"Fakülte Yönetim Kurulumuzun Kararı ile Fakültemizde Bulunan Amfimize
"Eşrefoğlu Konferans Salonu", 103 no'lu Dersliğimize "Prof. Dr. Erol Eren Dersliği"
ve 105 no'lu Dersliğimize ise "Prof. Dr. Mahmut Paksoy Dersliği" İsimleri Verilmiştir."
FAKÜLTEMİZ SALONLARININ TANITIMI:
1- EŞREFOĞLU KONFERANS SALONU
2- PROF. DR. EROL EREN SALONU
3- PROF. DR. MAHMUT PAKSOY SALONU
1- EŞREFOĞLU BEYLİĞİ:
Eşrefoğlu
Seyfüddin
Süleyman
Bey
tarafından
Beyşehir’de
kurulan
beylik,
13.yüzyılın sonları ile 14.yüzyılın başlarında
hüküm süren bir Anadolu Türk Beyliğidir.
Eşrefoğlu Süleyman Bey, Türkiye Selçuklu
Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde
Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınır beylerinden
biri olarak bilinmektedir. Beylik sınırları, 1302
tarihinde
babasının
yerine
geçen
Mübarizüddin
Mehmet Bey döneminde
Bolvadin ve Akşehir’i içine alarak daha da
genişlemiştir. Eşrefoğlu Süleyman beyin
torunu olan Süleyman Şah’ın (II.Süleyman)
Moğollar tarafından öldürülmesi sonucunda
Beylik sona ermiş ve bu havali Hamidoğulları
Beyliği ile Karamanoğulları arasında taksim
olunmuştur. Beyşehir ilçesinin İçerişehir
mahallesinde Eşrefoğlu Beyliğine ait külliye ve
önemli tarihi eserler mevcuttur. Bunlar
arasında en çok bilineni Anadolu’daki ahşap
direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan
Eşrefoğlu Camii’dir. 1296-1299 yılları arasında
yapılan cami; çoğul ahşap sütunları, çini
mozaiklerle kaplı ve kündekari teknik içeren
mihrabı, anıtsal taç kapısı, ceviz oymalı ve
çatmalı tutkalsız minberi, bunun üzerindeki
geometrik şekiller ve bitkisel bezemeler, renkli
kalem işi süslemelerin bulunduğu tavanı,
konsollardaki kök boyalar nedeniyle Unesco
tarafından kayıt altına alınmıştır. Beyliğin
kurucusu Seyfettin Süleyman Beyin türbesi bu
caminin içindedir.
2- PROF. DR. EROL EREN:
Erol EREN, 1969
yılında
İstanbul
Üniversitesi
İktisat
Fakültesinden mezun
olduktan
sonra,
1970’de
İstanbul
Üniversitesi İşletme
İktisadı Enstitüsünden
İşletme
Uzmanlığı
(Yüksek
Lisans),
1972 yılında ise aynı
üniversitenin İşletme
Fakültesinden İşletme Doktorluğu derecesi
almıştır.
1969-1972
yılları
arasında
İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesinde Asistan,
1972-1974 yıllarında Dr. Asistan, 19741976’da Dr. Öğretim Görevlisi, 1976-1982’de
Doçent, 1982-1999 arasında ise Profesör
olarak hizmet vermiştir. Erol EREN Hoca,
İstanbul
Üniversitesinde
Yönetim
ve
Organizasyon Enstitüsü Genel Sekreterliği ile
İşletme İktisadı Enstitüsü İdareciliğinde
bulunmuştur.
İstanbul Üniversitesinden ayrıldıktan sonra;
Harp Akademileri Komutanlığı, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi, Doğuş
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler
Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi
ve Okan Üniversitesinde Anabilim Dalı ve
Bölüm Başkanlığı, Enstitü Yöneticiliği ve
Dekanlık görevlerinde de bulunan Prof. Dr.
Erol EREN’in Üniversitelerarası Kurul Üyeliği
de mevcuttur.
Örgüt Teorisi, Örgütsel Davranış, Stratejik
Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi ile
Yönetim ve İşletmecilik Tarihi alanlarında
ulusal ve uluslararası düzeyde kayda değer
çalışmaları bulunan hocamız yönettiği çok
sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi ile de
önemli sayıda akademisyenin yetişmesine
yardımcı olmuştur. Prof. Dr. Erol EREN,
etkinliği her geçen gün artan Uluslararası
Stratejik Yönetim Kongresinin bugünlere
ulaşmasında
da
ödeşilemez
katkılar
sağlamıştır.
Bilim insanlığının yanı sıra üniversite-sanayi
ve iş çevresi birlikteliğine de önem veren Prof.
Dr. Erol EREN; 1985-1989 yıllarında Sabancı
Holding
A.Ş.
ve
Akbank
T.A.Ş.’de
Danışmanlık, 1991-1993’de Emlak Bankası
Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1995 yılları
arasında İstanbul İmar Ltd.Şti. Yöneticiliği,
1997-1999’da
Gebze
Ticaret
Odası
Danışmanlığı, Uluslararası Stratejik Yönetim
ve Yöneticiler Derneği Başkanlığını gibi
görevleri de sürdürmüştür.
Duayen hocamız Prof. Dr. Erol EREN, 28
Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.
3- PROF. DR. MAHMUT PAKSOY:
Mahmut PAKSOY, 1977 yılında Atatürk
Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun
olduktan sonra, 1979’da İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Personel Yönetimi ve
Endüstri İlişkileri Bilim Dalında Bilim Uzmanlığı
(Yüksek Lisans), 1984 yılında ise aynı
üniversitenin İşletme Fakültesi Davranış
Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora eğitimini
tamamlamıştır.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim Dalına
Doçent, 1996 yılında ise aynı anabilim dalına
Profesör olarak atanana Prof. Dr. Mahmut
PAKSOY, halen İstanbul Kültür Üniversitesi
Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Davranış
Bilimleri,
Örgütsel
Davranış,
Kurumsallaşma, Toplam Kalite Yönetimi,
Örgütsel İletişim, Motivasyon ve Liderlik
alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde
kayda değer çalışmaları bulunan hocamız
yönettiği çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora
tezi ile de önemli sayıda akademisyenin
yetişmesine yardımcı olmuştur. Prof. Dr.
Mahmut PAKSOY’un ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılarda genç akademisyenlere
verdiği destek her ortamda dile getirilmektedir.
İşletmecilik alanında çalışan akademisyenler
ve iş çevrelerini çok yakından ilgilendiren
Ulusal İşletmecilik Kongresi ile Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresinin her
geçen gün daha da etkin hale gelmesinde bir
çok duayen akademisyen ile birlikte hocamızın
da ödeşilemez katkıları vardır.
Bilim insanlığının yanı sıra üniversite-sanayi
ve sosyal çevre birlikteliğine de önem veren
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY; Personel
Yönetimi Derneği (Peryön), Sağlık Yöneticileri
Derneği, Özel Sağlık Hizmetleri Derneği ve
Şişli Musiki Derneği gibi kuruluşlarla yakın
etkileşim içinde olup, yazılı ve görsel basında
da isim yapmış bir akademisyendir.
Download

Eşrefoğlu Konferans Salonu", 103 no