T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Din İşleri Yüksek Kurulu
V. DİN ŞÛRASI
Takvim:





Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı
Tebliğlerin Son Teslim Tarihi
Şûra Tarihi
Yer
: 20 Ağustos 2014
: 01 Eylül 2014
: 31 Ekim 2014
: 11-14 Aralık 2014
: Ankara
İletişim:
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (V. Din Şûrası Genel Sekreteri)
Posta Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 147/A H Blok No:
115 Çankaya / ANKARA
Telefon
: (312) 295 6998
Faks
: (312) 295 6981
Ayrıntılı Bilgi İçin
e-posta
: http://diyk.diyanet.gov.tr/apps/kamp/default.aspx
: [email protected]
Günümüzde Dini Anlayışlar ve Din Hizmetleri
I. Komisyon: Dini Anlayışlar
1.
2.
3.
Sunum: Dinin Zaman Üstü Tabiatı ve Başlangıçtan Günümüze Sırat-ı Müstakim Olgusu
 Allah ve Ahiret Tasavvuru
 Kitap ve Peygamber Tasavvuru
 Tevhit Bilinci / Tevhidin Neliği
 Din-Dünya Tasavvuru
Sunum: Modern Toplumda Dinin Bireysel ve Toplumsal Temsili
Sunum: Günümüzde Dini Anlayışlar: Kaynakları, Ayrışma
Noktaları/Nedenleri ve Yeni Kimlikler









4.
Ilımlı İslam
Siyasal İslamcılık,
Radikal Yaklaşımlar (Cihadist, metne şiddet, topluma şiddet)
Selefilik
Seküler yaklaşımlar
Muhafazakâr ve Gelenekçi Yaklaşımlar
İndirgenmiş Dindarlık
Mistik Yaklaşımlar
Mehdici Yaklaşımlar
Sunum: Dini Anlayışların ve Yaşam Biçiminin Oluşumunda Etken Olan Metodolojik
Unsurlar
 Nassları anlama ve yorumlamada metodoloji sorunu
1
 Parçacı Yaklaşım
 Bütüncül Yaklaşım
 Ön Yargı Oluşturan Mezhebî ve Meşrebi unsurlar
5.
Sunum: Dini Anlayışların ve Yaşam Biçiminin Oluşumunda Etken Olan Sosyo - Kültürel
Unsurlar
 Kültürel miras: Sanat ve Edebiyat
 Popüler Kültür ve Kültürel Aidiyet Sorunu
 Değer Algısı ve Eğitimi
 Hayata Yüklenen Anlam
 Kişisel ve Toplumsal Beklenti ve Korkular
 Din-Dünya İlişkisi ve Dengesi
 Sosyal Çevreler ve Birey
o Bilinç Altının Şekillendirilmesi
o Sokaktaki Arkadaş Çevresi
o Sanal Çevreler ve Bloglar
o Bağımlılık, Yoğunluk ve Yorgunluk Oluşturan Araçlar
 İnternet, Cep Telofonu, Oyunlar, Diziler
6.
Sunum: Dini Hayatta Evrilme: İnanç ve Amelde Eksen Kayması
 Hurafe ya da Hakim Kültür/İdeoloji Sarmalında Evrilen Dini Hayat
 Evrilmenin Aracı Olarak Te’vil ya da Tahrif Olgusu
o Algı oluşumunda metaforların Fonksiyonu
o Metnin İşlevselliği ve Yorum
o Yorum ve Aşırı Yorum
o Aidiyetlerin ve Kabullerin Tezkiyesi ya da Delillendirilmesi Sorunu
7. Sunum: Modern Dindar Tipolojisi ya da Din Eksenli Modern Ritüeller
 Dinler Arasında Yatay Geçişler ve Modern Ritüeller
o Yapılanma, kabul ve izahın aracı olarak diğer dini yaklaşımlar
o İnanç merkezli etkileşim: Mehdi ve Mesih Algısı
o Anlam değiştiren sembol ve eylemler (Yoga)
 İtikadi ve Amelî Sapmalar
 Dışlayıcı Yaklaşım ( Öncelenen İkincil Kimlik Sorunu) ve Farklı Olma Çabası
 Konjonktürel/Çıkarcı Yaklaşım ve Takiyye: Eksen Sorunu
II. Komisyon: Din Hizmetleri
1.
2.
Sunum: Diyanetin İrşat ve Eğitim Hizmetlerine Yönelik Analizler
o Dini Eğitimde Yerindelik ve Yeterlilik Sorunları
 Dini Eğitimde Ehem-Mühim Ayrımı ve Eğitimde Süreklilik
 Eğitimin Felsefesi, Doğumdan Ölüme Hayat Boyu Eğitim: Hedefleri ve Araçları
 Sosyal Katmanlara ve Yaş Gruplarına Yönelik Eğitime İlişkin Durum Tespiti
Sunum: İrşad ve Eğitimde Hedef Kitle, Amaç, Yeterlilik ve Yöntem
 Görevliler
 Cemaat
 Eğitim Çağındaki Genç Kuşak
2
3.
4.
Sunum: Din Eğitiminde Süreklilik ya da Ardışıklık Sorunu
 Camiler
 Eğitim Programı Olarak Hutbe ve Vaazlar
 Eğitimin Takviye Aracı Olarak Özel Gün ve Gecelerin
 Camii dersleri: Yöntem, Materyal ve Müfredat Sorunu
 Kur’an-ı Kerim Kursları: Yöntem, Materyal ve Müfredat Sorunu
 Yaz Kursları: Eğitim Politikası ve Hedefleri
 Kayıtlı ve Süreli Kurslar
 Hizmet İçin eğitim
 İhtisas Eğitimi
Sunum: Diyanet Hizmetlerinde Dini Bilginin Kullanımı: Referans Sorunu
o Modern Servis Araçları ve İmkânları: Yerindelik ve Yeterlilik Sorunu
o Öngörme ve Önalma Sorunu
o Toplumsal Beklenti ve Olayları Analiz Sorunu
o Tanım, Teşhis ve İfade Sorunu
o Yayın Gerçeği
 Yayınlarda Dublikasyon, İçerik ve Üslup Sorunu
 Görsel yayınlar
 Yazılı yayınlar
 Radyo yayıncılığı
 WEB yayıncılığı
III. Komisyon: Dini Bilgi Üretimi ve Öğretimi
1.
Sunum: Dini Bilgide Güven Sorunu, Bilginin Kaynakları ve Ulema Olgusu
2.
Sunum: Modern Dönemde Bilginin ya da Bilgilendirenin İtibar Sorunu
• Bilgi İle Bilgilendiren Arasındaki Doğal İlişki
• Dini Bilginin Birey ve Toplum Nezdindeki İtibarı
• Sunulan Bilgi ve İhtiyaç Duyulan Bilgi Üzerine Analizler
• Kutsiyet Sorunu (Kutsala Saygı ve İstismarı)
• Ulema Olgusu ve Toplumsal Misyonu
• Evliya Olgusu ve Tasarrufları (Üstün özellikleri ve ayrıcalıkları)
3.
Sunum: Bilginin Güncelliği Sorunu; Bilgi Üretim Merkezleri Olarak İlahiyat Fakülteleri
ve Enstitüler: Yasal Yükümlülük ve Toplumsal Beklenti Karşısında Fiili Durum,
4.
Sunum: Cami Kur’an Kursu ve Benzeri Mekânlarda Din Eğitimi
5.
Sunum: Din Bilgi Üretim Araçları Olarak Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları
6.
Sunum: Dini Bilgiyi Aktarım Aracı Olarak Fetvalar
Not:
 V. Din Şûrası’nın Dili Türkçedir.
 Tebliğler özgün olmalı, daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ya da yayımlanmış
olmamalıdır.
 Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklayacak biçimde en fazla 500 kelime olmalıdır.
 Tebliğleri kabul edilecek katılımcıların arasından Ankara dışından davet edileceklerin
konaklama ve transfer giderleri Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanacaktır.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
V. Din Şûrası Genel Sekreterliği
3
Download

1 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri