“Proje Yönetim Çözüm Ortağınız”
www.epy.com.tr
GİRİŞ
ENTEGRE PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK
ENTEGRE, konusunda uzman elemanlarla her türlü inşaat yatırım projesinde, Proje Yönetimi
ve İnşaat Destek hizmetleri ve çözümleri sunan bağımsız bir firmadır.
DEĞERLERİMİZ: ENTEGRE şirket kültürü ve vizyonu; BÜTÜNLÜK, YARATICILIK, EKİP
ÇALIŞMASI ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ üzerine yoğunlaşmıştır. ENTEGRE, konusunda en
yetkin profesyoneller ile en son uygulamaları kullanarak ve her zaman ahlaki değerlere sadık
kalarak İşverenlerinin güvenini kazanmaya ve en kaliteli hizmeti vermeye adamış bir Proje
Yönetim ve Danışmanlık firmasıdır.
MİSYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM’in misyonu; Türkiye ve
Bölge ülkelerinde, Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli
proje yönetimi, inşaat yönetimi ve ilgili hizmetleri vermektir.
VİZYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM; Türkiye ve Bölge
ülkelerindeki her türlü yatırım projesinde, yatırımcı adına başarılı
hizmetler veren, tüm taraflarca güvenilir, en üst derecede verimli
ve kalite bazlı çalışan bir kurum olacaktır.
Entegre proje yönetim tic. A.ş.
2
www.epy.com.tr
YÖNETİM POLİTİKAMIZ
ENTEGRE, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence prosedürlerinin
projelerde etkin kullanımını sağlar. Her projenin ihtiyacına göre
ENTEGRE, planlama, organizasyon, uygulama, görüntüleme,
dökümantasyon oluşturur. Kabuledilebilir standartlara, proje
ihtiyacına, spesifikasyonlara uygunluğu sağlamak amacıyla
sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin
test edilmesi gerçekleştirilmektedir.
GÜVENLİK VE GİZLİLİLİK POLİTİKALARI
ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik
politikaları
geliştirmiştir.Buna
göre
ENTEGRE,
yükleniciden projenin en başında bir öndeğerlendirme
ister ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmasında ısrar
eder. Tüm gizlilik ve emniyet uygulamaları kanunlar
güvencesindedir.
ENTEGRE, çevresel hasarı asgariye indirmeyi ve çevresel
ÇEVRESEL POLİTİKALAR
kazanım firsatlarını maximuma çıkarmayı hedefler ve bu
amaçla, planlamanın önemli bir parçası olan çevresel
etkilenmeyi göze alarak projeye başlar. Çevresel etkinin
asgariye indirgenmesinde amaçlanan tüm hedefler kanun
ve kurallar güvencesindedir. Bununla birlikte kişisel
sorumluluk bilinci, eğitim, bilgilendirme ve yardım da
sağlanarak geliştirilmelidir.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
3
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
ENTEGRE PROJE YONETİM & DANIŞMANLIK, tüm yatırım ve
geliştirme projelerin de, yatırımcılara destek hizmetleri olarak, proje
müellefleri ve müteahhitlerle yapılacak sözleşmelerin, projeler ve ihale
dosyaları çerçevesinde yapılacak uygulamaların ve aşağıda belirlenen
maddelerin, imalat, cins, kalite, miktar, süre ve maliyetlerini projenin yer
tesliminden başlayarak geçici kabul ve işletmeye alma süreçleri de dahil
olmak üzere tüm safhalarında proje yönetim hizmetlerini sağlamaktadır.
ENTEGRE projenin hedeflerinin tutturulabilmesi için aşağıda sayılan hizmet ve görevleri de
gerçekleştirebilmektedir.
İnşaat teknolojisi, yönetimi ve yönlendirilmesi ile ilgili strateji, işin başında işveren ile
birlikte tespit edilen prensipler ve işverenin uygun görerek verdiği ve/veya vereceği
talimatlar çerçevesinde uygulanması.
İşverenin talimatları çerçevesinde, proje ve/veya inşaat yapımı ile ilgili her türlü mukavelenin
koordinasyonu, uygulatılması ENTEGRE tarafından yapılmaktadır.
ENTEGRE, tetkik ve tasdik sorumluluğunu üstlendiği
proje çalışmalarını takip edecek, projelerin, sözleşme
hükümlerine, inşaat alanına, teknik şartnamelere ve
kabul edilebilir mühendislik kod ve standartlarına, bütçe
ve amaca uygunluğunu denetleyecek ve gerekirse bu
konuda uzman veya/ve danışman tutacaktır.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
4
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
ENTEGRE tarafından verilebilecek hizmetler
TASARIM YÖNETİMİ - İHALE DÖNEMİ HİZMETLERİ ve
UYGULAMA DÖNEMİ HİZMETLERİ
olarak iki ayrı dönem altında toplanmıştır.
İNŞAAT ÖNCESİ PROJE YÖNETİMİ- TASARIM/ İHALE DÖNEMİ
1. Müşteri Taslağı
ENTEGRE, YATIRIMCI ile birlikte projenin işlevi, yer gereksinimleri, arsa kullanımı, mahal bilgileri, gider
hedefleri, süre ve kalite hedefleri, kullanım gereksinimleri ve ticari amaçları da dikkate alarak bir özet
oluşturur. Ana taslağın, tasarım ekibi tarafından detaylı taslak haline gelişimi izlenir. İnşaat fizibilitesi
konusunda maliyet/zaman parametreleri ile birlikte fikir verilir. Sözleşmede belirtilen raporları düzenler.
2. Proje Stratejisi
Proje için temel proje yapısı, proje katılımcılarının rolü ve proje gelişiminin müşterinin tüm proje süresini
ve başlıca yapıtaşlarını dikkate alan taslağına ilişkin olarak proje gözden geçirilip; izlenecek olan
mekanizmalar ile birlikte idari yaklaşımı oluşturan tam Stratejik Master Programı hazırlanır.
3. Etüdlerin Aşamalandırılması
Farklı aşamalandırma seçeneklerine ait finansman, tasarım, uygulama, inşaat ve komisyon
gereksinimleri oluşturur. Yatırımcıya bir rapor halinde sunulur ve gerekli onaylar alınır.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
5
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
4. Eskiz Tasarım Üzerinden Maliyet Tahmini
Ön keşif mühendisinin eskiz tasarım üzerinden hazırlayacağı maliyet tahmini (Proje Maliyet ModeliPMM) üzerinde Öneriler ve alternatifler geliştirilerek projeye uygun optimum PMM Yatırımcıya sunulur.
5. Uygulama Stratejisi
İşin ne şekilde uygulanacağı konusunda (sözleşme paketi) bir strateji geliştirilir. Bu stratejinin
geliştirilmesi esnasında süre, tasarım, yerli ve uluslararası kaynaklar, uzun vade teslimatlar, yerel
gereksinimler, şantiye çapında satınalma fırsatları ve standart sözleşme dokümantasyonu açısından
spesifik proje koşulları gözönünde bulundurulur.
6. Proje Organizasyon Yapısı
Proje organizasyon planları ve yapıları hazırlanır ve raporlama ilişkileri ile sorumluluklar tespit edilir. Bir
rapor dahilinde alternatif planları ile beraber Yatırımcının onayına sunulur.
7. Proje Prosedürleri Kılavuzu
Müşavirlerden ve Yatırımcıdan alınacak bilgi ve belgeler dahilinde proje detaylarını, yönetimi, iletişimi,
raporlamayı, mali konuları, toplantıları, çizimleri, yazışma sirkülasyonunu, teklif paketlerini, ihaleleri,
ödemeleri, içeren bir Proje Prosedür Kılavuzu-(PPK) hazırlanır. Hazırlanan PPK Yatırımcı onayına
sunulur.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
6
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
8. Tasarım Ekip Atamaları
Ana tasarım özetleri netleştirilerek tasarım kapsamları hazırlanır. Ana tasarım özetleri ve tasarım
kapsamları Yatırımcıya bir rapor dahilinde sunulur ve onay alınır. Tasarım ekip ön nitelikleri ve atamaları
hakkında fikir verilerek tasarım ekip faaliyetleri kontrol edilir.
9. Müşavir Kaynak Yönetimi
Personel gereksinimleri ve bireysel müşavirlerin vasıfları teşhis edilir.
10. Master Plan Hazırlanması
Gelişimin tüm unsurlarını kapsamasını sağlama açısından proje master planı hazırlanır. İlgili plan
Yatırımcıya sunulur ve onay alınır.
11. İnşaat Stratejisi
Şantiye için aşamalandırma, sıralama, lojistik, güvenlik planı, kalite kontrolü, çevresel etki planı ve
teslimat devrelerinin sıralanmasını içeren bir inşaat stratejisi için önerilerin ve tavsiyelerin bulunduğu bir
rapor, tüm ilgili taraflara ve Yatırımcıya sunulur.
12. Planlama Dönemi Raporu (PDR) Hazırlanması
Tedarik ile inşaat süreçleri sırasında güncelleştirilmek üzere yüklenicilerin ihale evraklarının bir
bölümünü oluşturacak olan bir Planlama Dönemi Raporu hazırlanır. İlgili rapor Yatırımcı onayı
alındıktan sonra, Yatırımcının onayladığı taraflara sunulur.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
7
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
13. Tasarım Süreci
Tasarım ve tasarım süreçleri düzenli olarak izlenerek koordinasyon ve bilgi sağlanır: Müşteri taslağının
çerçevesinde projelendirmenin akıcılığı kolaylaştırılır; doküman kontrolü izlenir. İlgili dönemde oluşan
problemler ve/veya aksaklıklar Yatırımcıya düzenli raporlamalar dahilinde iletilecektir. Sunulacak
alternatif çözüm önerilerinden Yatırımcının onayı alınan çözümlerin uygulamasına yönelik koordinasyon
ve kontrol sağlanır.
14. Doküman Kontrol Sistemi (DKS)
Tüm proje tasarımı ve teknik belgeler için belge kontrol sistemi hakkında fikir verilir. Dokümanları,
numaralandırma işlemini, kodlamayı ve dağıtımı içeren sistem yerleştirilir, ve proje çapında doküman
kontrol sistemi yönetilir.
15. Maliyet Planlaması
Proje maliyet planının uygun proje maliyet merkezlerine
yerleştirilmesi için fikir verilir. Proje Yöneticisi, Yatırımcıdan aldığı
bilgi ve belgeler dahilinde Proje bütçesini hazırlamakla yükümlüdür.
Projenin en verimli şekilde yürütülmesine yönelik Doküman kontrol
Sistemi-DKS ve Maliyet planlaması-MP konularında her türlü
sistem ve plan doküman , numaralandırma, kodlama ve dağıtım
gibi detaylar bazında hazırlanıp, Yatırımcı onayına sunulur. Onayı
alınan ilgili DKS ve MP’na uyulması projenin her safhasında Proje
Yöneticisi tarafından kontrol edilir.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
8
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
16. Proje Bütçe (PB) Kontrolü
Maliyet raporlama şekilleri ve nakit akış analizleri önerilir ve gözden geçirilir, maliyet toplantılarına
katılınılır ve proje bütçesi izlenir. Maliyet planındaki her değişiklik, ek fon gereksinimleri ve
öngörülmemiş fon kontrolü hakkında müşteriye bilgi verilir. İlgili PB Yatırımcı onayına sunulur. Proje
dönemi boyunca maliyet raprolama şekilleri, nakit akışı analizleri ve Proje bütçesi düzenli olarak takip
edilir. Maliyet Planındaki ve PB’sindeki her türlü olası değişiklik ve değişiklikler ile ilgili zamanında
Yatırımcı’ya neden-sonuç ve fayda-götürü analizleri ile birlikte raporlanır.
17. Temin / Ön Kontrat & Teklif
Tüm proje hizmetlerinin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlendirme sağlanır. Teklif listeleri,
yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde yardım ve destek sağlanır. Teklif değerlendirme
toplantılarına katılınır. Proje Yöneticisi hizmetlerin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlerdirme
sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktadır. Teklif listeleri, Yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde,
daha önce Yatırımcı ile üzerinde görüş birliğine varılmış olan söz konusu planlar ve programlar
çerçevesinde incelemelerde bulunulur ve gerekli kontroller ve raporlamalar Yatırımcıya ve ilgili kişi ve
kurumlara iletilir.
18. Kontrat Belgeleri
Kontrata tabi konuların kapsamı hakkında ve sözleşme hükümlerinin hazırlanması konusunda fikir
verilir. Proje Yöneticisi, proje kapsamında beraber çalışılacak her türlü kişi ve kurumun sözleşmelerinin
incelenmesi, sözleşme hükümlerinde, Yatırımcı haklarını ve Proje çıkarlarını koruma niteliği taşıyan
değişiklikleri, Yatırımcıya görüş ve öneriler olarak sunar.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
9
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
19. İnşa Edilebilirlik
Maliyet, süre ve kalite doğrultusunda inşaat metodlarının iyileştirilmesi için inşa edilebilirlik ve yöntem
bilgileri düzenlenip gözden geçirilir. Proje yöneticisi; maliyet, kalite ve süre doğrultusunda projenin her
safhasında inşaat metodlarının gözden geçirilmesi ve bunun sonucu olarak iyileştirilmesi ile sorumludur.
İlgili çalışmaların periyodik düzenlenen toplantılarda Yatırımcı’ya sunulması ve onayı alınan
düzenlemelerin hayata geçirilmesini kontrol eder.
20. Değer Mühendisliği
Tasarım işlerlik bakımından izlenir, ve daha fazla değer kazandıracak fırsat ve olanaklar bildirilir. Proje
Yöneticisi tasarımı işlerlik bakımından düzenli olarak izler, optimal fayda sağlayacak fırsat ve olanaklar
konusunda Yatırımcı onayı alındıktan sonra ilgili kişi ve kurumlar ile işbirliği içinde sözkonusu fırsat ve
olanakların hayata geçirilmesini sağlar.
21. İnşaat Öncesi İşler
Proje ekibine ve müşteriye, inşaat öncesi faaliyetlere yönelik tüm başvuru onayları hakkında fikir verilir..
Sözkonusu konularda düzenli takip yapar ve gecikme durumlarını zamanında hem yatırımcıya hemde
proje ekibi ile koordinasyon içinde sözkonusu hususun aşılması için gerekli iş ve çalışmaların
yapılmasını sağlar.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
10
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
22. Süre Planının İzlenmesi
Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon ve raporlama şekilleri
bildirilir. Müteahhidin detaylı süre raporları gözden geçirilerek
müşteriye fikir verilir. Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon
ve raporlanmasına yönelik her türlü plan ve düzenlemeyi,
yatırımcı onayı alındıktan sonra projenin her aşamasında
gerçekleştirir.
Yüklenicinin detaylı süre raporları proje başlangıcından sonuna kadar düzenli olarak takip edilir.
Sözkonusu hususta yapılan kontroller sonucu projenin gidişatı ve var ise optimal fayda sağlayacak
fırsat ve olanaklar düzenli periyodik toplantılarda yatırımcı görüşüne proje yöneticisi tarafından sunulur.
23. İnşaat(lar)ın Tevdii
İhale teklifleri değerlendirilir ve inşaat ihalelerinin tevdii önerilir. Müşteri adına resmi bildirimler tanzim
edilir. Yatırımcı onayı alındıktan sonra Yatırımcı adına resmi bildirimler tanzim edilir.
entegre proje yönetim tic. A.ş..
11
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
İNŞAAT SIRASINDA PROJE YÖNETİMİ
1. Şantiye Yönetimi
Proje prosedür kılavuzuna göre belge kontrolü, kayıtlar,
toplantılar ve sistem yönetimi dahil inşaat süreci izlenir.
Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir.
Emniyet, yangından korunma, güvenlik, nakliye kontrolü, kirlenme kontrolü, işçi ilişkileri, geçici işlemler
ve temizlik hakkında fikir verilir. İnşaat öncesi yönlendirme konferansları düzenlenir, toplantılara katılınır,
kaynaklar, iş durumları ve şantiyedeki diğer hususlar hakkında bilgi verilir.
2. Emniyet ve Güvenlik Kontrolü
Şantiye emniyeti ve güvenlik programı için yönetmelik konusunda yardımcı olunur, ve müteahhidin
performansı izlenir. Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir.
3. Kalite Yönetimi
İnşaat işlerinin şartname ve kalite kontrol işlemlerine uygun olarak yürütülmesini öngören bir kalite
yönetim sistemini geliştirilmesinde yardımcı olunur ve uygulamaya konmasını yönlendirir.
4. Değişiklik Talep Yönetimi
Projede değişiklik isteklerinin raporlanma sisteminin geliştirilmesi konusunda bilgi verir, uygulamaya
konması yönlendirilir ve tavsiye edilir.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
12
www.epy.com.tr
PROJE YÖNETİM
DESTEK HİZMETLERİ
5. Performans
Yapılan ve yapılmakta olan iş ile mali durum bazında raporlama süreci izlenir. Müteahhide yapılmakta
olan ödemeler için fikir verilir.
6. Raporlama
Çalışmalara ait fotoğraflar, statü tasarımı, ruhsatlar, üçüncü şahıslarla yapılan sözleşme ve teklif
paketleri, müteahhit performansı, plan raporu, mali / finansal raporları, garantileri, sorunları ve önerileri
içeren aylık raporlar hazırlanır.
7. Görevlendirme
Binayı/ donanımları teslim alma işlemleri için yönetmelik hazırlanır ve izlenir.
8. Nihai Kabul
Arıza yükümlülük süreci sırasında nihai kabul standartları oluşturulmasına yardım edilir.
9. İşletme & Bakım Kılavuzları ve Güncel İnşaat Çizimleri
Gerekli tüm işletme ve bakım kılavuzları hazırlanması sağlanır.
10. Son Hesaplar
Müteahhit veya müteahhitlerden gelen istikhaklar denetlenir ve müşteriye önerilerde bulunulur.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
13
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
Redevco - Gordion Alışveriş Merkezi Projesi, Çayyolu-ANKARA
Redevco - Erzurum Alışveriş Merkezi Projesi, ERZURUM
Redevco – Manisa Alışveriş Merkezi Projesi, MANİSA
Krea - Neo Pendik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL
Krea - Neo Eskişehir Alışveriş Merkezi Projesi, ESKIŞEHİR
Corio – Tarsu Alışveriş Merkezi Projesi, TARSUS
Torunlar & Kiler GYO - Kütahya Alışveriş Merkezi Projesi, KÜTAHYA
Forum Mersin Alışveriş Merkezi Projesi, MERSİN
Acteeum - Ancora Samsun Alışveriş Merkezi Projesi SAMSUN
Pera GYO - Sumerpark Alışveriş Merkezi Projesi , DENİZLİ
Izmit Gayrimenkul - Izmit Park Alışveriş Merkezi Projesi , İZMİT
Gima - Gmall Antalya Alışveriş Merkezi Projesi, ANTALYA
Gima - Dolmabahçe Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL
Gima – Romanya Marketler Zinciri Projesi, ROMANYA
Media Markt Elektronik Market Projesi, Beylikdüzü-İSTANBUL
Media Markt Elektronik Market Projesi, Bornova- İZMİR
Kentpark Alışveriş Merkezi Projesi, ANKARA
Komer Kuşadası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Kuşadası-AYDIN
Akkoza Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL
Ancora Alışveriş Merkezi & Otel Projesi , SAMSUN
Atllantik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL
entegre proje yönetim tic. A.ş.
14
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
OTEL & KONUT PROJELERİ
Çırağan Palace Kempinsky Renovasyon Projesi , İSTANBUL
ATY - W Hotels & Residence Projesi , Beşiktaş- İSTANBUL
Turkcell – Kozyatagi Konut Projesi , Kozyataği- İSTANBUL
Palm Residence Yönetimi - Palm Residence Projesi , İSTANBUL
ETF - Astrila Kayak Oteli Projesi , ERZURUM
Crown Plaza Old City Oteli Projesi , İSTANBUL
Four Seasons Otel Projesi , Beşiktaş- İSTANBUL
Four Seasons Otel Projesi , Sultanahmet- İSTANBUL
Regnum - Astrum Towers Projesi , İSTANBUL
Acteeum - Ancora Samsun Otel Projesi, SAMSUN
Pasakoy - Port Kundu Village Projesi, ANTALYA
Dumankaya Cadde Evleri Projesi – İstanbul
Dumankaya Flex Projesi– İstanbul
Bio İstanbul
entegre proje yönetim tic. A.ş.
15
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
OFİS PROJELERİ
Citibank – Bireysel Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL
Citibank - Kurumsal Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Tekfen Kulesi-Levent - İSTANBUL
Unilever - Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL
Liberty Sigorta- Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL
Turkcell - GSM Operasyon Merkezi Projesi, Kartal-İSTANBUL
Turkcell - Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi , GEBZE
Turkcell - Satış Ofisi Yenileme Projesi, TURKIYE
Albaraka Türk – Yeni Ofis Projesi – İSTANBUL
ING Bank – Genel Müdürlük Ofis Projesi, İSTANBUL
ERGO - Genel Müdürlük Projesi, İSTANBUL
Merrill Lynch - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL
Morgan Stanley - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL
Morgan Stanley - Genel Müdürlük Projesi, Metrocity-Levent - İSTANBUL
Nomura Bank – Yeni Ofis Projesi – İSTANBUL
Vodafone – Tuzla MTX Projesi - İSTANBUL
Clifford Chance – Genel Müdürlük Projesi - İSTANBUL
Cisco - Telepresence Projesi, Maslak - İSTANBUL
Cısco - Fleet Projesi, Maslak – İSTANBUL
IBM – Izmir Data Center Projesi - İZMİR
TNT – Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL
Doruk - Plaza Projesi, Ümraniye - İSTANBUL
SAP - Yeni Merkez Ofis Projesi - İSTANBUL
TEB – Banka Şubeleri Projesi - İSTANBUL
Lidco New Head Office Project - LIBYA
Turkven – Sisli Project - ISTANBUL
Denizbank Operasyon Merkezi Projesi - Ankara
Vodafone – Esenyurt MTX & Data Center Projesi – İstanbul
Bank Of Tokyo - İstanbul
entegre proje yönetim tic. A.ş.
16
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
Unilever – Bosphorus Algida Dondurma Fabrikası - KONYA
Sedes Demas- Gebze Lojistik ve Depo Projesi - GEBZE
Avon - Lojistik& Üretim Tesisi Projesi - GEBZE
Jotun – Fabrika & Yeni Depo Projesi - ÇERKEZKÖY
Jotun Depo ve Ofis Binası Projesi - GEBZE
Eczacıbaşı- Kanyon Helikopter Pisti Projesi - İSTANBUL
ETF – Tekstil Fabrikası Projesi - MISIR
Plaspak - Depo & Üretim Tesisi Projesi, Hadımköy – İSTANBUL
Cargill Organize Fabrika Projesi – Bursa
OKUL PROJELERİ
Dilnihat Özyeğin Okul Projesi - İSTANBUL
TUCSA - EECS Okul Projesi - İZMİT
International Community School Spor Salonu Projesi - İSTANBUL
Tamamlanan Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
17
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OTEL & KONUT PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
OKUL PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. A.ş.
18
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ REDEVCO - GORDION ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, CAYYOLU-ANKARA
İŞVEREN
Redevco
İNŞAAT ALANI
163.925 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2007
BİTİŞ TARİHİ
Eylül 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
19
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ REDEVCO - ERZURUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ERZURUM
İŞVEREN
Redevco
İNŞAAT ALANI
93.672 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2007
BİTİŞ TARİHİ
Ekim 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
20
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ REDEVCO – MANİSA MEYDAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MANİSA
İŞVEREN
Redevco
İNŞAAT ALANI
147.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mayıs 2009
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Öncesi Dönem
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
21
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ KREA - NEO PENDİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, PENDİK-İSTANBUL
İŞVEREN
KREA Merrill Lynch
İNŞAAT ALANI
88.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2007
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
22
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ KREA - NEO ESKİŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESKİŞEHİR
İŞVEREN
KREA Merrill Lynch
İNŞAAT ALANI
45.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylük 2007
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Pilotaj Servisi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
23
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ TARSU ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, TARSUS
İŞVEREN
Corio
İNŞAAT ALANI
67.959 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2009 (Tasarım Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2012
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
24
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ TORUNLAR & KİLER GYO - KÜTAHYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, KÜTAHYA
İŞVEREN
Torunlar GYO & Kiler GYO
İNŞAAT ALANI
64.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2011
BİTİŞ TARİHİ
Ekim 2012
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
25
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MERSİN
İŞVEREN
Union Investment
İNŞAAT ALANI
165.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2006
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Süpervizyonu
Projenin Denetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş..
26
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ PERA GYO - SÜMERPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, DENİZLİ
İŞVEREN
Pera GYO
İNŞAAT ALANI
172.647 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Şubat 2008
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2008
(1. Faz Servisler Tamamlandı)
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. A.ş.
27
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ İZMİT GAYRİMENKUL – İZMİT PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, İZMİT
İŞVEREN
Izmit Gayrimenkul
İNŞAAT ALANI
120.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Şubat 2008
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
entegre proje yönetim tic. A.ş.
28
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ MEDIA MARKT – ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BEYLİKDUZU-İSTANBUL
İŞVEREN
Union Investment
İNŞAAT ALANI
12.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2007
BİTİŞ TARİHİ
Ağustos 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Süpervizyonu
Projenin Denetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
29
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ MEDIA MARKT - ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BORNOVA - İZMİR
İŞVEREN
Union Investment Real Estate
İNŞAAT ALANI
10.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Şubat 2009
BİTİŞ TARİHİ
Ekim 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Süpervizyonu
Projenin Denetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
30
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ AKKOZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESENYURT-İSTANBUL
İŞVEREN
GAC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
İNŞAAT ALANI
227.203 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Temmuz 2007
BİTİŞ TARİHİ
Kasım 2008 (Hizmetler Tamalanmıştır)
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
31
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ ANCORA SAMSUN ALIŞVERİŞ MERKEZİ & OTEL PROJESİ , SAMSUN
İŞVEREN
Acteeum Group
İNŞAAT ALANI
141.803 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. a.ş.
32
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ ATLANTİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, BAHCESEHİR-İSTANBUL
İŞVEREN
Eurohypo
İNŞAAT ALANI
130.260 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Aralık 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. a.ş.
33
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OTEL & KONUT PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
OKUL PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
34
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTEL ÇIRAĞAN SARAYI KEMPİNSKY RENOVASYON PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Çırağan Sarayı Kempinsky
İNŞAAT ALANI
5.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Aralık 2006
BİTİŞ TARİHİ
Mayıs 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
35
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELATY - W OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ -İSTANBUL
İŞVEREN
Akaretler Turizm
İNŞAAT ALANI
25.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Şubat 2006
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
36
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTTURKCELL - KOZYATAĞI PROJESİ, KOZYATAĞI-İSTANBUL
İŞVEREN
Turkcell
İNŞAAT ALANI
50.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2005
BİTİŞ TARİHİ
Ekim 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İşveren Temsilciliği
Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi
Proje Denetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. a.ş.
37
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTPALM RESIDENCE PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Palm Residence Yönetimi
İNŞAAT ALANI
30.285 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2009 (Hizmetler Tamamlanmıştır.)
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2010
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
PALM RESIDENCE
YÖNETİMİ
entegre proje yönetim tic. a.ş..
38
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELETF - ASTRILA KAYAK OTELİ, PALANDÖKEN-ERZURUM
İŞVEREN
ETF Tekstil A.Ş.
İNŞAAT ALANI
29.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mart 2006
BİTİŞ TARİHİ
Haziran 2007
(Servisler tamamlanmıştır.)
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
Dizayn Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
39
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELCROWN PLAZA OLD CİTY OTELİ PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Naz Tekstil / VALARTIS
İNŞAAT ALANI
20.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2006
BİTİŞ TARİHİ
Aralık2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
entegre proje yönetim tic a.ş.
40
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELFOUR SEASONS OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
İŞVEREN
Atik Paşa - AKBANK
İNŞAAT ALANI
40.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Aralık 2006
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
entegre proje yönetim tic. A.ş.
41
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELFOUR SEASONS OTEL PROJESİ, SULTANAHMET-İSTANBUL
İŞVEREN
Atik Paşa - AKBANK
İNŞAAT ALANI
12.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mart 2007
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
entegre proje yönetim tic. A.ş.
42
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OTELANCORA SAMSUN OTEL PROJESİ, SAMSUN
İŞVEREN
Acteeum
İNŞAAT ALANI
24.038 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2007
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
43
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTPORT KUNDU VİLLA PROJESİ, ANTALYA
İŞVEREN
Paşaköy Yapı ve Turizm A.Ş.
İNŞAAT ALANI
22.957 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2008 (Tasarım Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
44
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTDUMANKAYA CADDE EVLERİ PROJESİ
İŞVEREN
Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş
İNŞAAT ALANI
40.493,93 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylül 2012
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
45
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTDUMANKAYA FLEX PROJESİ
İŞVEREN
Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş
İNŞAAT ALANI
38.506,46 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2012
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2013
ENTEGRE’ NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
46
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- KONUTBİO - İstanbul
İŞVEREN
Bio İstanbul
İNŞAAT ALANI
600 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mart 2012
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
47
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OTEL & KONUT PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
OKUL PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. A.ş.
48
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSCITIBANK – BİREYSEL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Citibank
İNŞAAT ALANI
15.980 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2004
BİTİŞ TARİHİ
Ağustos 2005
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
49
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSCITIBANK – KURUMSAL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ -LEVENT-İSTANBUL
İŞVEREN
Citibank
İNŞAAT ALANI
15.980 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ekim 2004
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2005
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş..
50
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSUNILEVER - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL
İŞVEREN
Unilever Türkiye
İNŞAAT ALANI
32.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2008
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Tasarım ve Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Yönetimi
Leed Destek Hizmetleri
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
51
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSLIBERTY SİGORTA - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL
İŞVEREN
Liberty Sigorta
İNŞAAT ALANI
2.500 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2009
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
Leed Danışmanlığı
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
52
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSTURKCELL - GSM OPERASYON MERKEZİ PROJESİ, KARTAL-İSTANBUL
İŞVEREN
Turkcell
İNŞAAT ALANI
12.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2007
BİTİŞ TARİHİ
Eylül 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Dizayn Yönetimi
İŞVEREN :
entegre proje yönetim tic. A.ş.
53
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSTURKCELL - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ, GEBZE
İŞVEREN
Turkcell Teknoloji
İNŞAAT ALANI
8.103 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Temmuz 2008 (İnşaat Bitiş Tarihi)
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Dizayn Yönetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. A.ş.
54
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSTURKCELL - SATIŞ OFİSİ YENİLEME PROJESİ, TÜRKIYE
İŞVEREN
Turkcell
İNŞAAT ALANI
625 Türkiyedeki satış ofisleri
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2007
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Kalite Kontrol Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
55
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSALBARAKA TÜRK – GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Albaraka Türk
İNŞAAT ALANI
37.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Temmuz 2008
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2010
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
56
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSMERRILL LYNCH - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON KULESİ-LEVENT –İSTANBUL
İŞVEREN
Merrill Lynch
İNŞAAT ALANI
950 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2006
BİTİŞ TARİHİ
Kasım 2006
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. A.ş.
57
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSING BANK- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL
İŞ VEREN
ING Bank
İNŞAAT ALANI
11.200 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylül 2010
BİTİŞ TARİHİ
Mayıs 2011
ENTEGRE’NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
58
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
-OFİSERGO SİGORTA- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL
İŞ VEREN
Ergo Sigorta
İNŞAAT ALANI
5.650 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Ocak 2011
BİTİŞ TARİHİ
Mayıs 2011
ENTEGRE’NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
59
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSMORGAN STANLEY - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON TOWER-LEVENT –İSTANBUL
İŞVEREN
Morgan Stanley
İNŞAAT ALANI
950 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2006
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Maliyet Yönetimi
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic. A.ş.
60
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSVODAFONE TUZLA MTX BİNA PROJESİ, İSTANBUL
İŞ VEREN
Vodafone
İNŞAAT ALANI
5.600 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Haziran 2010
BİTİŞ TARİHİ
Mayıs 2011
ENTEGRE‘NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
61
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSCLIFFORD CHANCE GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL
İŞ VEREN
Clifford Chance
İNŞAAT ALANI
1.000 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Ocak 2011
BİTİŞ TARİHİ
Mayıs 2011
ENTEGRE’NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
62
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSTNT OFİS PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
TNT Express Türkiye
İNŞAAT ALANI
7.700 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Aralık 2008
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
63
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSDORUK PLAZA PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Doruk İnşaat ve Sanayi
İNŞAAT ALANI
19.070 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2008
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Tasarım Yönetimi
İnşaat Denetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
64
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSSAP - MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
SAP International
İNŞAAT ALANI
1.786 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mayıs 2009
BİTİŞ TARİHİ
Temmuz 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Denetimi
Project Süpervizyonu
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
65
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSTEB - BNP PARIBAS TÜRKİYE ŞUBELERİ
İŞVEREN
TEB –BNP Paribas
İNŞAAT ALANI
Her Şube İçin 200-500 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Nisan 2007
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
66
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSLIDCO – YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, LIBYA
İŞVEREN
Southern Waha
İNŞAAT ALANI
35.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Aralık 2009
BİTİŞ TARİHİ
Temmuz 2010
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Maliyet Yönetimi
CLIENT INFO
entegre proje yönetim tic. A.ş.
67
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSVODAFONE ESENYURT MTX & DATA CENTER PROJESİ, ISTANBUL
İŞVEREN
Vodafone
İNŞAAT ALANI
10.261 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2010
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2012
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
68
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OFİSBANK OF TOKYO - Istanbul
İŞVEREN
Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD.
İNŞAAT ALANI
1.250 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ağustos 2012
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
.
entegre proje yönetim tic. A.ş.
69
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OTEL & KONUT PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
OKUL PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. A.ş.
70
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYELUNİLEVER DONDURMA FABRİKASI , KONYA
İŞ VEREN
Ünilever Türkiye
BİNA ALANI
45.320 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Kasım 2011
BİTİŞ TARİHİ
Nisan 2013
ENTEGRE‘NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
Leed Danışmanlık
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş..
71
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK SEDES DEMAS GEBZE LOJİSTİK MERKEZİ DEPO PROJESİ, GEBZE
İŞVEREN
Sedes Holding
Demas
İNŞAAT ALANI
52.576 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylül 2008 (Hizmet Başlangıç Tarihi)
BİTİŞ TARİHİ
Mart 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
72
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK AVON - LOJİSTİK & ÜRETİM TESİSİ PROJESİ, GEBZE
İŞVEREN
Avon Turkiye
İNŞAAT ALANI
15.700 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Kasım 2005
BİTİŞ TARİHİ
Eylül 2006
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Maliyet Yönetimi
Kalite Kontrol Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
73
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK JOTUN – FABRİKA & YENİ DEPO PROJESİ, ÇERKEZKÖY
İŞVEREN
JOTUN Turkiye
İNŞAAT ALANI
4.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Kasım 2005
BİTİŞ TARİHİ
Eylül 2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
74
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK ECZACIBAŞI - KANYON LEVENT HELİKOPTER PİSTİ PROJESİ, -LEVENT –İSTANBUL
İŞVEREN
Eczacıbaşı
iNŞAAT HACMİ
230 ton çelik
İNŞAAT ALANI
834 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran2008
BİTİŞ TARİHİ
Aralık2008
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
75
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK ETF – TEKSTİL FABRİKASI PROJESİ, MISIR
İŞVEREN
ETF Tektstil
İNŞAAT ALANI
18.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylül 2006
BİTİŞ TARİHİ
Eylül 2007
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Süpervizyonu
İşveren Temsilciliği
İŞVEREN:
entegre proje yönetim tic.a.ş.
76
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OTEL & KONUT PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK PROJELER
OKUL PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. A.ş.
77
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OKULDİLNİHAT ÖZYEĞİN ORTAOKUL PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
Finans Gayrimenkul
İNŞAAT ALANI
10.500 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2004
BİTİŞ TARİHİ
Ekim2004
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Dizayn Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
78
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OKULTUCSA - ECCS OKUL PROJESİ, İZMİT
İŞVEREN
TUCSA
İNŞAAT ALANI
3.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mart 2005
BİTİŞ TARİHİ
Aralık 2005
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
Bütçe Kontrolü
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. A.ş.
79
www.epy.com.tr
TAMAMLANAN
PROJELER
- OKULIICS İSTANBUL INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL SPOR SALONU
PROJESİ, İSTANBUL
İŞVEREN
International Community School
İNŞAAT ALANI
846 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Temmuz 2009
BİTİŞ TARİHİ
Ekim 2009
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
Sözleşme ve İhale Yönetimi
İnşaat Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim ltic. a.ş.
80
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
Torunlar GYO - Mall of İstanbul Projesi, İstanbul
Canpark AVM & Otel , Ümraniye - İstanbul
OFİS PROJELERİ
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi – Vakıfbank Genel Müdürlük Binası
ENDÜSTRİYEL PROJELER
Kale & Pratt – Witney Uçak Motoru Fabrikası , İzmir
Unilever Vector Deterjan Fabrikası , Konya
OTEL PROJELERİ
Conrad Otel
Halk Gyo Dedeman Hotel Park – Levent
Torba Hotel & Resorts – Muğla - Bodrum
Princes Palace Hotel – Büyükada - İstanbul
KONUT PROJELERİ
Halk Gyo Referans Bakırköy Projesi , İstanbul
• Devam Eden Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir.
entegre proje yönetim tic. a.ş.
81
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL PROJELER
OTEL PROJELERİ
KONUT PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
82
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ MALL OF ISTANBUL, ISTANBUL
İŞVEREN
Torunlar GYO
İNŞAAT ALANI
700.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Mart 2011
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
83
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ CANPARK AVM & OTEL, Ümraniye - ISTANBUL
İŞVEREN
Mutlu-Mes Turkuaz-Miltas-Uzman JR
İNŞAAT ALANI
134.459 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
December 2012
BİTİŞ TARİHİ
AVM - Aralık 2013 (Planlanan)
Otel – Ocak 2014 ( Planlanan )
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Proje Yönetimi
Tasarım Yönetimi
entegre proje yönetim tic. a.ş.
84
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL PROJELER
OTEL PROJELERİ
KONUT PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
85
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OFİSİstanbul Uluslararası Finans Merkezi – Vakıfbank Genel Müdürlük Binası
İŞVEREN
Vakıflar Bankası
İNŞAAT ALANI
230.686 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
HAZİRAN 2014
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetim
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
86
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OFİSGaranti Bankası Hizmet Binası - ANKARA
İŞVEREN
Garanti Bankası
İNŞAAT ALANI
5.500 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Kasım 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetim
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
87
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OFİSVehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanatlar Müzesi Projesi - İSTANBUL
İŞ VEREN
Vehbi Koç Vakfı
İNŞAAT ALANI
15.050 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Nisan 2013
ENTEGRE‘NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Maliyet Danışmanlık Hizmeti
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
88
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL PROJELER
OTEL PROJELERİ
KONUT PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
89
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- ENDÜSTRİYELKALE & PRATT - WHITNEY Uçak Motoru Fabrikası , İZMİR
İŞVEREN
Kale & Pratt – Whitney
İNŞAAT ALANI
14.294 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Haziran 2012
ENTEGRE’NİN SUNDUĞUİMKANLAR
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
90
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- ENDÜSTRİYELTHY Kargo Binası , İSTANBUL
İŞVEREN
THY A.O.
İNŞAAT ALANI
60.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Eylül 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞUİMKANLAR
Proje Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
91
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL PROJELER
OTEL PROJELERİ
KONUT PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
92
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OTELCONRAD OTELİ RENOVASYON PROJESİ - Istanbul
İŞ VEREN
Yeditepe Turizm Otelcilik
İNŞAAT ALANI
27.384 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Aralık 2011
ENTEGRE‘NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
Mekanik ve Elektrik Uygulama Danışmanlığı
entegre proje yönetim tic. a.ş.
93
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OTELTORBA HOTEL & RESORTS, MUĞLA - BODRUM
İŞ VEREN
Doğan Holding
OPERATÖR
Nikki Beach Hotels & Resorts
İNŞAAT ALANI
15.050 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Ağustos 2012
ENTEGRE‘NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Proje Yönetimi
İnşaat Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
94
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OTEL HALK GYO DEDEMAN OTEL PARK, LEVENT - ISTANBUL
İŞVEREN
Halk GYO
İNŞAAT ALANI
24.870 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ocak 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetimi
İŞ VEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
95
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- OTEL PRINCES PALACE OTEL - Büyükada - ISTANBUL
İŞVEREN
Akdağ İnşaat
İNŞAAT ALANI
24.000 m2
BAŞLANGIÇ TARİHİ
Şubat 2013
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
İnşaat Yönetimi
Tasarım Yönetimi
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
96
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
PROJE BİLGİ SAYFALARI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJELERİ
OFİS PROJELERİ
ENDÜSTRİYEL PROJELER
OTEL PROJELERİ
KONUT PROJELERİ
entegre proje yönetim tic. a.ş.
97
www.epy.com.tr
DEVAM EDEN
PROJELER
- KONUT -
HALK GYO – REFERENCE PROJESİ , Bakırköy - ISTANBUL
İŞVEREN
Halk GYO
İNŞAAT ALANI
56.440 m2
BAŞLAMA TARİHİ
Şubat 2012
ENTEGRE’NİN SUNDUĞU HİZMETLER
Proje Yönetim
İŞVEREN
entegre proje yönetim tic. a.ş.
98
www.epy.com.tr
DİĞER
PROJELER
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 Enternasyonel Four Seasons Otel Projesi Maliyet & İş Programı Danışmanlığı, İSTANBUL
 Diamond of İstanbul Projesi Maliyet & İş Programı Danışmanlığı, Levent-İSTANBUL
 Weber Markem Üretim Tesisi Maliyet Danışmanlığı, Gebze-İSTANBUL
 Clariant Gebze Fabrikası Tasarım Yönetimi & Maliyet Danışmanlığı, Gebze-İSTANBUL
 Redevco Erdeniz Plaza Teknik Danışmanlık, Ümraniye-İSTANBUL
 Volvo Servis Merkezi Projesi, İSTANBUL
 ACTEEUM Göztepe AVM Maliyet ve İş Programı Danışmanlığı, Göztepe-İSTANBUL
 HSG Teknik Danışmanlık
 Bagcilar Belediyesi- Sosyal Tesis Projesi, İSTANBUL
TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI
 Aareal Bank - Teknik Değerlendirme Çalışması, İSTANBUL, KONYA, …etc.
 AIG Global Real Estate Investment Teknik Değerlendirme Çalışması, ANKARA
Armada AVM ProjesiTeknik Değerlendirme Çalışması, ANKARA
Clairmont Global - Teknik Değerlendirme Çalışması, ANKARA, İSTANBUL
Lamda Development - Teknik Değerlendirme Çalışması, İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, …etc
Microsoft- Teknik Değerlendirme Çalışması, İSTANBUL
Redevco - Teknik Değerlendirme Çalışması, İSTANBUL
Istinye Park AVM ProjesiTeknik Değerlendirme Çalışması İSTANBUL
Konya Dedeman Otel Projesi Teknik Değerlendirme Çalışması, KONYA
Selcuklu AVM ProjesiTeknik Değerlendirme Çalışması, KONYA
Knightr’s Bridge Education, Okul Teknik Değerlendirme Çalışması, İZMİT
entegre proje yönetim tic. a.ş.
99
www.epy.com.tr
BAŞLICA
REFERANSLARIMIZ
entegre proje yönetim tic. a.ş..
100
www.epy.com.tr
BAŞLICA
REFERANSLARIMIZ
entegre proje yönetim tic. a.ş..
101
www.epy.com.tr
Adres: E5 Ankara Asfaltı. Halk Sk. No: 56 Sıddıklar İş Merkezi. Kat:4 Kozyatağı / İSTANBUL - TÜRKİYE
Telefon: +90 216 355 26 50 Fax: +90 216 355 23 70 [email protected] - www.epy.com.tr
Güncelleme tarihi: 24.02.2014
Download

Türkçe - Entegre Proje Yönetim