DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM
İLANI
Başkanlığımıza 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın Bakanlar
Kurulunca 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren
2013/5286 karar sayılı “Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar Hakkında Karar” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda
yer alan uzmanlıklarda Başkanlığımız tarafından yapılacak yarışma sınavı sonucunda toplam
15 (on beş) sözleşmeli uzman personel istihdam edilecektir.
Söz konusu sözleşmeli uzman personel 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı olacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4 üncü
maddesine göre istihdam edilecek personel için aranan şartlar:
Türk vatandaşları için:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b. Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en
az lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1’de belirtilen görev alanları
ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak
(Bu süre lisansüstü derece sahibi olanlar bakımından en az 3 yıl olarak uygulanır)
d. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinin herhangi birinden Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası
geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.
Türk vatandaşı olmayanlar için:
Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a. Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en
az lisans düzeyinde mezun olmak,
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1’de belirtilen görev alanları
ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak
Tablo 1: İstihdam edilecek uzmanlık alanları
Kişi
Görev Alanı
Mezuniyet Bölümü
Sayısı
Büyükbaş
ve
Küçükbaş
Ziraat fakültelerinin zootekni bölümü veya veterinerlik
1
Hayvancılık Uzmanı
fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak
Bahçecilik Uzmanı
1
Bahçe bitkileri bölümü mezunu olmak
Tarımsal Yapılar Uzmanı
1
Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu olmak
Kırsal Kalkınma Uzmanı
1
Ziraat fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun
olmak
Tarım Ekonomisti
1
Tarım ekonomisi bölümünden mezun olmak
Sanayi Sektörü Uzmanı
2
Turizm Sektörü Uzmanı
1
KOBİ Finans Uzmanı
1
Sosyal Kalkınma Uzmanı
1
İzleme
Uzmanı
ve
Değerlendirme
2
Muhasebe Uzmanı
1
Yönetici Asistanı
1
Basın ve
Uzmanı
Halkla
İlişkiler
TOPLAM
1
Üniversitelerin endüstri mühendisliği, işletme
mühendisliği bölümlerinden veya işletme, iktisat,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin herhangi bir
bölümünden mezun olmak
Üniversitelerin işletme, iktisat veya iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinin herhangi bir bölümünden
mezun olmak
Üniversitelerin endüstri mühendisliği, işletme
mühendisliği bölümlerinden veya işletme, iktisat,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin herhangi bir
bölümünden mezun olmak
Sosyoloji bölümü mezunu olmak
Üniversitelerin işletme, iktisat veya iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinin herhangi bir bölümü, işletme
mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümünden
mezun olmak
Üniversitelerin işletme, iktisat veya iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinin herhangi bir bölümünden
mezun olmak
Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Basın ve Yayın ile radyo-tv-sinema lisans
programlarının herhangi birinden ya da dengi
programlardan mezun olmak
15
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular 10 MART 2014 – 20 MART 2014 tarihleri arasında www.dap.gov.tr
internet adresinden yapılacaktır.
2. Başvuru sahipleri, www.dap.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formu ve
özgeçmiş formunu eksiksiz olarak dolduracak ve aşağıda belirtilen belgelerin taranmış
olarak sistem üzerinden Başkanlığa sunacaklardır.
a. Mezuniyet belgesi,
b. Adayların tecrübe şartını karşıladıklarını tevsik etmek üzere kurumlarından
edindikleri belgeler,
c. Adayların tecrübe şartını karşıladıklarını tevsik etmek üzere sigorta hizmet
dökümü.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Başvuruda bulunan adaylardan uygun bulunanlar, mülakata dayalı bir yarışma sınavına
tabi tutulacaktır.
2. İlan edilen her bir pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına davet
edilecektir.
3. Yarışma sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar, başvuru koşullarında belirtilen
niteliklere sahip olanlar arasından aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde tespit
edilecektir:
a. İlgili olduğu mesleki alanda sahip olduğu tecrübe yılı,
b. Mezuniyet düzeyi,
c. Yabancı dil bilgi düzeyi,
d. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olunan saha deneyimi.
4. Yarışma sınavı 26-28 Mart 2014 tarihlerinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Aziziye mah. Belediye önü sokak No:1 25700 Aziziye/ERZURUM
adresinde gerçekleştirilecektir.
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Yarışma sınavı sonuçları, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde
www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
2. Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz
edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
3. Yarışma sınavında başarılı olan adayların başvuru esnasında internet adresi üzerinden
sunmuş oldukları belgelerin asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgelerin
asıllarını ibraz etmeyenler haklarını yitireceklerdir.
DİĞER HUSUSLAR
1. Sözleşmeli uzman personelin aylık net sözleşme ücreti, birinci dereceli uzmana ödenen
aylık ortalama net tutarı (yaklaşık 2.500 TL) aşmamak üzere Kalkınma Bakanı
tarafından belirlenir.
2. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar
hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin
feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlık tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Download

doğu anadolu projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığı sözleşmeli