'a
girilmesi ve güncellenmesi
(eğitim, kimlik, vekalet vb.)
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Belgenin geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Belgenin geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
26 Diğer kurum, birim veya
personelin bilgi ve belge
taleplerinin karşılanması
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Talebin geldiği tarih
Özel mevzuatında belirlenmiş Tamamlanma süresi (Gün)
süre yok ise 20 gün
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
1 ay
Maliye Bakanlığı Personelinin
Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre
başvuruda bulunan personelin
“Yer Değiştirme Suretiyle
Atanma İstem Formu”
Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
İlgili belgelerin tamamlanması
üzerine onay imzaya sunulur.
Belgenin intikali üzerine
PEROP'a girişleri yapılır.
Belgelerin özlük dosyasına
konulması sağlanır.
TBMM, Başbakanlık ,
Bakanlıklar diğer kurumlar ile
birimlerden veya personelden
gelen bilgi ve belge talepleri
cevaplanır.
27 Mevzuatın uygulanmasına
Hızlı ve kaliteli hizmet
yönelik Bakanlık yazılarının
sunmak
(genelge, yönerge, talimat v.b)
dağıtımının yapılması
Yazının geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
28 Dosya devir işlemleri
Dosyanın geldiği tarih,
ilgilinin ayrıldığı tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
29 Atama servisi ile ilgili yazılı
Hızlı ve kaliteli hizmet
soru önergeleri üzerine yapılan sunmak
işlemler
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
30 3713 ve 4046 sayılı Kanun ile Hızlı ve kaliteli hizmet
özel kanunları uyarınca
sunmak
yapılacak atama işlemlerine
ilişkin işlemler
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
31 Diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından naklen atama
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
32 Sözleşmeli personel işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30
Tamamlanma süresi (Gün)
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
ÜLKER ÜNAL
TÜLİN BAYRAKTUTAR
AHMET TURAN TUNCER
Yazının ilgili birimlere
dağıtımı sağlanır.
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Yazılı soru önergelerine cevap
verilir.
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
ÜLKER ÜNAL
TÜLİN BAYRAKTUTAR
AHMET TURAN TUNCER
-Kurumlararası atanma
şartlarını taşımayanlara bu
durum yazılı olarak bildirilir.
-Kurumlararası atanma
şartlarını taşıyanlar atama izni
için Bakanlığımız Personel
Genel Müdürlüğüne
gönderilir. Gelen izin üzerine
ataması onaya sunulur.
Olumsuz cevap geldiği
takdirde ilgiliye yazılı bilgi
verilir.
Sözleşmeli personel
pozisyonlarının tahsisi, ilk
defa atama işlemleri, hizmet
sözleşmesinin yapılmasıyenilenmesi-değişikliği ve
feshine ilişkin işlemler
yayınlanan Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince incelenerek
Bakanlığımızca gönderilen
vize edilmiş sözleşmeler
doldurularak onaya sunulur.
Valilik atamalı personelden
diğer defterdarlıklara veya
kurumlara naklen
atananların görevden ayrılışları
nın bildirilmesi üzerine özlük
ve sicil dosyalarına ilişkin dizi
pusulası hazırlanarak ilgili
yere gönderilir.Bakanlık
atamalı personelden diğer
defterdarlıklara veya
kurumlara atananların
görevden ayrılış yazısı gelmesi
üzerine işlem dosyası dizi
pusulası hazırlanarak ilgili
yere gönderilir.
Atanması önerilen personele
ilişkin yazı Defterdarlığımıza
ulaştığı tarihten itibaren
ilgiliye yazı yazılarak atanmak
için gerekli evrakları
istenilir.Atama onayı
hazırlanarak onaya
sunulur.İşlem sonucundan
Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir
33 (B) Grubu kadrolarına
Hızlı ve kaliteli hizmet
atananlardan 2 yılını
sunmak
doldurmayanların tayin
taleplerine ilişkin izin işlemleri
Evrakın geldiği tarih
34 Bakanlık ve Valilik atamalı
personelin Pasaport
işlemlerinin yapılması ve
İmzalamaya yetkili kişilerin
imza sirküleri
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
TÜLİN BAYRAKTUTAR
UĞUR CEMEK
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Pasaport talep formunun
1 gün
geldiği tarih İmza Sirküleri
için Ocak ayının ilk haftası ile
değişiklik olduğu takdirde
değişikliği takip eden ilk hafta
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
35 Seçimlerde görev almak
Hızlı ve kaliteli hizmet
isteyenlere ilişkin Defterdarlık sunmak
merkez teşkilatına yapılacak
duyurular
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
36 Emeklilik işlemleri (İstekle,
malulen, resen, istifa sonrası)
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
7 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
37 Yaş haddinden emeklilik
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yaş haddinden 45 gün öncesi
7 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
30 gün
Bakanlık atamalı aday
memurlardan gelen atanma
dilekçeleri Bakanlığa
gönderilir.
Valilik atamalı aday
memurların atanma dilekçeleri
incelenerek talebi
değerlendirilerek uygun
görülmezse ilgiliye cevap
yazılır. Uygun görülürse
Bakanlığımıza atama izni
almak üzere gönderilir.
Olumlu cevap üzerine atama
onayı imzaya sunulur.
Olumsuz cevap üzerine ise
ilgiliye bilgi verilir.
Pasaport talep formundaki
bilgilerin kontrolü yapılıp
sonuçlandırılır. İmza sirküleri
ocak ayında, değişiklik olduğu
takdirde güncelenerek İl
Emniyet Müdürlüğüne
gönderilir.
-İlçe Seçim Kurullarından
gelen görev talep yazıları
Defterdarlık merkez
birimlerine duyurulur.
-Görev almak isteyenlere
ilişkin liste İlçe Seçim
Kurullarına gönderilir.
-Görev alması uygun
görülenlere ilişkin İlçe Seçim
Kurullarından gelen listedeki
kişilere tebligat yapılır.
İlgilinin emekli dilekçesi
üzerine emeklilik hizmet ve
yaş hesabı yapılarak
Emeklilik Onayı hazırlanır,
ilgili Müdürlüğe onay
belgesinin tebliği ile 1 ay
içerisinde ayrılışının
sağlanması istenir. Tebellüğ
belgesinin gelmesine müteakip
SGK'ya ilgili belgeler
gönderilir.
İlgili Emeklilik Onayı
hazırlanır, hizmet cetveli
dökümü alınır, incelenir, sicil
ve işlem dosyalarından gerekli
belgeler araştırılır varsa eksik
bilgi ilgili servis ve birimler ile
irtibata geçilerek temin edilir.
Nüfus kayıt dökümü alınır,
hizmet hesap cetveli
düzenlenir. Tebellüğ
belgesinin gelmesine müteakip
SGK'ya ilgili belgeler
gönderilir.
38 Emekli personelin pasaport
işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
2
39 Hizmet süresi hesaplama
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
2
40 Vefat eden personele ilişkin
işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
2
41 Görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavı sonucu
atama işlemlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Görevde yükselme sınav
sonuçlarının kesinleştiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
Bakanlığımızdan tahsis
yazısının gelmesi.
3 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
Bakanlığımızdan dolu-boş
kadro değişiklik teklifi
hazırlama yazısında belirtilen
tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
42 Kadro ihdası üzerine yapılan
işlemler
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
ÜLKER ÜNAL
TÜLİN BAYRAKTUTAR
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
ÜLKER ÜNAL
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
İlgilinin hizmet cetveli
çıkartılır, nüfus bilgileri ile
birlikte, emniyete ve şahsa
dağıtımlı yazılar gönderilir.
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
Dolu ve boş kadro değişikliği
talepleri hazırlanır ve
Bakanlığımıza gönderilir.
Tahsis edildiği bildirlen
kadrolara göre değişiklikler
gerçekleştirilir.
a) Atama servisince yapılan
kadro değişiklik talebi üzerine
tenkis-tahsis işlemi yapılır.
b) İlçe birimlerinde bulunan
kadrolar boşaldığı zaman
merkeze çekilme işlemi için
tenkis-tahsis yapılır.
c) İl içi Kadro hareketlerine
ilişkin Formlar hazırlanarak
Bakanlığımıza gönderilir.
Emekliliğe esas hizmet
süresinin tespitini isteyen
personelin dilekçelerine cevap
verilir.
Vefat edenlerin dul ve
yetimlerine aylık bağlanmasını
teminen gerekli bilgi ve
belgeler SGK'ya gönderilir.
Atanacak personelin listesinin
intikali üzerine atamaya ilişkin
belgeler tamamlanarak atama
onayı imzaya sunulur.
Tahsisi edildiği bildirilen
kadroların PEROP'a girişleri
yapılır. Kadro defterine işlenir.
43 Genel kadro değişikliği
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
Bakanlığımızdan dolu-boş
kadro değişiklik teklifi
hazırlama yazısının geldiği
tarih
44 İl içi Kadro hareketlerine
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
a) Kadro ihtiyacının
5 gün
belirlendiği tarih b) İlçe
birimlerindeki kadroların
boşalma tarihi c) Ait olduğu
ay sonu
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
45 Personel Hareketleri istatistik
Formlarının gönderilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
Ait olduğu ayı takip eden ayın 5 gün
ilk günü
Tamamlanma süresi (Gün)
2
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
İlgili aya ait personel
hareketleri istatistik cetvelleri
Bakanlığımıza gönderilir.
(Ayrıca elektronik ortamda da
gönderilir)
46 Personel Bilgi Formlarının
gönderilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01 Temmuz 01 Ocak
Tamamlanma süresi (Gün)
3
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
Personel Bilgi Formları
hazırlanarak Bakanlığımıza
elektronik ortamda gönderilir.
47 Özürlü Personel Bilgi
Formlarının gönderilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01 Ocak 01 Nisan 01 Temmuz 07 Ocak 07 Nisan 07 Temmuz Tamamlanma süresi (Gün)
01 Ekim
07 Ekim
2
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
Özürlü Personel Bilgi Formları
hazırlanarak Bakanlığımıza
elektronik ortamda gönderilir.
48 Sağlık Personeline İlişkin
Formların gönderilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01.01.2014
Tamamlanma süresi (Gün)
2
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
Sağlık Personeline İlişkin
Formlar hazırlanarak
Bakanlığımıza gönderilir.
(Ayrıca elektronik ortamda da
gönderilir)
07 Temmuz 07 Ocak
15.01.2014
49 Genel kadro durumunu
gösterir formun gönderilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01 Nisan 01 Ağustos 01 Aralık 07 Nisan 07 Ağustos 07 Aralık Tamamlanma süresi (Gün)
2
50 Defterdarlık brifinglerine
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01.01.2014
17.01.2014
Tamamlanma süresi (Gün)
10
51 Defterdarlık faaliyet
raporunun hazırlanması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak.
01.01.2014
31.03.2014
Tamamlanma süresi (Gün)
90
52 Genel evrak ve belgelere
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
53 Gelen evrak işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
Aynı gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
54 Giden evrak işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
Aynı gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
ÜLKER ÜNAL
55 Sicil kütüğüne kayıt işlemi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Özlük ve sicil dosyasının
geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
56 Talep edilen sicil notlarının
bildirilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
1 gün
57 Mal Bildirimine ilişkin
işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
TÜLİN BAYRAKTUTAR
Genel Kadro Durumunu
Gösterir Form hazırlanarak
Bakanlığımıza gönderilir.
Hazırlanan Defterdarlık
Brifingi Defterdarlık ve Valilik
Makamına sunulur.
-Hazırlanacak birim faaliyet
raporuna esas olmak üzere
Müdürlüklerden faaliyet
alanlarına ilişkin bilgilerin
gönderilmesi istenir
-Gelen bilgiler birim faaliyet
raporu hazırlanarak
Defterdarlığımız internet
adresinde yayımlanır.
DÖNDÜ ÖZTÜRK
Evrak kaydedilir, havale edilen
BAKİ AKDEMİR
evrak ilgili müdürlüklerin
İDRİS NEBİ SONER ŞAHİN evrak sorumlu personeline
MÜRŞİD KALE
zimmet karşılığında teslim
edilir.
DÖNDÜ ÖZTÜRK
Genel Evraktan gelen evrakın
BAKİ AKDEMİR
gideceği servis belirlenir.
İDRİS NEBİ SONER ŞAHİN Kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
sorumlu evrak memuruna
teslim edilir. Ayrıca sehven
gelen evrak ilgili yere yazı
ekinde gönderilir.
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Müdürlüğümüzden giden
evraka tarih sayı verilir ve
kaydedilir. Varsa varidesi
kapatılır. Posta, kurye, genel
evrak şeklinde ayrıştırılır.
Posta ile gidecek evrak
zarflanır, Zarf üzerine yeterli
resmi posta pulu
yapıştırılır.zimmet karşılığı
PTT' ye teslim edilir. Elden
verilen giden evrak zimmet
karşılığı ilgili yere teslim
edilir.
İlk defa göreve başlayan veya
naklen atanan personel memur
kütüğüne kaydedilerek sicil
numarası verilir
Mevzuata uygun olarak talep
edilen sicil bilgileri ilgili
yerlere gönderilir.
Mal bildirimleri incelenir,
önceki bildirimlerle
karşılaştırılır, açıklanması
gereken husus bulunması
halinde gerekli yazışma
yapılır.İzahı yeterli
görülmeyenler ve süresinde
mal bildiriminde
bulunmayanlar hakkında, adli
ve idari soruşturmalarının
yapılması amacıyla Disiplin
Servisine bildirilir.
58 Görevine son verilen
memurların Devlet Personel
Başkanlığına bildirilmesi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
59 Defterdarlık personeli
hakkında gelen ihbar ve
şikayet dilekçesi üzerine
yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
60 İhbar ve şikayet dilekçesi
üzerine Disiplin
Soruşturmasının başlatılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Disiplin soruşturmasının
başlatılması için onay alınır ve
ilgili birime gönderilir.
61 Disiplin Soruşturma
Raporunun intikali üzerine
yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Gelen rapor incelenir. Rapor;
öneriler doğrultusunda ilgili
yerlere gönderilir.
62 Disiplin ceza belgeleri üzerine Hızlı ve kaliteli hizmet
yapılan işlemler
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Ceza belgeleri ilgili mevzuat
yönünden incelenir. Eksiklik
veya yanlışlık varsa giderilir.
PEROP'a kaydedilerek
dosyasına kaldırılır.
63 İl Disiplin ve Yüksek Disiplin Hızlı ve kaliteli hizmet
Kuruluna sevk edilmesi
sunmak
gereken evrak
Evrakın geldiği tarih
20 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
İl Disiplin Kurulu veya
Yüksek Disiplin Kurulunca
karar verilmesi gereken dosya
ilgili kurula gönderilir.
64 Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Hızlı ve kaliteli hizmet
Disiplin Kurullarınca verilen sunmak
karar üzerine yapılan işlemler
Kararın verildiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
7
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
65 Görevden;
a) uzaklaştırma,
b) uzatma,
c) iade, işlemleri
Evrakın geldiği tarih Sürenin dolduğu tarih
Evrakın geldiği tarih
15 gün 5 gün 15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
Disiplin Kurulu veya Yüksek
Disiplin Kurulunca verilen
kararlar, ilgilisine tebliğ
edilmek üzere birimine
gönderilir.Önerilen ceza
reddedilirse başka bir ceza
verilip verilmeyeğine karar
verilmek üzere atamaya yetkili
amire gönderilir.
Defterdarlığımız personeli
hakkında görevden
uzaklaştırma, uzatma ve iade
onayları alınır. Onay ilgilisine
tebliğ edilmek üzere birimine
gönderilir.
Bu evrak hakkında ilgili
birimden bilgi ve belge istenir.
Yetkili merci; gelen bilgi ve
belgeleri değerlendirerek,
işleme konulmama kararını
verir. Bu karar ilgililerine
tebliğ edilir.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
66 4483 sayılı Kanun uyarınca
Hızlı ve kaliteli hizmet
gelen ve işleme konulmayan
sunmak
evrak üzerine yapılan işlemler
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Memuriyetten çıkarılan ve
görevine son verilen personele
ilişkin form Bakanlığımıza
gönderilir.
İhbar ve şikayet dilekçesi
mevzuat ve usul yönünden
incelenir. İşleme
konulmayanlar gerekçesi
belirtilmek suretiyle hıfz
edilir. İşleme konulanlar ise
gereği veya bilgi belge istemek
için ilgili birime yada
Defterdarlığa gönderilir.
67 4483 sayılı Kanun uyarınca ön Hızlı ve kaliteli hizmet
inceleme yapılmasına ilişkin sunmak
onay alınması
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
1-Defterdarlığımız merkez
birimleri personeli hakkında
düzenlenen raporda yer alan
öneri,
2- İlçe teşkilatımızda görev
yapan personel hakkında
Kaymakamın talebi, üzerine
Valilik Makamından onay
alınarak ilgili birime
gönderilir.
1- Defterdarlığımız merkez
birimlerinde görev yapan
personel hakkında Valilik
Makamından soruşturma izni
verilmesine/verilmemesine
ilişkin karar alınır. Bu karar
ilgililere tebliğ edilir.
2- İlçe Teşkilatımızda görev
yapan personel hakkında
Kaymakamın talebi üzerine
Valilik Makamından
soruşturma izni
verilmesine/verilmemesine
ilişkin karar alınır.Bu karar
tebliğ edilmek üzere ilgili
Kaymakamlığa gönderilir.
68 4483 sayılı Kanun uyarınca
düzenlenen Ön İnceleme
Raporu üzerine yapılan
işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Raporun geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
69 3628 sayılı Kanun
kapsamındaki suçlar ile ilgili
işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
3628 sayılı Kanun kapsamında
soruşturmayı gerektiren evrak
üzerine dosya Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir.
70 3628 sayılı Kanun uyarınca
düzenlenen rapor üzerine
yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Raporun geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Gelen rapor incelenir. Rapor;
öneriler doğrultusunda ilgili
yerlere gönderilir.
71 Defterdarlık personeli
hakkında kesinleşen mahkeme
kararları üzerine yapılan
işlemler
72 Defterdarlık personeli
hakkında Tahkikat bilgisi
istenilmesi üzerine yapılan
işlemler
73 Takdirname ve ödül teklifleri
üzerine yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Kararın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Mahkeme kararı üzerine gereği
yapılır.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
3 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
74 Bakanlık atamalı personelin
kimlik talepleri ile ilgili
işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Talebin geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
75 Valilik atamalı personelin
kimlik düzenlemesi işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Talebin geldiği tarih
7 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Personelin varsa dosyası
incelenerek hazırlanan not
bilgisi ilgili yere gönderilir,
yoksa bilgi verilir.
Bu konudaki teklif ile ilgili
birimin görüşü üzerine onay
alınır ve gereği için ilgili yere
gönderilir.
Kimlik talep formundaki
bilgiler incelenir. Varsa
eksiklikl ve Bakanlığımız
Personel Genel Müdürlüğü'ne
gönderilir.
Kimlik talep formundaki
bilgiler incelenir. Hazırlanan
kimlikler onaylanmasını
müteakip kimlik kayıt
defterine kaydedilir ve tebligat
için ilgili birime gönderilir.
76 Ayrılan personelin
kimliklerinin geri alınması
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yazının geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Çeşitli nedenlerle (Emeklilik,
nakil, çekilme vb.) görevinden
ayrılan personelin memuriyet
kimlikleri istenerek özlük
dosyasına konulur.
77 Kayıp ve çalıntı kimliklere
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Talebin geldiği tarih
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
78 Hatalı kimliklerin imha
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
İmha karar tarihi
2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
79 Kimlikle ilgili mevzuatın
uygulanmasına yönelik
Bakanlık yazılarının (genelge,
yönerge, talimat v.b)
dağıtımının sağlanması
80 Yurtiçi geçici görev yollukları,
sürekli görev yolluğu, doğum
ve ölüm yardımları ile ders
ücreti işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yazının geldiği tarih
10 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Kayıp formu İçişleri
Bakanlığına (Emniyet Genel
Müdürlüğü) ve İl Valiliğine (İl
Emniyet Müdürlüğü) gereği
için gönderilir. Yeni kimlik
düzenlenir.
Tutanak altına alınan
kimliklerin imha işlemleri
gerçekleştirilir.
Yazının ilgili birimlere
dağıtımı sağlanır.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Beyannamenin veya ilgili
belgenin geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Beyanname, dilekçe, bildirim
veya ilgili belgenin servise
intikal etmesi üzerine ödeme
evrakı hazırlanır.
81 Maaş Ödemeleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Ayın ilk işgünü
12 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
12
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
82 Sosyal Güvenlik Kurumuna
personelin başlayış ve ayrılış
bildirimlerinin yapılması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Personelin göreve başladığı
tarih
Personelin görevden ayrıldığı
tarih
a) Başlayış: ilk defa veya
Tamamlanma süresi (Gün)
tekrar göreve başlayış
tarihinden itibaren 15
gün
b) Ayrılış: sigortalının sona
erdiği tarihi takip eden günden
başlamak üzere 10 gün içinde
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Ay içerisinde durumunda
değişiklik olan personelin
verileri say2000i sistemi
üzerinden güncellenerek
bordro dökümleri alınır ve
imzalanmasına müteakip
Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir.
Personelin göreve başlayış ve
ayrılış yazısının gelmesi
üzerine elektronik ortamda
SGK'ya bildirim yapılır.
83 Ödenek talebi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
İhtiyaçların belirlendiği tarih
2 gün
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Tamamlanma süresi (Gün)
Serbest bırakılan ödenekler
dahilinde SGB.net üzerinden
yapılacak harcama için süreç
oluşturularak ödenek talep
formu SGB.net' den
oluşturularak elektronik
ortamda veya gerekli görülürse
yazı ile Bakanlığımızdan
istenir.
84 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanuna göre beceri eğitimine
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Ağustos ayının ilk haftası
Eğitim öğretim döneminin
sonu
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Bakanlıktan, meslek lisesi
öğrencilerine staj yaptırmak
için izin talep
edilir.Bakanlığımız tarafından
Defterdarlığımıza ayrılan
kontejan dahilinde gelen staj
talepleri değerlendirilerek staj
yaptırılacak öğrenciler ile
sözleşme imzalanır ve
öğrencilerin çalıştığı gün
sayısına göre aylıkları SGB.net
üzerinden hazırlanır.Ödenmek
üzere Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir.
85 Eğitim giderlerinin ödenmesi
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
86 Geçici personelin maaş
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Her ayın 15'i
10 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
87 Mal ve hizmet alımı ve ödeme Hızlı ve kaliteli hizmet
işlemleri
sunmak
Mal ve hizmet talebinin
geldiği tarih
a) Doğrudan temin usulüyle
15 gün b) DMO'dan yapılan
alımlar 2 ay
Tamamlanma süresi (Gün)
10
Eğitim giderlerine ilişkin
fatura incelenir, ödenmesi
gerekenler onaylanarak ödeme
belgesine bağlanır. Ödenmek
üzere Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir.
Ödemesi yapılacak aya ait
maaşlar hazırlanarak ödeme
emrine bağlanır. Ödenmek
üzere Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir
Personel Müdürlüğün ihtiyacı
olan mal ve hizmet alımı;
a) Doğrudan temin yolu ile
yapılması halinde yaklaşık
maliyeti tespit edilerek SGB
net üzerinden onay alınır ve
piyasa araştırması yapılarak
alım gerçekleştirilir. Temin
tarihini takip eden ayın onuncu
gününe kadar KİK'e internet
sitesinde bulunan Doğrudan
Temin Kayıt Formu
kullanılarak gönderilir.
b) DMO'dan alınması halinde
SGB net üzerinden onay
alınarak alım gerçekleştirilir.
Fatura tutarı SGB net veya
KBS sisteminden Taşınır İşlem
Fişi ve ödeme emri
düzenlenerek Muhasebe
Müdürlüğüne gönderilir.
88 İhale İşlemleri
Mal ve hizmet talebinin
geldiği tarih
Mevzuatta belirtilen ihale
süreleri
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Defterdarlığımız için alımı
yapılacak mal ve hizmetlerde
hangi ihale usulünün
uygulancağı belirlenir ve İhale
süreçlerine başlanarak
EKAP'ta girişleri yapılarak
sonlandırılır.
Faturanın geldiği tarih
Son ödeme tarihi
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Ödeme emri belgesi KBS
sisteminden düzenlenerek
Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
89 Defterdarlık Makamına ve
Hızlı ve kaliteli hizmet
Personel Müdürlüğe tahsisli
sunmak
telefonların ve belge geçerlerin
faturalarının ödenmesi
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
90 Defterdarlık Makamına ve
Personel Müdürlüğün dış hatta
açık telefonlarının özel
görüşme bedellerinin
ödenmesi
91 Kullanılan tüketim
malzemelerinin Muhasebe
Müdürlüğü'ne bildirilmesi
işlemi.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Üçer aylık dönemler
Dönemlerin son iş günü
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
92 Taşınır Yönetim Hesabı
işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
01.01.2014
31.01.2014
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
93 Taşınır Mal Yönetmeliği
gereğince onay alınması
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Makam talimatı veya üyelerin 3 gün
emekli, nakil vb. nedenlerle
ayrıldığı tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
94 Muayene ve kabul
Hızlı ve kaliteli hizmet
komisyonlarının oluşturulması sunmak
için onay alınması
01.01.2014 - Mali yıl başı
Tamamlanma süresi (Gün)
15
95 Yetkili sendikanın tespiti
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
01.05.2014 - Mayıs ayının ilk 31.05.2014 - Mayıs ayının son Tamamlanma süresi (Gün)
haftası
iş günü
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
96 Sendikaya üyelik veya
üyelikten çekilme üzerine
yapılan işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yazının geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
10
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
97 Sendikalardan gelen yazılara
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yazının geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
98 Kamu hizmet standartları ve
hizmet envanterinin
güncellenmesi işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Yazının geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
30.01.2014 - 30 gün
Özel görüşme ücretleri
ilgililerden alınarak Muhasebe
Müdürlüğüne yatırılırak alınan
makbuz ödeme evrağın altına
takılır.
Üçer aylık dönemler halinde
Personel Müdürlüğümüzde
kullanılan tüketim
malzemelerinin çıkışları
listelenerek yazı ekinde
Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilir.
Harcama yetkilisince
onaylanan Taşınır Yönetim
Hesabı, Taşınır Sayım ve
Döküm Cetvelleri Muhasebe
Müdürlüğüne uygunluk için
gönderilir. Uygunluğu
onaylandıktan sonra yıl sonu
sayım tutanağı, sayım ve
döküm cetveli ve yıl sonu
itibariyle en son düzenlenen
Taşınır İşlem Fişinin sıra
numarasını gösterir tutanakla
Taşınır yönetim hesabı dosyası
oluşturur ve yetkili mercilerce
istenildiğinde ibraz edilmek
üzere Müdürlüğümüzde
saklanır.
Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisi, Değer Tespit
Komisyonu, hurdaya ayırma
nedeniyle çıkış işlemlerine
ilişkin komisyon ve Taşınırlara
İlişkin Sayım Kurulunun
belirlenmesine yönelik onay
alınır ve ilgililere tebligat
yapılır.
Mal ve hizmet alımlarında
görev alacak komisyon için
onay alınır ve ilgilere tebligat
yapılır.
Yetkili sendikanın
belirlenmesi için yapılan
toplantı sonucu düzenlenen
tutanak Mayıs ayının 17.
gününe kadar Bakanlığımız
Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilir.
Müdürlüğümüz personelinin
sendika üyeliğine kabul ve
üyeliğinden çekilme formları
ilgili yerlere gönderilir.
Talepler değerlendirilerek
ilgili birimlere gönderilir.
Değişiklikler ilgili servislere
bilgi notu ile verilir.
Defterdarlık İnternet sitesinde
yayınlanır.
99 Defterdarlık hizmet araçlarının Hızlı ve kaliteli hizmet
bakım onarım, sigorta,
sunmak
muayene gibi işlemlerini
yaptırmak
İhtiyaçların belirlendiği tarih
ve işlemlerin yapılması
gereken tarihler
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
Muayene ve sigorta
işlemlerinde avans çekilerek,
bakım onarım işlemlerinde ise
22/d gereğince işlemler yapılır.
100 Müdürlük personelinin
görevlendirilmesine ilişkin
işlemleri yapmak
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
İhtiyaçların belirlendiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
Görevlendirme yapılacak
birimce talep edildiğinde
görevlendirme yapılır.
101 Müdürlük personelinin maaş
nakil bildirimini düzenlemek
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Personelin naklen tayin olması 1 gün
durumunda düzenlenir.
Tamamlanma süresi (Gün)
1
102 Müdürlük personelinin
giyecek yardımına ilişkin
işlemleri yapmak
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Giyecek yardımı Müdürlük
personeline nakdi olarak
ödenir.
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
5
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
103 Müdürlüğün kırtasiye,
temizlik,akaryakıt gibi mal ve
hizmet alımlarına ilişkin
işlemleri yapmak
104 Valilik ve Defterdarlık hizmet
binalarının elektrik, su,
doğalgaz faturalarını ödenmesi
işlemleri yapmak
105 Defterdarlıktan emekliye
ayrılan, görevinden çekilen,
çekilmiş sayılan, görevine son
verilen ve çeşitli nedenlerle
ayrılanların özlük ve işlem
dosyalarını muhafaza etme
işlemleri
106 Dosya imha işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
İhtiyaçların belirlendiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Faturanın geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Ayrılış işleminin bildirildiği
tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
İmha karar tarihi
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
ÜLKER ÜNAL
Bakanlığımızdan atama
yapılacaklara ilişkin yazının
gelmesi
Atama sonucu göreve
Tamamlanma süresi (Gün)
başlatılan ve ataması
yapılamayan adayların
Bakanlığımıza bildirildiği tarih
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
107 ÖSYM tarafından (B) grubu
Hızlı ve kaliteli hizmet
kadrolara yapılan
sunmak
yerleştirmelere ilişkin işlemler
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
MUSTAFA ER
NUMAN ÇOŞKUN
GÜNER AKAY
DÖNDÜ ÖZTÜRK
BAKİ AKDEMİR
ÜLKER ÜNAL
Maaş nakil il muhaberindeki
bilgiler güncellenerek
düzenlenir.
Alınan onaya istinaden tüm
personelin bakanlıktan gelen
listeye göre yönetmelik
gereğince nakdi olarak
yararlancakları miktar
belirlenir ve personelin
hesaplarına aktarılır.
İhtiyaç olan malzemeler
belirlenerek 22/d gereğince
işlemler gerçekleştirilir.
Faturanın geldiği tarih
itibariyle SGB Net ve KBS
üzerinden işlem yapılır.
Servislerden teslim edilen
dosyalar arşiv defterine
kaydedilerek arşive konur.
Arşiv durumuna göre, İmha
işlemi yapılacak dosyalar
tespit edilerek Maliye
Bakanlığı Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmeliğin 21.
Maddesi gereğince Ayıklama
ve İmha Komisyonu
oluşturularak imha işlemleri
yapılır.
- Bakanlığımızdan atama
yapılacaklara ilişikin yazının
gelmesi üzerine Sınav
Komisyonu onayı alınır,
adaylardan istenilen bilgi ve
belgeler değerlendirilir,
ataması yapılacaklar atama
servisine bildirilir.
- Atama sonucu göreve
başlayan, başlamayan ve
ataması yapılamayan adaylar
bakanlığımıza bildirilir.
108 Görevde Yükselme sınavı
yapılmasına ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
- Görevde yükselme sınavına
ilişikin yazının geldiği tarih. Görevde Yükselme Sınav
Sonuçlarının duyurulması
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
109 Unvan değişikliği sınavı ve
diğer sınavlar
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Sınav yapılmasına ilişkin
duyuru yazısının geldiği tarih
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
BİNNAZ SALİHOĞLU
110 Bilgi Edinme taleplerine
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
111 Başka birim veya kurumdan
gelen başvurular.
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın bilgisayar ortamına
alındığı tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
112 BİMER kanalıyla gelen
taleplere ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın bilgisayar ortamına
alındığı tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
113 Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulundan gelen taleplere
ilişkin işlemler
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
15 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
114 Dilekçe hakkı çerçevesinde
Hızlı ve kaliteli hizmet
gelen taleplere ilişkin işlemler sunmak
Evrakın geldiği tarih
30 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
30
115 Defterdarlık merkez ve taşra Hızlı ve kaliteli hizmet
teşkilatı personeline yapılacak sunmak
duyurular
Evrakın geldiği tarih
5 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
3
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
- Sınav duyurusu ilgili
birimlere gönderilir.
- Başvurular değerlendirilir.
- Sınava katılmaya hak
kazananlara bildirim yapılır.
- Sınav sonuçları ilgili
birimlere gönderilir.
- Sınav sonucuna göre ataması
yapılacaklar atama servisine
bildirilir.
- Sınav duyurusu ilgili
birimlere gönderilir.
- Başvurular değerlendirilir.
- Sınava katılmaya hak
kazananlara bildirim yapılır.
- Sınav sonuçları ilgili
birimlere gönderilir.
- Sınav sonucuna göre ataması
yapılacaklar atama servisine
bildirilir.
Gelen talepler Müdürlüklerin
görev alanına göre cevap
süresi tespit edilerek
gönderilir. Bunların takibi
yapılır. Ücret talep edilmesi
halinde ilgiliye bildirilir.
Gelen cevaplar derlenerek
dosya oluşturulur. Belge
gönderilmesi halinde ilgiliye
yazıyla gönderilir. Ayrıca
Personel Müdülüğü
ilgilendirmeyen bilgi edinme
talepleri ilgili birim/kuruma
ilgisi nedeniyle bir yazı ekinde
gönderilir.
Bilgi veya belgelerin temin
edilmesine müteakip yazılı
veya bilgisayar ortamında
ilgilisine gönderilir.
Gelen talepler ilgili Müdürlüğe
gönderilir, gelen cevaplar
ilgilisine gönderilir ve ayrıca
BİMER'e elektronik ortamda
cevap verilir.
Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulunca istenen bilgi ve
belgeler temin edilerek
gönderilir. Kurul kararlarının
uygulanması sağlanır.
Gelen talepler
değerlendirilerek süresi içinde
ilgiliye cevap verilir.
Duyuru yapılacak konu
hakkında, dağıtımlı bir yazı
yazılarak veya duyuruya konu
evraklar yazıcıda taranarak
elektronik ortamda duyuru
yapılır.
116 Yazılı ve sözlü soru önergeleri Hızlı ve kaliteli hizmet
üzerine yapılan işlemler
sunmak
Evrakın geldiği tarih
117 Onay işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Evrakın geldiği tarih
118 Protokol işleri ile temsil ve
ağırlama hizmetleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
119 Web sayfası hazırlanması ve
yönetimi
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Talebin geldiği tarih
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Defterdarlığımız internet
sayfasına ilişkin yazılım ve
içerik yönünden güncellemeler
yapılır. İstenilen bilgi ve
belgeler yayımlanır.
120 Personel Otomasyon Projesi
(PEROB) ile ilgili işlemler,
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Sorunun meydana geldiği tarih 1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
PEROP sisteminde meydana
gelen ve Müdürlüğümüzce
giderilemeyen sorunlar
Bakanlığımızın ilgili şubesine
iletilerek sorunun çözüme
ulaştırılamasının takibi yapılır.
121 Ağ altyapısı işlemleri
Hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak
Sorunun meydana geldiği tarih 2 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
2
DÖNDÜ ÖZTÜRK
UĞUR CEMEK
AHMET TURAN TUNCER
Ağ alt yapısının kontrolü
yapılır, arıza tespiti ve gerekli
durumda koordinasyonu
sağlanır, onarılır.
1 gün
Tamamlanma süresi (Gün)
15
Tamamlanma süresi (Gün)
1
DÖNDÜ ÖZTÜRK
EMİR YILMAZ
NEZAKET BİÇER
Yazılı ve sözlü soru önergeleri
gereği için ilgili yerlere
gönderilir. Yazılı soru
önergesine verilen cevaplar
derlenerek Bakanlığımız
Personel Genel Müdürlüğüne
gönderiler.
BAKİ AKDEMİR
Defterdar tarafından
İDRİS NEBİ SONER ŞAHİN imzalanması gereken veya
MÜRŞİD KALE
Defterdarlık Makamına
sunulacak olan onay ve
yazılar imzaya sunulur ve
sonuçları ilgili şube
müdürlüklerine intikal ettirilir.
BAKİ AKDEMİR
-Defterdarlık makamının
İDRİS NEBİ SONER ŞAHİN protokol işleri ile temsil ve
MÜRŞİD KALE
ağırlama hizmetleri yürütülür.
Download

Personel Müdürlüğü 2014 Operasyonel Plan