KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus
cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar , bilimsel çalışma ve yayınlarını doktora diploması , özgeçmiş ve bu bilgileri içerenr CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) Đlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
Đlgililere Duyurulur.
BĐRĐMĐ
ANABĐLĐM DALI
KADRO ÜNVANI
DERECE
ADEDĐ
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Çocuk Ruh Sağ.Hast.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Ruh Sağ.Hast.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.Hast.
Doçent
3
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik Fakültesi
Elektronik
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Termodinamik ve Isı Tek.
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Mekanik
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Yapı
Yrd.Doç.
2
1
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Yazılımı
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Müh.
Yrd.Doç.
3
1
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bina Bilgisi
Yrd.Doç.
5
1
Koruma eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Đngiliz Dili Eğitimi
Doçent
3
1
Đkt.Đdari Bil.Fak.
Siyasi Tarih
Doçent
3
1
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
Yrd.Doç.
4
1
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk
Yrd.Doç.
5
1
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muh.Huk.
Yrd.Doç.
5
1
Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk
Yrd.Doç.
3
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dramatik Yazarlık
Yrd.Doç.
3
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Performans
Yrd.Doç.
3
1
Barbaros Denizcilik YO
Denizcilik Đşlt.Yön.
Doçent
2
1
Devlet Konservatuvarı
Genel Müzikoloji
Yrd.Doç.
5
1
Adalet MYO
Adalet Prog.
Doçent
3
1
Gıda ve Tarım MYO
Laboratuvar Tek. Prog.
Yrd.Doç.
1
1
Hereke MYO
Metalurji Prog.
Yrd.Doç.
5
1
Kartepe Turizm MYO
Turizm ve Otel Đşlt.Prog.
Yrd.Doç.
2
1
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Lab.Tek.Prog.
Yrd.Doç.
5
2
Ford Otosan Đhsaniye Otomotiv MYO Otomotiv Prog.
Yrd.Doç.
4
1
Uzmanlığını deneysel fizik alanında yapmış olmak.
Download

23.06.2014 ilanı