KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus
cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren bir CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren bir CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar , bilimsel çalışma ve yayınlarını doktora diploması , özgeçmiş ve bu bilgileri içeren bir CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) Đlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
Đlgililere Duyurulur
BĐRĐMĐ
ANABĐLĐM DALI
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Đktisadi ve Đdari Bilimleri Fak.
Kadın Hast.Doğ.
Plast.Rek.Est.Cer.
Çocuk Sağ.ve Hastalıkları
Đç Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Mekatronik Müh.
Eski Türk Edebiyatı
Topoloji
Bilişim Sistemleri Müh.
AB Siyaseti ve Ulus.Đlişk.
KADRO ÜNVANI
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Profesör
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
DERECE
1
3
2
2
5
3
1
5
5
5
ADEDĐ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AÇIKLAMA
Çocuk Endokrin uzmanı
Hematoloji uzmanı
Tıp Fakültesi mezunu olmak
Uluslararası Hukukta Kadın Hakları konusunda
çalışıyor olmak
Download

29.05.2014 İlanı