10 Kas 2014 8:59 Fen Fak Dekanligl 04322251802
syf: 1
iL MILL! EGITiM MtIDORLuCO'NE
MU~
1015 yilin4a Tlrkiye genelinde 12 B61acde diizeDlenecek olan "TUBiTAK 46.
OrtaUlntim QAreD~i1eri Ara,tlrma Projeleri Yarl,masl" i~ bilgilendirme ama~lI
qaRIdaki husu$lann MfidiirltllilnDze bath tilm Liselere duyurulmul, 11 MUll Elitim
MOdOrIUp, 11~e MiJIi Elltim MudUrlUkleri ve balh tUm Liselerm WEB sayfalannda
ilan edibDesi ve. aynca UllIIal Basm vUltaSlyla duyunllmssl hususlarml bllgilerinize an
ederil:n:
Okullara (l.-uelere)-(b veya tI,e) MDli Etitim Mlldlirlo.klerl'ne Preje Bat"uru ve
Onay Alma Tarihleri: 15 Eylill1014 -27 Oeak 1015.
!
Bqvuru. "apllabileeek Dallar: l)Bilgisayar, 2) Biyoloji, 3) Fizik (Te.>rik ve
Uygulama), 4); Kimya, 5) MatemaCik, 6) Colrafya, 7) Psikoloji, 8) Sosyoloji, 9) Tarih,
10) TUrk Dili v~ Edeblyatt (Yeni-Bu ylI eklendi).
Van Balge ~ergisi: 30 Mart 1015·1 Nilan 1015.VlzOneD. VII 1Jniversitesi·VAN
Van 86Iae OdDI T3reai: :1 Nilan 2015
Ttrkiye Fi~ YantmaS1: 25·27 May.s lOIS-Ankara
TOBITAKi'a Proj. bafvurulan https:lle-bideb.tubitak.gov.tradresinden
06-27 Ocakl015 tarihlerl arasmda 61renc:i tarafmdan online olarak yaptlaeoktlr.
Online b"'vuruda Proje Planl, ProJe 6zetl (izet 2~O keUmeyl ge~memelidir) ve
Proje Raporu. PDF formatlnda sisteme yU.kieneeektir. JG.rinin BlSlgc Sergisi i,ln Ilk.
delerlendirmesi Proje Outi ve Proje Raporu berinden yapJlmaktadl.r.
2002..2014 YJllannda Tl1rkiye GeneUnde Bqvuru Yapan Tum Proje BIl~hklanna ve
2015 Ylh Proje Rebberine SII'SSlyla a,apdald elektronik liaklerden ula,J.labilir:
http://wwW,tpbitak.Cov.tt/tr/vari§lJl!larfarastirma-proleleri-yarismalarilicerik­
basvUIJUl-tI1D1~proieler
http;l/tubltak.gpv,trftrlyariamalar/icerik-arastirma-projeleri-yarismasi
Dikkat Ed~ecek Busgslar. -Var1fmaya her 3jl'enci yab:uzoa bir proje ile katJlabilir
ve her proje ~ ~ok ild 8trenci taraf:mdan hUldanlr.
-Sir proJede .dec:e bir danlfJDan IBrev alabiJir ve daoqman mediii saytda projeye
dalllfmanbk y,pabUir. ProJede dalB}DlU olmas) zorunlu delildir.
-SergtlerJn y~l1acal;llUerin dlfmdan geJe&:ek 6ireaciler Be okul ml.dllrlllpnce
16reviendirileCek olaD her proje i~in bir atretmenln konaklama ve geU,-d6ntl, (otobiis)
yol giderleri TDBITAK tarafmdan Ddenecektir.
- Final Vartp)asmda dereceye ginn adaylar YGS'ye girdikleri yl1, bir kereye mahsus
olmak fizere .reee aldddan alanla ilgi1i bir balumU ..~meleri durumunda yar.,mada
aldlklan deme De orantll. ek kataaYI uyplamaslndan yararlanacaidardll". {Bkz. 1015
YGS KtlavuzU).YGS k.Ihlvumnda belirtilen tarlh ve ,eldlde TfrBITAK'a ek btsay.
batyUfUSunda :bulUll8eaklardlr.
10.11. 2014
!
~
Prof. Dr.
cem1iuN(:
TOBITAK -VAN BiJlge Koordinatl)rtl
Adres:YGzUncD VIl tJ'nivtrsitesJ., Fen Fakilltesl. MatemaUk BOUimii, Zeve Kam.,isi
Tel: (432) 115 1806, (432)1l51024-33178tO, GSM: 0 S37 sst 7167
Download

Yazı İçin Tıklayınız..